Cysylltu â ni

EU

Blaenoriaethau Llywyddiaeth yr Eidal a drafodwyd gan bwyllgorau EP

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

travesias03Amlinellwyd blaenoriaethau Llywyddiaeth Cyngor yr Eidal i'r gwahanol bwyllgorau seneddol gan weinidogion yr Eidal mewn cyfres o gyfarfodydd a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf a mis Medi.

Marchnad Sengl: amddiffyniad cryfach i ddefnyddwyr a llai o rwystrau

Gorfodi amddiffyn defnyddwyr, ymdrechu i ddod i fargen yn y Cyngor ar gyfreithiau diogelwch cynnyrch drafft, gwyliadwriaeth y farchnad, teithio mewn pecynnau a cheisio bargen gyda'r Senedd ar reolau eCall achub bywyd fydd blaenoriaethau'r Llywyddiaeth, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddatblygu Economaidd Simona Vicaritold the Pwyllgor y Farchnad Fewnol ar 24 Medi. Ychwanegodd yr Is-Ysgrifennydd Materion Ewropeaidd Sandro Gozi y bydd yr Arlywyddiaeth yn anelu at gael gwared ar rwystrau i weithrediad y farchnad sengl, cefnogi datblygiad yr economi ddigidol a hyrwyddo buddsoddiad.

hysbyseb

Gofynnodd ASEau am gyfaddawdau posibl i dorri terfyn y Cyngor dros y rheoliad "a wnaed i mewn", gan bwysleisio y dylid galluogi defnyddwyr i wneud dewisiadau gwybodus ar yr hyn y maent yn ei brynu. Dylai'r Llywyddiaeth hefyd ganolbwyntio ar sicrhau mynediad cwmnïau bach i gronfeydd fforddiadwy, cael gwared ar y rhwystrau sy'n weddill i'r farchnad sengl a hyrwyddo gorfodi'r gyfarwyddeb ar wasanaethau, ychwanegodd. Yn olaf, fe wnaethant hefyd bwysleisio pwysigrwydd trosglwyddo negeseuon syml i ddinasyddion ar enghreifftiau diriaethol o fuddion marchnad sengl ac awgrymu canolbwyntio ar y farchnad sengl ddigidol a mynd i'r afael ag allgáu digidol.

Polisi rhanbarthol: Cyngor Materion Cyffredinol ar 19 Tachwedd

Mae Ewrop yn dal i ddioddef o "sefyllfa economaidd a chymdeithasol ddifrifol iawn", gyda diweithdra uchel mewn llawer o wledydd, felly mae angen "gweithredoedd sy'n canolbwyntio ar dwf", meddai Graziano Delrio, Ysgrifennydd Gwladol y Prif Weinidog, wrth y Pwyllgor Datblygu Rhanbarthol ar 22 Medi. Yn y cyd-destun hwn, nododd y buddion y gellir eu disgwyl o'r "adnoddau ariannol rhyfeddol ar gyfer buddsoddiad cyhoeddus yn y cyfnod 2014-2020" o dan y Polisi Cydlyniant, gan ddod i gyfanswm o fwy na € 450 biliwn, meddai, gan ystyried cyd-ariannu cenedlaethol. , "swm enfawr a fydd yn cael ei ddefnyddio'n llawn". "Polisi Cydlyniant yw polisi datblygu'r Undeb Ewropeaidd", ychwanegodd, gan ddweud y byddai'r Arlywyddiaeth yn ei ddefnyddio i adfywio'r Strategaeth "Ewrop 2020".
Mae'r Llywyddiaeth yn bwriadu cryfhau'r ffocws ar Bolisi Cydlyniant, gan amserlennu Cyngor Materion Cyffredinol a neilltuwyd yn benodol iddo ar 19 Tachwedd. Dywedodd Mr Delrio: "Y fenter fwyaf perthnasol ar lefel wleidyddol fydd hyrwyddo dadl wleidyddol strwythuredig ar Bolisi Cydlyniant, sy'n cynrychioli bron i draean o gyllideb yr UE ond nad oes ganddo fforwm rheolaidd a ffurfiol ar gyfer trafodaeth o fewn y Cyngor". Ond mynnodd hefyd "mae angen i ni gysoni rheolaeth drylwyr ar gyllid cyhoeddus ag ail-lansio buddsoddiad ar gyfer twf". Rhaid defnyddio'r "cronfeydd mewn ffordd effeithiol - mae ansawdd yr un mor bwysig â maint", meddai.

Trafnidiaeth a thwristiaeth: Mae'r Gyfarwyddeb Teithio Pecyn yn flaenoriaeth

Mae twristiaeth yn gyfle go iawn ar gyfer twf a swyddi ledled yr UE, dywedodd y gweinidog twristiaeth Dario Franceschini wrth y Pwyllgor Trafnidiaeth a Thwristiaeth ddydd Mercher. Fel blaenoriaethau'r Llywyddiaeth, nododd ddatblygu strategaeth ddigidol i gefnogi gwasanaethau twristiaeth a gwella cysylltiadau trafnidiaeth i agor mynediad i ardaloedd llai hysbys ond deniadol iawn. Bydd yr Arlywyddiaeth hefyd yn pwyso am gynnydd yn y Cyngor ar y Gyfarwyddeb Teithio Pecyn, gyda'r bwriad o sicrhau cytundeb ail ddarllen gyda'r Senedd, ychwanegodd.
Yn eu sylwadau a’u cwestiynau, cwestiynodd ASEau Mr Franceschini ar ffyrdd i wella “Ewrop” fel brand, tra hefyd yn tynnu sylw at yr amrywiaeth sydd gan wledydd Ewropeaidd i’w gynnig. Tanlinellodd rhai bod yn rhaid i ddatblygiad twristiaeth ystyried anghenion amgylcheddol a chymdeithasol, tra bod eraill yn pwysleisio na ddylai mesurau i symleiddio gweithdrefnau ymgeisio am fisa gyfaddawdu amddiffyniad dinasyddion yr UE.

hysbyseb

Materion Cyfreithiol: fframwaith cyfreithiol cywir yn allweddol ar gyfer twf economaidd a chystadleurwydd

Bydd yr Arlywyddiaeth yn anelu at ddod i gytundebau gyda’r Senedd ar reolau diwygiedig ar gyfer rheolau achos ansolfedd a deddfwriaeth nodau masnach, meddai’r gweinidog cyfiawnder Andrea Orlando a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Ewropeaidd Sandro Gozi wrth y Pwyllgor Materion Cyfreithiol ar 3 Medi. Nod yr Arlywyddiaeth hefyd yw gwneud cynnydd ar gynigion ar weithdrefnau hawliadau bach Ewropeaidd a diogelu cyfrinachau masnach. Bydd yr Arlywyddiaeth yn cyflymu gwaith i ddod i gyfaddawd ar reoleiddio gan symleiddio derbyn rhai dogfennau cyhoeddus er mwyn hwyluso symudiad rhydd dinasyddion o fewn yr UE, ychwanegodd Mr Orlando.
Amlygodd Mr Gozi bwysigrwydd gwneud y fframwaith rheoleiddio yn fwy ffafriol ar gyfer twf economaidd a chystadleurwydd. Mae cael gwared ar fiwrocratiaeth ddiangen a rhwystrau i weithgareddau busnes trawsffiniol ac amddiffyn hawliau eiddo deallusol a hawliau awduron yn hanfodol, meddai wrth yr ASEau. Gofynnodd ASEau hefyd sut mae'r Llywyddiaeth yn bwriadu gwneud cynnydd ar gynigion cyfraith gwerthu Ewropeaidd cyffredin a gwella'r cydbwysedd rhwng y rhywiau ar fyrddau cwmnïau.

Pysgodfeydd: gorfodi'r gwaharddiad ar daflu

Rhaid paratoi rheolau i orfodi'r gwaharddiad ar daflu a gyflwynwyd gan y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin newydd ar frys, meddai'r gweinidog fferm, bwyd a choedwigaeth Maurizio Martina wrth y Pwyllgor Pysgodfeydd ar 3 Medi. "Nid oes gennym lawer o amser i ddod o hyd i gytundeb", oherwydd bydd y gwaharddiad yn berthnasol o 2015 ac mae'n rhaid addasu'r ddeddfwriaeth pysgodfeydd bresennol er mwyn osgoi anghysondebau yng nghyfraith yr UE o fis Ionawr, eglurodd. Bydd yr Arlywyddiaeth hefyd yn canolbwyntio ar fargeinion trawiadol ar gyfleoedd pysgota yn 2015, yn parhau i weithio tuag at safbwynt y Cyngor ar reoliad y Môr Dwfn ac yn cefnogi ymdrechion y Comisiwn i fynd i’r afael â “sefyllfa bryderus” adnoddau pysgod ym Môr y Canoldir, meddai. Roedd yr Arlywyddiaeth eisoes wedi cysylltu â'r Comisiwn ynghylch mesurau cymorth posibl y diwydiant pysgota i leddfu effeithiau gwaharddiad Rwsia ar fewnforion pysgod o'r UE, ychwanegodd.

Diwylliant ac addysg: amddiffyn yr eithriad diwylliannol Ewropeaidd a hyrwyddo cyfnewidiadau diwylliannol a symudedd

Amddiffyn yr eithriad diwylliannol Ewropeaidd, yng nghyd-destun amddiffyn ein treftadaeth, yw prif flaenoriaeth yr Arlywyddiaeth yn y maes diwylliannol. Mae angen i wledydd yr UE gytuno ar hyn, er mwyn gwneud yr eithriad diwylliannol yn strategaeth hirdymor ar gyfer Ewrop, dywedodd y gweinidog Dario Franceschini wrth y Pwyllgor Diwylliant ac Addysg ddydd Mercher. Mae symudedd pobl ifanc yn y sector diwylliannol yn flaenoriaeth arall dros y misoedd nesaf: dylai prosiect a ysbrydolwyd gan raglen Erasmus alluogi cyfnewid artistiaid neu weithwyr ifanc mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd neu sefydliadau diwylliannol eraill yng ngwledydd Ewrop, ychwanegodd.
Mynediad am ddim i bawb at gynnwys ar-lein yw'r flaenoriaeth yn y sector clyweledol a'r rhyngrwyd, meddai'r ysgrifennydd gwladol ar gyfer telathrebu Antonio Giacomelli. Pwysleisiodd y rhyngrwyd fod yn agored i bawb ac yn gyfrwng cyfnewid am ddim. O ran ieuenctid a chwaraeon, pwysleisiodd yr ysgrifennydd gwladol Luigi Bobba fod cyflogadwyedd a symudedd yn hanfodol. Ychwanegodd yr Arlywyddiaeth ymdrechion i frwydro yn erbyn gosod gemau a thrin canlyniadau chwaraeon, ychwanegodd.
Mae'r Arlywyddiaeth hefyd yn bwriadu hyrwyddo buddsoddiad mewn addysg, meddai'r gweinidog addysg, prifysgolion ac ymchwil Stefania Gianinni. Dylai'r tair blaenoriaeth gyntaf a gyhoeddwyd ddydd Iau yn y Pwyllgor Diwylliant helpu i hyrwyddo twf yn Ewrop. Y blaenoriaethau hyn yw: cryfhau a datblygu systemau addysg a hyfforddiant deuol (gyda phwyslais ar hyfforddiant galwedigaethol, dysgu gydol oes a hyfforddiant athrawon); gwneud defnydd gwell, mwy hyblyg o arian o'r rhaglen Erasmus + newydd er mwyn cefnogi symudedd rhyngwladol, a chynyddu cefnogaeth i addysg uwch, yn enwedig astudiaethau doethuriaeth.

Amaethyddiaeth: gwaharddiad mewnforio bwyd Rwsia, bargeinion masnach a llaeth

Bydd Llywyddiaeth Eidalaidd y Cyngor yn ceisio ehangu mesurau "ymateb cyflym iawn" a gymerwyd gan y Comisiwn hyd yn hyn i leddfu effeithiau gwaharddiad Rwsia ar fewnforion bwyd o'r UE, meddai'r gweinidog fferm Maurizio Martina wrth y Pwyllgor Amaeth ddydd Mercher. Efallai y bydd y Cyngor hyd yn oed yn gweithio i gryfhau offer presennol i alluogi'r UE i ymdopi'n well ag argyfyngau o'r fath yn y dyfodol, ychwanegodd mewn ymateb i ASEau yn galw arno i wneud mwy i gefnogi ffermwyr yr UE.

Bydd blaenoriaethau allweddol Llywyddiaeth yr Eidal yn cynnwys diwygio rheolau’r UE ar ffermio organig, y gallai’r Cyngor gytuno arnynt erbyn diwedd eleni, a symud ymlaen tuag at gytundeb cytbwys ar feithrin GMOs, meddai Mr Martina. Bydd ef a'i dîm hefyd yn ceisio cyflymu'r broses ddeddfwriaethol ar gyfer diweddaru cynlluniau ffrwythau a llaeth ysgolion a byddant yn monitro datblygiadau'r farchnad laeth yn agos gyda'r bwriad o ddod o hyd i ffyrdd o helpu'r sector llaeth ymhellach ar ôl i'r system gwota gael ei diddymu yn 2015, ychwanegodd .
Bydd yr Arlywyddiaeth hefyd yn dilyn trafodaethau masnach rhyngwladol agos, yn enwedig ar gyfer Partneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig (TTIP), meddai, gan bwysleisio, er y dylai'r UE ganolbwyntio ar "gyfleoedd y gallai'r cytundebau hyn eu cynnig", ni ddylai "guddio eu hanfanteision" .

Masnach ryngwladol: mwy o dryloywder ar sgyrsiau TTIP ag UDA

Bellach mae angen nodi tri thueddiad byd-eang os mai polisi masnach yw sicrhau twf a hybu cystadleurwydd cwmnïau’r UE, dywedodd y dirprwy weinidog datblygu economaidd Carlo Calenda wrth y Pwyllgor Masnach ar 3 Medi.
Y tueddiadau hyn, yn gyntaf, yw'r bwlch costau cynhyrchu sy'n crebachu rhwng gwledydd datblygedig a gwledydd y "trydydd byd", sy'n creu cyfleoedd i adleoli cynhyrchu yn ôl i'r UE. Yn ail, diffyndollaeth economi sy'n dod i'r amlwg, sy'n rhannu'r byd rhwng gwledydd neo-amddiffynol a'r rhai sy'n derbyn rheolau'r farchnad rydd. Ac yn drydydd, y twf esbonyddol yn y galw byd-eang am nwyddau a weithgynhyrchir o ansawdd, sy'n gyfle y mae'n rhaid i gwmnïau'r UE ei gipio os yw nod “uchelgeisiol ond nid afrealistig” y nwyddau hyn, sef 20% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE erbyn 2020, i'w gyflawni.
Gofynnodd ASEau i Mr Calenda sut i sicrhau nad yw aelod-wladwriaethau'r UE yn gohirio datblygu polisi masnach gyffredin, naill ai trwy rwystro cyfraith masnach ledled yr UE yn y Cyngor neu drwy beidio â chadarnhau'r bargeinion masnach. Roedd y ddadl yn cael ei dominyddu gan y bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig (TTIP) yn siarad ag UDA, a alwodd Mr Calenda yn brif flaenoriaeth fasnach yr UE, ac addawodd ymdrechu i gael mwy o dryloywder.
O ran cysylltiadau masnach â Rwsia a’r Wcráin, dywedodd Mr Calenda, pan fydd diogelwch yr UE yn y fantol, “mae polisi tramor yn cael blaenoriaeth dros bolisi masnach”. Rhestrodd hefyd weithredu bargen “pecyn Bali” o sgyrsiau masnach y byd, mynediad i'r farchnad ar gyfer cwmnïau bach a chanolig a sgyrsiau masnach â Fietnam a Japan fel eitemau pwysig ar yr agenda fasnach.

Materion tramor: cytundebau ehangu a derbyn

Her allweddol yr Arlywyddiaeth yn ystod y chwe mis nesaf yw “gweithredu’r cytundebau cymdeithas â Moldofa, yr Wcrain a Georgia”, meddai’r Gweinidog Tramor Federica Mogherini wrth y Pwyllgor Materion Tramor ddydd Mawrth 2 Medi. "Rydym yn cefnogi ehangu, ond heb ei gyflymu yn artiffisial" , parhaodd, gan ychwanegu bod rhyddid crefyddol, gwaith ar ddileu'r gosb eithaf a hyrwyddo hawliau menywod hefyd ar agenda polisi tramor yr Eidal.
Mewn cwestiynau gofynnodd ASEau i Ms Mogherini nodi pa gamau pendant a gymerid tuag at ehangu'r UE i gynnwys gwledydd y Balcanau a Thwrci, a hefyd sut y dylai'r UE ymateb i'r argyfyngau yn Irac, Syria a Gaza. Gofynnodd hefyd sut y byddai'r Eidal ei hun yn agosáu at argyfwng Rwsia / Wcráin.

Rhyddid Sifil: ymfudo a diogelu data ymhlith blaenoriaethau

 Mae mynd i’r afael â mewnfudo â “gweithredoedd sy’n sicrhau canlyniadau” yn y tymor byr, canolig a hir, ymladd masnachu mewn pobl, llygredd a therfysgaeth a brwydro yn erbyn troseddau casineb, senoffobia a gwahaniaethu yw rhai o flaenoriaethau allweddol Llywyddiaeth yr Eidal yn yr ardal materion cartref, meddai’r Gweinidog Mewnol. Angelino Alfano ddydd Mawrth. Gan ymateb i gwestiynau ASEau Pwyllgor Rhyddid Sifil ar reoli ffiniau a mudo, dywedodd y dylai “cyfrifoldeb a chydsafiad fynd law yn llaw” a phwysleisiodd yr angen am gydweithrediad cryfach rhwng yr UE a gwledydd tarddiad Affrica a chludo ymfudwyr.

Mae diwygio diogelu data a chyfnewid data â thrydydd gwledydd, Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop a chydweithrediad ar faterion troseddol a sifil yn faterion y mae Llywyddiaeth yr Eidal yn anelu at wneud cynnydd arnynt, meddai'r Gweinidog Cyfiawnder Andrea Orlando ddydd Mawrth. "Byddwn yn ceisio cyflawni dull cyffredin yn ystod yr Arlywyddiaeth" ar ddiogelu data, meddai wrth ASEau, gan eu sicrhau y bydd yr Arlywyddiaeth yn ystyried yr "hawl i gael eich anghofio", yng ngoleuni Llys Cyfiawnder diweddar Ewrop (ECJ ) dyfarniad. O ran cadw data, dywedodd fod y Cyngor yn aros am gynnig gan y Comisiwn yn dilyn dyfarniad yr ECJ yn datgan bod cyfarwyddeb 2006 yn annilys.

 Materion economaidd: “ailffocysu ar ffactorau a all greu twf ”

 Cyflwynodd y Gweinidog Economi a Chyllid, Pier Carlo Padoan, strategaeth dwf "tair piler" yn canolbwyntio ar well integreiddiad marchnad, diwygiadau strwythurol a buddsoddiad i ASEau Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol ddydd Mawrth. “Rhaid ailffocysu strategaeth EU2020 ar ffactorau a all greu twf”, meddai, gan ychwanegu y bydd creu cronfa fuddsoddi tymor hir yr UE, brwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac osgoi talu treth a chyflwyno’r Dreth Trafodiad Ariannol yn feysydd allweddol o waith deddfwriaethol.

Bydd diweithdra ymhlith pobl ifanc hefyd yn uchel ar yr agenda, sicrhaodd Mr Padoan ASEau a ofynnodd am ddiwygiad posibl "Troika" Comisiwn yr UE / ECB / IMF, beth fyddai'r Arlywyddiaeth yn ei wneud i leddfu'r wasgfa gredyd, yn enwedig ar fentrau bach a chanolig eu maint, a am ei farn ar ddiffygion cyllidebol a hyblygrwydd gwariant. Yn ei atebion, pwysleisiodd y gellir ennill llawer o hyd trwy orfodi rheolau presennol yn well a dysgu o arferion gorau yng ngwledydd eraill yr UE.

 Trafnidiaeth: sgyrsiau ar 4ydd pecyn rheilffordd i gychwyn yn fuan

 Mae seilwaith trafnidiaeth a thrafnidiaeth yn hanfodol i flaenoriaethau allweddol yr Arlywyddiaeth, sef twf a chyflogaeth, meddai'r Gweinidog Seilwaith a Thrafnidiaeth, Maurizio Lupi, wrth y Pwyllgor Trafnidiaeth a Thwristiaeth ddydd Mawrth, mewn cyfarfod a agorodd y cadeirydd newydd Michael Cramer (Gwyrddion / EFA, DE) gyda munudau distawrwydd i ddioddefwyr hediad Malaysia Airlines MH17 a ddamwain. Nod yr Arlywyddiaeth yw cychwyn trafodaethau gyda'r Senedd ar ffeiliau 4ydd pecyn "piler technegol" y rheilffordd a bydd yn pwyso am gynnydd yn y Cyngor ar y "piler gwleidyddol" hefyd, meddai. Bydd y cynigion Awyr Ewropeaidd Sengl (SES) yn cael effaith fawr ar dirwedd ddiwydiannol y sector a bydd yr Arlywyddiaeth yn annog trafodaeth ar becyn SES2 +, meddai. Nod yr Arlywyddiaeth hefyd yw cwblhau trafodaethau gyda'r Senedd ar bwysau a dimensiynau coflen tryciau, a bydd yn mynd ar drywydd gwaith ar reolau gorfodi trawsffiniol, ychwanegodd.

Gofynnodd ASEau i Mr Lupi egluro'r llinell amser ar gyfer cynnydd gyda'r pecyn rheilffordd, gan bwysleisio y dylai'r trafodaethau ar y trafodaethau "piler technegol" ddechrau cyn gynted â phosibl. Fe wnaethant hefyd ofyn sut y gellid cyflawni cynnydd ar y cynigion gwasanaethau porthladd, diogelwch ar y ffyrdd, ffeiliau pecyn y meysydd awyr, y cynnig e-alwad a sut y gellid rhoi polisi trafnidiaeth wrth wraidd ymdrechion i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

datblygiad: "Eiriolaeth ddyngarol yw blaenoriaeth gyntaf yr Arlywyddiaeth yn y maes datblygu"

 "Eiriolaeth ddyngarol yw blaenoriaeth gyntaf yr Arlywyddiaeth yn y maes datblygu" meddai'r Is-Weinidog Materion Tramor Lapo Pistelli wrth y Pwyllgor Datblygu ddydd Mawrth. Bydd yr Arlywyddiaeth hefyd yn canolbwyntio ar gryfhau'r cysylltiad rhwng cymorth dyngarol ac amddiffyn sifil, gwella amddiffyniad i grwpiau agored i niwed mewn sefyllfaoedd brys, a chynyddu cyfranogiad y sector preifat wrth ddarparu cymorth dyngarol. Roedd y pynciau a drafodwyd gydag ASEau yn cynnwys cyfyngiadau cyllidebol ar gymorth dyngarol yr UE, y cysylltiadau rhwng polisi datblygu a mewnfudo, a rhagolygon ar gyfer y fframwaith cymorth datblygu ar ôl 2015.

 Cyflogaeth: gwrthsefyll diweithdra ymhlith pobl ifanc, tlodi ac allgáu cymdeithasol

Bydd yr Arlywyddiaeth yn mynd ar drywydd twf cynhwysol a chynaliadwy i fynd i’r afael â heriau cyflogaeth ac “adfer ymddiriedaeth dinasyddion yr UE”, meddai’r Gweinidog Polisi Llafur a Chymdeithasol, Guiliano Poletti, wrth ASEau’r Pwyllgor Cyflogaeth ddydd Mawrth. Croesawodd ASEau agenda uchelgeisiol yr Arlywyddiaeth, sy'n ceisio gwrthsefyll diweithdra ymhlith pobl ifanc, tlodi ac allgáu cymdeithasol. Nod y Llywyddiaeth, ymhlith pethau eraill, yw atal gwaith heb ei ddatgan, helpu'r di-waith trwy gynyddu eu symudedd trwy'r fenter EURES ac amddiffyn morwyr yn well. Dywedodd Mr Poletti ei fod wedi ymrwymo i ddod i gytundeb ar lefel y Cyngor ar y ffeiliau hyn.
Cytunodd ASEau y dylai mynd i’r afael â chyflogaeth ieuenctid fod yn flaenoriaeth allweddol, ond gofynnwyd hefyd am fesurau mwy pendant a phriodol. Nid yw ysgogi symudedd y gweithlu ynddo'i hun yn ateb i ddiweithdra, meddai ASEau, gan ychwanegu y dylid ategu symudedd gwell gan fesurau fel torri biwrocratiaeth i helpu cwmnïau bach i greu swyddi o ansawdd mwy. Gofynasant hefyd i'r Arlywyddiaeth fynd i'r afael â chamgymhariadau sgiliau ar y farchnad lafur trwy addysg a hyfforddiant, a thanlinellu na ddylai'r dimensiwn cymdeithasol fod yn eilradd i sicrhau twf economaidd. Wrth gloi’r cyfarfod, pwysleisiodd cadeirydd y pwyllgor Thomas Händel (GUE / NGL, DE) fod yn rhaid i’r Senedd a’r Arlywyddiaeth sicrhau nad yw rhaglen REFIT y Comisiwn yn tanseilio hawliau cyflogaeth a chymdeithasol presennol.

Materion Cyfansoddiadol: galw am fwy o dryloywder

Roedd rhoi hawliau sylfaenol yn ôl wrth galon yr agenda wleidyddol, ymateb i alwad dinasyddion am newid mewn etholiadau Ewropeaidd, a mynd i’r afael â mewnfudo ymhlith y nodau a amlygwyd gan yr Is-Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Ewropeaidd Sandro Gozi wrth gyflwyno blaenoriaethau’r Arlywyddiaeth i’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol. ddydd Mawrth. Pwysleisiodd hefyd yr angen i adolygu cynnydd wrth weithredu cytundeb Lisbon a ffyrdd i hybu cydweithrediad rhyng-sefydliadol.
Gofynnodd ASEau gwestiynau hefyd am gynyddu tryloywder, yn enwedig achos y Cyngor a'r Llys Cyfiawnder, sybsidiaredd, lleoliad sedd Senedd Ewrop, cofrestr gyhoeddus yr UE ar gyfer lobïwyr (cofrestr tryloywder) a gwella offeryn Menter Dinasyddion Ewrop.

Hawliau menywod: cael mwy o fenywod ar fyrddau cwmnïau ac ailagor sgyrsiau ar absenoldeb mamolaeth

 Mae cael mwy o fenywod ar fyrddau cwmnïau, "ailagor deialog" ar y gyfarwyddeb absenoldeb mamolaeth, torri terfyn ar y gyfraith ddrafft gwrth-wahaniaethu a hybu cydraddoldeb rhywiol mewn gwledydd y tu allan i'r UE yn rhai o flaenoriaethau allweddol yr Arlywyddiaeth yn hawliau a rhyw menywod. maes cydraddoldeb, meddai Ysgrifennydd Gwladol Materion Ewropeaidd, Sandro Gozi, wrth y Pwyllgor Hawliau Menywod a Chydraddoldeb Rhywiol ddydd Mawrth.

Wrth ateb cwestiynau ASEau ar bresenoldeb menywod yng ngholeg nesaf y Comisiynwyr, dywedodd Mr Gozi ein bod "yn gwneud yr hyn a allwn i sicrhau bod gan y Comisiwn o leiaf naw neu ddeg o ferched". Bydd yr Arlywyddiaeth hefyd yn ymchwilio i fater trais ar sail rhywedd, meddai wrth ASEau.

Yr amgylchedd ac iechyd y cyhoedd: diogelwch ynni, GMOs, dyfeisiau meddygol

 "Mae angen newid paradeim diwylliannol arnom, ac i wneud yn glir y gellir creu twf a swyddi yn yr economi gyfan trwy fod yn wyrdd" meddai Gweinidog yr Amgylchedd, Gian Luca Galetti, wrth Bwyllgor yr Amgylchedd ddydd Mercher. Ymhlith blaenoriaethau eraill, nododd Mr Galetti dargedau hinsawdd ac ynni 2030, diwygio'r Cynllun Masnachu Allyriadau (ETS), diogelwch ynni, a pharatoi cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig i gael ei chynnal yn Lima, Periw, ym mis Rhagfyr.

Mae'r Arlywyddiaeth hefyd yn bwriadu gwneud "cynnydd sylweddol" ar y ffeil tyfu GMO, lleihau'r defnydd o fagiau plastig, y pecyn ansawdd aer, monitro allyriadau trafnidiaeth forwrol, a'r ddeddfwriaeth Newid Defnydd Tir Anuniongyrchol (ILUC).
Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Beatrice Lorenzin, y bydd yr Arlywyddiaeth yn ceisio cyfaddawd gyda’r Senedd ar ddyfeisiau meddygol a rheoliadau dyfeisiau meddygol Diagnostig in vitro, ac os yn bosibl cytundeb ail ddarlleniad cynnar ar wiriadau swyddogol yn y gadwyn bwyd-amaeth. Bydd yr Arlywyddiaeth hefyd yn anelu at ddod i gytundeb o fewn y Cyngor ar fwydydd newydd, ychwanegodd. “Nid cost yw iechyd ond buddsoddiad i’n cymdeithas” pwysleisiodd.

 Diwydiant, ymchwil ac ynni

Bydd datgarboneiddio ynni yn yr UE, nodi mesurau penodol i hybu diogelwch cyflenwad ynni a sefydlu cysylltiadau sefydlog â chyflenwyr trydydd gwlad yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer y misoedd nesaf, meddai’r gweinidog datblygu economaidd Federica Guidi wrth y Pwyllgor Diwydiant, Ymchwil ac Ynni ar 2 Medi. Pwysleisiodd ysgrifennydd gwladol telathrebu Antonello Giacomelli yr angen i gwblhau’r farchnad sengl ddigidol, gwella hygyrchedd gwe a chael gwared ar rwystrau i gyfathrebu fel crwydro.
Roedd buddsoddi mewn ymchwil a hyfforddiant, cyflawni gwir symudedd i ymchwilwyr yn yr UE a hyrwyddo'r “Bartneriaeth mewn Ymchwil ac Arloesi yn Ardal Môr y Canoldir” (PRIMA) ymhlith y blaenoriaethau a amlinellwyd gan y gweinidog addysg, prifysgolion ac ymchwil Stefania Giannini.

Marchnad Sengl: amddiffyniad cryfach i ddefnyddwyr a llai o rwystrau

 Gorfodi amddiffyn defnyddwyr, ymdrechu i ddod i fargen yn y Cyngor ar gyfreithiau diogelwch cynnyrch drafft, gwyliadwriaeth y farchnad, teithio mewn pecynnau a cheisio bargen gyda'r Senedd ar reolau eCall achub bywyd fydd blaenoriaethau'r Llywyddiaeth, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddatblygu Economaidd Simona Vicaritold the Pwyllgor y Farchnad Fewnol ar 24 Medi. Ychwanegodd yr Is-Ysgrifennydd Materion Ewropeaidd Sandro Gozi y bydd yr Arlywyddiaeth yn anelu at gael gwared ar rwystrau i weithrediad y farchnad sengl, cefnogi datblygiad yr economi ddigidol a hyrwyddo buddsoddiad.

Gofynnodd ASEau am gyfaddawdau posibl i dorri terfyn y Cyngor dros y rheoliad "a wnaed i mewn", gan bwysleisio y dylid galluogi defnyddwyr i wneud dewisiadau gwybodus ar yr hyn y maent yn ei brynu. Dylai'r Llywyddiaeth hefyd ganolbwyntio ar sicrhau mynediad cwmnïau bach i gronfeydd fforddiadwy, cael gwared ar y rhwystrau sy'n weddill i'r farchnad sengl a hyrwyddo gorfodi'r gyfarwyddeb ar wasanaethau, ychwanegodd. Yn olaf, fe wnaethant hefyd bwysleisio pwysigrwydd trosglwyddo negeseuon syml i ddinasyddion ar enghreifftiau diriaethol o fuddion marchnad sengl ac awgrymu canolbwyntio ar y farchnad sengl ddigidol a mynd i'r afael ag allgáu digidol.

 

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd