Ail gynhadledd gweinidogol Cynghrair Fyd-eang yn erbyn Plant yn Cam-drin Rhywiol Ar-lein

| Hydref 1, 2014 | 0 Sylwadau

merch_16y Cynghrair Byd-eang yn erbyn Cam-drin Plant yn Rhywiol Ar-lein wedi bod ar waith ers 2012. Gosodwyd nodau concrid ac mae gwledydd ychwanegol wedi dod at ei gilydd, ond mae'r frwydr i ddileu camfanteisio ar-lein ar blant ymhell o fod yn gyflawn.

Ar wahoddiad y Comisiynydd Materion Cartref Cecilia Malmström a Thwrnai Cyffredinol yr Unol Daleithiau Eric Holder, cyfarfu gwneuthurwyr penderfyniadau byd-eang yn Washington ar gyfer ail gynhadledd weinidogol y Global Alliance (30 Medi).

Bydd Gweinidogion a chynrychiolwyr o wledydd sy'n cymryd rhan, arbenigwyr o awdurdodau gorfodi'r gyfraith, y sector preifat, grwpiau eiriolaeth dioddefwyr a sefydliadau rheng flaen yn asesu sut i ehangu'r frwydr yn erbyn gormodedd byd-eang o gam-drin rhywiol ar-lein.

"Mae'r bygythiad i bobl ifanc a achosir gan ysglyfaethwyr rhyw ar-lein yn cynyddu. Mae heriau'n datblygu'n gyson. Bob tro dangosir llun o blentyn sydd wedi'i gam-drin bod plentyn yn cael ei gam-drin, drosodd a throsodd. Mae'r gynghrair byd-eang yn dangos ein parodrwydd ar y cyd i frwydro yn erbyn y drosedd annwyl hon, rhywbeth y gallwn ond ei wneud trwy gydweithio. Rhaid i'n haddewidion ar y cyd ddod yn realiti,”Meddai Malmström.

"Gyda'i gilydd, diolch i waith caled gwledydd y Gynghrair Fyd-eang, mae'r gwaith pwysig hwn sy'n newid bywydau wedi ein galluogi i ymyrryd i achub nifer o blant sy'n ddioddefwyr sy'n dioddef o gamdrinwyr; arestio ac erlyn y rhai a wnaeth niwed iddynt; ac i ddechrau'r broses hir o iacháu ar gyfer pob un o'r goroeswyr hyn, ”Meddai'r Deiliad. “Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd y gwaith hwn yn parhau - ac yn cael ei gynyddu - gan y gwaith yr ydym yn ei drafod heddiw. "

Mae cam-drin plant yn rhywiol ar-lein yn drosedd nad yw'n gwybod unrhyw ffiniau. Mae delweddau cam-drin plant yn cylchredeg yn hawdd ar draws awdurdodaethau ac yn parhau i erlid plant y mae eu cam-drin yn cael ei ddarlunio a'i ddatgelu dro ar ôl tro. Mae troseddwyr pornograffi plant yn gweithredu'n gynyddol mewn grwpiau rhyngwladol ar-lein sy'n defnyddio technolegau soffistigedig i rwystro ymdrechion gorfodi'r gyfraith sy'n ymchwilio i'w troseddau. Mae gwahanol gyfreithiau a pholisïau ar draws awdurdodaethau yn her i orfodi'r gyfraith.

Dyma pam mae cydweithredu rhyngwladol yn hollbwysig a pham mae ymrwymiadau o dan y Gynghrair Fyd-eang yn ceisio gwella adnabod dioddefwyr, erlyn troseddwyr yn fwy llwyddiannus, cynyddu ymwybyddiaeth a lleihau nifer y delweddau cam-drin plant sydd ar gael ar-lein.

Trafodir y cynnydd a wnaed a'r camau gweithredu posibl yn y dyfodol o dan y Gynghrair Fyd-eang yn y gynhadledd. Mae adroddiad cyntaf yn crynhoi'r ymrwymiadau y mae'r gwledydd sy'n cymryd rhan wedi'u cyflawni er mwyn cyrraedd y pedwar targed gwleidyddol eisoes wedi'u cyhoeddi.

Yn y gynhadledd bydd y Comisiwn hefyd yn trosglwyddo tasgau ysgrifenyddol a llywyddiaeth y Gynghrair Fyd-eang i awdurdodau'r UD.

Cefndir

Ar 5 Rhagfyr 2012, lansiodd Comisiynydd yr UE dros Faterion Cartref Cecilia Malmström, ynghyd â Thwrnai Cyffredinol yr Unol Daleithiau Eric Holder, Gynghrair Fyd-eang yn erbyn Cam-drin Plant yn Rhywiol Ar-lein (IP / 12 / 1308 ac MEMO / 12 / 937).

O wledydd 48 i ddechrau, mae'r Gynghrair Fyd-eang yn cynnwys gwledydd 54 ar hyn o bryd: yr aelod-wladwriaethau 28, Albania, Armenia, Awstralia, Bosnia a Herzegovina, Cambodia, Canada, Costa Rica, Georgia, Ghana, Israel, Japan, Kosovo, De Korea, Mecsico, Moldova, Montenegro, Seland Newydd, Nigeria, Norwy, Philippines , Serbia, y Swistir, Gwlad Thai, Twrci, Wcráin a'r Unol Daleithiau.

Mae gwledydd y gynghrair yn ymrwymo i nifer o dargedau a nodau polisi (Datganiad ar Lansio'r Gynghrair Fyd-eang ac Egwyddorion arweiniol), yn arbennig:

  • Gwella ymdrechion i adnabod dioddefwyr a sicrhau eu bod yn derbyn y cymorth, y gefnogaeth a'r amddiffyniad angenrheidiol;

  • gwella ymdrechion i ymchwilio i achosion o gam-drin plant yn rhywiol ar-lein ac i nodi ac erlyn troseddwyr;

  • cynyddu ymwybyddiaeth plant o risgiau ar-lein;

  • lleihau argaeledd pornograffi plant ar-lein ac ail-erlid plant.

Mwy o wybodaeth

Cecilia Malmström yn Gwefan
Dilynwch Comisiynydd Malmström ar Twitter
DG Materion Cartref Gwefan
Dilynwch DG Materion Cartref ar Twitter

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, amddiffyn plant, EU, EU, Hawliau Dynol, barnwrol, gwleidyddiaeth, US

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *