Cysylltu â ni

Frontpage

400 o arbenigwyr i drafod datrys digartrefedd yn Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Help_the_homelessHeddiw (10 Hydref) yn Diwrnod Digartrefedd y Byd. Ymhen pythefnos, ar 24-25 Hydref, bydd Ffederasiwn Sefydliadau Cenedlaethol Ewrop sy'n Gweithio gyda'r Digartref (FEANTSA) yn cynnal cynhadledd bolisi gan ddod â 400 o ymarferwyr ynghyd o bob rhan o Ewrop a thu hwnt i gyfnewid gwybodaeth am bolisi ac arfer i atal a lleihau digartrefedd.

Bydd Cynhadledd Polisi FEANTSA 2014, “Yn wynebu digartrefedd yn yr UE: Ceisio’r genhedlaeth nesaf o arferion gorau” yn cael ei chynnal yn Bergamo, yr Eidal, o dan lywyddiaeth Eidalaidd yr UE. Bydd y digwyddiad yn dwyn ynghyd 400 o arbenigwyr o 28 Aelod-wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd, Gogledd a De America - a thu hwnt - o nifer o sectorau: cyrff anllywodraethol, prifysgolion, Gweinyddiaethau a sefydliadau llywodraeth leol, gweithwyr y sector digartrefedd, pobl sydd â phrofiad o ddigartrefedd, sefydliadau , cynrychiolwyr y sector banciau a chyllid, cynrychiolwyr y sector addysg a hyfforddiant, gweithwyr y sector iechyd ac eraill. Byddant yn trafod atebion arfer gorau i'r heriau parhaus o ran digartrefedd yn yr Undeb Ewropeaidd.

Nod y gynhadledd yw cefnogi polisi ac arfer ar ddigartrefedd trwy yrru arloesedd a darparu lle i brofi ffyrdd newydd o gyfuno arbenigedd ac adeiladu rhwydweithiau. Bydd fformat y gynhadledd yn caniatáu i gyfranogwyr gymryd rhan mewn 12 gweithdy addysgiadol ac 20 man problem rhwydweithio rhyngweithiol, ac ymweld â gwasanaethau a phrosiectau lleol, ynghyd â rhwydweithio a meithrin partneriaethau cenedlaethol ac Ewropeaidd.

hysbyseb

Bydd y siaradwyr allweddol yng nghynhadledd Bergamo yn cynnwys Giorgio Gori (Maer Bergamo), Monsignor Francesco Beschi (Esgob Bergamo), Mara Azzi (Cyfarwyddwr Cyffredinol Asiantaeth Iechyd Cyhoeddus Rhanbarthol Bergamo), Mike Allen (Llywydd FEANTSA), Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd José Manuel Barroso, László Andor (Comisiynydd Cyflogaeth a Materion Cymdeithasol Ewropeaidd), Doreen Huddart (Aelod o Bwyllgor Rhanbarthau’r UE), Heather Roy (Llywydd y Llwyfan Cymdeithasol), Volker Busch-Geertsema (Pennaeth yr Arsyllfa Ewropeaidd ar Ddigartrefedd), Lieve Fransen (Comisiwn Ewropeaidd), Stefano Galliani (Llywydd fioPSD), Mark Kennedy (Prif Swyddog Gweithredol “Mazars” Iwerddon), Lenka Laubovà (Gweinyddiaeth Materion Cymdeithasol Gweriniaeth Tsiec), Michel Pouzol (Aelod Seneddol Ffrainc).

Y themâu a gwmpesir fydd: amcanion allweddol polisïau digartrefedd ar gyfer y dyfodol; cyfranogiad pobl ddigartref; Tai yn Gyntaf; sianelu cronfeydd yr UE i wasanaethau digartrefedd; atal digartrefedd ymhlith pobl ifanc; digartrefedd menywod; llwybrau cyflogadwyedd pobl ddigartref; mynd i'r afael â digartrefedd ymhlith gweithwyr domestig; mathau newydd o gyllid ar gyfer digartrefedd; cyfathrebu digartrefedd heb stigma; strategaethau digartrefedd; cyrchu'r cyflenwad tai i ddod â digartrefedd i ben; a harneisio potensial pobl ddigartref ag anghenion iechyd.

Bydd y gynhadledd hefyd yn caniatáu i rwydweithiau eraill gwrdd: HABITACT, Fforwm Anffurfiol Gweinyddiaethau Cenedlaethol a Rhanbarthol sydd â chyfrifoldeb am ddigartrefedd, HOPE - rhwydwaith o Bobl HOmeless yn Ewrop, Rhwydwaith Ewropeaidd Gweithwyr Iechyd Digartref, SMES Europa, Rhwydwaith Digartrefedd Ieuenctid FEANTSA a rhaglen Eurosocial II.

hysbyseb

“Y gynhadledd hon fydd y tro cyntaf i FEANTSA gasglu pobl ar y raddfa hon yn Ewrop - mae’r 350 o gofrestriadau yn dweud am y ffaith bod llawer o ymarferwyr lleol yn meddwl“ Ewropeaidd ”, ac yn gweld gwerth mewn bownsio syniadau oddi ar eu cymheiriaid yn Ewrop er mwyn dod o hyd i gynaliadwy. atebion i ddigartrefedd yn eu cymunedau. Dyma Ewrop Gymdeithasol wrth ei chreu - gobeithiwn y bydd y Comisiwn Ewropeaidd newydd yn gweld hyn fel neges glir y gall yr UE chwarae rhan bwysig wrth yrru arloesedd cymdeithasol ym maes digartrefedd. Dylai'r UE atafaelu momentwm o'r fath mewn ffordd strategol i gefnogi cyflawni targed tlodi Ewrop2020 ”, meddai Cyfarwyddwr FEANTSA, Freek Spinnewijn.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd