Cysylltu â ni

EU

Hawliau dynol: Cau corff anllywodraethol coffa Rwseg; Uzbekistan; Mecsico

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

european-senedd-strasbourg1Mae'r Ewropeaidd Pasiodd y Senedd dri phenderfyniad ddydd Iau (23 Hydref), gan alw ar awdurdodau Rwseg i beidio â chau’r NGO hawliau sifil Coffa i lawr; annog awdurdodau Wsbeceg i weithredu ar unwaith i amddiffyn hawliau dynol; a galw am arestio pawb sy'n gyfrifol am ddiflaniad 43 o fyfyrwyr ym Mecsico ar unwaith.

Cau'r Gofeb (llawryf Gwobr Sakharov 2009) yn Rwsia
Condemniodd ASEau apêl Gweinyddiaeth Gyfiawnder Rwseg yn gryf i'r Goruchaf Lys i gau Cofeb y sefydliad hawliau annibynnol ac anogwyd y weinidogaeth i dynnu ei chyngaws yn ôl cyn y gwrandawiad a drefnwyd ar gyfer 13 Tachwedd 2014. Maent o'r farn bod deddf Gorffennaf 2012 ar asiantau tramor sy'n gofyn am gyrff anllywodraethol. sy'n derbyn cyllid tramor ac sy'n cymryd rhan mewn gweithgaredd gwleidyddol i wneud cais i'w gynnwys ar restr llywodraeth arbennig yn torri ymrwymiadau Rwsia i Gyngor Ewrop a'r Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE).
Mae ASEau yn gofyn i'r Comisiwn ac Uchel Gynrychiolydd yr UE am bolisi tramor godi holl achosion y rhai sy'n cael eu herlyn am resymau gwleidyddol mewn cyfarfodydd â'u cymheiriaid yn Rwseg.

Mae'r penderfyniad ei basio gan pleidleisiau 529 57 i, gyda ymataliadau 34.Uzbekistan

Mae ASEau yn galw ar awdurdodau Wsbeceg i ryddhau pawb sydd wedi’u carcharu ar gyhuddiadau â chymhelliant gwleidyddol, i roi stop ar unwaith i bob math o artaith a cham-drin yn y carchar ac i ymchwilio a dwyn i gyfrif yr holl swyddogion a staff y system gosbi yr honnir bod ganddynt garcharorion sydd heb eu trin yn wael. .
Mae'r penderfyniad yn galw ar Uchel Gynrychiolydd yr UE ar gyfer polisi tramor a'r aelod-wladwriaethau i fabwysiadu strategaeth ar gyfer pwyso ar Uzbekistan i wneud gwelliannau diriaethol i hawliau dynol dros y misoedd nesaf ac ar ben hynny galwadau ar yr UE, '' yn unol ag Erthyglau 2 a 95 o'r Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad, i roi sylw i Uzbekistan, oni bai bod cynnydd ar y pryderon hawliau dynol a nodwyd o fewn y chwe mis nesaf, bydd yr UE yn gosod mesurau cosbol wedi'u targedu ''.

hysbyseb

Pasiwyd y penderfyniad gan ddangos dwylo.
Diflannu 43 o fyfyrwyr dysgu ym Mecsico

Mae ASEau yn condemnio'n gryf y "diflaniadau a throseddau gorfodol annerbyniol yn Iguala" ac yn galw ar awdurdodau Mecsico i "weithredu'n brydlon ac mewn modd tryloyw a diduedd" i arestio a dwyn gerbron pawb sy'n gyfrifol. "Dylid parhau ag ymchwiliadau nes bod myfyrwyr yn cael eu dwyn i ddiogelwch", medden nhw, gan leisio pryder dwfn ynghylch "ymdreiddiad ymddangosiadol gorfodaeth cyfraith leol a endidau gweinyddol gan droseddau cyfundrefnol".
Mae'r Senedd yn croesawu penderfyniad yr Arlywydd Peña Nieto i ymchwilio i'r digwyddiadau hyn a "rhoi diwedd ar drais sy'n gysylltiedig â gangiau ym Mecsico" (4) ac yn galw ar aelod-wladwriaethau'r UE i gynyddu'r gefnogaeth a ddarperir i Fecsico ar gyfer hawliau dynol trwy raglenni ac adnoddau ariannol a thechnegol.

Mae'r penderfyniad ei basio gan pleidleisiau 495 86 i, gyda ymataliadau 56.
Gweithdrefn: Penderfyniadau an-ddeddfwriaethol

hysbyseb
Mwy o wybodaeth

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd