Cysylltu â ni

Ymaelodi

Mae prif drafodwr derbyn yr UE Serbia yn cyfaddef bod 'her anodd' o'i blaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

FOD_ISAC_14Mae ffigwr allweddol yng nghais Serbia i ymuno â’r Undeb Ewropeaidd wedi cyfaddef bod y wlad yn wynebu “heriau anodd” cyn ei bod yn barod am aelodaeth. Ond, wrth siarad mewn digwyddiad lefel uchel ym Mrwsel ar 19 Tachwedd, Tanja Miscevic (Yn y llun) addawodd hefyd y byddai Serbia yn "fyfyriwr da" wrth fodloni'r amodau llym ar gyfer esgyniad yr UE.

Dywedodd Miscevic, sy'n bennaeth y tîm negodi ar gyfer esgyniad Serbia i'r UE: "Nid yn unig y bydd Serbia y myfyriwr gorau yn yr ysgol ond rwyf am i ni fod yn 'or-gyflawni' wrth fodloni'r meini prawf aelodaeth."

Roedd hi'n siarad mewn dadl yn Senedd Ewrop ar esgyniad Serbia i'r UE. Roedd y ddadl fywiog yn arbennig o amserol wrth iddi ddod wrth i Serbia baratoi ar gyfer agor y penodau trafod cyntaf.

hysbyseb

Nifer o siaradwyr uchel eu proffil, gan gynnwys Gweinidog Economi Serbia Siaradodd Zeljko Sertic a Dusko Lopandic, pennaeth cenhadaeth Serbia i’r UE, ar yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu Serbia wrth iddi symud yn agosach fyth tuag at aelodaeth o’r UE.

Cynhaliwyd y drafodaeth gan ASE Slofacia Eduard Kukan, sy'n cadeirio UE-Serbia y Senedd Pwyllgor Seneddol Sefydlogi a Chymdeithasu (SAPC) ac mae'n gyn-gennad arbennig y Cenhedloedd Unedig i'r Balcanau.

Aeth y gynhadledd i’r afael â phynciau fel diogelwch a chysylltiadau rhanbarthol, mentrau gwrth-lygredd, buddsoddiad / buddsoddiad uniongyrchol o dramor a gwella hinsawdd fusnes y wlad, ac amrywiaeth o faterion cymdeithasol a hawliau dynol.

hysbyseb

Mae Serbia yn un o saith gwlad sy'n aros i ddod yn rhan o'r UE ar hyn o bryd. Y lleill yw Macedonia, Albania, Twrci, Montenegro, Gwlad yr Iâ, a Kosovo.

Dechreuodd arweinwyr Serbia, cenedl o 7.2 miliwn, sgyrsiau ym mis Ionawr ar esgyniad i'r bloc 28 aelod, lle cytunwyd i ddod â'i pholisïau yn unol â normau'r UE yn raddol. Ni ddisgwylir aelodaeth tan 2020.

Mae adroddiad diweddar gan y Comisiwn Ewropeaidd yn dangos bod y wlad yn fwy nag ar y trywydd iawn i ddod yn rhan o'r UE a hynny mae gweithredu diwygiadau anodd yn talu ar ei ganfed.

Yn ei hanerchiad, cyfaddefodd Miscevic fod y diwygiadau y mae angen eu gweithredu yn cyflwyno her "feichus" i Serbia a'i phobl ond bod "parodrwydd mawr" ar gyfer hyn.

Wrth ailwampio ei heconomi oedd yr her fwyaf, dywedodd fod yna faterion allweddol eraill, megis rheolaeth y gyfraith, gan gynnwys y farnwriaeth, yr heddlu a gweinyddiaeth gyhoeddus.

Alinio deddfwriaeth Serbeg yn y meysydd hyn a meysydd eraill â'r UE acquis communautaire yn angenrheidiol nid yn unig ar gyfer aelodaeth o'r UE yn y pen draw ond hefyd ar gyfer "datblygiad" Serbia ei hun, meddai wrth y gynulleidfa dan ei sang.

"Dechreuodd y broses ddiwygio yn ôl yn 2004 ac mae wedi'i chynllunio i adeiladu Serbia cryf," meddai.

Gan amlinellu datblygiadau economaidd diweddar yn Serbia, addawodd Sertic, cyn-gadeirydd Siambr Fasnach y wlad, na fyddai Belgrade “yn cyfaddawdu” ar y gyfres “anodd” o bolisïau a diwygiadau a ddyluniwyd i gryfhau economi Serbia.

Mae'r mesurau'n cynnwys deddf llafur hyblyg newydd, "siop un stop" ar gyfer trwyddedau gweinyddu a oedd gynt yn anodd eu cael a chod methdaliad diwygiedig ac eithriadau treth "hael" ar gyfer busnesau sy'n cyflogi gweithwyr newydd.

Mesur arall a gyflwynwyd yn ddiweddar yw cronfa werth € 1.2bn o fenthyciadau â chymhorthdal ​​ar gyfer busnesau bach a chanolig, yr oedd € 460bn ohoni wedi'i benthyca yn ystod y misoedd diwethaf.

Mae data’n dangos bod economi Serbia wedi tyfu 2.5% yn 2013 wrth i allforion godi ac mae Uned Cudd-wybodaeth yr Economegydd yn rhagweld twf economaidd blynyddol o 3.6% ar gyfartaledd yn 2014 i 2018. But Mae gan Serbia ddiffyg cyllidebol chwyddedig o hyd ac mae galw domestig gwael yn dal twf pellach yn ôl.

Tynnodd Sertic, serch hynny, sylw at y ffaith bod y wlad, dros y flwyddyn ddiwethaf, wedi ailwampio ei heconomi yn radical trwy fynd i'r afael â llygredd, osgoi talu treth, anghydbwysedd y sector preifat, yn ogystal â thorri cyflogau a phensiynau'r sector cyhoeddus.

Mynd i’r afael â diffyg y gyllideb oedd y “flaenoriaeth gyntaf”, meddai Sertic, gan dynnu sylw bod y mesurau “cymhleth” er mwyn cyflawni hyn wedi cynnwys torri cyflog y sector cyhoeddus a chymorth gwladwriaethol.

Yr UE yw partner masnachu mwyaf Serbia ac mae ffigurau’n dangos bod yr UE, dros y ddwy flynedd ddiwethaf, wedi cyfrif am fwy na 61 y cant o allforion a mewnforion Serbia. Mae hyn yn cymharu â 7.3 y cant (allforion) a 9.2 y cant (mewnforion) â Rwsia.

Nod y diwygiadau economaidd, meddai Sertic, oedd sicrhau bod masnach rhwng y ddwy ochr yn parhau i dyfu.

Ond dywedodd y byddai angen “ewyllys gwleidyddol” a chyfranogiad “yr holl actorion perthnasol” i wella hinsawdd fusnes y wlad ac ysgogi buddsoddiad tramor.

Dywedodd hefyd fod y frwydr yn erbyn llygredd, maes pryder arall ynglŷn â chymwysterau derbyn Serbia, wedi bod “wrth wraidd” proses ddiwygio Serbia ac yn cynnwys y strategaeth Gwrth-lygredd Genedlaethol sydd wedi’i chynllunio i bennu ymddygiad y cyhoedd swyddogion.

Mewn ymateb i gwestiwn gan ASE dde Slofenia, Franc Bogovic, ar sut y bydd Serbia yn argyhoeddi ei dinasyddion o'r angen am y diwygiadau sydd weithiau'n boenus, tynnodd Sertic sylw at arolwg barn diweddar yn dangos bod tua 64 y cant o'r cyhoedd sy'n cefnogi'r llywodraeth yn newid hefyd. fel integreiddiad agosach yr UE.

"Mae'r diwygiadau hyn yn hanfodol bwysig ac ni fyddwn yn cyfaddawdu arnynt. Yr uchelgais yw newid darlun diwydiannol Serbia," meddai.

Daeth sylw pellach gan Kukan, aelod EPP a gweinidog tramor Slofacia ddwywaith.

Meddai, "Mae pobl Serbeg wedi cadarnhau eu cefnogaeth i gwrs pro-Ewropeaidd i'r wlad. Felly, wrth wynebu'r realiti newydd hon, mae gennym gyfrifoldeb i'w gyflawni. Mae gennym yr un nod a gobeithio ein bod hefyd yn rhannu'r un penderfyniad â cyflawni'r addewid. "

Dywedodd Kukan, cyn Gynrychiolydd Parhaol i’r Cenhedloedd Unedig ac ASE ers 2009, fod lansio trafodaethau derbyn Serbia wedi nodi “trobwynt” yng nghysylltiadau’r UE â thalaith y Balcanau.

"Ar yr un pryd dyma'r ffordd lle bydd yn rhaid i Serbia ddelio â chyfrifoldebau newydd. Mae cychwyn y broses drafod angen paratoadau helaeth, ymrwymiad i ddiwygiadau a chyflawni."

Aeth ymlaen, "Felly, rydyn ni'n disgwyl y bydd Serbia yn parhau i gyflawni ei blaenoriaethau diwygio fel rheolaeth y gyfraith a llywodraethu economaidd."

Mae rhai o ffigurau’r UE wedi atgoffa Serbia o bwysigrwydd cysylltiadau da â Kosovo ac, ar hyn, rhybuddiodd Kukan: "Bydd yr un mor bwysig (i Serbia) barhau â’i ymrwymiad i gydweithrediad rhanbarthol a normaleiddio cysylltiadau â Kosovo."

Meddai: "Unwaith y bydd Serbia wedi dewis symud ymlaen ar ei llwybr Ewropeaidd bydd yn rhaid iddo hefyd alinio â'n polisïau a'n gwerthoedd mewn cysylltiadau allanol."

Ategwyd ei sylwadau i raddau helaeth gan Lopandic, llysgennad Serbia i’r UE, a ddywedodd fod y digwyddiad seneddol yn arbennig o amserol wrth iddo ddod ar drothwy cyfarfod yr wythnos nesaf o UE-Serbia y Senedd Pwyllgor Seneddol Sefydlogi a Chymdeithasu (SAPC).

Dywedodd wrth y gynhadledd 90 munud bod ei wlad yn "rhannu'r un gwerthoedd ac amcanion" â'r UE ac mae'r nifer fawr a bleidleisiodd yn y gynhadledd "yn dangos y diddordeb cyson yn Serbia a phroses ehangu'r UE."

Gan nodi bod hynt Serbia tuag at aelodaeth o’r UE ar y trywydd iawn, dywedodd, "Fy ngobaith brwd yw y byddwn yn y pen draw yn dod yn aelod llawn o’r UE."

Ymrwymu'n gadarn i safbwynt Serbia ar yr UE

Ymaelodi

Mae sgyrsiau derbyn gyda #Albania a #NorthMacedonia yn miniogi'r ffocws ar undod yr UE

cyhoeddwyd

on

Tra bod newyddion polisi cyhoeddus yn parhau i gael eu dominyddu gan effeithiau cymdeithasol ac economaidd firws Covid 19 Tsieineaidd - mae'r Cyngor wedi dod o hyd i amser i wneud cynnydd mawr o ran ehangu'r UE i gofleidio gwledydd Albania a Gogledd Macedonia - yn ysgrifennu Dr Vladimir Krulj

Cytunodd Aelod-wladwriaethau’r UE yn gynharach yr wythnos hon i roi’r golau gwyrdd i drafodaethau derbyn yr UE agored gyda Gogledd Macedonia ac Albania. Roedd y ffordd y gwnaethant hynny hefyd yn eithriadol, trwy weithdrefn ysgrifenedig o ystyried y sefyllfa iechyd bresennol sy'n effeithio ar Ewrop a gweddill y byd.

hysbyseb

Mae'n ddiddorol nodi bod Gogledd Macedonia wedi cychwyn trafodaethau gyda'r UE cyn i Croatia wneud. Fodd bynnag, achosodd cymhlethdodau gyda’r anghydfod â Gwlad Groeg ynghylch enw’r wlad oedi diddiwedd, nes o’r diwedd symudodd symudiad digynsail yn 2018 gan y Prif Weinidog ar y pryd i newid enw’r wlad y drws ar gyfer cynnydd gyda thrafodaethau.

Yn achos Albania bu anawsterau gyda rheolaeth y gyfraith, ymdrechion gwrth-lygredd, troseddoldeb, lleferydd rhyddid ac amddiffyn hawliau dynol a barodd i Ddenmarc a'r Iseldiroedd rwystro agor trafodaethau derbyn fis Tachwedd diwethaf - yn erbyn argymhellion yr Ewropeaidd. Comisiwn.

Ar y llaw arall gwnaeth Croatia ei orau i lobïo i'r ddwy wlad hynny agor trafodaethau gyda'r UE. Roedd hyn yn bwysig nid yn unig i'r mudiad Ewroatlantig sydd bellach yn ymledu ymhlith mwyafrif gwledydd y rhanbarth ond hefyd i wrthsefyll y dylanwad o Rwsia, China a Thwrci.

hysbyseb

Mae'n hynod bwysig ac yn galonogol gweld sut roedd gwledydd cyfagos eraill o'r Rhanbarth, Serbia a Montenegro sydd eisoes yn wledydd ymgeisydd yn cefnogi ymdrechion Croatia a gwledydd eraill yr UE i agor trafodaethau derbyn gyda Gogledd Macedonia ac Albania.

Mae’r Arlywydd Aleksandar Vučić o Serbia a’r Prif Weinidog Edi Rama o Albania eisoes wedi cynnal trafodaethau am y syniad o “Schengen mini” a fydd yn galluogi cyfnewid nwyddau, pobl, gwasanaethau a chyfalaf yn haws, a thrwy hynny wneud yr economi a byw bob dydd y bobl. o'r rhanbarth yn haws. Er gwaethaf cael ei beirniadu’n hallt gan rai dadansoddwyr mae’r fenter hon o leiaf hefyd yn dangos y bwriad da i roi atgofion gwael o’r gorffennol yn gadarn y tu ôl iddynt ac edrych tuag at ddyfodol cydweithredu rhanbarthol adeiladol.

Mae'n hanfodol bod pob cymdeithas mewn gwledydd sy'n ymgeisio am aelodaeth o'r UE yn cofleidio gwerthoedd craidd yr UE yn wirioneddol. Ond ni ddylid tanamcangyfrif yr her y mae hyn yn ei chyflwyno. Mae'r sefyllfa o ran rheolaeth y gyfraith, rhyddid y wasg, parch at hawliau dynol a rhyddid sifil heddiw yn cyflwyno rhwystrau difrifol i'r mwyafrif os nad pob gwlad sy'n ymgeisio ar eu llwybr tuag at yr UE.

Ar y llaw arall, mae'n deg dweud ei bod yn ymddangos i'r UE bod derbyn gwerthoedd craidd yn cynrychioli un ochr yn unig o'r broblem. Rhan fwy heriol arall o'r hafaliad yw sut i ymgorffori'r gwerthoedd hynny mewn cymdeithas a chynnal parch tuag atynt.

Mae enghreifftiau o sut mae sefydliadau democrataidd yn gweithredu heddiw yn Hwngari, Gwlad Pwyl ac i raddau hyd yn oed yng Nghroatia, yn peri pryder braidd os nad yn druenus. Mae'n ymddangos bod yn rhaid i'r UE ganolbwyntio ar gryfhau rôl sefydliadau democrataidd a gweithredu mecanweithiau i gael gwared ar rwystrau i'w gweithrediad effeithlon.

Efallai y bydd rhywun yn meddwl bod yr Arlywydd Macron wedi cyfeirio at y pwynt hwn yn benodol pan oedd yn mynd i’r afael â dyfodol yr UE. Heddiw yn fwy nag erioed y mater allweddol yw undod. Mae rhoi cyfle i Ogledd Macedonia ac Albania agor sgyrsiau derbyn yr UE yn cynnig man cychwyn newydd addawol.

Mae'r awdur, Dr Vladimir Krulj, yn Cymrawd Economaidd yn y Sefydliad Materion Economaidd (IEA), Llundain.

Parhau Darllen

Ymaelodi

Mae'r rhan fwyaf o bobl mewn aelod-wladwriaethau nad ydynt yn ardal yr ewro yn dweud bod #Euro yn dda i'r economi

cyhoeddwyd

on

Mae mwyafrif yr ymatebwyr yn aelod-wladwriaethau'r UE nad ydynt eto wedi mabwysiadu'r ewro o'r farn bod yr arian cyfred cyffredin wedi cael effaith gadarnhaol ar y gwledydd hynny sydd eisoes yn ei ddefnyddio, mae'r Eurobarometer Flash diweddaraf yn dangos.

At ei gilydd, mae 56% o ymatebwyr ar draws y saith aelod-wladwriaeth (Bwlgaria, Croatia, Tsiec, Hwngari, Gwlad Pwyl, Romania a Sweden) yn rhannu'r farn hon, i fyny un pwynt canran dros y flwyddyn ddiwethaf ac i fyny cyfanswm o bedwar pwynt canran ers 2016.

Mae'r farn hon yn gryfach yn Hwngari (70%), Romania (62%), Gwlad Pwyl (54%) a Bwlgaria (53%). Mae bron i hanner hefyd yn credu y byddai cyflwyno'r ewro yn cael canlyniadau cadarnhaol i'w gwlad eu hunain (45%, -1) ac iddynt hwy eu hunain (47%, dim newid).

hysbyseb

At ei gilydd, hoffai 55% i'r ewro ddod yn arian cyfred cyn gynted ag y bo modd neu ar ôl peth amser (+ 2), yn erbyn 42% a fyddai'n well ganddynt i hyn ddigwydd mor hwyr â phosibl neu byth (-2). Mae mwyafrif yr ymatebwyr yn Hwngari (66%), Rwmania (61%) a Croatia (49%) o blaid cyflwyno'r ewro.

Mae 77% o'r boblogaeth yn y saith aelod-wladwriaeth hyn eisoes wedi defnyddio arian papur ewro neu ddarnau arian (+ pwynt canran 1 ers y llynedd). Mae 49% yn teimlo eu bod yn cael gwybodaeth dda am yr arian sengl (+ 1) ac mae 81% yn credu y byddent yn bersonol yn llwyddo i addasu i gyfnewid yr arian cenedlaethol gan yr ewro (+ 2).

Mae Eurobaromedr Safonol a ryddhawyd ym mis Rhagfyr 2018 yn dangos bod 75 o'r boblogaeth yn ardal yr ewro bellach o blaid yr ewro, y lefel uchaf ers cyflwyno'r arian sengl. Cynhaliwyd yr Eurobaromedr Flash hwn yn nhaleithiau'r saith ardal yn yr ewro sydd wedi ymrwymo'n gyfreithiol i fabwysiadu'r ewro: Bwlgaria, Tsiecia, Croatia, Hwngari, Gwlad Pwyl, Romania a Sweden.

hysbyseb

Mae'r Flash Eurobaromemter ar gael yma.

Parhau Darllen

Ymaelodi

Mae'r Senedd eisiau atal trafodaethau derbyn yr UE gyda #Turkey

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn blynyddoedd o gelyniaeth wleidyddol a democrataidd ddifrifol, mae Senedd Ewrop wedi argymell atal trafodaethau derbyn yr UE â Thwrci.

Mae Senedd Ewrop yn parhau i bryderu'n ddifrifol am hanes gwael Twrci o ran cynnal hawliau dynol, rheolaeth y gyfraith, rhyddid y cyfryngau a'r frwydr yn erbyn llygredd, yn ogystal â'i system arlywyddol holl-bwerus.

Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd yr wythnos diwethaf gan bleidleisiau 370 o blaid, mae 109 yn erbyn 143 yn ymatal, mae ASEau yn croesawu penderfyniad Twrci, y llynedd, i godi cyflwr yr argyfwng a gyflwynwyd ar ôl yr ymgais methu yn 2016. Fodd bynnag, maent yn gresynu bod llawer o'r pwerau a roddwyd i'r Llywydd a'r weithrediaeth yn dilyn yr ymgais yn aros yn eu lle, ac yn parhau i gyfyngu ar ryddid a hawliau dynol sylfaenol yn y wlad. Mae ASEau yn mynegi pryder mawr am y lle sy'n crebachu ar gyfer cymdeithas sifil yn y wlad, gan fod nifer fawr o weithredwyr, newyddiadurwyr ac amddiffynwyr hawliau dynol yn y carchar ar hyn o bryd.

O ystyried y sefyllfa hawliau dynol a'r cyfansoddiad Twrcaidd newydd, mae Senedd Ewrop yn argymell y dylid atal y negodiadau derbyn UE cyfredol gyda Thwrci yn ffurfiol.

hysbyseb

Senedd yn sefyll y tu ôl i ddinasyddion Twrcaidd

Er gwaethaf y sefyllfa ddifrifol, mae ASEau yn mynegi eu hewyllys i sefyll y tu ôl i ddinasyddion Twrci, a chadw'r ddeialog wleidyddol a democrataidd yn agored. Rhaid sicrhau bod arian yr UE ar gael - nid trwy Ankara, ond i gymdeithas sifil Twrci - er mwyn i amddiffynwyr hawliau dynol, myfyrwyr a newyddiadurwyr hyrwyddo ac amddiffyn gwerthoedd ac egwyddorion democrataidd.

Moderneiddio'r Undeb Tollau UE-Twrci

hysbyseb

Mae Aelodau Seneddol Ewropeaidd yn credu, er mwyn cadw Twrci yn economaidd yn yr UE, y posibilrwydd o uwchraddio Undeb Tollau'r UE-Twrci 1995 i gynnwys, er enghraifft, amaethyddiaeth a chaffael cyhoeddus, fod yn opsiwn, ond dim ond os oes gwelliannau pendant ym maes democratiaeth, hawliau dynol, rhyddid sylfaenol a rheolaeth y gyfraith.

Rhyddfrydiaeth Visa

Ymhellach, mae ASEau yn annog Twrci i gyflawni'r holl feincnodau 72 ar gyfer rhyddfrydoli fisa yr UE, er budd dinasyddion Twrcaidd, yn enwedig myfyrwyr, academyddion, cynrychiolwyr busnes a phobl â chysylltiadau teuluol mewn gwledydd yr UE.

Rôl Twrci yn yr argyfwng mudo

Yn olaf, o ran y rhyfel yn Syria, mae'r penderfyniad yn cofio rôl bwysig Twrci wrth ymateb i'r argyfwng ymfudo ac ymdrechion y llywodraeth i roi amddiffyniad dros dro i ffoaduriaid. Mae'r EP o'r farn bod y wlad a'i phoblogaeth wedi dangos lletygarwch mawr drwy gynnig lloches i fwy na 3.5 miliwn o ffoaduriaid o Syria, ond ar yr un pryd maent yn eu hannog i barchu'r egwyddor nad yw'n refoulement. Ar y llaw arall, mae angen i aelod-wladwriaethau gadw eu haddewidion ynghylch ailsefydlu ar raddfa fawr.

rapporteur Kati Piri (S&D, NL) Dywedodd: “Os bydd yr UE yn cymryd ei werthoedd ei hun o ddifrif, ni fydd modd dod i gasgliad arall na gohirio'r trafodaethau ar integreiddio'r UE yn ffurfiol. Mae ein galwadau dro ar ôl tro i barchu hawliau sylfaenol wedi disgyn ar glustiau byddar yn Ankara. Ar ben y toriadau difrifol mewn hawliau dynol, datgymalu rheol y gyfraith a'r ffaith bod Twrci yn dal y record byd am nifer y newyddiadurwyr yn y carchar, mae'r cyfansoddiad a ddiwygiwyd yn ddiweddar yn atgyfnerthu awdurdodiaeth Erdoan. ”

“Rwy'n sylweddoli nad yw stopio'r sgyrsiau derbyn yn gam a fydd yn helpu democratiaid Twrci. Ar gyfer hynny, rhaid i arweinwyr yr UE ddefnyddio'r holl arfau posibl i roi mwy o bwysau ar lywodraeth Twrci. Mae'r Senedd, felly, yn galw am sicrhau bod arian penodol ar gael i gefnogi cymdeithas sifil, newyddiadurwyr ac amddiffynwyr hawliau dynol yn Nhwrci. Yn ogystal, mae'n rhaid i foderneiddio'r undeb tollau aros yn amodol ar welliannau clir ym maes hawliau dynol. Ac mae'n rhaid rhoi mwy o ymdrech i mewn i raglenni cyfnewid pobl-i-bobl. ”

Cefndir

Yr UE yw partner masnachu mwyaf Twrci, a daw dwy ran o dair o Fuddsoddi Uniongyrchol Tramor (TDA) yn Nhwrci o aelod-wladwriaethau'r UE. Dechreuodd trafodaethau ar ei dderbyniad UE yn 2005.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd