Cysylltu â ni

EU

UE i fuddsoddi mwy na € 1 biliwn yn yr Alban ar gyfer ymchwil, arloesi a'r economi effeithlon o ran adnoddau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Harbour_nightHeddiw (12 Rhagfyr) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu 'Rhaglen Weithredol' 2014-2020 yr Alban sy'n werth drosodd 1 biliwn, gyda thua € 477 miliwn yn dod o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF).

Bydd y buddsoddiadau yn rhoi hwb i ymchwil, datblygu technolegol ac arloesedd, yn enwedig mewn sectorau o bwysigrwydd rhanbarthol, megis gwynt ar y môr, cynhyrchu ynni tonnau a llanw, bio-wyddorau morol a'r sector bwyd a diod.

Ar gyfer yr Ucheldiroedd a'r Ynysoedd, 'rhanbarth pontio' fel y'i gelwir yng nghategoreiddio Polisi Rhanbarthol yr UE, bydd ffocws arbennig ar gynyddu cwmpas band eang cyflym, tra bydd pob un o fentrau bach a chanolig yr Alban (BBaChau) yn cael eu cefnogi i moderneiddio a dod yn fwy cystadleuol, hyd yn oed ar farchnadoedd byd-eang.

hysbyseb

Wrth groesawu’r mabwysiadu, dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol Corina Crețu: "Heddiw rydym wedi mabwysiadu pecyn buddsoddi hanfodol a fydd o fudd i holl ddinasyddion yr Alban o Ynysoedd Heledd, ucheldiroedd ac ynysoedd i ddinasoedd Glasgow, Caeredin ac Aberdeen. Bydd y buddsoddiadau hyn yn helpu rhanbarthau’r Alban. i elwa ar eu cryfderau, gan roi hwb i ymchwil i sectorau allweddol a all ddod â thwf economaidd go iawn. Ni ddylid gadael unrhyw ranbarth a dim dinesydd ar ôl wrth i ni ymdrechu i gyflawni ein nodau ar gyfer economi fwy cystadleuol ac effeithlon o ran adnoddau. "

Mae pecyn buddsoddi heddiw hefyd yn rhagweld mesurau i gynyddu effeithlonrwydd adnoddau i wrthweithio a gostwng yr effaith negyddol ar amgylchedd diwydiant a chrynodiadau uchel o'r boblogaeth. Bydd hefyd yn ariannu seilwaith gwyrdd i wella ansawdd bywyd, rhwyddineb a hygyrchedd yn nhrefi a dinasoedd mawr y wlad.

Disgwylir i'r rhaglen gefnogi tua 11,600 o fusnesau bach a chanolig ledled y wlad, gan greu 9,400 o swyddi. Yn ardaloedd anghysbell a gwledig Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban, bydd dros 11,800 o aelwydydd ychwanegol a dros 1,500 yn fwy o fusnesau yn cael mynediad band eang cyflym diolch i fuddsoddiad ERDF. Bydd y sylw band eang estynedig hwn i ardaloedd anghysbell yn yr Alban hefyd yn hwyluso cyflwyno gwasanaethau e-iechyd ac yn lleihau effeithiau ynysu ar ddinasyddion y rhanbarthau hyn.

hysbyseb

Bydd buddsoddiadau rhanbarthol yr UE yn cael eu dadansoddi fel a ganlyn:

  • Ymchwil, datblygu technolegol ac arloesi: € 111.5m;
  • mynediad at, ac ansawdd technolegau gwybodaeth a chyfathrebu: € 25m;
  • Cystadleurwydd busnesau bach a chanolig: € 143.7m;
  • symud i economi carbon isel: € 131m, a;
  • diogelu'r amgylchedd ac effeithlonrwydd adnoddau: € 56m.

Cefndir

Dadansoddiad o Gyllideb OP:

Cyfanswm gwerth:                                                                              € 1,013,138,558

Cyd-ariannu'r UE (Cyfraniad gan ERDF): € 476,788,331

ohonynt: Pontio (Ucheldiroedd a'r Ynysoedd): € 111,957,083

Mwy datblygedig (y gweddill): € 364,831,248

Mae'r categori 'rhanbarth pontio', yn gyffredinol, yn cynnwys llawer o ranbarthau sydd wedi bod yn rhanbarthau 'Amcan 1' neu 'Cydgyfeirio' yn y gorffennol. Mae'r categori hwn wedi'i ymestyn i gynnwys yr holl ranbarthau sydd mewn sefyllfa debyg wrth ystyried lefel y CMC / pen.

Mwy o wybodaeth

Gwefan
Polisi Cydlyniant a'r Deyrnas Unedig
@CorinaCretuEU       @EU_Regional        #ESIF       #CohesionPolicy

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd