Prydain Mai yn paratoi ar gyfer sgyrsiau #Brexit, yn cadw Ewrop dyfalu

| Medi 15, 2016 | 0 Sylwadau

Theresa May-
Wrth i bobl Ewrop wybod sut mae Prydain yn bwriadu gweithredu ei phenderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd, nid yw'r Prif Weinidog newydd Theresa May yn rhoi fawr ddim i ffwrdd, ond mae ei strategaeth yn dod yn glir, yn ysgrifennu Elizabeth Piper.

Ym mis Mai, fe dorrodd draddodiad a gwahoddodd y cyfryngau i'w phreswylfa wlad swyddogol, Checkers, i ffilmio hi yn gyfrifol am gabinet a allai fod yn afreolus, y mae ei aelodau'n wahanol ac weithiau'n gyhoeddus dros flaenoriaethau Prydain.

Addawodd fargen unigryw yn caniatáu i'r wlad sicrhau cytundebau masnach ar delerau da wrth gyfyngu ar fewnfudo, cyfuniad a reolir dro ar ôl tro gan arweinwyr Ewropeaidd, sy'n dweud bod masnach rydd yn bosibl gyda symudiad pobl yn unig.

“Mae'n rhaid i ni barhau i fod yn glir iawn bod Brexit yn golygu Brexit, ac rydym yn mynd i wneud llwyddiant ohono”, dywedodd wrth y gweinidogion ei bod wedi dewis pan ddaeth canlyniad y refferendwm annisgwyl yn ei Phlaid Geidwadol i bweru pontydd dros Ewrop.

Hwn oedd y fersiwn ddiweddaraf o ddarlun sy'n dangos bod beirniaid mis Mai, a gefnogodd yn dawel yr ymgyrch i aros yn yr Undeb Ewropeaidd cyn y refferendwm, yn agored i ddehongliad eang.

Nid yw May yn mynychu uwchgynhadledd yr UE ddydd Gwener ym mhrifddinas Slofacia, Bratislava, y bloc ers i Brydain bleidleisio i dynnu allan ym mis Mehefin. Brexit fydd yr eliffant yn yr ystafell ond nid yw'r cyfarfod yn debygol o daflu llawer o oleuni arno.

Mae hi wedi addo peidio â dechrau achos ysgariad eleni, i rwystredigaeth asgell pro-Brexit y Blaid Geidwadol ac arweinwyr Ewrop fod ofn ansicrwydd ynghylch cysylltiadau ag economi fwyaf y bloc yn y 27 arall.

Mae cynorthwywyr mis Mai yn awgrymu mai ei chynllun yw galw Erthygl 50 o Gytuniad Lisbon yr UE, sy'n sbarduno dechrau'r allanfa, yn gynnar yn 2017. Tan hynny, bydd yn rhaid i'w beirniaid aros.

“Dyma'r ffordd rydw i'n gweithredu,” meddai Mai wrth ohebwyr ar fwrdd ei awyren swyddogol yn arwain at uwchgynhadledd yn Tsieina yn gynharach y mis hwn, gan ddisgrifio pam ei bod yn cymryd ei hamser i benderfynu a ddylid bwrw ymlaen â gwaith pŵer niwclear a ariennir yn rhannol gan Tsieina.

“Nid wyf yn dod i mewn ac yn dweud 'Rwy'n mynd i wneud penderfyniad' - rwy'n edrych ar y dystiolaeth, yn pwyso a mesur y dystiolaeth honno, yn cymryd y cyngor ac yn ystyried hynny ac yn dod i'm penderfyniad.”

Mae ei chynorthwywyr a'i gweinidogion wedi dweud wrth y gohebwyr na fydd y llywodraeth yn cynnig sylwebaeth sy'n rhedeg ar sgyrsiau y mae ei chymheiriaid Ewropeaidd yn dweud na all ddechrau nes i Brydain sbarduno'r allanfa.

“Mae hwn yn drafodaeth. Nid yw bob amser yn ffordd gywir o ddechrau rhoi eich holl gardiau ar y bwrdd ar y dechrau, ”meddai llefarydd ar ran Mai am y sgyrsiau ysgariad.

Tan hynny, mae gweision sifil Prydain yn gynlluniau wrth gefn, gan ganfod sut y gellid rheoli mewnfudo, colli arian o'r bloc newydd a chyfreithiau'r UE wedi'u trosi i gyfraith Prydain.

Mae dwy ffynhonnell yn agos at y paratoadau yn dweud nad ydynt yn gwybod fawr ddim lle y gallai cyfaddawdau fod yn bosibl neu fanylion y polisïau i'w dilyn yn ystod y negodiadau ond maent yn canolbwyntio ar gynnig opsiynau nes i fis Mai benderfynu.

Mae mis Mai wedi gwthio o'r neilltu feirniadaeth ei bod yn ceisio gwneud yr amhosibl trwy geisio cytundeb a fydd yn cynnig rheolaeth dros ymfudiad a mynediad i farchnad sengl broffidiol yr UE i Brydain.

Dywedodd Anide bod May “wedi bod yn glir y bydd yn uchelgeisiol yn ei hymagwedd - ac mae wedi ymrwymo i ddarparu'r ddau”. Mae hi hefyd yn awyddus i gyflwyno blaen unedig.

Disgrifiodd Mai ddatganiad gan David Davis, gweinidog Brexit y mis hwn, bod aelodaeth marchnad sengl yr UE yn “annhebygol iawn” fel ei farn bersonol. Dywedodd Aides ei bod am sicrhau nad oedd sefyllfa negodi Prydain yn cael ei thanseilio.

Pan adroddwyd i'w gweinidog masnach, Brexit, Liam Fox, ei bod yn awgrymu y dylai Prydain adael undeb tollau'r UE, dywedodd swyddfa mis Mai yn 10 Downing Street nad oedd penderfyniad wedi'i wneud eto.

Cofnodwyd hefyd fod Fox yn dweud bod Prydain wedi mynd yn rhy ddiog ac yn rhy fraster i geisio marchnadoedd allforio newydd; Ymatebodd llefarydd mis Mai fod cysylltiadau masnach yn bwysig.

Mae cymhorthion mis Mai yn dweud nad yw Davis, Fox neu Weinidog Tramor Boris Johnson yn poeni gormod, ac mae ei benodiad wedi ysgogi pryder dramor oherwydd ei hanes o droseddu pobl.

Mae gan y tri dyn i gyd uchelgeisiau gweinidogol pennaf ac mae pob un ohonynt wedi ymgyrchu i adael yr UE. Mae cymhorthion mis Mai yn dweud y bydd yn sefyll yn eu blaenau, sylw a anelir at sicrhau rhai gweithredwyr Ceidwadol gwrth-UE a deddfwyr “Mae Brexit yn golygu Brexit”.

Ers hynny mae Davis a Fox wedi glynu wrth y llinell swyddogol ac ychydig iawn o sylwadau gan y cyhoedd sydd gan Johnson. Dywedodd dau ddeddfwr ei fod yn canolbwyntio ar ymchwilio ei frîff, yn enwedig y Dwyrain Canol.

Ailadroddodd Davis i'r senedd yr wythnos hon y byddai ei weinidogaeth Brexit yn cydlynu polisi, nid ei ffurfio. “O ran cyfrifoldebau, bydd y prif weinidog yn arwain trafodaethau ymadael y DU ac yn cael ei gefnogi o ddydd i ddydd gan fy Adran,” meddai.

Dywedodd aelod o dŷ uchaf y senedd, a siaradodd ar gyflwr anhysbysrwydd, gan ganiatáu i gamerâu teledu ffilmio Mai yn dweud wrth y prif weinidogion beth i'w wneud yn y sefyllfa breifat fel arfer i wirwyr ar Awst 31 i bwysleisio ei bod yn gyfrifol am yr Brexit proses.

“Mae'n olygfa a fydd yn cael ei chwarae allan dro ar ôl tro,” meddai'r ffynhonnell.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Uwchgynadleddau UE, gwleidyddiaeth, Slofacia, UK

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *