Cysylltu â ni

gwleidyddiaeth

Yn vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti.

cyhoeddwyd

on

Frontex

Mae pwyllgor y Senedd yn gofyn am rewi rhan o gyllideb Frontex

cyhoeddwyd

on

Argymhellodd y Pwyllgor Rheoli Cyllideb y dylid cymeradwyo treuliau Asiantaeth Ffiniau a Gwylwyr y Glannau yr UE, ond gofynnodd am rewi rhan o'r gyllideb, CONT  LIBE.

Roedd ASEau ar y pwyllgor yn argymell caniatáu hyn a elwir rhyddhau i Frontex ar gyfer rheoli ei gyllideb 2019, eto i'w gymeradwyo gan y Tŷ llawn.

Wrth gydnabod bod Frontex wedi cymryd camau i unioni'r diffygion a nodwyd yn yr adroddiad rhyddhau EP cyntaf yn y gwanwyn eleni, a chan gyfeirio at gasgliadau'r EP Gweithgor Craffu Frontex, Mae ASEau yn dal i dynnu sylw at faterion sy'n weddill. Mae materion heb eu datrys ym maes recriwtio a rheolaeth ariannol, yn ogystal ag yn ei weithrediadau wrth ymladd mewnfudo anghyfreithlon a throseddau trawsffiniol, ac mae ASEau yn gofyn am welliannau pellach.

hysbyseb

Am y rheswm hwn, mae ASEau yn yr adroddiad, a fabwysiadwyd yn derfynol gan 27 pleidlais i 2 yn erbyn ac 1 ymatal, yn gofyn am rewi rhan o gyllideb Frontex 2022, er mwyn sicrhau ei bod ar gael dim ond ar ôl i'r asiantaeth gyflawni nifer o amodau penodol. Mae'r rhain yn cynnwys recriwtio 20 o monitorau hawliau sylfaenol sydd ar goll a thri dirprwy gyfarwyddwr gweithredol sy'n ddigon cymwys i lenwi'r swyddi hyn, sefydlu mecanwaith ar gyfer riportio digwyddiadau difrifol ar ffiniau allanol yr UE a system monitro hawliau sylfaenol gweithredol.

Rhyddhad y Cyngor

Erbyn 28 pleidlais, 1 yn erbyn ac 1 ymatal, argymhellodd ASEau’r Pwyllgor Rheoli Cyllidebol hefyd na ddylid caniatáu rhyddhau ar gyfer y flwyddyn 2019 i’r Cyngor a’r Cyngor Ewropeaidd. Yn eu sylwadau, mae ASEau yn gresynu bod y Cyngor yn “parhau i fod yn dawel” ac nad yw’n cydweithredu gyda’r Senedd trwy ddarparu’r wybodaeth angenrheidiol yn ôl y gofyn.

hysbyseb

Mae'r Senedd wedi bod yn cyhoeddi penderfyniadau negyddol ynghylch rhyddhau'r Cyngor am bob blwyddyn yn olynol er 2009.

Y camau nesaf

Bydd y Pwyllgor Cyllidebau yn pleidleisio ddydd Mawrth ar ei safbwynt ar gyllideb 2022 yr UE. Mae un o'r gwelliannau cyfaddawd yn gosod swm cyllideb Frontex y flwyddyn nesaf i'w rhoi wrth gefn ar € 90,000,000, sy'n cyfateb i oddeutu 12% o gyllideb ddrafft arfaethedig Frontex ar gyfer 2022 (€ 757,793,708).

Bydd y Tŷ llawn yn pleidleisio arno yn ystod sesiwn 18-21 Hydref y Senedd, cyn y trafodaethau gyda’r Cyngor, gyda’r nod o ddod i gytundeb ar gyllideb yr UE y flwyddyn nesaf erbyn 15 Tachwedd. Gellir hefyd pleidleisio yn ystod yr un sesiwn lawn ar gyfer penderfynu a ddylid rhyddhau rhyddhau i Frontex.

Cefndir

Ym mis Ebrill 2021, gohiriodd y Senedd y penderfyniad rhyddhau ar gyfer Frontex, gan ofyn am eglurhad a mesurau cywiro ychwanegol ynghylch sut mae'r asiantaeth yn arfer ei gweithrediadau ac yn rheoli ei gweithdrefnau cyllid, recriwtio a chaffael.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

UE yn UNGA76: Amlapio

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE wedi gorffen wythnos o drafodaethau dwys gydag arweinwyr o bob cwr o'r byd ar sut i fynd i'r afael â heriau mwyaf dybryd ein hoes: brwydro yn erbyn y pandemig coronafirws ac adfer ohono, ymladd newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth, datblygu cynaliadwy a'r erydiad. hawliau dynol. Ar 23 Medi, yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (Yn y llun) cyflwyno datganiad ar ran yr UE yn ystod y gynhadledd weinidogol ar erthygl XIV o'r Cytundeb Gwahardd Prawf Niwclear Cynhwysfawr (CTBT). Gwyliwch y datganiad yma.

Hefyd cyflwynodd neges fideo yn ystod cyfarfod y Gynghrair dros Amlochredd. Cyflwynodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič sylwadau agoriadol yn y digwyddiad lefel uchel ar 'Amddiffyn plant, dioddefwyr anweledig gwrthdaro arfog a COVID-19', a drefnwyd gan yr UE a Gwlad Belg. Cymerodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius ran mewn digwyddiad lefel uchel ar safbwyntiau rhanbarthol ar yr economi gylchol. Hefyd ar 23 Medi, cyflwynodd Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop Frans Timmermans a’r Comisiynydd Ynni Kadri Simson dri Chompact Ynni yn Deialog Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ar Ynni yn Efrog Newydd, mewn partneriaeth â’r Asiantaeth Ynni Rhyngwladol a’r Asiantaeth Ynni Adnewyddadwy Rhyngwladol. Gallwch ddarllen mwy amdano yma. Bydd yr Is-lywydd Gweithredol Frans Timmermans yn cynrychioli’r UE yn Uwchgynhadledd Systemau Bwyd rhithwir y Cenhedloedd Unedig. Bydd ei araith ar gael yma.

Cymerodd ran hefyd yn y ddeialog arweinyddiaeth “Cyflymu gweithredu i sicrhau mynediad at ynni cyffredinol ac allyriadau sero net” fel rhan o Ddeialog Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ar Ynni. Yn olaf, ddydd Mawrth, 28 Medi, bydd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen yn cymryd rhan yng nghyfarfod Penaethiaid Gwladol a Llywodraeth ar Swyddi a Diogelu Cymdeithasol ar gyfer Dileu Tlodi, a drefnir gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Bydd yr holl sylw yn y wasg a deunydd clyweledol o'r wythnos ddiwethaf ar gael ar EEASEwrop a Consilium.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Y Comisiwn ac Europa Nostra yn cyhoeddi prif enillwyr gwobrau treftadaeth Ewrop 2021

cyhoeddwyd

on

Enillwyr y Gwobrau Treftadaeth Ewropeaidd / Gwobrau Europa NostraAnrhydeddwyd prif anrhydedd Ewrop yn y maes ym mhencadlys Sefydliad Giorgio Cini yn Fenis. Mae'r seremoni ymhlith uchafbwyntiau'r Uwchgynhadledd Treftadaeth Ddiwylliannol Ewrop 2021 mae hynny'n digwydd rhwng 21 a 24 Medi yn Ninas Fenis Treftadaeth y Byd. Adsefydlu rhyfeddol y Eglwys bren Pentref Urși (Rwmania) yw enillydd mawr 2021: rhoddodd y rheithgor Grand Prix iddo tra dewisodd y cyhoedd ef fel eu hoff brosiect treftadaeth yn Ewrop ac enillydd balch Gwobr Dewis Cyhoeddus eleni. Pleidleisiodd tua 7,000 o ddinasyddion o bob rhan o Ewrop ar-lein trwy wefan Europa Nostra. Mae'r Grand Prix laureates, a ddewiswyd gan y Bwrdd Europa Nostra ar argymhelliad gan annibynnol rheithgor o arbenigwyr, yn derbyn € 10,000 yr un.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n llongyfarch yn gynnes enillwyr trawiadol Gwobrau Treftadaeth Ewropeaidd / Gwobrau Europa Nostra 2021 am eu llwyddiant a’u cyfraniadau rhyfeddol i’n Ewrop Diwylliant. Mae effaith bellgyrhaeddol yr enillwyr yn dangos cyfraniad amhrisiadwy treftadaeth ddiwylliannol Ewrop i'n cymdeithas, ein heconomi a'r amgylchedd. Ar adeg pan mae Ewrop yn benderfynol o adeiladu’n ôl yn well, mae’r straeon llwyddiant hyn yn wir ysbrydoliaeth ac yn enghraifft bwerus o’r hyn y gallwn ni, fel Ewropeaid, ei gyflawni gyda’n gilydd er gwaethaf yr heriau sy’n ein hwynebu. Rwy'n gobeithio y bydd y Gwobrau hyn yn helpu'ch prosiectau rhagorol i ffynnu a chwarae rhan bwysicach fyth yn adferiad ein Ewrop. " 

Mae'r Gwobrau Treftadaeth Ewropeaidd / Gwobrau Europa Nostra eu lansio gan y Comisiwn yn 2002 ac maent wedi cael eu rhedeg gan Europa Nostra ers hynny. Mae gan y Gwobrau gefnogaeth y Ewrop greadigol rhaglen yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r Uwchgynhadledd yn cyfrannu at ddwy fenter allweddol sy'n cael eu gyrru gan ddinasyddion a lansiwyd gan sefydliadau'r UE, sef y Bauhaus Ewropeaidd Newydd a'r Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am yr enillwyr ac am y fenter yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd