Edrych tuag at ddisglair yn #Africa

| Tachwedd 7, 2018

Yr wythnos hon ym Mrwsel mae'r ffocws ar gysylltiadau Affrica-UE yn y digwyddiad S&D ag Affrica am wythnos o hyd. Bydd cynrychiolwyr yn trafod yr heriau yr ydym yn eu hwynebu gyda'n gilydd ac yn amlygu ein gweledigaeth gyffredin o ddyfodol a lywodraethir gan egwyddorion cydweithredu a rhyddid. Wrth i etholiad Nigeria agosáu ym mis Chwefror 2019, fe'n hatgoffir bod y wlad dan yr Arlywydd Muhammadu Buhari wedi sefyll, ac y bydd yn parhau i sefyll, fel esiampl o gynnydd yn Affrica.

Yn 2000, yn uwchgynhadledd gyntaf Affrica-UE yn Cairo, daeth Ewrop ac Affrica ynghyd i ffurfio Partneriaeth Affrica-UE. Wedi'i ddiffinio gan Strategaeth Cyd-UE Affrica (JAES) yn 2007, mae nodau'r bartneriaeth yn glir: atgyfnerthu deialog rhwng Affrica a'r UE, ehangu cydweithrediad Affrica-UE, a hyrwyddo partneriaeth sy'n canolbwyntio ar bobl. Ers 2007 cytunwyd ar nifer o gynlluniau gweithredu amlflwydd llwyddiannus a'u rhoi ar waith i weithio tuag at ddaliadau'r bartneriaeth.

Yr wythnos hon ym Mrwsel mae Grŵp Cynghrair Flaengar Sosialwyr a Democratiaid (S&D) yn cynnal S & Ds ag Affrica, teyrnged 5 diwrnod i'r heriau niferus y mae Affrica a'r UE yn eu hwynebu law yn llaw, i'n gweledigaeth gyffredin, ac yn bennaf oll i'r realiti mai Affrica yw cymydog mwyaf a agosaf Ewrop ac yn y byd hwn sy'n newid yn barhaus yn well eu byd yn wynebu'r dyfodol gyda'i gilydd nag ar wahân.

Mae rhai o'r treialon allweddol a wynebwn yn Affrica yn canolbwyntio ar themâu heddwch a diogelwch, democratiaeth a llywodraethu da, datblygiad dynol ac economaidd, llygredd a rheolaeth y gyfraith, a newid yn yr hinsawdd. Mae'n werth nodi nad yw'r rhain yn broblemau Affricanaidd, yma yn Ewrop rydym yn ymladd ar lawer o'r un ffryntiau ac yn bodloni llwyddiant a methiant mewn llawer o'r un ardaloedd. Mae yna arweinwyr yn Affrica fel sydd yn Ewrop yn hyrwyddo achosion democratiaeth, rhyddid, a rheolaeth y gyfraith.

Ar draws y cyfandir, mae dinasyddion Affricanaidd yn cael cyfle cynyddol i bleidleisio dros ymgeiswyr sy'n cynrychioli'r ysbryd blaengar hwn; ymgeiswyr fel yr Arlywydd Bio newydd o Sierra Leone, a'r Llywydd Muhammadu Buhari o Nigeria. Yn ystod ei fisoedd cyntaf yn y swydd, mae Llywydd Bio eisoes wedi cyhoeddi gweithredu gweithredol sy'n cynnig addysg am ddim i fyfyrwyr ysgolion cynradd ac uwchradd mewn ysgolion gwladol sy'n cael eu rhedeg gan y llywodraeth ledled y wlad, dileu ffioedd ymgeisio i fyfyrwyr sy'n gwneud cais i brifysgolion cyhoeddus, a chyfarwyddo gweinidogaeth cyfiawnder i sefydlu comisiynydd barnwyr annibynnol i ymchwilio i lygredd sefydliadol a impiad.

Yn 2015, daeth yr Arlywydd Buhari i'r swydd ar lawer o'r un ymgyrch sy'n addo bod yn Arlywydd Bio yn Sierra Leone; addo mynd i'r afael â llygredd ar bob lefel, buddsoddi yn y bobl yn ei wlad, rhoi hwb i lawer o rannau o'r economi, a grymuso cenhedlaeth newydd o Niger i gymryd rhan yn gyfartal a chreu dyfodol gwell i'r wlad gyda'i gilydd. Ym mis Chwefror 2019 bydd cyfle i Nigerians rymuso Buhari unwaith eto gyda'r gallu i barhau i gyflawni ei addewidion, ac fel Bio, creu dyfodol y gall pob Nigeriaid, hen ac ifanc, fod yn falch ohono.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r Llywydd Buhari wedi llwyddo i gyflawni llawer o'i addewidion. Mae wedi buddsoddi'n helaeth yn nyfodol y wlad trwy lawer o raglenni gan gynnwys adolygiadau ar gyfer system gofal iechyd gwell a gynlluniwyd ar gyfer y boblogaeth sy'n tyfu, rhaglenni ymyrraeth buddsoddiad cymdeithasol, gan gynnwys bwydo mewn ysgolion a chreu swyddi, a diwygio pensiynau sylweddol.

Efallai bod ei lwyddiannau mwyaf nodedig yn cynnwys mynd i'r afael â llygredd o dros un triliwn o naira Nigeria yn y wlad, sy'n cyfateb i 2.4 biliwn Ewro, drwy sefydlu cytundebau cydweithredol gydag asiantaethau a llywodraethau Ewropeaidd er mwyn mynd i'r afael ag osgoi trethi rhemp. Mae llywodraeth yr Arlywydd Buhari hefyd wedi adfer y “loot Abacha” enwog; celc o USD 300 miliwn a ddiddymwyd yn y Swistir gan y rheolwr milwrol blaenorol.

Mae'r llwybr y mae'r arweinwyr hyn yn dewis ei gymryd yn llawn trapiau a pheryglon; mae'n rhy hawdd anghofio bod newid yn cymryd amser a bod y frwydr dros ddemocratiaeth a rheolaeth y gyfraith yn frwydr yn erbyn arferion engrafedig a sefydliadol sy'n ffafrio'r ychydig dros y nifer, y rhai sydd yn hytrach na'r rhai nad ydynt.

Dylai Ewrop fod â diddordeb mawr yn yr etholiad hwn. Mae Nigeria yn esiampl o bŵer economaidd yn y rhanbarth ac yn tyfu i fod yn un o'r pwerau byd-eang; yn union fel y mae ganddo'r potensial i syrthio i batrwm o lygredd gwleidyddol ac economaidd sydd i gyd yn rhy gyffredin ar draws y cyfandir. Nid yw Nigeria yn ddim llai na chynghreiriad cadarn a phartner strategol cryf yn Ewrop mewn rhan o'r byd sy'n cael rhy ychydig o sylw, a byddem yn ffyliaid i ystyried y wlad yn ddim llai nag ar garreg ein drws a'i thynged fel unrhyw beth heblaw yn cydblethu â'n hunain.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Nigeria, gwleidyddiaeth

Sylwadau ar gau.