Cysylltu â ni

Frontpage

#Kazakhstan - Mae'r teulu sy'n rheoli yn barod am olyniaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae cyfnod Nursultan Nazarbayev fel Arlywydd wedi dod i ben, ond bydd ei deulu’n parhau i ddal yr allweddi i rym yn Kazakhstan. Yn 78 oed, mae Nazarbayev wedi camu o'r diwedd. Efallai fod amseriad ei ymddiswyddiad wedi dod yn syndod, ond nid oedd ei ymadawiad yn annisgwyl. Roedd llawer yn rhagweld na fyddai’n rhedeg yn yr etholiadau a drefnwyd ar gyfer 2020.

Yn 1991, datganodd Gweriniaeth Kazakhstan ei annibyniaeth, ar ôl cwymp yr Undeb Sofietaidd. Yn gyn weithiwr dur ac yn aelod o Blaid Gomiwnyddol yr Undeb Sofietaidd, daeth Nazarbayev ar unwaith yn Llywydd y genedl newydd. Mae wedi dal y swydd honno ers bron i ddeng mlynedd ar hugain.

hysbyseb

Mae Nazarbayev wedi ennill pob etholiad yn gyson yn Kazakhstan gyda buddugoliaeth tirlithriad, gyda bron i 98% o'r bleidlais yn 2015. Ni ddylai fod yn syndod bod yr etholiadau hyn wedi wynebu beirniadaeth gan y gymuned ryngwladol, yn bennaf oherwydd nad oedd ganddynt unrhyw wrthwynebiad dilys.

Gydag arweinydd newydd, ac etholiadau ffres ar y ffordd, gall Kazakhs obeithio cael cyfle i ddewis arweinwyr atebol. Eto mae Nazarbayev wedi bod yn gwneud paratoadau ar gyfer y foment hon a bydd yn parhau i bwyso a mesur y tu ôl i'r llenni; wrth iddo roi sicrwydd i'w bobl: “Byddaf yn aros gyda chi”. Mae'r teulu sy'n rheoli wedi bod yn cydgrynhoi'n araf yr holl lwybrau pŵer, gan ganoli asedau Kazakhstan, a'u lleoli ar gyfer olyniaeth. Nid oes cystadleuaeth wleidyddol; mae'r gwrthbleidiau wedi dioddef aflonyddwch ers tro.

Mae'r Llywydd ei hun wedi cymryd swydd barhaol fel pennaeth Cyngor Diogelwch y wlad, a symudodd ym mis Gorffennaf 2018 o rôl ymgynghorol i rôl gyfansoddiadol, sy'n gyfrifol am weithredu cyfreithiau ar ddiogelwch ac amddiffyniad cenedlaethol.

hysbyseb

Mae hefyd yn parhau i ddal swydd gydol oes 'Elbasy', neu Arweinydd y Genedl.

Mae'r rôl hon yn rhoi imiwnedd iddo rhag erlyniad troseddol, ynghyd ag amddiffyniad tebyg i'w deulu. Yn hanfodol, ni ellir atafaelu asedau ei deulu. Mae gan Kazakhstan un teulu sy'n amlwg yn uwch na'r gyfraith.

Ond dim ond blaen y mynydd yw hwn. Mae cyfuniad grym y teulu dyfarniad yn croesi pob cangen o lywodraeth. Yn Kazakhstan, mae grym economaidd, cyfreithiol a gwleidyddol i gyd yn cael eu plethu i system reoli unedig.

Mae'r system cyfiawnder troseddol yn offeryn i'r wladwriaeth dawelu lleisiau'r gwrthbleidiau. Mae'r gyfundrefn yn defnyddio'r iaith o frwydro yn erbyn llygredd, tra'n trin yr offer hwn i hyrwyddo eu diddordebau eu hunain.

Rydym wedi gweld nifer o achosion o newyddiadurwyr a gweithredwyr yn euog o droseddau ariannol, tra bod achosion llygredd difrifol yn mynd heb eu cosbi. Yn syml, edrychwch ar achos Zhanbolat Mamay, ymhlith achosion tebyg eraill. Cafodd Mamay, golygydd papur newydd yr wrthblaid, ei ddyfarnu'n euog o gyhuddiadau gwyngalchu arian yr ystyriwyd eu bod yn llawn cymhelliant gwleidyddol. Roedd ei erlyniad yn dibynnu ar dystiolaeth un unigolyn yn unig, a oedd yn wynebu cyhuddiadau troseddol difrifol eu hunain. Gydag adroddiadau ei fod yn cael ei guro tra'i fod yn y ddalfa, anfonir neges glir at feirniaid trwy achosion fel hyn.

Mae economi Kazakh yn cael ei dominyddu gan fentrau sy'n eiddo i'r wladwriaeth, sydd â manteision sylweddol dros gwmnïau preifat, gan fod cynnwys ffigurau'r llywodraeth yn eu bwrdd rheoli yn eu galluogi i ddylanwadu ar bolisi, a chael mynediad breintiedig at adnoddau'r wladwriaeth. Mae'r SOEs hyn yn gallu defnyddio mecanweithiau'r wladwriaeth er eu lles eu hunain.

Yn fwy fyth, mae cronfa gyfoeth sofran Kazakhstani, Samruk-Kazyna, yn cael ei deall yn gyffredinol fel offeryn y mae'r teulu sy'n rheoli yn ei reoli dros economi Kazakh. Fe'i crëwyd yn 2008 gan archddyfarniad arlywyddol a'r wladwriaeth yw unig gyfranddaliwr y gronfa. Ei gadeirydd newydd yw Askar Mamin, a gafodd ei wneud yn Brif Weinidog ar ôl i Nazarbayev ddiswyddo mwyafrif llywodraeth Kazakh yn gynharach eleni.

Mae Samruk-Kazyna yn berchen, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, ar y rhan fwyaf o brif gwmnïau'r genedl. Mae hyn yn cynnwys y gwasanaeth rheilffordd a phost cenedlaethol, cwmni olew a nwy'r wladwriaeth, KazMunayGas, cwmni wraniwm y wladwriaeth Kazatomprom, Air Astana, ac eraill. Ar ben hynny, mae Samruk Kazyna a'i is-gwmnïau wedi eu heithrio o weithdrefnau caffael cyhoeddus, gan roi manteision sylweddol iddynt dros gwmnïau eraill.

Nid yw busnes yn Kazakhstan yn faes chwarae teg, ac er bod teulu'r pŵer yn eiddo i deulu'r Llywydd, bydd yn aros felly.

Mae Kazakhstan wedi gwneud i symudiadau ymddangos yn fwy cydnaws â safonau rhyngwladol, ond i raddau helaeth mae dadansoddwyr wedi dod i'r casgliad bod y rhain yn gosmetig eu natur. Ym mis Mawrth 2017, cymeradwyodd senedd Kazakh newidiadau i rannu rhai o bwerau'r Llywydd gyda'r senedd a'r cabinet, ond beth all y newidiadau hyn ei olygu mewn gwlad heb lais yr wrthblaid mewn gwirionedd?

Dadleuai Dosym Satpayev, dadansoddwr gwleidyddol yn Almaty, na fyddai'r newidiadau hyn yn hyrwyddo democratiaeth yn y wlad, gan mai partïon pro-Arlywyddol yn unig sy'n cael seddi mewn etholiadau. At hynny, roedd y diwygiadau yn cadw'r Llywydd yn benderfynwr yn y pen draw ym mhob mater pwysig. Gall y Llywydd ddiswyddo'r prif weinidog ac unrhyw aelod arall o'r llywodraeth o hyd os yw'n dewis.

Pwy bynnag sy'n olynu'r arweinydd dros dro, Kassymzhomart Tokayev, bydd yn deyrngar Nazarbayev. Bydd y person hwnnw'n etifeddu system lle nad oes bron dim gwiriadau a balansau. Mae sibrydion hirsefydlog yn honni mai ei ferch Dariga, sydd newydd gael ei phenodi yn Gadeirydd Senedd y wlad.

Mae gweithredwyr neu wleidyddion sydd wedi siarad yn erbyn cyfundrefn Nazarbayev, wedi gwneud hynny mewn perygl o gael eu herlid. Mae sefydliadau rhyngwladol fel Human Rights Watch ac Amnesty International wedi bod yn feirniadol iawn o gofnod hawliau dynol Kazakhstan.

Y llywodraeth sy'n berchen ar y prif gyfryngau darlledu. Mae cwmnïau a reolir gan aelodau o deulu'r Llywydd yn caffael y gweddill, fel yr adroddwyd gan y Pwyllgor i Ddiogelu Newyddiadurwyr. Beth all 'barn y cyhoedd' ei olygu mewn tirwedd yn y cyfryngau sy'n cael ei dominyddu gan un teulu sy'n rheoli?

Mae llywyddiaeth Nazarbayev drosodd yn ffurfiol, ond bydd ei reolaeth dros liferi pŵer yn Kazakhstan yn parhau am genedlaethau.

 

 

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd