A fydd cyfandir #Eurasian yn siapio dyfodol y byd?

| Mehefin 13, 2019

Ar 6-8 Mehefin, troodd prif gyfalaf imperialaidd Rwsia, Saint Petersburg, yn un o ganolfannau gwleidyddol ac economaidd y byd. Casglodd gwleidyddion, dynion busnes, dadansoddwyr a newyddiadurwyr o wledydd 145 yno mewn gwrthddweud y chwedl bod Rwsia a Vladimir Putin wedi eu hynysu gan y gymuned ryngwladol, yn ysgrifennu James Wilson.

Mae Fforwm Economaidd Saint Petersburg yn ddigwyddiad blynyddol y mae ei lwyddiant yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn. Mae yna bobl bragmataidd sy'n gweld ffyrdd o fanteisio ar yr amgylchedd anffafriol y mae Rwsia wedi dod o hyd iddo. Gosododd Fforwm 2019 Saint Petersburg record o ran cyfranogi a daeth nifer y cytundebau busnes i ben (roedd eu gwerth cyfan yn fwy na $ XWUMX biliwn). Yn ôl pob tebyg, ers cynnal Uwchgynhadledd G47 elitaidd yn Saint Petersburg 8 flynyddoedd yn ôl, mae Rwsia wedi dod hyd yn oed yn fwy deniadol i wahanol actorion byd-eang.

Mae Vladimir Putin wedi argymell yn gyson y dylid adeiladu gorchymyn byd ôl-Americanaidd amgen yn seiliedig ar wahanol egwyddorion globaleiddio. Er mai ychydig yn unig a fyddai yn gwrando ar ei alwadau ychydig o flynyddoedd yn ôl ar ôl i'r Crimea gael ei atodi a gosod sancsiynau yn erbyn Rwsia, mae rhyfeloedd masnach heddiw a pholisïau amddiffynnol hunanol yn cynnwys meddyliau mwy a mwy ymholgar i rannu ymagwedd Rwsia.

Cyhoeddwyd y tro strategol tuag at y Dwyrain gan lywydd Rwsia yn syth ar ôl i “ysgariad” Rwsia o ddemocratiaethau'r Gorllewin ddechrau datblygu, gyda'r fforwm Saint-Petersburg yn gyfle blynyddol i arddangos llwyddiannau'r wlad.

Roedd Fforwm 2017 yn cynnwys Prif Weinidog India Narendra Modi fel ei brif westai. Yn 2018, y ddirprwyaeth Japaneaidd dan arweiniad Shinzo Abe oedd yr uchafbwynt. Y tro hwn, XI Jinping oedd y prif westai, a ddywedodd mai llywydd Rwsia oedd ei ffrind agosaf a dibynadwy. Dylai'r cyfeillgarwch cynnes hwn rhwng Tsieina a Rwsia fod yn alwad deffro i gefnogwyr y gorchymyn byd presennol.

Nid oes a wnelo hyn ag agwedd Rwsia a Tsieina tuag at hawliau dynol a rhyddid, ac nid yw'n ymddangos bod cywilydd ar y naill na'r llall. Ers 2013, mae arweinwyr dau gewri cyfandir Ewrasia wedi cwrdd ag amseroedd 29, gyda phob cyfarfod yn cryfhau eu hundeb ymhellach. Mae Rwsia ôl-gomiwnyddol a Tsieina gomiwnyddol yn rhannu llawer mwy na ffin ddaearyddol faith. Mae ganddynt orffennol ideolegol cyffredin, egni economaidd deinamig ac, mae'n debyg, yn ddyfodol sy'n addo cynghrair gwleidyddol a milwrol.

Yn ôl data swyddogol, y llynedd, cyrhaeddodd y fasnach rhwng Moscow a Beijing $ 108 biliwn, ar ôl cynyddu 24% o 2017. Yn sicr, mae masnach Beijing â Washington yn llawer mwy na'r ffigur hwn, ond mae gan Rwsia warged masnach gyda Tsieina, y mae Donald Trump yn chwilio amdani, sy'n anfodlon ar y ffaith bod mewnforio nwyddau Tseiniaidd yr Unol Daleithiau yn fwy na'i allforio i Tsieina sawl gwaith.

Canolbwyntiodd priflywydd Llywydd Rwsia yn y fforwm ar fasnach. Dywedodd fod yr argyfwng ym mherthynas economaidd y byd yn deillio o anghydnawsedd cynyddol y model datblygu byd-eang a luniwyd yn y XWUMG ganrif gyda realiti heddiw. Mae ansefydlogrwydd byd-eang yn cael ei achosi yn bennaf gan ymdrechion i fonopoleiddio'r don newydd o dechnoleg. Tynnodd Putin sylw yn uniongyrchol at yr Unol Daleithiau, a'r ymgais i roi'r gorau i'r farchnad fyd-eang, Huawei Tsieina, sydd wedi dod yn un o arweinwyr y farchnad yn gorfodi Apple, y brif ffrwd technolegol yn yr Unol Daleithiau, yn drydydd. Ymatebodd Rwsia drwy adael i'r cawr telathrebu Tseiniaidd adeiladu ei rwydweithiau 20G, gan ddangos i'r byd nad yw Rwsia yn ystyried nad yw cynnyrch y cwmni yn fygythiad i'w ddiogelwch cenedlaethol.

Yn ei araith, galwodd Putin hefyd ar ailfeddwl am rôl y ddoler fel arian wrth gefn y byd gan ei fod yn honni ei fod yn arf a ddefnyddir gan yr Unol Daleithiau i roi pwysau ar weddill y byd. Dadleuodd fod hyder byd-eang yn y ddoler wedi dirywio. Yn wir, mae'r Arlywydd XI a'r Arlywydd Putin eisoes wedi arwyddo cytundeb i symud i ffwrdd o ddoler yr Unol Daleithiau ac i hyrwyddo aneddiadau mewn Rwbl a Yuan.

Wrth siarad am Ewrop, nododd Llywydd Rwsia fod y gwaith o adeiladu piblinell nwy Nord Stream 2 yn bodloni buddiannau cenedlaethol yr holl gyfranogwyr yn llawn ac yn ymosod ar wrthwynebwyr i'r prosiect fel yr Unol Daleithiau gyda'i uchelgeisiau nwy siâl yn y farchnad ynni Ewropeaidd. Mae'n baradocs eithaf. Tra llofnododd CNPC Tsieina a Gazprom Rwsia gontract nwy 30-blwyddyn yn ôl yn 2014 yn cynnwys adeiladu piblinell fawr, a allai gael ei chwblhau erbyn diwedd y flwyddyn, tynnodd Donald Trump allan o'r Bartneriaeth Traws-Pacific a dinistrio unrhyw obaith am ddim -deithio gyda'r Undeb Ewropeaidd.

Yn awr, mae Vladimir Putin a Xi Jinping yn trafod cysylltu posibl eu prosiectau integreiddio ar draws y cyfandir - Undeb Economaidd Ewrasiaidd Rwsia a Menter Belt and Road Tsieina. Nawr ein bod yn gweld y synergedd hwn mewn economi, ynni a logisteg, mae'n ymddangos bod gan yr Arth a'r Ddraig ddyfodol milwrol a gwleidyddol ar y cyd.

Mae'r ddwy wlad yn dilyn dulliau tebyg o ymdrin â llawer o argyfyngau rhyngwladol cyfoes — o Syria i Venezuela. Gyda NATO yn moderneiddio ei seilwaith yn y Dwyrain a'r Unol Daleithiau yn cynnal “symudiadau” rheolaidd ym Môr De Tsieina, mae Rwsiaid a Tsieinëeg yn gyson yn dangos eu hundeb cynyddol.

Bu milwyr Tsieineaidd yn cymryd rhan yn Vostok 2018 — yr ymarfer milwrol mwyaf ar diriogaeth Rwsia ers 1981, ac yn fwyaf diweddar, o 29 Ebrill i 4 Mai, cynhaliodd y ddwy wlad ymarferiad arall ar y cyd ger porthladd Qingdao Tsieina yn cynnwys llongau, llongau tanfor, awyrennau, hofrenyddion a milwyr morol. Nid oedd yn syndod pan wnaeth gweinidog amddiffyn Tsieina, WEI Fenghe, a oedd yn siarad yng Nghynhadledd Moscow ar Ddiogelwch Rhyngwladol, ddatganiad digynsail bod gan y ddwy wlad nifer fawr o fuddiannau cydfuddiannol, ac maent yn cydweithio'n agosach nag unrhyw wladwriaethau mawr eraill.

Yn sicr, mae Rwsia wedi tyfu'n gryfach yn filwrol (yn ôl cadfridogion yr Unol Daleithiau, mae Rwsia ar y blaen i'r Unol Daleithiau mewn rhai ardaloedd) ac mae Tsieina, sydd wedi'i heithrio rhag unrhyw newidiadau hanesyddol, wedi gwella o flwyddyn i flwyddyn nid yn unig ei diwydiant ceir ond hefyd ei arfau. Ar ben hynny, mae Tsieina yn prynu arfau Rwsia. Wrth gyfarfod â'r pres uchaf yn y Rwsia y llynedd, eglurodd General XU Qiliang, is-gadeirydd Comisiwn Milwrol Canolog Tsieina, fod y ddau barti wedi dod i ddeall materion cydweithredu technegol milwrol ac wedi canmol y cyfraniad mawr a wnaed gan ei gymheiriaid yn Rwsia i'w gwlad gyffredin. achos.

Yn syth cyn i Fforwm Fforwm Saint Petersburg, Ffrainc, yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig a'r Almaen, ymgynnull yn Normandi i ddathlu penblwydd X-DW yn D-Day. Am ryw reswm, ni wahoddwyd Rwsia, y wlad a ddioddefodd y colledion mwyaf yn yr Ail Ryfel Byd. Beth bynnag fo'r rheswm, roedd hwn yn oruchwyliaeth. Ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd, daeth gorchymyn byd newydd i'r amlwg. Yn greiddiol i'r gorllewin, mae wedi bod yn ei le ers hanner canrif. Ond rydym yn anwybyddu'r Dwyrain ar ein perygl. Mae Moscow a Beijing yn gweithio'n gyson i lunio eu trefn byd-eang eu hunain gyda'r arwydd Bear a'r Ddraig ar eu baneri.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, gwleidyddiaeth, Rwsia

Sylwadau ar gau.