#Digwyddiadau Datblygu Ewropeaidd - Macky Sall o Senegal yn amddiffyn ei record ar wrth-lygredd a thwf economaidd

| Mehefin 19, 2019

Ar gyfer Llywydd Senegalese Macky Sall, yr wythnos hon Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd Mae uwchgynhadledd ym Mrwsel wedi darparu cyfle dwbl. Ar un llaw, mae Sall wedi cyfarfod â rhai o arweinwyr mwyaf pwerus y byd ac wedi cryfhau ymdrechion cydweithredu ar nodau datblygu allweddol. Ar y llaw arall, mae wedi gallu atgoffa byd ei gymwysterau gwrth-lygredd ar ôl i adroddiad y BBC honni bod ei frawd wedi cyfoethogi ei hun o gontractau nwy allweddol, yn ysgrifennu Louis Auge.

Mae Sall wedi ymuno Cynrychiolwyr 8,000 o wledydd 140 yn 'Davos of Development', sy'n honni mynd i'r afael ag anghydraddoldeb ac “adeiladu byd sy'n gadael dim ar ôl.” Y digwyddiad yn dilyn nod yr UE o gydweithrediad byd-eang agosach ar ddatblygu ac mae'n ystyried amrywiaeth o strategaethau arloesol i leihau'r bwlch cyfoeth.

Wedi galw hir am bartneriaeth agosach rhwng Affrica a'r UE, mae Sall yr wythnos hon wedi gallu cwrdd â rhai o ffigurau uchaf y bloc gan gynnwys Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Jean-Claude Juncker, yn ogystal â'r brenin a phrif weinidog o Wlad Belg. Roedd yr uwchgynhadledd yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr fynychu sesiynau allweddol ar ddiwylliant, addysg ac amaethyddiaeth, ac yn mynd i'r afael ag amrywiaeth o bynciau perthnasol fel ailintegreiddio cynaliadwy ymfudwyr.

Ac eto mae Sall hefyd wedi manteisio ar y cyfle i wneud hynny amlygu ei record ei hun fel Llywydd Senegal, gan roi araith i gynrychiolwyr yn pwysleisio'r cynnydd y mae ei wlad wedi'i wneud yn ystod ei saith mlynedd mewn grym. Yn wir, mae gweinyddiaeth bresennol Senegalese wedi gwthio sawl menter allweddol adeiladu cymdeithas fwy cynhwysol, gan adleisio agenda graidd digwyddiad yr wythnos hon ym Mrwsel.

Mae dull Sall yn cael ei arwain gan lasbrint o'r enw Emerging Senegal, sy'n ymdrechu i droi Senegal yn wlad incwm canol erbyn 2025 ac mae'n seiliedig ar yr un gwerthoedd cynhwysol y mae Diwrnodau Datblygu Ewrop yn eu hysgogi. Er mwyn cyflawni'r amcan hwn, mae'r Llywodraeth wedi gwneud hynny lansio rhaglen yswiriant iechyd cyffredinol i wella mynediad gofal i aelwydydd tlotaf Senegal, ac wedi buddsoddi miliynau o ffranc yn effeithlon dulliau amaethyddiaeth i gwella lefelau maeth. Mae dinas newydd yn cael ei hadeiladu i leddfu tagfeydd yn y brifddinas Dakar, a wasanaethir gan a rheilffordd newydd.

Ar yr un pryd, mae'r Llywodraeth wedi lansio ymgyrch i atal gwleidyddion llygredig rhag draenio coffrau'r cyhoedd er mwyn eu cyfoethogi eu hunain. Creodd Sall a corff gwrth-lygredd newydd sbon bron cyn gynted ag y cymerodd ei swydd, a gorchmynnodd i swyddogion cyhoeddus ddatgelu eu hasedau. Ers hynny, mae nifer o ffigurau proffil uchel wedi'u dwyn i dreial, yn enwedig Karim Wade, mab rhagflaenydd Sall, Abdoulaye Wade, y canfuwyd bod ganddo wedi cronni'n anghyfreithlon ffortiwn o $ 200 miliwn.

Mae'r llu o ddiwygiadau hyn wedi dwyn ffrwyth: economaidd blynyddol mae twf yn rhedeg ar 6% y flwyddyn (yn flaenorol yn union oedd 2%), tra bod y gyfradd tlodi gyffredinol wedi wedi gwella'n sylweddol ac lefelau malaria a diffyg maeth cronig wedi gostwng yn sylweddol. Yr un mor bwysig, mae'r diwylliant o impio a laddodd yn ystod blynyddoedd Wade wedi clirio'n sylweddol. Mae gan Senegal enillion cyson cofrestredig ar Fynegai Canfyddiadau Llygredd Transparency International ers 2012, ac yn ddiweddar disgrifiodd yr NGO y gwlad fel “Perfformiwr rhanbarthol cryf” am ei ymdrechion i frwydro yn erbyn camymddwyn.

Mae cynhadledd Brwsel yn dod yn amser addawol i Sall, y mae ei llywodraeth wedi bod yn gresynu at gyhuddiadau a wnaed mewn ymchwiliad diweddar gan y BBC sy'n canolbwyntio ar ddyfarniad 2012 dwy drwydded nwy oddi ar y lan i gwmni a redir gan y busnes busnes dadleuol Frank Timis. Mae'r BBC yn honni nad oedd gan gwmni Timis fawr o brofiad perthnasol i gyfiawnhau'r wobr, a yn mynd ymlaen i honni hynny talodd ei gwmni $ 250,000 i frawd Sall, yn ogystal â dewisiadau cyflog a rhannu. Mae'r adroddiad hefyd yn honni bod BP, a brynodd yr hawliau o Timis wedyn, wedi cytuno i gyfres o taliadau breindal cyfrinachol gwerth $ 10 biliwn.

Mae'r Llywydd a'i frawd ill dau yn gwadu unrhyw gamwedd yn angerddol. Mae cefnogwyr Sall wedi nodi nad oedd hyd yn oed yn ei swydd ar yr adeg y llofnodwyd y contract cychwynnol gyda Timis, ac nad oedd yn gallu codi'r cytundeb am ofn ymgyfreitha. Eto er gwaethaf yr amddiffyniad hwn, a'r absenoldeb unrhyw dystiolaeth bod y Llywydd wedi elwa o'r cytundeb, mae'r adroddiad wedi sbarduno dicter yn Senegal, y mae ei bobl wedi disgwyl ers amser maith bonanza o'u cronfeydd olew a nwy newydd.

Efallai nad yw'n syndod bod gwrthwynebwyr Sall wedi stopio'r fflamau'n eiddgar. Mae'r cyfreithiwr Ousmane Sonko, sydd wedi'i guro gan Sall yn etholiadau mis Chwefror, wedi cyhuddo ei wrthwynebydd o “frad uchel” ac wedi annog y bobl i godi mewn protest. Mae'n siŵr y bydd gwrthwynebwyr Sall yn manteisio ar ei ymweliad â Brwsel, gan gyhuddo ef o fod yn ŵyr. Ond mae amseriad y Llywydd i woo y gymuned ryngwladol wedi'i hamseru'n berffaith: i wlad sy'n ceisio gosod ei hun yn bartner dibynadwy ar gyfer buddsoddiad tramor, mae enw da rhyngwladol Sall yn hollbwysig.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, gwleidyddiaeth

Sylwadau ar gau.