A yw staff Juncker's Commission yn arwain at #BrusselsLobbyShops?

| Gorffennaf 2, 2019

Tra bod penaethiaid gwladwriaeth Ewrop yn ymladd y bydd Spitzenkandidat yn llwyddo i lwyddo i Jean-Claude Juncker fel llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, yn lobïo ac yn ymgynghori â siopau ym Mrwsel yn rhwbio eu dwylo ar y posibilrwydd o recriwtio gweithwyr proffil uchel newydd. Nid yw'n gyfrinach bod llawer o swyddogion sy'n mynd allan yn cyfnewid eu swyddfeydd yn sefydliadau'r UE ar gyfer swyddi tawel yn y sector preifat, gan fanteisio ar eu cysylltiadau a'u gwybodaeth fewnol i barhau i ddylanwadu ar benderfyniadau ym Mrwsel. Os yw trosglwyddiadau blaenorol y Comisiwn yn unrhyw enghraifft, dylai'r Cabinet Juncker sy'n gadael ddisgwyl i nifer fawr o e-byst gael eu hanfon oddi wrth y prif helwyr.

A pham na? Wedi'r cyfan, mae gallu lobïwr i ddylanwadu ac effeithio ar newid yn dibynnu ar y gallu i gyrraedd penderfynwyr. Maent yn adnabod yr holl randdeiliaid pwysig nid yn unig yn broffesiynol ond hefyd yn bersonol hefyd, cynnal perthynas nid yn unig â hwy ond gyda'u teuluoedd. Nid yw'n syndod bod y llinell waith hon yn denu gwleidyddion, eu perthnasau, a llawer o bobl eraill sydd wedi bod yn agos at ganol grym gwleidyddol.

Drws troi y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r rhestr o wleidyddion-troi-lobïwyr gyrfa yn hir. Cymerwch Siim Kallas, cyn-brif weinidog Estonia a'r Comisiynydd Trafnidiaeth Ewropeaidd ond ar hyn o bryd mae'n ymgynghorydd llywodraethu ar gyfer darparwr datrysiadau meddalwedd Nortal ers 2015. Yn y rôl hon, mae wedi cynghori Nortal mewn gwledydd fel Qatar, Lithwania a Moldova.

Neelie KroesYn y cyfamser, aeth i gyllid rhyngwladol gyda rolau cynghorwyr ac aelodaeth bwrdd arbennig ym Mancill Lynch, Salesforce ac Uber yn Bank of America. Roedd Kroes eisoes wedi mwynhau gyrfa ddisglair yn y sector preifat cyn dod yn Gomisiynydd yr agenda ddigidol, i'r graddau y mae Wall Street Journal nodi yn 2004 “Nid yw swyddogion yr UE… erioed wedi delio ag ymgeisydd comisiwn gyda chysylltiadau busnes mor helaeth - a gwrthdaro posibl.

Nid yw'n glir beth mae Juncker ei hun yn bwriadu ei wneud ar ôl iddo roi'r gorau i'w swydd, ond gosododd y rhagflaenydd José Manuel Barroso gynsail drwg-enwog pan daeth Cadeirydd anweithredol Goldman Sachs o fewn deufis i'r cyfnod swyddogol “oeri” mis 18 a orchmynnwyd i swyddogion yr UE.

Mae'r newid o swyddog cyhoeddus i lobïwr corfforaethol mor gyffredin fel bod y byd Anglophone hyd yn oed wedi datblygu idiom ar ei gyfer, “Clefyd Blair”, Ar ôl Tony Blair. Mae'r ymadrodd yn cyfeirio at gyn-benaethiaid gwlad yn rhoi gwerth ar eu gwasanaethau fel lobïwyr ac ymgynghorwyr heb ystyried risgiau i'w henw da personol. Yn wir, mewn llawer o achosion o'r fath, mae'r enw da a enillwyd yn cynrychioli prif werth ychwanegol y lobïwr.

KGL a Marsha Lazareva: arian da i drwsio enw da gwael

Mae un ymdrech lobïo barhaus yn rhychwantu Washington, Llundain, Moscow, a'r Gwlff Persia ar ran y cwmni logisteg Kuwait & Gulf Link (KGL) wedi dod â thîm o bersonoliaethau serennog at ei gilydd a gall gynrychioli newydd ar gyfer y math hwn o lobïo. Llefarwyr amlwg gan gynnwys Neil Bush, mab George HW Bush, cyn Gyfarwyddwr FBI Louis Freeh, Tatyana Yumasheva, merch cyn-lywydd Rwsia, Boris Yeltsin, a chyn-bennaeth MI6, Syr John Scarlett, wedi ymrwymo i helpu KGL i godi tâl ar yr aelodau sydd â gweithredoedd Marsha Lazareva . Fel y mae'n digwydd, mae strategaeth Omnia, cwmni cyfreithiol Cherie Blair, yn rhan o'r tîm cyfreithiol gweithio achos y swyddogion gweithredol ochr yn ochr â'r ymgyrch lobïo hon.

Rhad ac am ddim wedi cofrestru fel y cyntaf o lobïwyr lefel uchaf 13 i gynrychioli Kuwait & Gulf Link (KGL) a'i Brif Swyddog Gweithredol Marsha Lazareva, wedi'i garcharu gan awdurdodau Kuwaiti yn 2017 am gam-honni honedig hanner biliwn ddoleri o werthiant asedau yn y Philippines. KGL buddsoddwyd $ 2.5 miliwn wrth lobïo ymdrechion yn Washington yn unig yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn. Y naratif wrth galon o'r ymgyrch? Mae Marsha Lazareva a Saeed Dashti yn ddioddefwyr ymchwiliad diffygiol yn Kuwait, gydag eiriolwyr fel Freeh yn mynnu bod y pâr yn cael eu rhyddhau a bod y taliadau'n gostwng. Ymddengys fod yr ymdrechion hyn yn dwyn ffrwyth, gyda Marsha Lazareva's rhyddhau ar fechnïaeth y mis diwethaf.

Mewn gwirionedd, fodd bynnag, mae KGL wedi wynebu cyhuddiadau annifyr yn ymwneud â gwyngalchu arian a sancsiynau sy'n chwalu dros y degawd diwethaf. Mae'r mwyaf difrifol yn cynnwys honiadau bod y cwmni, contractwr ar gyfer milwrol yr Unol Daleithiau yn y rhanbarth, wedi creu “strwythurau ysbryd”I osgoi cosbau yn erbyn endidau busnes Iran. Ym mis Ionawr 2018, ysgrifennodd Seneddwr yr Unol Daleithiau Marco Rubio a llythyr i Arolygydd Cyffredinol yr Adran Amddiffyn (DoD), Glenn Fine, gan annog golwg ddyfnach ar gydymffurfiaeth KGL â'r Rheoliad Caffael Ffederal (FAR). Cyfeiriodd Rubio at honiadau bod KGL wedi defnyddio llongau cargo i osgoi sancsiynau a “darparu cymorth logistaidd i ac o Iran,” yn ogystal â chamreoli ei gontractau milwrol yn yr Unol Daleithiau a chynnal tresbasu ar raddfa fawr ym mhorthladdoedd Kuwaiti.

Yr archebip: Gerhard Schröder a Vladimir Putin

Er bod yr ymgyrch KGL yn drawiadol yn yr ystod o bersonoliaethau y mae wedi eu llogi, mae'n debyg mai cyn-ganghellor yr Almaen Gerhard Schröder oedd cyn-ganghellor yr Almaen, fel y newid mwyaf swynol gan wleidydd Ewropeaidd. Yn wir, pan ymunodd rhagflaenydd Angela Merkel â chylch llywydd Rwsia Vladimir Putin yn dilyn ei orchfygiad yn yr etholiadau 2005, fe ddechreuodd yr achos nid yn unig arweinydd gwleidyddol sy'n cynrychioli efallai bygythiad geopolitical i Ewrop, ond hefyd yn bersonol ffrind.

Schröder gwerthu allan wedi talu ar ei ganfed yn ariannol ond wedi niweidio buddiannau Ewropeaidd yn feirniadol. Gwnaeth Putin yn siŵr y byddai Schröder yn cymryd swydd arweinyddiaeth yn Gazprom yn 2005 ac yn goruchwylio prosiect piblinellau Nord Stream. Mae ymgyrch ddilynol Schröder i sefydlu Nord Stream 2 wedi difrodi ymgais Ewrop i arallgyfeirio ei chyflenwadau ynni, cynyddu dibyniaeth ar Rwsia a thanseilio diogelwch ynni'r UE. Yn 2017, trefnodd Putin i Schröder ddod yn gadeirydd Rosneft, er bod y cwmni dan sylw Sancsiynau Ewropeaidd. Ar gyfer gwthio agenda polisi tramor Rwsia dramor, cyfeiriwyd at Schröder fel Putin's propagandydd pwysicaf yn Ewrop.

Gan fod gwleidyddion uchel eu byd yn ymuno ag ymgyrchoedd lobïo sy'n effeithio'n uniongyrchol ar fuddiannau Ewropeaidd, a fydd yr UE yn dod o hyd i unrhyw wersi i'w dysgu o'r enghreifftiau hyn? Gyda Chomisiwn newydd yn dod i mewn yn fuan, byddai nawr yn amser delfrydol i gynyddu hyd y “cyfnod ailfeddwl” swyddogol. Wedi'r cyfan, mae Barrosos a Schröders y byd wedi profi eu gallu i ddylanwadu'n ormodol ar ôl iddynt adael eu swydd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, gwleidyddiaeth

Sylwadau ar gau.