Strategaeth Ryngwladol newydd ar gyfer #Wales

| Ionawr 17, 2020

Mae'r Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan, wedi lansio Strategaeth Ryngwladol gyntaf Cymru, gan hyrwyddo'r wlad fel cenedl sy'n edrych tuag allan sy'n barod i weithio a masnachu gyda gweddill y byd.

Bydd y strategaeth yn adeiladu ar enw da rhyngwladol cynyddol Cymru am gynaliadwyedd a chyfrifoldeb byd-eang ac yn sefydlu cysylltiadau â diaspora Cymru ar bob cyfandir.

Mae'n cael ei lansio wrth i'r DU baratoi i adael yr UE a thrafod perthynas newydd gyda'r Undeb Ewropeaidd a bargeinion masnach gyda phartneriaid rhyngwladol ledled y byd.

Dywedodd Eluned Morgan: “Mae presenoldeb rhyngwladol cryf wedi dod i benr wedi bod yn fwy perthnasol i Gymru.

“Yn dilyn refferendwm yr UE yn 2016 a’r ansicrwydd parhaus ynghylch perthynas y DU ag Ewrop yn y dyfodol, bydd Cymru yn dilyn ei lle ar y llwyfan rhyngwladol gydag egni o’r newydd.”

Mae gan y Strategaeth Ryngwladol dair uchelgais graidd dros y pum mlynedd nesaf:

  • Codi proffil Cymru ar y llwyfan rhyngwladol
  • Tyfu'r economi trwy gynyddu allforion a denu buddsoddiad i mewn

Sefydlu Cymru fel cenedl sy'n gyfrifol yn fyd-eang

Mae'n ddechrau dull newydd o fynd i'r afael â sut mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo Cymru yn rhyngwladol, yn nodi marchnadoedd byd-eang allweddol Cymru mewn tirwedd ar ôl Brexit ac yn tynnu sylw at dri sector lle mae Cymru'n cael ei chydnabod fel arweinydd byd - seiberddiogelwch, lled-ddargludyddion cyfansawdd a'r diwydiannau creadigol. Bydd hwn yn taflunio delwedd ddeinamig a bywiog newydd o Gymru fel cenedl fodern, hyderus, uwch-dechnoleg, greadigol a chynaliadwy.

Wrth siarad cyn y lansiad yn Econotherm, cwmni allforio o Ben-y-bont ar Ogwr sydd wedi cyflawni twf o flwyddyn i flwyddyn ac a gafodd ei gydnabod yn ddiweddar yn Nhwf Cyflym 50 Cymru, dywedodd y Gweinidog:

“Fel Prif Weinidog Cysylltiadau Rhyngwladol Cymru, roedd yn bwysig dod â chyflawniadau’r 20 mlynedd diwethaf ynghyd a defnyddio’r rhain fel sylfaen i nodi dull Cymru yn y dyfodol o’i gwaith rhyngwladol.

“I genedl fach, glyfar, mae gan Gymru enw da, sy’n ymestyn ymhell y tu hwnt i’w ffiniau. Bydd y strategaeth yn adeiladu ar yr enw da hwn ac yn arddangos Cymru fel cenedl a fydd yn adnabyddus am ei chreadigrwydd, ei harbenigedd mewn technoleg a'i hymrwymiad i gynaliadwyedd. ”

Roedd y Gweinidog yn ymweld â Brwsel a Paris l i hyrwyddo'r strategaeth.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, gwleidyddiaeth, Cymru

Sylwadau ar gau.