Cysylltu gyda ni

Newyddiaduraeth

Arweinyddiaeth ac ymddygiad sefydliadol mewn newyddiaduraeth Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

"Ni all gwleidyddiaeth fodern Ewrop fodoli heb gyfryngau annibynnol a gonest. Maent ill dau yn gymdeithion uniongyrchol mewn prosesau gwleidyddol ac yn atgyweirwyr digwyddiadau trydydd parti sy'n ffurfio brics hanes gwleidyddol Ewrop y ganrif XXI". - yn ysgrifennu Joshua O. Kozerod, athro hanes gwleidyddol yn ysgol fusnes Zerah (Malta a Lwcsembwrg), is-lywydd Canolfan Astudiaethau democratiaeth Ewropeaidd.

“Bu’n rhaid imi yn ddieithriad bwysleisio rôl newyddiadurwyr a chyhoeddwyr modern sy’n gweithio ym Mrwsel yn ymwneud â datblygiadau dyddiol yn awdurdodau’r UE, yn ystod ein dosbarthiadau gyda myfyrwyr ar hanes pleidiau gwleidyddol ac athrawiaethau.

Mae Mr Colin Stevens, Llywydd Clwb Gwasg Brwsel a chyhoeddwr Gohebydd yr UE, yn feistr ar newyddiaduraeth wleidyddol. Mae wedi bod yn gweithio ym Mrwsel ers degawdau, gan fod yn esiampl i bobl ifanc, gwyddonwyr gwleidyddol sy'n tyfu, a newyddiadurwyr.

Felly, penderfynais ei enwebu ar gyfer teitl Doctor of Letters - honouris cause - o Ysgol Fusnes Zerah am gydnabyddiaeth haeddiannol o'i arweinyddiaeth a'i ymddygiad sefydliadol mewn newyddiaduraeth Ewropeaidd. Rwy’n falch bod Bwrdd Rhaglywiaid yr Ysgol wedi cefnogi ei ymgeisyddiaeth yn unfrydol. ”

"Rwy'n falch iawn o dderbyn y ddoethuriaeth anrhydeddus hon" meddai Colin Stevens, "a'i gweld fel gwobr nid yn unig i mi, ond i'm tîm newyddiadurol cyfan yn EU Reporter."

Mae Colin Stevens yn gyhoeddwr a golygydd yn bennaeth eureporter, ac yn llywydd y Press Club Brwsel, llywydd Cymdeithas Clybiau'r Wasg Ewropeaidd, a hefyd Llywydd Ffederasiwn Clybiau'r Wasg y Byd.

Sinema

Roedd swyddfa docynnau gros yr UE wedi gorffen EUR 7 biliwn yn 2017 am y drydedd flwyddyn yn olynol

cyhoeddwyd

on

Yn seiliedig ar ddata dros dro, llwyddodd GBO cronnus yn Aelod-wladwriaethau’r UE i gyrraedd y meincnod EUR 7 biliwn unwaith eto, gan gyrraedd amcangyfrif o EUR 7.02 biliwn yn 2017. Er ei fod yn gostwng 0.3% ar y flwyddyn flaenorol, mae hyn yn dal i gynrychioli - heb ei addasu ar gyfer chwyddiant - y drydedd. y lefel uchaf a gofnodwyd erioed. Gyda phris tocyn cyfartalog pan-Ewropeaidd yn sefydlog ar amcangyfrif o EUR 7.1, roedd y gostyngiad yn GBO yn cael ei yrru'n bennaf gan ostyngiad bach mewn presenoldeb sinema, wrth i dderbyniadau ostwng 0.8% i gyfanswm o 984 miliwn (-7.6 miliwn o docynnau wedi'u gwerthu), o hyd. yn nodi'r drydedd lefel uchaf yn yr UE er 2004. (ffynhonnell - SYLWADAU ARCHWILIO EWROPEAIDD)

Wedi'i fesur mewn arian lleol, tyfodd GBO mewn modd anwastad ar draws yr UE, gan ei fod yn cynyddu yn 19 ac wedi gostwng yn 6 o farchnadoedd 25 yr UE y bu data dros dro ar gael. Yn ddaearyddol, roedd twf GBO yn gryf yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop, gan gofnodi atgyfodiad cadarn yn Weriniaeth Slofacia (+ EUR 5.5 miliwn, + 18.9%), Lithwania (+ EUR 2.7 miliwn, + 15.2%), Gwlad Pwyl (+ PLN 104.9 miliwn , + 10.8%) a Romania (+ RON 25.0 miliwn, + 10.3%). O'r pum prif farchnad UE, cofrestrwyd cynnydd cymedrol yn y GBO yn yr Almaen (+ EUR 33.1 miliwn, + 3.2%) a'r DU (+ GBP 50.7 miliwn, + 4.1%), tra bod y refeniw yn parhau'n gymharol sefydlog yn Ffrainc a Sbaen.

"Yn ei dro, dangosodd yr Eidal dip sylweddol yn GBO (-EUR 82.6 miliwn, -11.9%), wedi'i ysgogi gan ddirywiad sylweddol mewn derbyniadau, yn bennaf i ffilmiau cenedlaethol. Mae refeniw GBO hefyd wedi gostwng ychydig yn Nenmarc (-DKK 39.9 miliwn, -3.6%) ac Awstria (-EUR 2.6 miliwn, -1.9%). "

Y tu allan i'r UE, rhoddodd GBO Rwsia gynyddu gan 9.5% i RUB 53 283.8 miliwn, wedi'i hwb gan gynnydd digynsail mewn presenoldeb sinema (+ 10.0% i 212.2 miliwn o docynnau a werthwyd), a gwnaeth hyn Rwsia y farchnad Ewropeaidd fwyaf o ran derbyniadau y llynedd. Yn Nhwrci, cynyddodd nifer y manteision GBO 25.9%, gan godi i TRY 871.0 miliwn o recordiau, a ysgogwyd gan dwf eithriadol mewn gwerthiant tocynnau (+ 22.1%).

Fel yn y blynyddoedd blaenorol, roedd teitlau stiwdio yr Unol Daleithiau yn dominyddu siart swyddfa'r UE, gan gynrychioli 19 allan o'r ffilmiau 20 uchaf yn 2017. Roedd y ffilm animeiddio masnachol Dispicable Me 3 (32.3 miliwn o dderbyniadau) wedi'i lledaenu gan y litst, a ddilynir gan ail-ddechrau gweithredu byw Disney Beauty and the Beast (29.8 miliwn) a Star Wars: Pennod VIII - Y Jedi Diwethaf (28.8 miliwn). Yn ddiddorol, Dymunol Fi 3 oedd yr unig deitl i groesi meincnod derbyniadau 30 miliwn, tra nad oedd unrhyw ffilm wedi cyffwrdd â'r trothwy hwn yn 2016.

Parhaodd nodweddion animeiddio teuluol i berfformio'n dda, gan gyfrif am chwech allan o'r teitlau 20 uchaf, gan gynnwys Mae'r Boss Baby (Derbyniadau 18.6 miliwn), Canu (15.2 miliwn), Cars 3(11.3 miliwn) a Coco (9.8 miliwn). Gan gadarnhau tuedd arall a sefydlwyd yn dda, roedd teitlau masnachfraint yn dominyddu siartiau'r UE yn 2017, gan fod teitlau 15 o'r top 20 (a theitlau 8 o'r 10 uchaf) yn ailgychwyn, dilyniannau neu gylchdroi, megis Tynged Furious (Derbyniadau 21.7 miliwn), Pum deg Shades Tywyllach (20.3 miliwn), Môr-ladron y Caribî: Dynion Marw yn dweud na wnewch chis (19.7 miliwn) a It (17.9 miliwn).

GB yn cynnwys drama ryfel Dunkirk oedd yr unig ffilm nad oedd yn yr Unol Daleithiau i'w rhestru yn y 20 uchaf, gyda tocynnau 17.2 miliwn yn cael eu gwerthu. Ac eithrio ffilmiau Ewropeaidd a ariennir gyda buddsoddiad yr Unol Daleithiau a oedd yn dod i mewn (EUR inc), dim teitl Ewropeaidd yn cyrraedd derbyniadau 10 miliwn yn yr UE gyda'r ffilm Ewropeaidd sy'n perfformio orau, comedi teuluol y DU Paddington 2 cynhyrchu Derbyniadau 9.1 miliwn.

Parhau Darllen

Busnes

#EUReporter fwy dylanwadol a ymddiried ynddi nag The Guardian, Der Spiegel a Le Monde

cyhoeddwyd

on

Mae'r arolwg blynyddol ohonynt yn y cyfryngau mwyaf-darllen neu wylio a chyfryngau cymdeithasol ar gyfer newyddion ar faterion yr UE - ac sy'n cael eu hystyried fel y rhai mwyaf dylanwadol - dadorchuddiwyd yn y Arolwg Media UE 2017 ComRes / Burson-Marsteller ar Beth Dylanwadau y Dylanwadwyr.

Amlinellodd Prif Swyddog Gweithredol Burson-Marsteller Karen Massin a Chyfarwyddwr ComRes Cyswllt Meghan Oliver y ffynonellau newyddion UE a ffafrir a sianeli cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir gan llunwyr polisi Brwsel a ffurfwyr barn, a sut mae'r rhain yn cymharu o ran dylanwadu ar eu penderfyniadau.

Gwahoddodd yr arolwg i'r ymatebwyr i nodi yr UE a'r cyfryngau cenedlaethol eu bod yn fwyaf aml yn darllen neu wylio, y cyfryngau cymdeithasol y maent yn fwyaf aml yn defnyddio ac i asesu dylanwad y ffynonellau a sianeli hyn yn ei gael ar eu gwaith o ddydd i ddydd

Gohebydd UE holwyd yn sylweddol fel dylanwadwr ar 9%, rhwng Linked In (12%) a Instagram (7%).

"Y prif prydau parod ar gyfer Gohebydd UE yw bod pan ddaw i newyddion yr UE, mae'r arolwg yn dangos bod Gohebydd UE yn fwy dylanwadol (a ymddiried ynddo) na theitlau cenedlaethol megis The Guardian, Der Spiegel ac Le Monde.

“Derbyniodd Gohebydd yr UE fwy o bleidleisiau na phob un o’r tri theitl hyn,” meddai Dennis Abbot, Rheolwr Gyfarwyddwr Cyfathrebu Burson-Marsteller.

“Yn gyffredinol, mae cyfryngau sy’n arbenigo mewn darllediadau o newyddion yr UE, mawr neu fach, yn perfformio'n well na theitlau cenedlaethol ymhlith y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a dylanwadwyr eraill ym Mrwsel” meddai. “Mae’n amlwg bod llunwyr polisi eisiau clywed y newyddion o’r ffynhonnell ac nid trwy hidlydd cenedlaethol.”

Gohebydd UE yn arbennig o boblogaidd fel ffynhonnell ddibynadwy o newyddion a gwybodaeth ymysg Aelodau Seneddol Ewropeaidd a gwleidyddion eraill ar y ddau brif newyddion ar-lein a chyfryngau cymdeithasol.

O ran defnydd cyfryngau cymdeithasol, dylanwadwyr UE yn fwyaf tebygol o ddweud eu bod yn defnyddio Facebook. Mae bron i ddwy ran o dair (63 y cant) yn dweud bod yn ei ddefnyddio o leiaf unwaith yr wythnos, ac yna Twitter ac YouTube (Y ddau y cant 53), LinkedIn (Y cant 37) a Instagram (17 y cant).

Mae'r data yn amlygu'r ffaith bod Aelodau o Senedd Ewrop o blaid arbennig Facebook, gyda naw o bob deg (93%) yn dweud eu bod yn defnyddio'r rhwydwaith o leiaf unwaith yr wythnos. Politico a'r BBC yn y cyfryngau mwyaf-darllen neu eu gwylio gan lunwyr polisi a ffurfwyr barn ym Mrwsel - a darllenwyr y ddau wedi cynyddu ers yr arolwg cyfryngau UE blaenorol, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2016.

Mae bron i ddwy ran o dair o ddylanwadwyr Brwsel yn dweud eu bod yn darllen Politico o leiaf unwaith yr wythnos. Mae mwy na hanner yn dweud yr un peth am y BBC.

Mae bron i hanner yr ymatebwyr yn darllen y Times Ariannol ac The Economist. EuroNews, nad oedd cynnwys yn yr arolwg blaenorol, yn cael ei wylio neu ddarllen gan fwy na thraean o lunwyr polisi a ffurfwyr barn

Wrth siarad yn y lansiad yr arolwg, dywedodd Karen Massin: "Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod wrth wraidd y datblygiadau gwleidyddol mawr a newid tumultuous yn y flwyddyn ddiwethaf, felly nid yw'n syndod gweld cynnydd sylweddol yn ddarllenwyr ymysg siopau newyddion yr UE. Mae'r cynnydd mewn defnyddio cyfryngau cymdeithasol gan Dylanwadwyr, yn enwedig drwy gyfrwng YouTube a LinkedIn, yn dod o hyd drawiadol arall. Mae'r canlyniadau yn tanlinellu bod i wneud eich llais ei glywed yn y sgwrs Mrwsel, mae angen i chi feddwl integredig a ymgysylltu â cyfryngau a chyfryngau cymdeithasol. "

Ychwanegodd Meghan Oliver, Cyfarwyddwr Cyswllt ComRes: "Roedd yn wych partneru eto gyda Burson-Marsteller ym Mrwsel i ddeall dylanwad y cyfryngau ar ddylanwadwyr Brwsel. Mae'n ddiddorol nodi bod darllenwyr ar draws llawer o deitlau wedi cynyddu eleni. Ar yr un pryd, nid yw'r defnydd o reidrwydd cydberthyn â dylanwad - nid yw darllenwyr yn unig yn gwarantu torri trwodd â dylanwadwyr. "

Parhau Darllen

Frontpage

Casineb lleferydd ac #FakeNews: yr ymgyrch yn parhau

cyhoeddwyd

on

Flwyddyn ar ôl i'r Comisiwn Ewropeaidd greu “ar-lein”cod ymddygiad”Ar gyfer pedwar cwmni Rhyngrwyd mwyaf y byd, nid yw teimlad hiliol a senoffobig ar-lein yn dangos unrhyw arwydd o arafu. Neu o leiaf dyna beth wnaeth y corff Ewropeaidd ei ddarganfod flwyddyn ar ôl ei fabwysiadu. Mae Twitter yn benodol wedi methu â chyrraedd safonau'r CE ar gyfer cael gwared ar araith casineb ar-lein o fewn oriau 24, gan gymryd camau mewn llai na 40 y cant o'r digwyddiadau lle mae'r cynnwys wedi'i nodi. Mewn cyferbyniad, mae Google a Facebook wedi llwyddo o leiaf 50 y cant o gynnwys wedi'i fflagio. Gan wneud pethau’n waeth, mae ymosodiad lleferydd casineb ar-lein wedi paru ei hun gyda chynnydd y dde eithaf ac o “newyddion ffug”, yn amlach na pheidio yn cael ei ddefnyddio i gyd-fynd â chynnwys atgas ar gyfryngau cymdeithasol - yn ysgrifennu Colin Stevens

Mae lleisiau llethol iawn, ar-lein ac all-lein, ledled gwleidyddiaeth y gorllewin, ar fai yn rhannol o leiaf am gyflwr gwael dadleuon ar-lein. Roedd etholiad yr Arlywydd Trump yn cyd-daro ag a yn codi mewn digwyddiadau o fandaliaeth hiliol neu wrth-Semitig a thrais yn yr Unol Daleithiau, gyda llawer yn tynnu cysylltiadau rhwng y gweithredoedd hyn a rhethreg Twitter cwbl gyfarwydd â Trump. Yn yr un straen, sbardunodd Erthygl Brexit 50 yn y DU a spike mewn lleferydd casineb ar-lein, gyda heddluoedd ledled y wlad rampio i fyny casglu cudd-wybodaeth a chynyddu diogelwch ar gyfer cymunedau agored i niwed wrth ddisgwyl ymosodiadau bywyd go iawn. Un darlledwr yn y DU oedd ei thynnu o'i swydd mewn gorsaf radio yn dilyn ei galwad ar-lein am “ateb terfynol” yn dilyn ymosodiad terfysgol Arena Manceinion; bodlonwyd y cyhoeddiad ei bod yn cael ei dileu, yn ogystal â chymeradwyaeth am yr ergyd canfyddedig i ryddid lleferydd.

Yng nghanol y ddadl, mae lleferydd casineb yn cynrychioli dim ond hanner y stori: mae mynychder “newyddion ffug” yn eistedd ar ochr arall y darn arian sydd ar hyn o bryd yn gwenwyno'r ddadl ar-lein. Saethodd tref fach Macedoneg Veles i stardom ar y Rhyngrwyd pan ddaeth allfeydd newyddion i'r ffaith ei bod yn gartref i fwy na gwefannau pro-Trump 100, llawer ohonynt yn postio straeon newyddion ffug - fel erthyglau sy'n profi yn ôl pob tebyg bod Barack Obama wedi'i eni yn Kenya neu fod Hillary Clinton eisiau i Trump redeg oherwydd ei fod yn “onest ac na ellir ei brynu”. Gwnaeth y duedd newyddion ffug ei ffordd i'r Tŷ Gwyn, gyda Trump ei hun yn slapio amrywiaeth o straeon beirniadol yn y cyfryngau fel “newyddion ffug”; yng nghanol adroddiadau am ymryson mewnol o fewn gweinyddiaeth Trump a dyfalu cysylltiadau annymunol rhwng y teulu Trump a broceriaid pŵer Rwsia, mae Trump wedi mynd â Twitter i Twitter dro ar ôl tro. datgan “newyddion ffug” y “gelyn”, gan wneud dadl ar-lein yn amhosibl ac yn anfri ar feirniaid mewn un llew.

Nid yw hyd yn oed corfforaethau cyfryngau mawr wedi llwyddo i ddadlau dadlau. Ym mis Ebrill 2017, stori am ddigwyddiad rhwng plastr Rwsia a dinistrwr Llynges yr Unol Daleithiau a wynebwyd ar wefan ddychanol Rwsia, a lledaenu'n gyflym drwy Facebook. O fewn ychydig wythnosau, cododd sefydliadau newyddion a gwefannau ledled y byd y stori, gyda chanolfannau'r DU The Sun a The Daily Star yn rhedeg penawdau cyffrous i ledaenu newyddion am y digwyddiad yr adroddwyd amdano nes iddo gael ei godi yn y pen draw FoxNews.com. Er bod y digwyddiad, ar sail digwyddiad tebyg yn 2014, erioed wedi digwydd.

Daliwyd The Washington Post yn y prif oleuadau ar ddiwedd 2016, ar ôl iddo ddosbarthu a stori am “newyddion ffug” yr UD yn hyrwyddo agenda Rwsia yn ystod yr etholiad arlywyddol - stori a ganmolwyd fel un mae chwalu pridd yn datgelu gan rai, a newyddiaduraeth wael gan eraill. Misoedd yn ddiweddarach, roedd yr un allfa yn rhedeg a stori am hacwyr Rwsiaidd yn ymdreiddio i grid trydan yn yr UD a ledaenodd yn gyflym trwy gyfryngau cyfryngau byd-eang, cyn i'r Post fod gorfod rhoi tynnu'n ôl o fewn dwy awr i'r swydd wreiddiol.

Mae cyhuddiadau o “newyddion ffug” wedi cyrraedd cyn belled ag ystafell y llys, gyda Oleg Deripaska, un o alwyr alwminiwm Rwsia erlyn The Associated Press am enllib. Mae'r asiantaeth newyddion storied yn cael ei chyhuddo o ddifenwi ef drwy redeg stori ym mis Mawrth sy'n honni bod Paul Manafort, yn 2005, wedi cyflwyno cynnig busnes i Oleg Deripaska a addawodd hyrwyddo buddiannau'r “llywodraeth Putin” a thanseilio gwrthwynebiad gwrth-Rwsia yn Ewrop a hen weriniaethau Sofietaidd. Ni chynigiodd yr asiantaeth newyddion unrhyw brawf o'r gwaith go iawn, gan arwain Deripaska i gyhoeddi cyfres o lythyrau agored ar dudalennau Wall Street Journal, gan wadu sylw AP. Mae'r frwydr gyfreithiol yn datblygu yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd. Yn ddiweddar, gofynnodd yr asiantaeth newyddion i'r llys am fwy o amser i ymateb i'r siwt, gan godi cwestiynau ynghylch a yw ei hawliadau mor ddwrgl ag yr honnwyd yn y darn ym mis Mawrth.

Flynyddoedd ar ôl i'r stori "newyddion ffug" gyntaf ddod i'r amlwg, nid yw'r ffenomen yn dangos unrhyw arwyddion o arafu. Er bod Google a Facebook yn parhau i wneud hynny ehangu mesurau i frwydro yn erbyn ei luosogi, fel cyflwyno tagiau “gwiriad ffeithiau” ar ganlyniadau chwilio a phwysleisio'r angen am ddirnadaeth ar-lein, nid oes ateb hawdd. Ymhellach, fel llywodraethau Ewropeaidd symud i basio deddfwriaeth Mae dirwyo cwmnïau technoleg am beidio â gweithredu, Tsieina yn ymddangos ar ddefnyddio ymbarél “newyddion ffug” i ailysgrifennu stori sgwâr Tiananmen. Ac yma y mae craidd y ddadl: mae'n rhaid bod rhyddid mynegiant ar-lein yn cael ei gydnabod fel nodwedd o wleidyddiaeth ddemocrataidd. Fodd bynnag, gyda ffugiau'n cysgodi mwy a mwy y gwir - weithiau gyda chanlyniadau dramatig - na ddylid cymryd rhyddid mynegiant yn ganiataol bellach.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd