Cysylltu gyda ni

EU

'Nid yw'n gyfrinach bod pethau wedi bod yn gymhleth yn ystod y pedair blynedd diwethaf' Borrell

cyhoeddwyd

on

Mewn dadl (11 Tachwedd) yn Senedd Ewrop ar etholiadau diweddar yr Unol Daleithiau, llongyfarchodd Uwch Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor, Josep Borrell, yr Arlywydd-ethol Joe Biden a’r Is-lywydd-ethol Kamala Harris am eu buddugoliaeth hanesyddol.

Cymeradwyodd Borrell y cyfranogiad mwyaf yn hanes etholiadol yr Unol Daleithiau, gan ddweud ei fod yn dangos yn glir bod dinasyddion America yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd yr etholiad hwn.

Ailgychwyn cysylltiadau rhwng yr UE a'r UD

Dywedodd Borrell y bydd yr UE nawr yn edrych ar gyfleoedd i ddatblygu ei bartneriaeth strategol gyda’r Unol Daleithiau, ymrwymiad yr oedd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen eisoes wedi’i wneud yn ei anerchiad ‘Cyflwr yr UE’ i Senedd Ewrop yn Medi. 

Ni chuddiodd yr Uchel Gynrychiolydd fod cysylltiadau’r UE / UD wedi dod dan fwy o straen o dan weinyddiaeth Trump, “Nid yw’n gyfrinach chwaith bod pethau wedi dod yn gymhleth yn ein cysylltiadau yn ystod y pedair blynedd diwethaf. Rwy’n edrych ymlaen at fynd yn ôl at ddeialog onest. ”

Croesawodd Borrell ymrwymiad clir yr Arlywydd-ethol Biden i adfer undod a pharch at normau a sefydliadau democrataidd ac i weithio gyda chynghreiriaid yn seiliedig ar bartneriaeth. Wrth gydnabod bod angen i'r UE weithio gyda'r Unol Daleithiau mewn llawer o fframweithiau - fframweithiau amddiffyn ac eraill - dywedodd fod angen i'r UE atgyfnerthu ei ymreolaeth strategol o hyd i ddod yn bartner cryfach. 

“Nid oes rhaid i mi egluro ein bod wedi cael perthynas ddwyochrog sylweddol iawn yn fyd-eang [gyda’r Unol Daleithiau],” meddai Borrell, gan ychwanegu “Mae gennym hanes cyffredin, gwerthoedd a rennir ac rydym yn cadw at egwyddorion democrataidd. Mae'r bartneriaeth hon yn adlewyrchu sut rydyn ni'n mynd ar draws pob maes economaidd, wedi'i ategu gan gydweithrediad eang. ” 

Amlinellodd yr Uchel Gynrychiolydd restr hir o nodau strategol cyffredin: ail-fywiogi'r cydweithrediad yn y fforymau amlochrog, yn enwedig yn y Cenhedloedd Unedig; parhau i weithio i hyrwyddo parch llawn hawliau dynol; mynd i'r afael â'r anawsterau yn Sefydliad Masnach y Byd, yn enwedig y mecanwaith setlo anghydfodau; cydweithredu wrth ymladd yn erbyn COVID-19, gan gynnwys cryfhau gwaith Sefydliad Iechyd y Byd a gallu'r system iechyd fyd-eang, gan ddechrau gyda pharodrwydd ac ymateb i argyfyngau; cyflymu gweithredu hinsawdd byd-eang uchelgeisiol a buddsoddi mewn harneisio'r trawsnewid technolegol; i edrych ar China, Iran a'n Cymdogaeth. 

Ychwanegodd nodyn o rybudd ei fod yn barod i ymgysylltu â’r actorion newydd, ond ychwanegodd fod cyfnod pontio eithaf hir o’i flaen, “gadewch inni obeithio na fydd yn gyfnod pontio.”

EU

Mae Navalny yn galw ar Ewrop i ddilyn yr arian

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop gyfnewid barn â chynrychiolwyr gwrthblaid wleidyddol Rwseg a chyrff anllywodraethol ar y sefyllfa wleidyddol ac economaidd-gymdeithasol gyfredol yn Rwsia.

Ymhlith y siaradwyr roedd Alexei Navalny, sydd wedi gwella’n ddiweddar o gael ei wenwyno ag asiant nerf tebyg i’r un a ddefnyddiwyd yn ymosodiad Salisbury a dargedwyd at Sergei Skirpal a’i ferch. 

Galwodd Navalny ar Ewrop i fabwysiadu strategaeth newydd tuag at Rwsia, sy'n cwrdd â'r datblygiadau newydd yn arweinyddiaeth gwladwriaeth Rwseg. Dywedodd y byddai'r etholiadau sydd i ddod ar gyfer y Dwma Gwladol yn ddigwyddiad cwbl hanfodol ac y dylai pawb allu cymryd rhan. Os na chaniateir i wleidyddion yr wrthblaid gymryd rhan gofynnodd i Senedd Ewrop a phob gwleidydd Ewropeaidd beidio â chydnabod y canlyniad.

Dywedodd Navalny wrth ASEau nad oedd yn ddigon i gosbi’r rhai a oedd yn gyfrifol am gyflawni ei wenwyno ac nad oedd fawr o synnwyr mewn cosbi’r rhai nad oeddent yn teithio llawer neu nad oeddent yn berchen ar asedau yn Ewrop. Yn lle hynny, dywedodd mai'r prif gwestiwn y dylid ei ofyn yw pwy enillodd yn ariannol o drefn Putin. Tynnodd Navalny sylw at yr oligarchiaid, nid yr hen rai yn unig, ond y rhai newydd yng nghylch mewnol Putin, gyda gwiriadau enwau ar gyfer Usmanov a Roman Abramovich. Dywedodd y byddai'r sancsiynau hyn yn cael croeso cynnes gan y mwyafrif o Rwsiaid. 

Ar amrywiol benderfyniadau Llys Hawliau Dynol Ewrop sydd wedi cael eu hanwybyddu gan farnwriaeth Rwseg, dywedodd Navalny y byddai'n hawdd iawn eu cosbi i'w hatal rhag teithio i Ewrop ac y byddai'n effeithiol iawn.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun yr Almaen i ddigolledu darparwyr llety ym maes addysg plant ac ieuenctid am iawndal a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg i ddigolledu darparwyr llety ar gyfer addysg plant ac ieuenctid am golli refeniw a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn digolledu hyd at 60% o'r golled refeniw a gafwyd gan fuddiolwyr cymwys yn y cyfnod rhwng dechrau'r cloi (a ddechreuodd ar wahanol ddyddiadau ar draws y taleithiau rhanbarthol) a 31 Gorffennaf 2020 pan fu'n rhaid cau eu cyfleusterau llety yn ddyledus i'r mesurau cyfyngol a weithredir yn yr Almaen.

Wrth gyfrifo colled refeniw, unrhyw ostyngiadau mewn costau sy'n deillio o incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod cloi i lawr ac unrhyw gymorth ariannol posibl a roddwyd neu a dalwyd mewn gwirionedd gan y wladwriaeth (ac a roddwyd yn benodol o dan y cynllun yn benodol SA.58464) neu bydd trydydd partïon i ymdopi â chanlyniadau'r achosion o coronafirws yn cael eu tynnu. Ar lefel llywodraeth ganolog, bydd gan gyfleusterau sy'n gymwys i wneud cais gyllideb o hyd at € 75 miliwn.

Fodd bynnag, nid yw'r cronfeydd hyn wedi'u clustnodi ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Yn ogystal, awdurdodau rhanbarthol (yn Länder neu lefel leol) hefyd yn gallu defnyddio'r cynllun hwn o'r cyllidebau lleol. Beth bynnag, mae'r cynllun yn sicrhau na ellir digolledu'r un costau cymwys ddwywaith gan wahanol lefelau gweinyddol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun yr Almaen yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gamau a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59228 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Comisiynydd Gabriel yn cymryd rhan yn Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd 2020

cyhoeddwyd

on

Argraffiad 15th o Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd, y digwyddiad cyfathrebu a hyrwyddo ymchwil mwyaf yn Ewrop, yn cael ei gynnal heno (27 Tachwedd). Trefnir digwyddiadau mewn 388 o ddinasoedd mewn 29 o wledydd, gan roi cyfle i bobl ddarganfod gwyddoniaeth mewn ffordd hwyliog. Byddant yn digwydd yn gorfforol, fwy neu lai, neu mewn ffordd hybrid, yn unol â mesurau cenedlaethol sydd ar waith mewn ymateb i'r pandemig cyfredol.

Bydd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel yn rhoi areithiau agoriadol mewn digwyddiadau yn Sofia, Bwlgaria a Perugia, yr Eidal. Cyn trafodion heno, dywedodd: “Mae'n hanfodol gwneud gwyddoniaeth ac ymchwil yn hygyrch i bawb a dangos effaith gwyddoniaeth ym mywydau beunyddiol dinasyddion. Dyma pam mae Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd mor bwysig: mae'n ddigwyddiad sy'n agored i bawb, hyd yn oed yn hygyrch o gartref eleni. Mae'n arddangos prosiectau ymchwil a'u canlyniadau mewn ffordd ddifyr ac mae'n gyfle gwych i ddarganfod ac ymgysylltu ag ymchwilwyr ac arbenigwyr bywyd go iawn yn eu priod feysydd. "

Ariennir Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd gan Marie Sklodowska-Curie Camau Gweithredu ac yn 2020, mae prosiectau'n canolbwyntio'n bennaf ar yr amgylchedd, cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd