Cysylltu â ni

Gwlad Belg

Mae llywodraeth Gwlad Belg yn llai na thryloyw ar gyfraith 5G

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae angen i Wlad Belg gael dadl ehangach am 5G cyn y gellir cyflwyno’r dechnoleg yn llawn ar draws prifddinas Gwlad Belg, yn ôl pennaeth llywodraeth ranbarthol Brwsel, Rudi Vervoort. Dywedodd Vervoort fod y llywodraeth wedi mabwysiadu "map ffordd 5G" ganol mis Gorffennaf ac yn trefnu gweithgorau, gan gynnwys un ar derfynau amgylcheddol ac iechyd - i ddrafftio cynllun cyflwyno ledled y ddinas a gwneud newidiadau deddfwriaethol yn ystod 2021. Mae'r llywodraeth hefyd cynlluniau i gefnogi senedd y rhanbarth i drefnu dadleuon cyhoeddus ar y mater. Mae'n ymddangos bod dau faes sy'n peri pryder yn amgylcheddol a diogelwch.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae llywodraeth Brwsel wedi rhwystro cyflwyno rhwydweithiau 5G ar raddfa fawr, gan nodi pryderon iechyd ymhlith ei dinasyddion. Mae gan y ddinas fudiad gweithredol o wrthdystwyr gwrth-5G, sydd wedi pwyso ar wleidyddion lleol i atal y dechnoleg. Ac roedd deddfwyr rhanbarthol yn gosod cyfyngiadau ymbelydredd llym a oedd, yn ôl gweithredwyr telathrebu'r wlad, yn ei gwneud hi'n anodd cyflwyno 5G.

Mae awdurdodau’r UE wedi gwthio yn ôl ar y pryderon iechyd ynghylch y dechnoleg newydd.

hysbyseb

"Mae barn y cyhoedd, p'un a ydym ei eisiau ai peidio, hefyd yn actor yn natblygiad y prosiect hwn," meddai Vervoort. "Ni all defnyddio 5G ddigwydd y tu ôl i gefn y dinasyddion."

Ond ar fater diogelwch mae'n ymddangos bod llywodraeth Gwlad Belg yn ceisio mynd y tu ôl i gefn ei dinasyddion.

Cytunodd Cyngor Diogelwch Cenedlaethol Gwlad Belg i gyfres o fesurau diogelwch ychwanegol ynghylch y rhwydweithiau symudol. Mae'r gyfraith ddrafft ragarweiniol a'r archddyfarniad brenhinol a gyflwynwyd ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus yn ymwneud â diogelwch rhwydweithiau symudol pumed genhedlaeth (5G).

hysbyseb

Mae angen ymgynghoriad cyhoeddus ar y testunau yn yr Atodiad, ond bydd yn dod i ben ar Ragfyr 30 am 18h.

Mae llawer yn credu bod hwn yn dacteg trin cyfryngau sinigaidd, i lithro mewn ymgynghoriad cyhoeddus dros gyfnod gwyliau Nadolig yng nghanol argyfwng Covid-19, pan fydd sylw'r cyhoedd a'r cyfryngau yn canolbwyntio ar rywle arall.

Mae'n ddyletswydd ar bob llywodraeth i sicrhau bod unrhyw Dechnoleg 5G a ddefnyddir yn ddigon diogel i'w defnyddio fel cyfrwng cyfathrebu gan ei dinesydd a'r llywodraeth.

Mae gallu 5G yn aruthrol a bydd yn effeithio ar bob rhan o'r economi, sef llywodraeth Gwlad Belg pam mae hefyd yn poeni am y materion diogelwch anochel sy'n dod wrth ddefnyddio technoleg 5G.

Er mwyn lliniaru'r pryder hwn, mae Gwlad Belg wedi bod yn gweithio ar restr Gwerthwr Risg Uchel, ond ni fydd hynny'n cael ei gyhoeddi'n agored.

Yr endid y tu ôl i ddiffinio'r rhestr hon yw The Veiligheid van de Staat - Sureté de l'État (VSSE) ac Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), sef asiantaethau gwasanaeth cudd Gwlad Belg.

Mae'r holl broses o nodi'r risg diogelwch sy'n gysylltiedig â chyflwyno 5G ei hun yn cael ei chadw'n gyfrinachol

Mae'r diwydiant a defnyddwyr yn poeni am feini prawf y mae Gwlad Belg wedi'u gosod i ddiffinio'r rhestr Gwerthwyr Risg Uchel, a pham mae'r penderfyniadau'n cael eu gwneud y tu ôl i ddrysau caeedig sy'n cael eu gwneud ym Mrwsel.

Dim ond un ffordd sydd i fynd i'r afael â materion pryderon diogelwch cenedlaethol, gwneud yr holl broses o ddiffinio'r rhestr gwerthwyr risg uchel yn agored i'r cyhoedd i'w thrafod.

Rhaid i lywodraethau cenedlaethol sylweddoli mai tryloywder yw'r allwedd i symud ymlaen i'r cyfeiriad cywir gan nad oes unrhyw beth da yn dod allan o benderfyniadau drysau caeedig. Mae gan bobl hawl i wybod beth mae eu llywodraethau yn ei gynllunio a'i wneud gyda dyfodol eu gwlad.

Mae'n ymddangos bod UDA yn pwyso ar Frwsel i rwystro rhai cyflenwyr 5G

Os na fydd y broses o ddiffinio'r rhestr Gwerthwyr Risg Uchel yn cael ei gwneud yn dryloyw, gallai arwain at effeithio'n ddifrifol ar gyflymder cyflwyno 5G a gallai cost offer 5G fynd yn rhyfeddol o uchel. Pwy sy'n mynd i ddioddef fwyaf o'r sefyllfa hon? Wrth gwrs, mae'r defnyddiwr…

Posibilrwydd arall o ddiffinio'r rhestr Gwerthwyr Risg Uchel yn gyfrinachol yw caniatáu dim ond llond llaw o Gyflenwyr 5G i gymryd rhan mewn cyflwyno 5G ac felly i greu monopoli mewn marchnad rydd fel arall. Byddai hyn yn ei dro yn ansefydlogi'r farchnad a bydd yn arwain at gymell newydd-ddyfodiaid i wneud busnes mewn marchnad ragfarnllyd.

Rhaid i Frwsel sylweddoli ein bod mewn cyfnod tyngedfennol o ddefnyddio seilwaith 5G. Dylai'r llywodraeth weithredu nawr i sicrhau eu bod yn gweithredu amgylchedd niwtral o ran technoleg lle gall yr holl gyflenwyr gystadlu'n deg yn erbyn ei gilydd. Bydd hyn yn sicrhau y bydd gan bawb fynediad at wasanaethau 5G mewn cyfnod byrrach o amser.

Trwy beidio â rhannu'r meini prawf o ddiffinio'r rhestr Gwerthwyr Risg Uchel wrth gyflwyno 5G, mae'r symudiad o gyfyngu rhai gwerthwyr rhag cymryd rhan mewn cyflwyno 5G gan Wlad Belg yn edrych â chymhelliant gwleidyddol yn hytrach nag yn ymwneud â mater diogelwch cenedlaethol.

Gwlad Belg

Gwnaeth newid yn yr hinsawdd lifogydd marwol yng Ngorllewin Ewrop o leiaf 20% yn fwy tebygol - astudio

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir tŷ a gafodd ei daro gan dirlithriad ar ôl i law trwm achosi llifogydd mewn trefi o amgylch Llyn Como yng ngogledd yr Eidal, yn Laglio, yr Eidal. REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Newid yn yr hinsawdd wedi gwneud digwyddiadau glawiad eithafol o’r math a anfonodd llifeiriannau angheuol o ddŵr yn brifo trwy rannau o’r Almaen a Gwlad Belg y mis diwethaf o leiaf 20% yn fwy tebygol o ddigwydd yn y rhanbarth, meddai gwyddonwyr ddydd Mawrth, yn ysgrifennu Isla Binnie, Reuters.

Roedd y newid yn debygol o gael ei wneud yn drymach gan newid yn yr hinsawdd hefyd. Erbyn hyn, gall diwrnod o law fod hyd at 19% yn ddwysach yn y rhanbarth nag y byddai wedi bod pe na bai tymereddau atmosfferig byd-eang wedi codi 1.2 gradd Celsius (2.16 gradd Fahrenheit) uwchlaw tymereddau preindustrial, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan y World Weather Attribution ( Consortiwm gwyddonol WWA).

hysbyseb

"Byddwn yn bendant yn cael mwy o hyn mewn hinsawdd sy'n cynhesu," meddai cyd-arweinydd y grŵp, Friederike Otto, gwyddonydd hinsawdd ym Mhrifysgol Rhydychen.

"Mae tywydd eithafol yn farwol," meddai Otto, gan gofio iddi gysylltu ar frys ag aelodau o'r teulu sy'n byw yn yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt i sicrhau eu bod yn ddiogel pan darodd y llifogydd. "I mi roedd yn agos iawn at adref."

Gyda digwyddiadau tywydd eithafol yn dominyddu penawdau newyddion yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gwyddonwyr wedi bod dan bwysau cynyddol i bennu faint yn union o newid yn yr hinsawdd sydd ar fai.

hysbyseb

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig, canfu gwyddonwyr fod sychder yr Unol Daleithiau, ton wres farwol o Ganada a thanau gwyllt ar draws yr Arctig Siberia wedi gwaethygu gan awyrgylch cynhesu.

Fe wnaeth glawiad Gorffennaf 12-15 dros Ewrop sbarduno llifogydd a ysgubodd dai a llinellau pŵer i ffwrdd, a gadael mwy na 200 o bobl yn farw, yn yr Almaen yn bennaf. Bu farw dwsinau yng Ngwlad Belg a gorfodwyd miloedd hefyd i ffoi o'u cartrefi yn yr Iseldiroedd. Darllen mwy.

"Y ffaith bod pobl yn colli eu bywydau yn un o wledydd cyfoethocaf y byd - mae hynny'n wirioneddol ysgytwol," meddai'r gwyddonydd hinsawdd Ralf Toumi yn Sefydliad Grantham, Coleg Imperial Llundain, nad oedd yn rhan o'r astudiaeth. "Does unman yn ddiogel."

Er bod y dilyw yn ddigynsail, canfu 39 o wyddonwyr WWA fod patrymau glawiad lleol yn amrywiol iawn.

Felly fe wnaethant gynnal eu dadansoddiad dros ardal ehangach sy'n rhychwantu rhannau o Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Lwcsembwrg a'r Swistir. Fe wnaethant ddefnyddio cofnodion tywydd lleol ac efelychiadau cyfrifiadurol i gymharu digwyddiad llifogydd mis Gorffennaf â'r hyn y gellid bod wedi'i ddisgwyl mewn byd nad oedd newid yn yr hinsawdd yn effeithio arno.

Oherwydd bod aer cynhesach yn dal mwy o leithder, mae llif yr haf yn y rhanbarth hwn bellach 3-19% yn drymach nag y byddent heb gynhesu byd-eang, darganfu’r gwyddonwyr.

Ac roedd y digwyddiad ei hun yn unrhyw le rhwng 1.2 a 9 gwaith - neu 20% i 800% - yn fwy tebygol o fod wedi digwydd.

Esboniwyd yr ystod eang honno o ansicrwydd yn rhannol gan ddiffyg cofnodion hanesyddol, esboniodd WWA, a gwaethygodd y llifogydd yn dinistrio offer a oedd yn monitro cyflwr afonydd. Darllen mwy.

Yn dal i fod, mae'r "astudiaeth yn cadarnhau bod gwresogi byd-eang wedi chwarae rhan fawr yn y trychineb llifogydd," meddai Stefan Rahmstorf, gwyddonydd ac eigionegydd yn Sefydliad Potsdam ar gyfer Ymchwil Effaith Hinsawdd, nad oedd yn rhan o'r astudiaeth.

"Mae hyn yn unol â chanfyddiad adroddiad diweddar yr IPCC, a ganfu fod digwyddiadau glawiad eithafol wedi cynyddu ledled y byd," ychwanegodd, gan gyfeirio at baneli hinsawdd y Cenhedloedd Unedig canfyddiadau. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae saith o drigolion cartref nyrsio Gwlad Belg yn marw ar ôl dechrau llinach B.1.621 o COVID-19

cyhoeddwyd

on

By

Mae saith o drigolion cartref nyrsio yng Ngwlad Belg wedi marw ar ôl cael eu heintio â llinach o’r coronafirws a ganfuwyd gyntaf yng Ngholombia er gwaethaf cael eu brechu’n llawn, meddai’r tîm firoleg a gynhaliodd brofion ddydd Gwener (6 Awst), yn ysgrifennu Sabine Siebold, Reuters.

Dywedodd y tîm firoleg fod y preswylwyr wedi cael eu heintio â llinach B.1.621 o COVID-19 a darddodd yng Ngholombia ac sydd wedi’i ganfod yn ystod yr wythnosau diwethaf yn yr Unol Daleithiau ond mae achosion yn Ewrop wedi bod yn brin.

Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau wedi rhestru llinach B1.621 fel rhan o amrywiad Kappa y coronafirws, ond nid fel amrywiad ei hun.

hysbyseb

Roedd y saith o bobl a fu farw yn y cartref nyrsio yn nhref Gwlad Belg, Zaventem, ger Brwsel, i gyd yn eu 80au neu 90au, ac roedd rhai ohonyn nhw eisoes mewn cyflwr corfforol gwael, meddai Marc Van Ranst, firolegydd ym Mhrifysgol Leuven a gynhaliodd brofion ar y firws a ddarganfuwyd yn y cartref nyrsio.

"Mae'n warthus," meddai Van Ranst, gan wneud sylwadau ar y ffaith bod y preswylwyr wedi marw er iddynt gael eu brechu'n llawn yn erbyn COVID-19.

Hyd yn hyn, nid yw gwyddonwyr yn gwybod a yw llinach B.1.621 yn fwy trosglwyddadwy na llinachau neu amrywiadau eraill o'r coronafirws, meddai.

hysbyseb

Yng Ngwlad Belg, mae B.1.621 ar hyn o bryd yn cyfrif am lai nag 1% o achosion hysbys o COVID-19, meddai, o’i gymharu â 2% o achosion yn yr Unol Daleithiau a mwy na hynny yn Florida.

Yn y cartref nyrsio yn Zaventem, cafodd 21 o breswylwyr eu heintio â'r amrywiad ynghyd â sawl aelod o staff, meddai Van Ranst wrth Reuters. Dim ond symptomau ysgafn a brofodd y staff heintiedig.

Dywedodd Van Ranst mai'r amrywiad coronafirws amlycaf yng Ngwlad Belg gyda thua 95% o heintiau yw'r Delta, a ddarganfuwyd gyntaf yn India, ac yna'r Alpha a oedd gynt yn drech ym Mhrydain.

Bydd profion ychwanegol yn cael eu cynnal ddydd Gwener i ddiystyru unrhyw bosibilrwydd bod preswylwyr y cartref nyrsio wedi marw o amrywiad gwahanol o'r firws neu glefyd anadlol gwahanol, meddai Van Ranst.

"Mae'n annhebygol ond nid yn amhosibl," meddai.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus o € 14.3 miliwn i hyrwyddo symud traffig cludo nwyddau o'r ffordd i ddyfrffyrdd mewndirol yng Ngwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun cymorth € 14.3 miliwn i annog symud traffig cludo nwyddau o'r ffordd i ddyfrffyrdd mewndirol yn rhanbarth Fflandrys yng Ngwlad Belg. Mae'r cynllun, a fydd yn rhedeg rhwng Ionawr 2022 a diwedd 2025, yn darparu cymorth i weithredwyr terfynellau ar gyfer gwennol canolbwyntiau terfynol a gwennol coridorau i annog buddiolwyr i gymryd rhan mewn bwndelu cyfeintiau cludo nwyddau a gludir i ac o borthladdoedd Fflandrys yng Ngwlad Belg. Mae'r cymorth ar ffurf cymhorthdal, a ddyluniwyd i dalu'r costau ar gyfer rhedeg gwennol coridor ychwanegol a chostau'r buddiolwyr am gyfuno cyfeintiau cludo nwyddau yn effeithlon a gludir i borthladdoedd Fflandrys ac oddi yno.

Bydd y rownd gron ychwanegol o wennol coridor a bwndelu cyfeintiau cludo nwyddau yn gwneud dyfrffyrdd mewndirol yn fwy effeithlon o ran amser, yn llai costus ac felly'n fwy deniadol a chystadleuol i longwyr o'u cymharu â chludiant ar y ffordd. Canfu'r Comisiwn fod y mesur yn angenrheidiol i ddarparu'r cymhellion cywir i longwyr ddewis dulliau cludo llai llygrol ac ar yr un pryd leihau tagfeydd ar y ffyrdd. Canfu'r Comisiwn, yn ogystal â chefnogi math mwy gwyrdd o symudedd fel trafnidiaeth dyfrffordd fewndirol, fod y mesur yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcan a ddilynir, sef hwyluso'r newid moddol o'r ffordd i ddyfrffyrdd mewndirol, er nad yw'n arwain at gystadleuaeth gormodol. ystumiadau.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn gydnaws â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol Erthygl 93 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn gwefan y gystadleuaeth yn y cofrestr achos gyhoeddus o dan rif yr achos SA.60177 unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd