Cysylltu gyda ni

Yr Aifft

Mae'r UE yn lansio agenda newydd ar gyfer Môr y Canoldir

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (9 Chwefror) cyflwynodd Olivér Várhelyi, Comisiynydd Cymdogaeth Ewropeaidd ail-lansiad o bartneriaeth strategol yr UE â “Chymdogaeth Ddeheuol” yr UE o’r enw “agenda newydd ar gyfer Môr y Canoldir”. 

Mae'r agenda newydd yn cynnwys Cynllun Economaidd a Buddsoddi pwrpasol i sbarduno'r adferiad economaidd-gymdeithasol tymor hir yng nghymdogaeth y De. O dan Offeryn Cymdogaeth, Datblygu a Chydweithrediad Rhyngwladol (NDICI) newydd yr UE, byddai hyd at € 7 biliwn ar gyfer y cyfnod 2021-2027 yn cael ei ddyrannu i'w weithredu, sy'n anelu at ysgogi hyd at € 30 biliwn mewn buddsoddiad preifat a chyhoeddus yn y rhanbarth. yn y degawd nesaf.

Dywedodd y Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu, Olivér Várhelyi: “Gyda’r bartneriaeth o’r newydd gyda Chymdogaeth y De rydym yn cyflwyno dechrau newydd yn ein perthynas â’n partneriaid yn y De. Mae'n dangos bod Ewrop eisiau cyfrannu'n uniongyrchol at weledigaeth hirdymor o ffyniant a sefydlogrwydd y rhanbarth, yn enwedig yn yr adferiad cymdeithasol ac economaidd o argyfwng COVID-19. Mewn deialog agos gyda'n partneriaid, rydym wedi nodi nifer o sectorau â blaenoriaeth, o greu twf a swyddi, buddsoddi mewn cyfalaf dynol neu lywodraethu da.

“Rydyn ni’n ystyried bod ymfudo yn her gyffredin, lle rydyn ni’n barod i weithio gyda’n gilydd i frwydro yn erbyn mudo afreolaidd a smyglwyr gyda’n gilydd.”

“Mae’r Cyfathrebu hwn yn anfon neges hanfodol am y pwysigrwydd rydyn ni’n ei roi i’n Cymdogaeth Ddeheuol,” meddai’r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell, “Mae partneriaeth Môr y Canoldir wedi’i chryfhau yn parhau i fod yn rheidrwydd strategol i’r Undeb Ewropeaidd. Rydym yn benderfynol o weithio gyda'n Partneriaid Deheuol ar Agenda newydd a fydd yn canolbwyntio ar bobl, yn enwedig menywod ac ieuenctid, ac yn eu helpu i gyflawni eu gobeithion ar gyfer y dyfodol, mwynhau eu hawliau ac adeiladu gwyrddach, diogel, mwy democrataidd, mwy gwyrdd. cymdogaeth ddeheuol lewyrchus a chynhwysol y De. ”

Mae'r agenda newydd yn canolbwyntio ar bum maes polisi:

Datblygiad dynol, llywodraethu da a rheolaeth y gyfraith: Adnewyddu'r ymrwymiad a rennir i ddemocratiaeth, rheolaeth y gyfraith, hawliau dynol a llywodraethu atebol

Gwydnwch, ffyniant a phontio digidol: Cefnogi economïau cydnerth, cynhwysol, cynaliadwy a chysylltiedig sy'n creu cyfleoedd i bawb, yn enwedig menywod ac ieuenctid

Heddwch a diogelwch: Darparu cefnogaeth i wledydd i fynd i'r afael â heriau diogelwch a dod o hyd i atebion i wrthdaro parhaus

Ymfudo a symudedd: Mynd i'r afael ar y cyd â heriau dadleoli gorfodol a mudo afreolaidd a hwyluso llwybrau diogel a chyfreithiol ar gyfer ymfudo a symudedd

Pontio gwyrdd: gwytnwch hinsawdd, ynni a'r amgylchedd: Manteisio ar botensial dyfodol carbon isel, amddiffyn adnoddau naturiol y rhanbarth a chynhyrchu twf gwyrdd.

Parhau Darllen

Economi

Mae anghydfod contract yn #Egypt yn tanlinellu peryglon buddsoddwyr

avatar

cyhoeddwyd

on

Dros yr wythnosau diwethaf, mae economi’r Aifft wedi cael ei phlymio i anhrefn, gan ddileu rhai o rai diweddar y genedl llwyddiant economaidd. Nawr, mae'r Aifft a gwledydd eraill ledled Gogledd Affrica yn edrych yn galed ar fuddsoddiad tramor, wrth iddyn nhw ei chael hi'n anodd dod o hyd i lwybr ymlaen yng nghanol digynsail argyfwng olew a chwymp yn twristiaeth.

Yn achos yr Aifft, mae ei draw i fuddsoddwyr tramor yn ddigon syml, gan dynnu sylw at ei fesurau diwygio economaidd a ddeddfwyd yn ddiweddar, ei ostyngiadau mewn dyled gyhoeddus, yn ogystal â chynnydd yr Aifft punt er gwaethaf yr argyfwng coronafirws parhaus. Mae'n cyflwyno'r achos hwn yn erbyn cefndir a Cyfradd twf o 5% yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Ond mor addawol ag y gall y traw hwnnw swnio i fuddsoddwyr, ni fydd yn gwneud unrhyw les i'r Aifft os yw'r wlad yn methu â chynnal rheolaeth y gyfraith - a'i rhwymedigaethau cytundebol yn arbennig. Byddai unrhyw beth llai yn anfon neges drafferthus at fuddsoddwyr ynghylch parodrwydd llywodraeth yr Aifft i anrhydeddu ei hymrwymiadau. A byddai hynny'n gam peryglus oherwydd bod angen sicrwydd ar fuddsoddwyr y bydd llywodraeth yr Aifft yn talu ei biliau.

Yn anffodus, serch hynny, mae'r Aifft yn tanseilio'r ymddiriedaeth honno. Ystyriwch y modd y gwnaeth llywodraeth yr Aifft ddelio â'i chontract â Chwmni Porthladd Rhyngwladol Damietta (DIPCO). Yn Chwefror, cyhoeddodd y Llys Cyflafareddu Rhyngwladol ddyfarniad o blaid DIPCO ac yn erbyn Awdurdod Porthladd Damietta (DPA) - aelod cyswllt o Weinyddiaeth Drafnidiaeth yr Aifft - gan orchymyn i’r DPA dalu cyfanswm o $ 427 miliwn i DIPCO, gan gynnwys $ 120 miliwn mewn elw coll. , o ganlyniad i benderfyniad y DPA i derfynu cytundeb consesiwn 40 mlynedd gyda DIPCO yn anghyfreithlon i adeiladu a gweithredu porthladd môr yn Damietta, yr Aifft.

Byddai ehangu Porthladd Damietta wedi creu buddion tymor hir i'r Aifft a'i heconomi sy'n datblygu. Yn ogystal, fel cyfranddalwyr yn y prosiect, safodd y DPA a'r Aifft i elwa ar annisgwyl ariannol enfawr mewn ffioedd tollau estynedig o'r cyfleuster porthladd newydd. Yn lle hynny, canfu panel y Llys Cyflafareddu Rhyngwladol fod y DPA torri y cytundeb consesiwn, gweithredu mewn modd mympwyol a thorri telerau'r contract yn anghyfreithlon.

Mae'r dyfarniad cyflafareddu diweddaraf hwn yn erbyn yr Aifft yn dangos patrwm presennol o wahodd buddsoddiad tramor yn unig i danseilio'r prosiectau sy'n cael eu cefnogi. Yn wir, dim ond un o gyfres hir o anghydfodau a dyfarniadau cyflafareddu yn erbyn yr Aifft ers y Gwanwyn Arabaidd yn 2011 yw gwobr DIPCO.

Mae dinas Damietta ei hun, er enghraifft, wedi bod yn safle sawl gêm ryngwladol arall cyflafareddu cynnwys y diwydiant nwy naturiol. Mewn achos diweddar, Unión Fenosa Gas, SA (UFG) - un o'r tri mwyaf gweithredwyr nwy yn Sbaen - wedi $ 2 biliwn penderfyniad a roddwyd yn erbyn yr Aifft gan dribiwnlys ICSID.

A bod yn deg, nid yw'r Aifft ar ei phen ei hun yn mynd i anghydfodau â buddsoddwyr. Er enghraifft, Kuwait yn destun cyflafareddu ar wahân sy'n cynnwys buddsoddwyr eiddo tiriog yr Aifft. Mae'r achos hwnnw'n deillio o ganslo contract ar gyfer prosiect Sharq Heritage Village gan Weinyddiaeth Gyllid Kuwait.

Cynlluniwyd Pentref Treftadaeth Sharq fel prosiect datblygu trefol mawr, gan gynnwys adfer adeiladau hanesyddol, yn ogystal â gweithredu gwesty, bwytai a sawl adeilad masnachol yn Ninas Kuwait. Ond dirwyn y contract i ben gan gael ei ganslo, gan godi materion cyfreithiol tebyg i'r rhai yn achos Damietta.

Ac ar draws y byd, mae gwledydd sydd ag economïau sy'n dod i'r amlwg yn dychwelyd ar gontractau neu'n methu â rhwymedigaethau dyled gyda chredydwyr tramor yn amlach. Mae Moody yn adrodd hynny rhwng 1998 2015 a, methodd o leiaf 16 o gyhoeddwyr bondiau sofran, gyda Gwlad Groeg, Ecwador, Jamaica, Belize a'r Ariannin yn methu ddwywaith yn ystod yr un cyfnod amser yn unig.

Ym mis Mawrth, Ecuador cyfaddefodd na fyddai’n gallu gwneud taliad $ 200M ar dri o’i fondiau sofran - datblygiad sy’n debygol o ddod yn fwy cyffredin wrth i bandemig COVID-19 ysbeilio economïau yn y byd sy’n datblygu.

Ond mae'r sefyllfa yn yr Aifft yn sefyll allan oherwydd bod nifer y troseddau a'r anghydfodau contract yn economi fwyaf Gogledd Affrica wedi bod yn amlwg yn uwch nag mewn gwledydd eraill. Yn ei dro, mae angen iddo unioni'r sefyllfa hon yn gyflym.

Mae pwysigrwydd buddsoddiad tramor i ailadeiladu o'r pandemig hwn yn mynd i fod yn fawr yn yr Aifft, yn enwedig ar adeg pan mae banciau rhyngwladol wedi Nododd y gallant gynyddu'r gyfradd llog i adlewyrchu'r risg uwch o fethu â datrys heb rwymedi effeithiol i adfer iawndal.

Ond mae'r gobaith o fuddsoddi o'r fath yn cael ei roi mewn perygl o ganlyniad i ddiffyg tryloywder cythryblus y wlad gyda buddsoddwyr tramor, agwedd fwy caredig tuag at gontractau a diystyriad ymddangosiadol o ran rheolaeth y gyfraith.

 

 

 

 

 

 

 

Parhau Darllen

Yr Aifft

Cyfarfod rhwng yr Arlywydd Charles Michel a'r Arlywydd Abdel Fattah al-Sisi o'r Aifft

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar 12 Ionawr, Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel cwrdd ag Abdel Fattah al-Sisi, llywydd yr Aifft, yn Cairo.

Roedd yr argyfwng yn Libya wrth wraidd eu trafodaeth. Ailadroddodd yr Arlywydd Michel mai proses wleidyddol yw'r unig ffordd ymlaen ac y dylai'r Libyans fod wrth wraidd diffinio eu dyfodol. Mynegodd y ddau gefnogaeth i broses Berlin a mentrau'r Cenhedloedd Unedig sy'n allweddol i ddod o hyd i ateb gwleidyddol. Ar Iran, mynegodd Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd ei bryder mawr ac ailadroddodd yr alwad am ataliaeth fwyaf.

Cafodd y ddau lywydd hefyd gyfnewidfa ffrwythlon ar statws cyfredol cysylltiadau dwyochrog a rhannwyd yr amcan o sefydlogrwydd cynaliadwy a datblygu economaidd-gymdeithasol. Mae'r UE yn cydnabod ymdrechion yr Aifft i reoli llifau ymfudo a chynnal ffoaduriaid yn y wlad. Cododd yr Arlywydd Michel y sefyllfa o ran rhyddid sylfaenol a hawliau dynol yn yr Aifft. Mae'r UE yn deall y sefyllfa gymhleth o ran bygythiadau a heriau diogelwch, ond mae'n cofio pwysigrwydd parch at hawliau cyffredinol.

Cytunodd y llywyddion i gryfhau partneriaeth yr UE a'r Aifft ymhellach.

Ewch i wefan

Parhau Darllen

Affrica

Mae'r Comisiynydd Neven Mimica yn ymweld â #Egypt yn fframwaith cadeiryddiaeth #AfricanUnion yn yr Aifft

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Y Comisiynydd Cydweithrediad a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica (Yn y llun) ar ymweliad swyddogol â'r Aifft. Rhwng mis Chwefror 2019 tan Ionawr 2020, mae'r Aifft yn cadeirio Undeb Affricanaidd.

Dywedodd y Comisiynydd Mimica: "Mae gennym obeithion uchel am Gadeiryddiaeth yr Aifft yn yr Undeb Affricanaidd, yn enwedig o ran gwneud cynnydd ar hybu buddsoddiad, cryfhau'r hinsawdd fusnes a pharhau â'r llwybr tuag at integreiddio cyfandirol Affrica. Mae hyrwyddo heddwch a diogelwch yn bwynt pwysig arall. o dan Gadeiryddiaeth yr Aifft, rydym am ddatblygu ein cydweithrediad i wneud mwy a gwell gyda'n gilydd, trwy ganolbwyntio ar gyflawniadau concrit a hyrwyddo cydweithredu trionglog. Dylai cyflawni ar Gynghrair Affrica-Ewrop a dyfnhau ymhellach y bartneriaeth Affrica-Ewrop. byddwch ar ben ein hagendâu priodol. "

Yn ystod ei ymweliad, mae'r Comisiynydd Mimica wedi cwrdd â'r Arlywydd Abdel Fattah El Sisi, y Gweinidog Tramor Sameh Hassan Shoukry, a'r Gweinidog Buddsoddi a Chydweithrediad Rhyngwladol Sahar Nasr.

Cydweithrediad Affrica-UE a Chadeiryddiaeth Undeb Affrica yr Aifft

Mae ymweliad y Comisiynydd Mimica â'r Aifft yn achlysur i drafod partneriaeth Affrica-Ewrop a chefnogaeth gysylltiedig i agenda'r Undeb Affricanaidd, yn enwedig mewn perthynas â bwrw ymlaen ag ymrwymiadau'r 5th Uwchgynhadledd PA-UE o 2017 ac adeiladu ar flaenoriaethau Cadeiryddiaeth yr Aifft.

Cyflwynodd y Comisiynydd gynlluniau pendant ar gyfer gweithredu'r ymarfer newydd Cynghrair Affrica-Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi. Crëwyd y Gynghrair i gryfhau cydweithrediad economaidd, hybu buddsoddiad a masnach, gan gynnwys cefnogaeth i Ardal Masnach Rydd Cyfandir Affrica, a chreu swyddi ar draws Affrica. Mae'r Gynghrair yn cyfeirio at nifer o sectorau ar gyfer cydweithrediad economaidd agosach, fel datblygu seilwaith a thechnoleg gofod.

Trafodwyd y cydweithrediad rhwng yr UE, yr Aifft ac Affrica Is-Sahara hefyd mewn perthynas â mynd i'r afael â heriau heddwch a diogelwch yn Sahel a Chorn Affrica. Tynnwyd sylw at Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth yr Undeb Affricanaidd-UE ar Heddwch, Diogelwch a Llywodraethu a lofnodwyd ym mis Mai 2018 fel sail gadarn ar gyfer ymgysylltiad mwy strategol rhwng yr Undeb Affricanaidd a'r UE pan ddaw i fynd i'r afael yn fwy effeithiol â bygythiadau cymhleth ac achosion sylfaenol ansefydlogrwydd a gwrthdaro treisgar.

Cefndir

Mae cysylltiadau Affrica-UE wedi dyfnhau ac ehangu'n raddol ers Uwchgynhadledd gyntaf Affrica-UE yn Cairo yn 2000. Mae Uwchgynadleddau rheolaidd a gynhelir bob tair blynedd yn diffinio'r blaenoriaethau gwleidyddol. Cytunodd yr Uwchgynhadledd ddiwethaf a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2017 yn Abidjan ar bedwar maes blaenoriaeth strategol ar gyfer y cyfnod 2018-2020: Buddsoddi mewn pobl - addysg, gwyddoniaeth, technoleg a datblygu sgiliau; Cryfhau gwytnwch, heddwch, diogelwch a llywodraethu; Symud Buddsoddiadau ar gyfer trawsnewid cynaliadwy strwythurol Affrica; Ymfudo a symudedd.

Ers yr Uwchgynhadledd Abidjan, cafodd Cynghrair Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi yn Affrica-Ewrop ei lansio ym mis Medi 2018. Mae cydweithrediad agos â'r Undeb Affricanaidd ar weithredu'r Gynghrair wedi'i sefydlu. Ym maes Heddwch a Diogelwch, llofnodwyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ym mis Mai 2018. Mae'n darparu arf pwysig i ymgysylltu'n fwy strategol a systematig, ar wahanol gamau'r cylch gwrthdaro, gan gynnwys atal gwrthdaro, cyfryngu, rhybudd cynnar, rheoli argyfwng a gweithrediadau heddwch.

Mwy o wybodaeth

Cynghrair Affrica-Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi

Partneriaeth Affrica-UE

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd