Cysylltu gyda ni

EU

'Mae Rwsia yn ceisio ein rhannu, nid ydyn nhw wedi llwyddo' Borrell

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Fe wnaeth pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, annerch ASEau (9 Chwefror) dros ei ymweliad dadleuol â Rwsia. Amddiffynnodd Borrell ei benderfyniad i gwrdd yn bersonol â gweinidog tramor Rwseg, Sergey Lavrov. 

Daeth yr ymweliad yn sgil gwrthdaro ar wrthwynebiad gwleidyddol yn Rwsia yn dilyn arestio a charcharu Alexei Navalny ar ôl iddo ddychwelyd i Rwsia. 

Dywedodd Borrell fod dau amcan y tu ôl i'w ymweliad. Yn gyntaf, cyfleu safbwynt yr UE ar hawliau dynol, rhyddid gwleidyddol ac ar Alexei Navalny, a ddisgrifiodd fel cyfnewidfa amser. Roedd hefyd eisiau darganfod a oedd gan awdurdodau Rwseg ddiddordeb mewn ymgais ddifrifol i wyrdroi'r dirywiad mewn cysylltiadau, dywedodd fod yr ateb i'r cwestiwn hwn yn glir, nid ydyn nhw. 

Cadarnhaodd Borrell fod y newyddion am ddiarddel tri diplomydd ar honiadau di-sail wedi dod i’w sylw drwy’r cyfryngau cymdeithasol tra eu bod yn dal i gynnal trafodaethau â Lavrov. Dywedodd Borrell ei fod yn deall bod hon yn neges glir. 

Bydd y cynrychiolydd uchel yn cwrdd â gweinidogion tramor ac yn gwneud cynigion i'r Cyngor Ewropeaidd nesaf a gall fentro i gynnig sancsiynau.

Brexit

Fe allai cwmnïau pysgota fynd i’r wal dros Brexit, meddai ASau

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Fe allai busnesau pysgota Prydain fynd i’r wal neu symud i Ewrop oherwydd aflonyddwch masnachu ar ôl Brexit, mae ffigurau’r diwydiant wedi rhybuddio, yn ysgrifennu'r BBC.

Dywedwyd wrth ASau bod gwaith papur oherwydd rheolaethau ffiniau newydd wedi profi'n "broblem enfawr" ac y dylid ei symud ar-lein.

Clywsant hefyd fod costau ychwanegol wedi ei gwneud yn "amhosibl" i rai cwmnïau fasnachu'n broffidiol.

Mae gweinidogion wedi addo gweithredu ar aflonyddwch, a £ 23 miliwn ar gyfer cwmnïau yr effeithir arnynt.

Mae gan lywodraeth y DU hefyd sefydlu tasglu gyda'r nod o ddatrys problemau sy'n wynebu'r diwydiant yn yr Alban.

Clywodd pwyllgor amgylchedd Tŷ'r Cyffredin y gallai cyllid orfod parhau, a chael ei ehangu ymhellach, i helpu'r sector i oroesi problemau sy'n gysylltiedig â Brexit.

Y tu allan i farchnad sengl yr UE, mae allforion pysgod Prydain i Ewrop bellach yn destun gwiriadau tollau a milfeddygol newydd sydd wedi achosi problemau ar y ffin.

Dywedodd Martyn Youell, rheolwr yng nghwmni pysgota de-orllewin Lloegr Waterdance, wrth ASau bod y diwydiant yn wynebu mwy na "phroblemau cychwynnol" yn unig.

"Er bod rhai pethau wedi setlo i lawr, rhai materion amlwg, rydyn ni'n teimlo ein bod ni'n aros gydag o leiaf 80% o'r anawsterau masnachu a gafwyd," meddai.

"Mae yna rai grymoedd eithafol yn gweithredu ar y gadwyn gyflenwi, ac mae'n debyg y byddwn ni'n gweld rhywfaint o gydgrynhoad gorfodol neu fethiant busnes."

"Mae'r allforwyr rydyn ni'n delio â nhw o ddifrif yn ystyried adleoli rhan o'u busnes prosesu i'r UE oherwydd yr anawsterau rydyn ni'n eu hwynebu".

Dywedodd fod y ffurflenni "papur yn bennaf" y mae'n rhaid iddyn nhw eu llenwi nawr wedi gwthio costau i fyny, a galwodd ar i'r DU weithio gyda'r UE i'w symud ar-lein.

'Llawer o ddicter'

Dywedodd Donna Fordyce, prif weithredwr Seafood Scotland, y gallai’r problemau arwain at gwmnïau llai yn arbennig yn stopio masnachu ag Ewrop yn y tymor canolig.

Dywedodd fod costau blynyddol y gwaith papur newydd, rhwng £ 250,000 a £ 500,000 y flwyddyn, yn ormod iddyn nhw eu cynnal.

Ond dywedodd bod llawer "ddim yn gallu gweld lle gallen nhw droi" ar hyn o bryd oherwydd bod gwaharddiadau teithio a phandemig Covid wedi cau marchnadoedd eraill.

Ychwanegodd fod "llawer o ddicter" ynglŷn â dyluniad cynllun iawndal £ 23m y llywodraeth, sy'n cysylltu cronfeydd â cholledion profadwy oherwydd Brexit.

Dywedodd ei fod yn golygu nad oedd llawer o gwmnïau a oedd wedi "gweithio trwy'r nos" i gael llwythi yn barod wedi cael eu digolledu am gostau ychwanegol.

Gwaharddiad pysgod cregyn

Beirniadodd Sarah Horsfall, cyd-brif weithredwr Cymdeithas Pysgod Cregyn Prydain Fawr, y cynllun hefyd, gan nodi nad oedd cwmnïau a wnaeth "ymdrechion enfawr" yn gymwys.

Galwodd hefyd ar i weinidogion fabwysiadu dull gwahanol i berswadio'r UE i wyrdroi a gwaharddiad ar allforion Prydain o rai mathau o bysgod cregyn byw.

Ar ôl gadael marchnad sengl yr UE, mae'n rhaid puro'r allforion hyn o bob man pysgota o'r radd uchaf cyn y gallant fynd i mewn i farchnad yr UE.

Mae llywodraeth y DU wedi cyhuddo’r UE o droi’n ôl ar ymrwymiad blaenorol y gallai allforion o’r fath barhau â thystysgrif arbennig.

Dywedodd Ms Horsfall y bu “tueddiad am ychydig o gamddealltwriaeth” ymhlith swyddogion y DU neu’r UE ynglŷn â’r rheolau ar ôl Brexit.

Anogodd "ddull mwy cignoeth" gan weinidogion y DU wrth ddatrys y mater, gan nodi nad yw eu hymateb "bullish" "efallai wedi helpu chwaith".

A dywedodd y gallai trefn fwy "hyblyg" ar gyfer pennu ansawdd dyfroedd pysgota Prydain ddarparu help i'r diwydiant yn y tymor hir.

Parhau Darllen

coronafirws

Yr Almaen yn gwrthod galwad gweithredol yr UE i leddfu cyrbau ffin COVID: llythyr

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd yr Almaen wrth yr Undeb Ewropeaidd y byddai'n cynnal ei chyfyngiadau ffin diweddaraf a osodwyd i ffrwyno lledaeniad amrywiadau coronafirws newydd, gan gipio galwadau gan Gomisiwn Ewropeaidd gweithredol y bloc, Awstria a'r Weriniaeth Tsiec, ysgrifennu Gabriela Baczynska a Sabine Siebold.

Gofynnodd yr ymgyrch weithredol ym Mrwsel yr wythnos diwethaf i’r Almaen a phum gwlad arall leddfu cyfyngiadau unochrog ar symud nwyddau a phobl, gan ddweud eu bod “wedi mynd yn rhy bell” ac yn rhoi straen ar farchnad sengl annwyl y bloc.

Ond atebodd llysgennad UE yr Almaen mewn llythyr ar Fawrth 1, a welwyd gan Reuters: “Rhaid i ni gynnal y mesurau a gymerwyd ar y ffiniau mewnol ar hyn o bryd er budd amddiffyn iechyd.”

Parhau Darllen

EU

Mae'r Comisiwn yn cyflwyno Cynllun Gweithredu Colofn Ewropeaidd Hawliau Cymdeithasol a Chefnogaeth Egnïol Effeithiol i Gyflogaeth (EASE)

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar 4 Mawrth, nododd y Comisiwn ei uchelgais ar gyfer Ewrop Gymdeithasol gref sy'n canolbwyntio ar swyddi a sgiliau ar gyfer y dyfodol ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer adferiad economaidd-gymdeithasol teg, cynhwysol a gwydn. Mae'r Cynllun Gweithredu Piler Hawliau Cymdeithasol Ewrop yn amlinellu camau pendant i weithredu egwyddorion Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop ymhellach fel ymdrech ar y cyd gan yr aelod-wladwriaethau a'r UE, gyda chyfranogiad gweithredol partneriaid cymdeithasol a chymdeithas sifil. Mae hefyd yn cynnig y dylid cyflawni targedau pennawd cyflogaeth, sgiliau a diogelu cymdeithasol i'r UE erbyn 2030.

Mae mwy o wybodaeth am y Cynllun Gweithredu ar gael mewn a Datganiad i'r wasgI Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau.

Fel gweithred bendant o dan Egwyddor 4 y Golofn, mae'r Comisiwn heddiw hefyd yn cyflwyno a Argymhelliad ar Gymorth Gweithredol Effeithiol i Gyflogaeth yn dilyn argyfwng COVID-19 (EASE). Gyda'r Argymhelliad hwn, mae'r Comisiwn yn darparu arweiniad pendant i aelod-wladwriaethau ar fesurau polisi, wedi'u cefnogi gan bosibiliadau cyllido'r UE, i drosglwyddo'n raddol rhwng mesurau brys a gymerir i warchod swyddi yn yr argyfwng presennol a'r mesurau newydd sydd eu hangen ar gyfer adferiad llawn swyddi.

Mae mwy o wybodaeth am EASE ar gael mewn a Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau.

Gallwch wylio'r gynhadledd i'r wasg gyda'r Is-lywydd Gweithredol Dombrovskis a'r Comisiynydd Schmit trwy EBS.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd