Cysylltu â ni

EU

Dylai Undeb Iechyd Ewrop 'sicrhau na fydd hanes yn ailadrodd ei hun'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae COVID-19 wedi dinoethi'r holl graciau a holltau yn systemau iechyd Ewrop yn amlwg ac wedi dangos bod yr UE yn barod ar gyfer delio ag argyfyngau iechyd mawr. Ond mae blociau adeiladu cyntaf Undeb Iechyd Ewrop yn y dyfodol, a gynigiwyd yn ddiweddar gan y Comisiwn, yn edrych yn addawol ac efallai y byddant yn rhoi'r arfau cywir i'r UE ymladd yn erbyn pandemigau yn y dyfodol..

Nod cynigion y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer adeiladu Undeb Iechyd Ewropeaidd (EHU) cryfach, a ddadorchuddiwyd fis Tachwedd diwethaf, yw arfogi gofal iechyd yr UE i reoli unrhyw argyfyngau iechyd yn y dyfodol yn fwy effeithiol. Dylai hyn fynd law yn llaw ag atgyfnerthu systemau iechyd cyhoeddus ym mhob aelod-wladwriaeth, canfu wrandawiad a gynhaliwyd gan Bwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC).

Ar frig agenda'r gwrandawiad roedd tri chynnig a nodwyd yng Nghyfathrebu’r Comisiwn ar Adeiladu Undeb Iechyd Ewropeaidd. Maent yn cyfeirio at y rheoliad ar fygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd a dwy reol sy'n anelu at wella mandad dwy asiantaeth allweddol yr UE ym maes iechyd y cyhoedd: y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) a'r Meddyginiaethau Ewropeaidd Asiantaeth (LCA).

hysbyseb

Trefnodd yr EESC y digwyddiad i gasglu mewnbwn gan gynrychiolwyr sefydliadau Ewropeaidd, gweithwyr iechyd proffesiynol a sefydliadau cymdeithas sifil am ei farn sydd ar ddod yn dadansoddi cynigion y Comisiwn o safbwynt cymdeithas sifil.

Cytunodd y cyfranogwyr fod menter y Comisiwn yn gam i'r cyfeiriad cywir.

"Mae'r pandemig wedi dangos nad oedd yr UE yn barod i amddiffyn ei ddinasyddion. Datgelodd doriadau yn systemau gofal iechyd yr UE ac yn eu pensaernïaeth. Rydym wedi gweld canlyniadau hyn, gyda miloedd yn colli eu bywydau, llawer yn dod yn dlawd ac anghydraddoldeb yn cynyddu," meddai'r rapporteur am farn EESC, Ioannis Vardakastanis, a agorodd y gwrandawiad.

hysbyseb

"Mae dinasyddion Ewropeaidd eisiau dull cyson o ymdrin â gofal iechyd. Dylai'r cynigion hyn arwain at greu system newydd, arf newydd yn ein arsenal, sydd ar gael yn yr UE ac yn yr Aelod-wladwriaethau, a fydd yn ein galluogi i ddelio â'r heriau a'r risgiau. pandemigau yn y dyfodol. "

Mae'r cynigion, a gyflwynwyd yn y gwrandawiad gan Giraud Sylvain ac Ingrid Keller o'r Comisiwn, yn cynnwys sefydlu Tasglu Iechyd yr UE, hyfforddiant ar gyfer staff gofal iechyd a nodi y gellir datgan argyfwng ar lefel yr UE yn hytrach na chan y WHO yn unig, fel bellach yn wir.

Mae yna gynlluniau i sefydlu'r Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb i Argyfyngau Iechyd (HERA) i ddatblygu a chaffael atebion biofeddygol ac atebion eraill ar gyfer gwell profion ac olrhain cyswllt. Bydd mandadau'r ECDC a'r LCA yn cael eu hymestyn, gan ganiatáu iddynt argymell mesurau ar gyfer rheoli achosion neu fonitro a chynghori ar gyflenwi dyfeisiau meddygol mewn argyfwng.

"Rydyn ni'n credu bod angen mwy a gwell ymyrraeth UE arnom. Ein bwriad yw peidio â dychwelyd i fusnes fel arfer ar ôl hyn na pharhau â lle rydyn ni, ond buddsoddi yn y wybodaeth a gafwyd a gwella cynllunio a pharodrwydd yr UE ar gyfer unrhyw bandemigau yn y dyfodol. , "Meddai Keller.

Dywedodd Cyfarwyddwr ECDC, Andrea Ammon, eu bod yn croesawu cryfhau eu rôl gan eu bod wedi bod yn wynebu galwadau na allent eu diwallu oherwydd prinder adnoddau a diffyg mandad cyfreithiol.

Dylai Tasglu Iechyd arfaethedig yr UE, a fydd yn cael ei sefydlu o fewn yr ECDC, helpu'r asiantaeth i fod yn fwy gwybodus am y sefyllfa mewn gwledydd y tu mewn a'r tu allan i'r UE.

"Rydyn ni'n barod i fwrw ymlaen â hyn. Rydyn ni wedi dysgu un wers hanfodol iawn: ni all unrhyw wlad a dim rhanbarth ymdopi ag argyfwng o'r raddfa hon ar eu pennau eu hunain. Rydyn ni mor rhyng-gysylltiedig yn fyd-eang, mae'n rhaid i ni weithio gyda'n gilydd ar lefel fyd-eang: yn unig yna a fyddwn ni'n ddiogel yn gyfan gwbl, "meddai Ms Ammon.

Roedd Cyfarwyddwr EMA, Emer Cooke, hefyd yn falch o'r rolau a'r cyfrifoldebau newydd a roddwyd i'w hasiantaeth: "Mae'r mandad estynedig hwn yn adlewyrchu nifer o'r mentrau, strwythurau a phrosesau yr ydym ni ein hunain wedi'u rhoi ar waith i ymateb i brinder meddyginiaethau, cyflenwadau meddygol a dyfeisiau a i'r argyfwng. "

Taflodd Nicolas Gonzalez Casares, rapporteur Senedd Ewrop ar gyfer rheoliad EMA, ei gefnogaeth y tu ôl i gynnig y Comisiwn.

Yn ei farn ef, yn nyddiau cynnar y mesurau pandemig, di-drefn gan lywodraethau sy'n ceisio trechu'r firws, megis rheolaethau neu gau ffiniau mewnol, tarfu ar gadwyni cyflenwi a thorri llif nwyddau a gwasanaethau hanfodol i ffwrdd.

"Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi gweld sut y bu’n rhaid i’r asiantaethau ddyfeisio a chreu strwythurau newydd ar gyfer cydgysylltu ymateb yn well. Nod y pecyn cyfan hwn yw trawsnewid y gwersi hyn yn fframwaith rheoleiddio gan roi i’r Undeb y rôl y mae dinasyddion wedi penderfynu y dylai ei chwarae, " dwedodd ef.

Lle i wella

Er gwaethaf croesawu ymdrechion y Comisiwn yn hyn o beth, roedd gan y siaradwyr awgrymiadau ar sut i wella'r hyn sydd ar y bwrdd neu mynegwyd amheuon ynghylch effeithiolrwydd rhai cynigion.

Rhybuddiodd Caroline Costongs, cyfarwyddwr EuroHealthNet na fydd ECDC cryfach a HERA yn cael fawr o effaith oni bai bod systemau iechyd cyhoeddus mewn Aelod-wladwriaethau yn cael eu cryfhau hefyd. Dylai adeiladu galluoedd cenedlaethol a rhanbarthol fod yn broses o'r gwaelod i fyny, gyda chyfranogiad awdurdodau lleol.

Tynnodd sylw hefyd y dylai'r EHU strwythuro'r pecyn o amgylch anghydraddoldeb iechyd, gyda ffocws cryfach ar ffactorau seico-gymdeithasol fel iechyd meddwl, cydraddoldeb rhywiol a llythrennedd iechyd digidol.

"Ein pryder cyffredinol yw bod cynigion yn cael eu datblygu'n bennaf o safbwynt biofeddygol, ac nad ydyn nhw'n gwneud digon i ymgorffori mesurau seico-gymdeithasol. Gellir ystyried pandemig COVID-19 yn" syndemig ". Mae hyn yn golygu bod difrifoldeb COVID-19 yn cael ei chwyddo gan afiechydon anhrosglwyddadwy sy'n bodoli, fel diabetes neu ordewdra, a chan y mathau presennol o anghydraddoldeb, "meddai Ms Costongs.

Mae data diweddar o'r Iseldiroedd yn dangos bod yr 20% o'r boblogaeth ar ben isaf y graddiant cymdeithasol dair gwaith yn fwy tebygol o farw o COVID-19 na'r 20% ar y pen uchaf.

"Bydd y math hwn o ddata yn dod i'r amlwg mewn Aelod-wladwriaethau eraill hefyd. Dylai'r pecyn EHU ymateb i'r anghyfiawnder hwn," rhybuddiodd.

Dywedodd Zoltan Massay Kosubek o Gynghrair Iechyd Cyhoeddus Ewrop (EPHA) y dylid ymestyn mandad yr ECDC ymhellach i gynnwys afiechydon anhrosglwyddadwy, tra dylai HERA fod â chenhadaeth iechyd cyhoeddus glir. Roedd EPHA o blaid dull Iechyd ym mhob Polisi (HiAP) sy'n ceisio prif ffrydio iechyd i'r holl brosesau polisi perthnasol.

Mae'r amser ar gyfer cymeradwyo drosodd

Pwysleisiodd Annabel Seebohm o Bwyllgor Sefydlog Meddygon Ewropeaidd (CPME) yr angen i adolygu'r ddeddfwriaeth a'r polisïau ar amodau gwaith y gweithlu iechyd, gan fod y cynigion cyfredol ond yn mynd i'r afael â'r pwynt hwn yn anuniongyrchol. Dylai telerau cyflogi gweithwyr iechyd proffesiynol fod yn ddiogel ac yn gyfreithlon, gan gynnwys mewn sefyllfaoedd brys.

I Jan Willem Goudriaan o Undeb Ffederasiwn Gwasanaethau Cyhoeddus Ewrop (EPSU), "mae EHU cryf yn dibynnu ar y bobl sy'n ei gyflenwi." Fodd bynnag, mae llawer o weithwyr yn aml yn teimlo nad yw eu gwaith yn cael ei werthfawrogi'n ddigonol. Mae angen cydnabyddiaeth broffesiynol arnynt a gwell tâl ac amodau gwaith.

"Mae'r amser pan allai gweithwyr gofal iechyd fyw ar y gymeradwyaeth drosodd," meddai. Rhybuddiodd yn erbyn y toriadau yn y gyllideb yn y sector iechyd ac yn erbyn cyflwyno gwasanaethau er elw, na fydd yn gwella gofal iechyd nac yn rhoi mynediad i bawb.

"Mae iechyd y cyhoedd yn les cyhoeddus, nid nwydd y gallwch ei werthu i'r cynigydd uchaf, meddai Mr Goudriaan.

Gwelodd Marta Branca o Gymdeithas Cyflogwyr Ysbytai a Gofal Iechyd Ewropeaidd (HOSPEEM) yr argyfwng diweddar fel cloch larwm a galwad i ddeffro i gydnabod y sector iechyd fel maes ar gyfer buddsoddi ac nid dim ond ar gyfer toriadau yn y gyllideb.

"Mae economi gwlad yn iach pan fydd ei phoblogaeth yn iach. Gobeithio y bydd yr aelod-wladwriaethau'n buddsoddi mewn gofal iechyd. Mae'n gylch dieflig," meddai, gan ychwanegu yr hoffai HOSPEEM weld mwy o wybodaeth am brofion straen, gweithdrefnau archwilio a dangosyddion a fydd yn dangos parodrwydd cynlluniau gofal iechyd cenedlaethol ar gyfer ymateb i argyfwng.

Yn ôl HOSPEEM, dylai rheoli gofal iechyd barhau i fod yn gymhwysedd aelod-wladwriaeth, o ystyried amrywiaeth y systemau sy'n gysylltiedig â diwylliant a hanes.

Amlygwyd yr angen i gynnwys awdurdodau lleol a rhanbarthol yng nghynlluniau cenedlaethol ac UE ar faterion iechyd gan y tri rapiwr ar yr EHU gan Bwyllgor y Rhanbarthau (CoR) - Roberto Ciambetti, Birgitta Sacrédeus ac Olgierd Geblewicz.

Cefndir

Yr aelod-wladwriaethau sydd â'r prif gymhwysedd ar gyfer systemau amddiffyn iechyd a gofal iechyd. Gall yr UE gefnogi ac ategu polisïau cenedlaethol. 

Dylai'r Undeb Iechyd Ewropeaidd newydd sicrhau bod holl wledydd yr UE yn paratoi ac yn ymateb gyda'i gilydd i argyfyngau iechyd. Dylai hefyd wella gwytnwch systemau iechyd Ewrop. 

Mabwysiadir barn yr EESC ar yr EHU ym mis Ebrill.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd