Cysylltu â ni

cyfraith yr UE

Gwell Rheoliad: Ymuno i wneud deddfau gwell yr UE ac i baratoi ar gyfer y dyfodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu a Cyfathrebu ar Reoleiddio Gwell, gan gynnig sawl gwelliant i broses ddeddfu’r UE. Er mwyn meithrin adferiad Ewrop, mae'n bwysicach nag erioed i ddeddfu mor effeithlon â phosibl, wrth wneud deddfau'r UE wedi'u haddasu'n well i anghenion yfory.

Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol a Rhagolwg Is-lywydd Maroš Šefčovič (llun): “Mae gan y Comisiwn eisoes un o’r systemau Rheoleiddio Gwell gorau yn y byd ond mae angen i ni wneud mwy o hyd. Felly, rydym yn cynyddu ymdrechion i symleiddio deddfwriaeth yr UE a lleihau ei faich, wrth wneud gwell defnydd o ragwelediad strategol a chefnogi cynaliadwyedd a digideiddio. Er mwyn llwyddo, fodd bynnag, rhaid i'r holl randdeiliaid weithio gyda'i gilydd ar lunio polisïau o ansawdd uchel yn yr UE a fydd yn trosi'n Ewrop gryfach a mwy gwydn. ''

Mae cydweithredu ymhlith sefydliadau'r UE, gydag aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid, gan gynnwys partneriaid cymdeithasol, busnesau a chymdeithas sifil, yn allweddol. Er mwyn helpu i wynebu heriau cyfredol ac yn y dyfodol, mae'r Comisiwn wedi cynnig y camau canlynol:

hysbyseb
  • Cael gwared ar rwystrau a thâp coch sy'n arafu buddsoddiadau ac adeiladu seilwaith yr 21ain ganrif, gweithio gydag aelod-wladwriaethau, rhanbarthau a rhanddeiliaid allweddol.
  • Symleiddio ymgynghoriadau cyhoeddus gan cyflwyno un 'Galwad am Dystiolaeth', ar y gwell Porth Have Your Say.
  • Cyflwyno dull 'un i mewn, un allan', lleihau beichiau i ddinasyddion a busnesau trwy roi sylw arbennig i oblygiadau a chostau cymhwyso deddfwriaeth, yn enwedig i fentrau bach a chanolig eu maint. Mae'r egwyddor hon yn sicrhau bod unrhyw feichiau sydd newydd eu cyflwyno yn cael eu gwrthbwyso trwy gael gwared ar feichiau cyfatebol yn yr un maes polisi.
  • Prif ffrydio Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig, sicrhau bod pob cynnig deddfwriaethol yn cyfrannu at agenda datblygu cynaliadwy 2030.
  • Gwella'r ffordd y mae Rheoliad Gwell yn mynd i'r afael â yn cefnogi cynaliadwyedd a thrawsnewid digidol.
  • Integreiddio rhagwelediad strategol i lunio polisïau er mwyn sicrhau ei fod yn addas ar gyfer y dyfodol, er enghraifft, gan ystyried megatrends sy'n dod i'r amlwg yn y cyd-destunau gwyrdd, digidol, geopolitical ac economaidd-gymdeithasol.

Y camau nesaf

Mae Rheoleiddio Gwell yn amcan a chyfrifoldeb a rennir gan holl sefydliadau'r UE. Byddwn yn estyn allan at Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch eu hymdrechion i asesu a monitro effaith deddfwriaeth yr UE a rhaglenni gwariant yr UE. Yn ogystal, byddwn yn cydweithredu'n agosach ag awdurdodau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, a phartneriaid cymdeithasol ar lunio polisïau'r UE.

Mae rhai o elfennau newydd y Cyfathrebu hwn eisoes wedi cychwyn yn ymarferol, megis gwaith y Platfform Ffit i'r Dyfodol, sy'n darparu cyngor ar ffyrdd i wneud deddfwriaeth yr UE yn haws cydymffurfio â hi, yn effeithlon ac yn addas ar gyfer y dyfodol. Bydd eraill yn cael eu gweithredu yn ystod y misoedd nesaf. Eleni bydd, ymhlith pethau eraill:

hysbyseb
  • Mae'r 2020 Arolwg Baich Blynyddol, gan amlinellu canlyniadau ymdrechion y Comisiwn i leihau baich.
  • Daeth canllawiau a blwch offer diwygio Gwell ystyried elfennau newydd y Cyfathrebu, gan ddarparu arweiniad pendant i wasanaethau'r Comisiwn Ewropeaidd wrth baratoi mentrau a chynigion newydd yn ogystal ag wrth reoli a gwerthuso presennol

Cefndir

Cynhaliodd y Comisiwn gyfrif stoc o'i agenda rheoleiddio well yn 2019, gan gadarnhau bod y system yn gweithredu'n dda ar y cyfan, tra bod angen gwelliannau arno i adlewyrchu profiad.

Mae gan yr UE hanes hir o lunio polisïau ar sail tystiolaeth, gan gynnwys lleihau beichiau rheoleiddio, gan ddechrau yn 2002. Mae'n cynnwys gwerthusiadau rheolaidd o'r deddfau presennol, system ddatblygedig iawn o asesu effaith, dull ymgynghori ar frig rhanddeiliaid dosbarth a baich cynhwysfawr. rhaglen leihau (REFIT).

I gael rhagor o wybodaeth

Cyfathrebu Rheoliad Gwell 2021

Holi ac Ateb ar Gyfathrebu Rheoleiddio Gwell 2021

Ymarfer stocio 2019

Yr agenda Rheoleiddio Gwell

Y broses ddeddfu yn yr UE

Y porth Have Your Say

Llwyfan Ffit ar gyfer y Dyfodol

GWRTHOD - gwneud cyfraith yr UE yn symlach, yn llai costus ac yn ddiogel yn y dyfodol

cyfraith yr UE

Rheol y gyfraith: Mae ASEau yn pwyso ar y Comisiwn i amddiffyn cronfeydd yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau eisiau i'r Comisiwn Ewropeaidd brofi ei fod yn cyflawni'r dasg o amddiffyn cyllideb yr UE rhag aelod-wladwriaethau sy'n torri egwyddor rheolaeth y gyfraith. materion yr UE 

Bydd ASEau yn trafod cymhwyso'r rheolau a fabwysiadwyd yn 2020 sy'n cysylltu talu cronfeydd yr UE ag aelod-wladwriaethau sy'n parchu rheolaeth y gyfraith a gwerthoedd yr UE yn ystod sesiwn lawn ym mis Mehefin.

Amddiffyn rheolaeth y gyfraith: mater o frys

hysbyseb

Yn ystod cyfarfod o bwyllgorau rheoli cyllideb a chyllideb y Senedd ar 26 Mai, bu ASEau yn trafod y ffordd ymlaen gyda Gert Jan Koopman, Cyfarwyddwr Cyffredinol adran gyllideb y Comisiwn.

Pwysleisiodd Koopman natur sensitif asesiadau posib y Comisiwn ynghylch rheolaeth y gyfraith yng ngwledydd yr UE: “Bydd penderfyniadau a gymerir yn destun adolygiad barnwrol llawn gan y Llys Cyfiawnder [Ewropeaidd]," meddai. "Mae angen i ni gael hyn yn iawn o'r dechrau. Yn syml, ni allwn fforddio gwneud camgymeriadau a dwyn achosion sy'n cael eu dirymu gan y Llys. Bydd hyn yn drychineb. ”

Mae'r Comisiwn yn paratoi canllawiau sy'n egluro sut y bydd yn gweithredu'r gyfraith. Dywedodd Koopman y bydd y Comisiwn yn ymgynghori â'r Senedd ar y canllawiau yn hanner cyntaf mis Mehefin.

hysbyseb

Dywedodd ASEau bod y rheoliad eisoes yn eithaf clir. “Pe bai rhywun eisiau cael set fer iawn o ganllawiau, gallai rhywun ysgrifennu mewn un frawddeg yn unig: 'Cymerwch gip ar y rheoliad',” meddai Petri Sarvamaa (EPP, Y Ffindir).

Eto i gyd, bydd y Senedd yn mynegi barn ar y canllawiau mewn adroddiad y disgwylir pleidleisio arno ym mis Gorffennaf. “Dylai pob aelod-wladwriaeth allu gweld bod y Comisiwn yn cynnal ei ymchwiliadau mewn modd gwirioneddol wrthrychol,” meddai Sarvamaa.

“Pan fyddwn yn siarad am dorri rheolaeth y gyfraith, mae hwn yn bwnc difrifol iawn. Rydym yn ymwybodol o'r ffaith bod angen i ni fod yn graff iawn gyda'r asesiadau hyn. Ond ni all y trylwyredd hwn a’r manwl gywirdeb hwn ohirio cymhwyso’r rheoliad am byth, ”meddai Eider Gardiazabal (S&D, Sbaen).

Dywedodd ASEau eraill fod argyfwng rheol cyfraith yn yr UE a galwodd ar y Comisiwn i weithredu'n bendant i atal dirywiad pellach. Terry Reintke Dywedodd (Greens / EFA, yr Almaen): “Mae gennym ni ymddiriedaeth lwyr yng ngallu’r Comisiwn i fonitro, dod o hyd i achosion a’u hasesu. Mae gennych chi rai o'r cyfreithwyr craffaf yn Ewrop, mae gennych chi'r gweision sifil gorau i amddiffyn cyllideb yr UE a rheolaeth y gyfraith.

“Ond yr argraff yw, ac rwy’n siarad ar ran miliynau o ddinasyddion yr UE, eich bod yn brin o ymdeimlad penodol o frys. Mae'n teimlo eich bod chi'n eistedd yn y tŷ llosgi hwn ac rydych chi'n dweud: 'Cyn i ni alw'r frigâd dân, rydyn ni mewn gwirionedd yn mynd i lunio canllawiau ar sut y gallan nhw ddiffodd y tân hwn'. "

Cyllideb yr UE a rheolaeth y gyfraith

Daeth deddfwriaeth a fabwysiadwyd ar ddiwedd 2020 a wnaed mynediad at gronfeydd yr UE yn amodol ar barch at reolaeth y gyfraith. Os yw'r Comisiwn yn sefydlu bod gwlad yn torri a bod buddiannau ariannol yr UE dan fygythiad, gall gynnig bod taliadau o gyllideb yr UE i'r aelod-wladwriaeth honno naill ai'n cael eu torri neu eu rhewi.

Rhaid i'r Cyngor wneud y penderfyniad trwy fwyafrif cymwys. Mae'r rheolau hefyd yn ceisio amddiffyn buddiannau buddiolwyr terfynol - ffermwyr, myfyrwyr, busnesau bach neu gyrff anllywodraethol - na ddylid eu cosbi am weithredoedd llywodraethau.

Heriau cyfreithiol

Mae'r Senedd yn awyddus i weld y system yn cael ei gweithredu o ystyried pryderon yn ystod y blynyddoedd diwethaf ynghylch rheolaeth y gyfraith a democratiaeth mewn rhai aelod-wladwriaethau.

Hwngari a gwlad pwyl wedi dwyn achosion gerbron Llys Cyfiawnder Ewrop yn mynnu bod y rheoliad yn cael ei ddirymu. Yn eu cyfarfod ar 10-11 Rhagfyr 2020, Cytunodd arweinwyr yr UE y dylai'r Comisiwn baratoi canllawiau ar gyfer gweithredu'r rheolau y dylid eu cwblhau ar ôl dyfarniad y Llys Cyfiawnder.

Fodd bynnag, mae'r Senedd wedi mynnu bod y rheolau mewn grym a bod gan y Comisiwn a dyletswydd gyfreithiol i amddiffyn buddiannau a gwerthoedd yr UE.

Dewch i wybod sut mae'r UE yn anelu at amddiffyn rheolaeth y gyfraith.

Parhau Darllen

cyfraith yr UE

Mewn ysgariadau, mae'r ods yn cael eu pentyrru yn erbyn menywod

cyhoeddwyd

on

Ymhlith y nifer o sgîl-effeithiau niferus mae pandemig Covid-19 a chloeon clo dilynol wedi eu cael ar Ewrop yn un hynod gywilyddus: cam-drin domestig yn skyrocketing. Mae Ffrainc - gyda'i chauvinism sydd wedi'i gwreiddio'n ddwfn - wedi sefyll allan yn benodol, wrth i alwadau i linell gymorth y llywodraeth ar gyfer menywod sy'n cael eu cam-drin godi. 400 y cant yn ystod y cloi.

Ar yr un pryd, nid yw'n hawdd gadael y perthnasoedd hyn. Ar gyfer menywod sy'n briod yn gyfreithiol, byddai ysgariad yn gam rhesymegol, ond nid yw pob merch yn barod na hyd yn oed yn gallu symud hynny. Mae'r rhesymau y tu ôl i hynny yn niferus, ac eto un o'r rhai mwyaf cyffredin yw un o'r rhai sy'n cael eu hanwybyddu amlaf hefyd: y ffaith bod menywod dan anfantais gyffredin mewn setliadau ysgariad sy'n gadael menywod mewn caledi economaidd a chymdeithasol yn amlach na dynion.

Merched sy'n cael y ffon fer

Mae'r ffaith hon yn syndod gwisg ledled y byd, a dyna pam ei bod hyd yn oed yn fwy o sioc bod menywod yn parhau i ddod o hyd i'r ods sydd wedi'u pentyrru yn eu herbyn mewn rhanbarthau datblygedig iawn gydag agenda hawliau menywod a chydraddoldeb gref, fel Ewrop. Astudiaeth 2018 yn asesu'r gwahaniaethau rhwng y rhywiau yng nghanlyniadau ysgariad, gan ddefnyddio data o Astudiaeth Panel Economaidd-Gymdeithasol yr Almaen (1984-2015), dod o hyd bod “menywod dan anfantais gref o ran colledion yn incwm cartrefi a chynnydd cysylltiedig yn y risg o dlodi”. Yn waeth, roedd y colledion hyn yn barhaol ac yn sylweddol, heb newidiadau sylweddol dros amser.

Hyd yn oed pan fydd setliad yn arwain at rannu asedau 50/50, mae menywod yn aml yn teimlo dan anfantais oherwydd pŵer sy'n ennill cyflog is achosi gan gyfrifoldebau gofal plant a llai o oriau ar gael i weithio, neu wneud dewisiadau gyrfa strategol. Ar ben hynny, mae menywod yn aml yn cael eu gadael yn ddyledus gan gostau cyfreithiol achos ysgariad oherwydd bod eu lefelau cynilo is yn golygu bod yn rhaid iddynt ddibynnu ar fenthyciadau dyfrllyd. Swyddi ariannol menywod anaml iawn adfer digon i gyrraedd lefelau cyn ysgariad, tra bod incwm dynion yn tueddu i godi 25 y cant ar gyfartaledd yn dilyn y rhaniad.

 

Cyfoethog neu dlawd, byddwch chi'n colli

Er bod y problemau hyn yn ddigwyddiadau cyffredin ar draws gwahanol ddiwylliannau ledled y byd, maent hefyd yn annibynnol ar y dosbarth cymdeithasol. Efallai ei bod yn ymddangos yn amlwg bod y problemau hyn yn gyfyngedig i'r dosbarth canol yn hytrach nag aelodau cyfoethocaf cymdeithas. Fodd bynnag, mae menywod sy'n ysgaru gwŷr cyfoethog yn wynebu'r un rhwystrau a rhagolygon niweidiol. Yn wir, os oes un ffactor cyffredin sy'n uno menywod ar draws pob haen gymdeithasol, dyma sut mae'n rhaid iddyn nhw ymladd yn anghymesur yn galetach na'u cyn-wŷr i gael eu cyfran deg o'r pastai ysgariad.

Achos pwynt yw'r ymladd ysgariad chwerw rhwng Azarchaijani oligarch Farkhad Akhmedov a'i gyn-wraig Tatiana Akhmedova. Gwnaeth Farkhad Akhmedov, sydd wedi’i leoli yn Baku er iddo fethu â chael dinasyddiaeth Azeri, ei ffortiwn yn y sector nwy ond gadawodd y diwydiant ar ôl bod gorfodi i werthu ei gyfran yn Northgas i Inter RAO yn 2012 am $ 400 miliwn o dan werth. Dyfarnwyd Tatiana, dinesydd Prydeinig 40 y cant o ffortiwn ei chyn-ŵr gan lys yn y DU yn 2016, sef cyfanswm o tua £ 453 miliwn - y setliad ysgariad mwyaf yn hanes. Yn lle derbyn y dyfarniad a thalu allan, mae Farkhad Akhmedov wedi bod yn brwydro yn erbyn dant ac ewin er mwyn osgoi gwneud taliadau, neu drosglwyddo'r asedau a roddwyd i'w gyn-wraig yn yr anheddiad, gan gynnwys casgliad celf, eiddo tiriog ac uwch-hwyliau, a brisiwyd yn £ 350 miliwn

 

Ysgariad y ganrif

Yn y broses, mae Akhmedov yn aml nid yn unig wedi ymladd â'r menig i ffwrdd, ond yn hollol fudr. O'r cychwyn cyntaf, amddiffynfa Akhmedov dadlau bod y cwpl wedi ysgaru o’r blaen, sef ym Moscow yn 2000. Yn ôl yr amddiffyniad, mae’r ysgariad honedig hwnnw yn disodli penderfyniad Prydain, gan baentio Akhmedova fel twyll. Fodd bynnag, fe gefnodd yr ymgais i athrod ei gyn-wraig: ni ddaeth unrhyw dystiolaeth am ysgariad cynharach erioed i ben, gan arwain yr Ustus Haddon-Cave yn 2016 i datgan “… Bod dogfennau ysgariad 2000 Moscow… wedi eu ffugio ar bob adeg.”

Dylai hyn fod wedi bod yn ergyd angheuol i amddiffyniad Farkhad Akhmedov, ond bedair blynedd yn ddiweddarach, ni wnaed unrhyw daliadau sylweddol - er gwaethaf y ffaith bod penderfyniad gwreiddiol 2016 o blaid Akhmedova wedi’i gadarnhau mewn llysoedd eraill. Yn 2018, roedd Akhmedov diystyru i fod yn ddirmyg llys ac fe’i beirniadwyd gan yr Ustus Haddon-Cave am gymryd “nifer o gamau cywrain” a ddyluniwyd i osgoi dienyddiad y barnwr, megis “cuddio ei asedau mewn gwe o gwmnïau alltraeth.” Roedd yr endidau hyn, a leolir yn bennaf yn Liechtenstein, yn ddiweddar archebwyd i drosglwyddo asedau Akhmedov i Tatiana.

 

Byd dynion yw hwn

Ni ddylai fod yn syndod nad yw hyn wedi digwydd eto, yr holl amser ddirmyg oherwydd mae cyfraith Prydain a'i gyn-wraig yn ddiwyro. Mewn gwirionedd, mae achos Akhmedov - oherwydd maint yr asedau a'r cyhoeddusrwydd mawr dan sylw - yn tynnu sylw at y cyferbyniad llwyr mewn canlyniadau ysgariad a bod menywod yn gyffredinol yn ymladd brwydr i fyny'r bryn am ecwiti yr anheddiad a all bara am flynyddoedd, gan straenio eu gallu i symud ymlaen ac ailgychwyn eu bywydau.

Ac eto, gallai helpu i godi ymwybyddiaeth am yr anghydraddoldeb dwfn hwn, lle mae menywod ledled y byd sy'n ceisio ysgariad neu gyfiawnder am gam-drin domestig yn agored i ods llethol o blaid eu cyn-briod. Gorfodi dyfarniadau yn gryfach ac yn fwy didostur - gan gynnwys cosb boenus rhag ofn na chydymffurfir - yw'r unig ffordd i dorri'r cylch dieflig. Fel arall, bydd cydraddoldeb rhywiol am byth yn amherffaith, hyd yn oed yn anghyraeddadwy.

 

 

 

 

 

Parhau Darllen

Awstria

Die reichste russische Geschäftsfrau hat mit einer Anklage yn einem österreichischen Gericht zu rechnen

cyhoeddwyd

on

Allgemein bekannt ist, dass miteinander streitende russische Geschäfstleute bevorzugen, ihre Streitigkeiten europäischen Gerichten zu überlassen. Einer der beliebtesten Orte bleibt über Jahre hinweg London, wo laut russischen Geldprotzen “objektivste und unvoreingenommenste Entscheidungen erlassen werden”. Es sieht so aus, dass Österreich langsam zu einem der Felder für geschäftliche und persönliche Corrida der STREITENDEN Bosse wird.

Seit über drei Jahren suchen die Geschwister Viktor Baturin und Elena Baturina Recht und die "einzig richtige Gerichtsentscheidung" yn einem österreichischen Gericht. Yn seiner Klage bringt Viktor vor, seine Schwester, Ex-Frau des einflussreichen Bürgermeisters von Moskau Juri Luzhkov hätte die Unterlagen gefälscht, die sich auf 25% der Firma INTECO beziehen, die Anteile an der nach seinen Angaben ihm. Streitgegenstand sind der Vergleich und der Anhang dazu, die von den Geschwistern 2007-2008 wurde unterzeichnet.

Elena Baturina

Elena Baturina

Frau Elena Baturina gilt seit langem als eine der reichsten und skandalumwittertsten Geschäftsfrauen Russlands. Ihr Erfolg wurde weitgehend von der Dienststellung ihres 2019 verstorbenen Mannes beeinflusst. Er leitete die riesengrosse Megapole Moskau von 1992 bis 2010, als er vom damaligen Präsidenten Russlands Dmitri Medvedev abgesetzt wurde.

Offene russische Quellen enthalten viele Informationen über Elena Baturinas Geschäftsfbräuche. Anfangs war sie Kleinunternehmerin, dann wurde sie zur reichsten Frau in der russischen Geschichte, und sie wurde von ihrem Mann auf verwaltungsrechtlicher Ebene völlig unterstützt. Viele russische Geschäfstleute, die vorher mit Frau Baturina zusammengearbeitet haben, behaupten jetzt, sie hätte ihr Geschäftsimperium auf dem Betrug, unpchtmässigem Druck und Vetternwirtschaft aufgebaut.

Boris Nemtsov

Boris Nemtsov

Boris Nemtsov, das bekannte russische Mitglied der Opposition und das ehemalige Vize-Ministerpräsident während Jelzins Regierungszeit, der 2015 nicht weit vom Kreml umgebracht wurde, behauptete mehrmals, dass Baturinas riesengrttlldlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvl. aus der Dienststellung ihres Mannes hervorgeht. Er bezeichnete die Verträge und die zwischen Baturinas Firma "Inteko" und der Stadt Moskau abgeschlossenen Geschäfte als eindeutige Korruptionsfälle.

Laut 2009 veröffentlichtem Herrn Nemtsovs Bericht "sei die Korruption yn Moskau nicht einfach problematisch, sondern auch systematisch". Ferner behauptete er, dass "es für uns offenbar ist, dass Luzhkov und seine Frau ein schlechtes Beispiel waren. Allein in den letzten zehn Jahren unterzeichnete Luzhkov Dutzende Verordnungen, morwr marw Frau erlauben, mit Bauarbeiten auf mehr als 1300 Hektar Landfläche ym Moskau anzufangen ”. Die Schlussfolgerung von Herrn Nemtsov wurde als Gerichtsentscheidung verkündet: "das bedeutet, dass Luzhkov während seiner Amtszeit ebenso wie seine Frau zu einem Dollarmilliardär wurde."

Diese krassen Anschuldigungen riefen zweifellos bei Herrn Luzhkov und seiner Frau Elena Baturina Empörung und Zorn hervor. Einige Monate später reichten sie bei einem Gericht yn Moskau eine Klage gegen Nemtsov ein und gewannen den Prozess. Nach Herrn Nemtsovs Ermordung 2015 seine rief Tochter Zhanna den Europäischen Gerichtshof für Menschensrechte stellvertretend an.

Schliesslich sprach der Europäische Gerichtshof für Menschensrechte Boris Nemtsov am 23. Juni 2020 den Sieg über dem Ex-Bürgermeister Moskaus Juri Luzhkov und seine Frau Elena Baturina zu. Diese Gerichtsentscheidung ist eine weitere moralische Niederlage Baturinas, die auch ihrem jetzigen Gegner zur Behauptung seines Rechts im österreichischen Gericht verhelfen kann.

Viktor Baturin

Viktor Baturin

Im Januar 2007 reichte Viktor Baturin gegen seine Schwester eine Klage ein, in der er vorbrachte, er wäre im Januar 2006 aus seinem Amt als Vizepräsident der Firma unpchtmässig entlassen sowie seine Anteile an der Firma seien ihm untchtmässig abgenommen. Anfang Februar 2007 wurde Viktor Baturins Klage vom Gericht Twerskoj yn Moskau abgewiesen.

Am 14. Februar 2007 wurden beim Schiedsgericht Moskau vier Widerklagen von "Inteko" gegen Viktor Baturin und seine Firmen "Inteko-Agro" und "Inteko-Agro-Service" eingereicht. Yn einer der Klagen machte die Firma 100% der Aktien der Verwaltungsgesellschaft, der Baturins landwirtschaftliche Aktiva gehören können, und in den anderen Klagen mehr als 300 geschuldete Millionen Rubel geltend.

Jedoch unterzeichneten die Parteien am 15. Febuar 2007 einen Vergleich, wonach beide Parteien ihre Klagen wiederriefen, ihre Schuldansprüche zurücknahmen, und Viktor Baturin einige Produktionsstätten bekam, die für Geschäftsablcr.

Trotz des Vergleiches gab es keine Eintracht zwischen den Geschwistern. Ausserdem wurde gegen Viktor Baturin 2013 eine Anklage wegen Betruges mit Wechseln von "Inteko" erhoben, die angeblich seine falschen Trugen heb ei newid. Infolgedessen wurde er verurteilt und verbrachte 3 Jahre im Knast.

Nach den erfolglosen Versuchen, seine Rechte yn russischen Gerichten zu suchen, beschloss Viktor, ein österreichisches Gericht anzurufen, das sich seiner Klage annahm. Von diesem Zeitpunkt an begann ein neues Tauziehen zwischen zwei nächsten Verwandten.

Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschensrechte im Falle Nemtsov kann womöglich als ein weiterer Beweis gegen die reichste Geschäftsfrau Russlands gewertet werden.

 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd