Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Pysgodfeydd cynaliadwy: Mae'r Comisiwn yn ystyried cynnydd yn yr UE ac yn lansio ymgynghoriad ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2022

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu'r Cyfathrebu 'Tuag at bysgota mwy cynaliadwy yn yr UE: cyflwr chwarae a chyfeiriadau ar gyfer 2022'. Yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop amcanion, mae pysgodfeydd yr UE yn symud tuag at fod yn fwy cynaliadwy, yn cefnogi'r trawsnewidiad tuag at system fwyd iach ac ecogyfeillgar yr UE ac yn sail i ffynonellau refeniw cynaliadwy i bysgotwyr yr UE, mae'r cyfathrebu'n dangos. Mae perfformiad economaidd-gymdeithasol y sector yn parhau i fod yn dda, er gwaethaf argyfwng coronafirws, hefyd oherwydd cefnogaeth gyflym y Comisiwn.

Mae'r Cyfathrebu yn galw am ymdrechion pellach i amddiffyn adnoddau morol, trwy gynnal lefelau uchel o uchelgais yn yr UE a thrwy ymdrechu i gyflawni'r un safon uchel yn y gwaith â gwledydd y tu allan i'r UE. Gwahoddir aelod-wladwriaethau, Cynghorau Cynghori, y diwydiant pysgota, sefydliadau anllywodraethol a dinasyddion sydd â diddordeb i gymryd rhan tan 31 Awst mewn a ymgynghoriad cyhoeddus a mynegi eu barn ar y cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae pysgodfeydd yr UE yn parhau i fod ar y trywydd iawn tuag at ddefnydd mwy cynaliadwy o’r môr o hyd. Ac er i'r pandemig daro ein cymunedau pysgota yn galed, cadarnhawyd mai cynaliadwyedd amgylcheddol yw'r allwedd i wytnwch economaidd. Mae'r sefyllfa mewn rhai basnau môr yn gofyn am ein sylw penodol, ond hefyd ar draws ein holl fasnau môr mae'n rhaid gwneud mwy i gyflawni'r glas yn y Fargen Werdd. Rwy'n cyfrif ar bawb i chwarae eu rhan lawn. "

hysbyseb

Mae Cyfathrebiad 2021 yn dangos, yng Ngogledd Ddwyrain yr Iwerydd yn arbennig, bod cynaliadwyedd bron wedi'i gyrraedd ar gyfer y stociau a reolir o dan yr egwyddor o gynnyrch cynaliadwy mwyaf (MSY) - yr uchafswm o bysgod y gall pysgotwyr eu cymryd o'r môr heb gyfaddawdu ar yr adfywio a'r dyfodol cynhyrchiant y stoc.

Cyfrannodd stociau iach ymhellach at berfformiad economaidd-gymdeithasol y sector, a arhosodd felly'n broffidiol er gwaethaf effeithiau pandemig COVID-19. Cafodd gweithgareddau pysgota eu taro’n galed gan yr argyfwng glanweithiol ac amcangyfrifir bod gwerth pysgod wedi glanio wedi gostwng 17% y llynedd o’i gymharu â 2019. Y gefnogaeth gyflym a roddodd y Comisiwn i’r sector, yn benodol trwy sicrhau bod € 136 miliwn o arian ar gael o dan mae Cronfa Forwrol a Physgodfeydd Ewrop, wedi helpu i fynd i'r afael ag effeithiau'r pandemig yn gyflym.

Fodd bynnag, er mwyn sicrhau stociau pysgod iach ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, mae angen ymdrechu. Ym Môr yr Iwerydd a'r Môr Baltig, bydd y Comisiwn yn cynnig ar gyfer y flwyddyn nesaf gynnal neu leihau marwolaethau pysgota ymhellach yn unol â'r cynnyrch cynaliadwy uchaf (MSY) ar gyfer stociau a asesir gan MSY ac i weithredu cynlluniau rheoli sy'n gosod ystodau marwolaeth MSY yn llawn. Ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du, er y bu gwelliant bach, mae cyfraddau ecsbloetio ddwywaith yn uwch na lefelau cynaliadwy. Felly bydd ymdrechion cryf yn anelu at weithredu cynllun aml-flwyddyn Gorllewin y Canoldir a mesurau a fabwysiadwyd gan Gomisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol Môr y Canoldir. Bydd gwelliannau pellach yn yr Adriatig yn cael lle amlwg yng nghyfleoedd pysgota 2022.

hysbyseb

Mae angen i aelod-wladwriaethau hefyd gynyddu gorfodi a rheoli cydymffurfiad â'r rhwymedigaeth glanio, yn benodol trwy ddefnyddio offer rheoli modern addas, megis systemau monitro electronig o bell, sef y dulliau mwyaf effeithiol a chost-effeithlon i reoli'r rhwymedigaeth glanio yn môr. Bydd y Comisiwn yn parhau i weithio gyda Senedd a Chyngor Ewrop i ddod i gytundeb ar y system rheoli pysgodfeydd ddiwygiedig, a all hwyluso'r defnydd o'r offer hyn. Ar ben hynny, anogir pysgotwyr i fabwysiadu ymhellach y defnydd o gerau mwy arloesol a dethol. Mae'r Cronfa Forwrol, Pysgodfeydd a Dyframaethu Ewrop (EMFAF) yn gallu helpu i ariannu buddsoddiadau o'r fath.

Yn ei berthynas â thrydydd gwledydd, bydd y Comisiwn yn dilyn lefelau uchel o aliniad ar gyfleoedd pysgota a mesurau cysylltiedig â safonau cynaliadwyedd uchel. Bydd hyn yn allweddol i sicrhau bod adnoddau'n cael eu hecsbloetio'n gynaliadwy ac i sicrhau chwarae teg i ddiwydiant yr UE o ystyried y cydgysylltiadau cryf rhwng fflydoedd yn y dyfroedd dan sylw. O ran stociau a rennir gyda'r DU, mae'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad (TCA) yn darparu sylfaen gref ar gyfer rheoli stociau pysgod a rennir yn gynaliadwy, mewn ymgynghoriadau blynyddol ar gyfleoedd pysgota a thrwy'r Pwyllgor Arbenigol ar Bysgodfeydd.

Cefndir

Bob blwyddyn, mae'r Comisiwn yn cyhoeddi Cyfathrebiad yn amlinellu cynnydd ar sefyllfa stociau pysgod ac yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus eang ar bennu cyfleoedd pysgota blynyddol ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Mae'r Cyfathrebu hwn yn asesu'r cynnydd a wnaed tuag at bysgota cynaliadwy yn yr UE ac yn adolygu'r cydbwysedd rhwng gallu pysgota a chyfleoedd pysgota, perfformiad economaidd-gymdeithasol y sector a gweithredu'r rhwymedigaeth glanio. Mae hefyd yn nodi'r rhesymeg dros y cynnig ar gyfleoedd pysgota ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

Y camau nesaf

Ar ôl yr ymgynghoriad, bydd y Comisiwn yn nhabl yr hydref yn ei gynigion ar gyfer Rheoliadau Cyfleoedd Pysgota ar gyfer 2022 ym Môr yr Iwerydd, Moroedd y Gogledd a'r Baltig, yn ogystal â Môr y Canoldir a'r Môr Du. Mae'r cynigion yn ystyried y cynlluniau aml-flwyddyn ac yn seiliedig ar gyngor gwyddonol a ddarperir gan y Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio'r Môr (ICES) a chyrff annibynnol eraill, yn ogystal â'r dadansoddiad economaidd a ddarperir gan y Pwyllgor Gwyddonol, Technegol ac Economaidd. ar gyfer Pysgodfeydd (STECF).

Bydd y cynigion hefyd yn ymgorffori addasiadau sy'n deillio o weithredu'r rhwymedigaeth glanio. Yn olaf, bydd Cyngor Gweinidogion Pysgodfeydd yr Undeb Ewropeaidd yn trafod cynigion y Comisiwn ac yn sefydlu dyraniad cyfleoedd pysgota.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu 'Tuag at bysgota mwy cynaliadwy yn yr UE: cyflwr chwarae a chyfeiriadau ar gyfer 2022'

Cwestiynau ac Atebion

Polisi pysgodfeydd cyffredin (CFP)

Y Comisiwn Ewropeaidd

Enillwyr Cystadleuaeth yr UE ar gyfer Gwyddonwyr Ifanc 2020-2021

cyhoeddwyd

on

Ar 19 Medi, cyhoeddodd y Comisiwn enillwyr y 32nd Cystadleuaeth yr UE ar gyfer Gwyddonwyr Ifanc, gyda'r prif wobrau wedi'u dyfarnu i chwe phrosiect o Fwlgaria, yr Almaen, Iwerddon, Sbaen, Twrci a'r Wcráin. Bydd yr enillwyr yn derbyn € 7,000 am bob un o'u prosiectau rhagorol mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), yn ogystal ag yn y gwyddorau cymdeithasol. Ymhlith y nifer o bynciau ymchwil roedd cyfrifiadura cwantwm, celloedd solar arloesol ac ymchwiliad ystadegol i stereoteipio ar sail rhyw ymhlith plant 5-7 oed. Rhoddwyd yr ail a'r drydedd wobr i brosiectau o Fwlgaria, Tsiecia, Iwerddon, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Slofacia, y Swistir, Twrci, Belarus, a Chanada.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Llongyfarchiadau i holl enillwyr yr ornest eleni ar eu cyflawniad rhagorol. Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi dangos inni bwysigrwydd ymchwil ac arloesi rhagorol wrth oresgyn argyfyngau sy'n effeithio ar bob un ohonom. Mae'r gystadleuaeth hon yn dathlu cenhedlaeth newydd o ddoniau y bydd eu darganfyddiadau a'u harloesiadau yn hanfodol i lunio'r dyfodol yr ydym am fyw ynddo. Rwy'n wirioneddol falch o waith eithriadol ein hieuenctid."

Sefydlwyd Cystadleuaeth yr UE ar gyfer Gwyddonwyr Ifanc gan y Comisiwn Ewropeaidd ym 1989 i annog cydweithredu a chyfnewid rhwng gwyddonwyr ifanc ac i roi'r cyfle iddynt gael eu tywys gan rai o ymchwilwyr amlycaf Ewrop. Mae hefyd yn ceisio annog pobl ifanc i astudio STEM ac i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth. Eleni, cymerodd 158 o wyddonwyr ifanc addawol, rhwng 14 ac 20 oed ac yn dod o 34 gwlad. Cyflwynodd y myfyrwyr 114 o wahanol brosiectau i reithgor rhyngwladol o wyddonwyr enwog, dan gadeiryddiaeth Dr Attila Borics o Academi Gwyddorau Hwngari. Rhannodd yr enillwyr gyfanswm o € 93,000 mewn arian gwobr, wedi'i rannu rhwng y 18 gwobr graidd, yn ogystal â gwobrau eraill, megis ymweliadau â rhai o'r sefydliadau a chwmnïau mwyaf arloesol yn Ewrop. Fe'u cyhoeddwyd yn ystod seremoni ym Mhrifysgol Salamanca, Sbaen, yn dilyn cystadleuaeth rithwir ddeuddydd. Mae'r rhestr fanwl o'r enillwyr ar gael yma ac mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

HERA: Y cam cyntaf tuag at sefydlu EU FAB, rhwydwaith o alluoedd cynhyrchu cynnes byth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol, sy'n rhoi gwybodaeth ragarweiniol i weithgynhyrchwyr brechlyn a therapiwteg am alwad FAB yr UE am gystadleuaeth, a gynlluniwyd ar gyfer dechrau 2022. Amcan FAB yr UE yw creu rhwydwaith o 'gynnes byth' galluoedd cynhyrchu ar gyfer gweithgynhyrchu brechlyn a meddygaeth y gellir eu gweithredu rhag ofn argyfyngau yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn ymdrin â nifer o dechnolegau brechlyn a therapiwtig. I fod yn weithredol bob amser, disgwylir i'r safleoedd cynhyrchu sy'n cymryd rhan sicrhau bod staff cymwys ar gael, prosesau gweithredol clir a rheolaethau ansawdd, gan ganiatáu i'r UE baratoi'n well ac ymateb i fygythiadau iechyd yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn gallu actifadu ei rwydwaith o alluoedd gweithgynhyrchu yn gyflym ac yn hawdd i ateb y galw am frechlynnau a / neu anghenion therapiwteg, nes bod y farchnad wedi cynyddu galluoedd cynhyrchu. Bydd FAB yr UE yn rhan allweddol o ddimensiwn diwydiannol Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewrop (HERA), fel y cyhoeddwyd yn y Cyfathrebu Cyflwyno HERA, y cam nesaf tuag at gwblhau Undeb Iechyd Ewrop, ar 16 Medi. Mae'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol ar FAB yr UE ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Gorchmynnodd Gwlad Pwyl dalu hanner miliwn o gosb ddyddiol i'r Comisiwn Ewropeaidd dros fwynglawdd Turów

cyhoeddwyd

on

Mae Llys Ewrop wedi gosod dirwy ddyddiol o € 500,000 ar Wlad Pwyl i'w thalu i'r Comisiwn Ewropeaidd am ei fethiant i barchu gorchymyn o 21 Mai i atal gweithgareddau echdynnu ym mhwll glo lignit agored Turów, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Mae'r pwll wedi ei leoli yng Ngwlad Pwyl, ond mae'n agos at ffiniau Tsiec a'r Almaen. Rhoddwyd consesiwn iddo weithredu ym 1994. Ar 20 Mawrth 2020, rhoddodd gweinidog hinsawdd Gwlad Pwyl ganiatâd i estyn mwyngloddio lignit tan 2026. Cyfeiriodd y Weriniaeth Tsiec y mater at y Comisiwn Ewropeaidd ac ar 17 Rhagfyr 2020, cyhoeddodd y Comisiwn a barn resymol lle beirniadodd Wlad Pwyl am sawl achos o dorri cyfraith yr UE. Yn benodol, roedd y Comisiwn o'r farn, trwy fabwysiadu mesur sy'n caniatáu estyniad chwe blynedd heb gynnal asesiad o'r effaith amgylcheddol, fod Gwlad Pwyl wedi torri cyfraith yr UE. 

Gofynnodd y Weriniaeth Tsiec i'r llys wneud penderfyniad dros dro, hyd nes y byddai dyfarniad terfynol y Llys, a roddodd. Fodd bynnag, ers i awdurdodau Gwlad Pwyl fethu â chydymffurfio â’i rhwymedigaethau o dan y gorchymyn hwnnw, gwnaeth y Weriniaeth Tsiec, ar 7 Mehefin 2021, gais yn gofyn am orchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb dyddiol o € 5,000,000 i gyllideb yr UE am fethu â chyflawni ei rwymedigaethau. 

hysbyseb

Heddiw (20 Medi) gwrthododd y llys gais gan Wlad Pwyl i wyrdroi’r mesurau dros dro a gorchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb o € 500,000 y dydd i’r Comisiwn, un rhan o ddeg o’r hyn y gofynnodd y Weriniaeth Tsiec amdano. Dywedodd y Llys nad oeddent yn rhwym wrth y swm a gynigiwyd gan y Weriniaeth Tsiec ac roeddent o'r farn y byddai'r ffigur is yn ddigonol i annog Gwlad Pwyl “i roi diwedd ar ei methiant i gyflawni ei rhwymedigaethau o dan y gorchymyn dros dro”.

Honnodd Gwlad Pwyl y gallai rhoi’r gorau i weithgareddau mwyngloddio lignit ym mhwll glo Turów achosi ymyrraeth yn nosbarthiad dŵr gwresogi ac yfed yn nhiriogaethau Bogatynia (Gwlad Pwyl) a Zgorzelec (Gwlad Pwyl), sy’n bygwth iechyd trigolion y tiriogaethau hynny. Canfu'r llys nad oedd Gwlad Pwyl wedi profi'n ddigonol bod hyn yn cynrychioli risg wirioneddol.

O ystyried methiant Gwlad Pwyl i gydymffurfio â'r gorchymyn dros dro, canfu'r Llys nad oedd ganddi unrhyw ddewis ond gosod dirwy. Mae'r CJEU wedi tanlinellu ei bod yn anghyffredin iawn bod aelod-wladwriaeth yn dwyn achos am fethu â chyflawni rhwymedigaethau yn erbyn aelod-wladwriaeth arall, dyma'r nawfed achos o'r fath yn hanes y Llys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd