Cysylltu â ni

cyllideb yr UE

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch € 69.5 biliwn Sbaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Sbaen. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 69.5 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) dros y cyfnod 2021-2026. Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Sbaen. Bydd yn chwarae rhan allweddol wrth alluogi Sbaen i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19. Bydd y RRF - sydd wrth wraidd NextGenerationEU - yn darparu hyd at € 672.5bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Asesodd y Comisiwn gynllun Sbaen ar sail y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF.

Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Sbaen yn cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yng nghyd-destun y Semester Ewropeaidd; cynnwys mesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol yn effeithiol; a chyfrannu at gryfhau potensial twf, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol yr aelod-wladwriaeth. Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Sbaen Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod cynllun Sbaen yn neilltuo 40% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd.

Mae hyn yn cynnwys mesurau i hyrwyddo symudedd cynaliadwy trefol a phellter hir, cynyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau, datgarboneiddio diwydiant a lleihau dibyniaeth ar ynni, yn ogystal â defnyddio technolegau newydd ar gyfer hydrogen gwyrdd ac ynni adnewyddadwy. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau i helpu i liniaru effeithiau andwyol newid yn yr hinsawdd trwy warchod gofodau arfordirol, ecosystemau a bioamrywiaeth a hyrwyddo'r economi gylchol trwy wella rheolaeth dŵr a gwastraff.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn yn canfod bod cynllun Sbaen yn neilltuo 28% o gyfanswm ei ddyraniad i'r trawsnewidiad digidol. Mae hyn yn cynnwys mesurau ar ddigideiddio'r weinyddiaeth gyhoeddus, diwydiant a busnes, gan gynnwys rhaglen benodol ar gyfer digideiddio busnesau bach a chanolig. Mae buddsoddiadau hefyd mewn offer digidol ar gyfer addysg a gwella sgiliau digidol.

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Sbaen

Mae asesiad y Comisiwn o'r farn bod cynllun Sbaen yn cynnwys set helaeth o ddiwygiadau a buddsoddiadau sy'n atgyfnerthu ei gilydd sy'n cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r cyfan neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol (CSRs) a gyfeiriwyd at Sbaen gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020. Mae'n cynnwys mesurau ym meysydd cyflogaeth i leihau cylchraniad y farchnad lafur a gwella polisïau gweithredol y farchnad lafur. Mae hefyd yn cynnwys mesurau ym maes addysg a sgiliau, ynghyd â pholisïau cymdeithasol, gan gynnwys cefnogaeth i wytnwch a gallu'r system iechyd.

hysbyseb

Mae'r cynllun yn mynd i'r afael, i raddau helaeth, â CSRs ym meysydd buddsoddi yn y trawsnewid gwyrdd a digidol, ymchwil, datblygu ac arloesi, cynhyrchu a defnyddio ynni, seilwaith ynni, rheoli dŵr a gwastraff a thrafnidiaeth gynaliadwy yn lân ac yn effeithlon. Mae yna hefyd fesurau i wella'r hinsawdd fusnes, gyda chamau gweithredu pwysig wedi'u cynllunio i reoleiddio'n well, lleihau taliadau hwyr, a diwygio'r fframwaith ansolfedd a chaffael cyhoeddus.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae heddiw yn garreg filltir bwysig i Sbaen ar ôl cyfnod mor anodd iawn. Mae cwblhau ein hasesiad yn dod â chynllun adfer a gwytnwch Sbaen gam mawr yn nes at ei weithredu. Gyda'i ffocws cryf ar y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a'i raglen gynhwysfawr o ddiwygiadau a buddsoddiadau, mae cynllun Sbaen yr un mor uchelgeisiol ag y mae'r sefyllfa yn mynnu. Mae hwn yn gyfle unigryw nid yn unig i gryfhau adferiad y wlad o'r pandemig ond i adeiladu economi sy'n fwy cymdeithasol gyfiawn, yn fwy cynaliadwy ac yn fwy deinamig. Yn fyr, economi sy'n gwasanaethu pob rhan o gymdeithas Sbaen yn well. ”

Mae'r cynllun hefyd yn mynd i'r afael â'r CSR ym maes cyllid cyhoeddus, gan gynnwys diwygio'r system adolygu gwariant, y system dreth a'r system bensiwn. Mae cynllun adfer a gwytnwch Sbaen yn cyfrannu mewn modd cynhwysfawr a chytbwys i bob un o chwe philer y Rheoliad. Cefnogi prosiectau buddsoddi a diwygio blaenllaw Mae cynllun Sbaen yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith maes blaenllaw Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi ac sydd eu hangen ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Rwy’n falch iawn o gyflwyno asesiad cadarnhaol y Comisiwn Ewropeaidd o gynllun adfer a gwytnwch € 69.5 biliwn Sbaen. Bydd y cynllun hwn yn trawsnewid economi Sbaen yn ddwfn, yn ei gwneud yn wyrddach, yn fwy digidol, yn fwy gwydn. Rydym wedi cymeradwyo'r cynllun hwn oherwydd ei fod yn uchelgeisiol, yn bell ei olwg a bydd yn helpu i adeiladu dyfodol gwell i bobl Sbaen. Mae perchnogaeth genedlaethol gref y cynllun yn argoeli'n dda am ei weithredu'n llwyddiannus. ”

Er enghraifft, mae cynllun Sbaen yn cynnwys € 6.1bn i fuddsoddi mewn technolegau glân a chyflymu datblygiad a defnydd ynni adnewyddadwy. Mae'r cynllun yn rhagweld € 7.8 biliwn i wella effeithlonrwydd ynni adeiladau cyhoeddus a phreifat. Mae mesurau eraill yn cefnogi Ail-lenwi Blaenllaw Ewropeaidd a Refuel trwy fuddsoddi mewn ailwefru a rhoi hwb i seilwaith cerbydau trydan a hyrwyddo symudedd cynaliadwy.

Mae'r asesiad hefyd yn canfod nad yw'r un o'r mesurau sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun yn gwneud unrhyw niwed sylweddol i'r amgylchedd. Ystyrir bod y systemau rheoli a roddwyd ar waith gan Sbaen yn ddigonol i amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb. Mae'r cynllun yn darparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae cynllun adferiad Sbaen yn gosod map ffordd uchelgeisiol i hybu perfformiad economaidd y wlad ac i atgyfnerthu ei gydlyniant cymdeithasol, gan ddefnyddio € 69.5 biliwn mewn grantiau UE i gyflawni set eang o ddiwygiadau. a buddsoddiadau. Mae'r cynllun yn rhoi ffocws i'w groesawu ar greu swyddi ac ar y genhedlaeth nesaf, gyda mesurau i fynd i'r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc, gwella'r ddarpariaeth sgiliau sy'n berthnasol i'r farchnad lafur a gwella'r amgylchedd busnes a gweinyddiaeth gyhoeddus. Bydd yn rhoi buddsoddiadau ar raddfa fawr ar waith i helpu dinasyddion, busnesau, cwmnïau a'r weinyddiaeth gyhoeddus i gofleidio'r trawsnewidiadau digidol a gwyrdd. Rwyf hefyd yn llongyfarch Sbaen am gynnig prosiectau ym mhob maes sydd o ddiddordeb cyffredin yn Ewrop - megis pŵer glân, trafnidiaeth gynaliadwy neu gysylltedd digidol. Byddwn nawr yn gweithio gydag awdurdodau Sbaen i sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu'n llawn. ”

Y camau nesaf

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig am benderfyniad i ddarparu € 69.5bn mewn grantiau i Sbaen o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn. Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 9bn i Sbaen wrth ariannu ymlaen llaw. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer Sbaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau.

cyllideb yr UE

Mae swyddfa gwrth-dwyll yr UE yn canfod 20% yn llai o dwyll yn 2020 na 2019

cyhoeddwyd

on

Parhaodd effaith ariannol twyll a ganfuwyd yn erbyn cyllideb yr UE i ddirywio yn 2020, yn ôl yr adroddiad blynyddol ar amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb Ewropeaidd (adroddiad PIF) a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (20 Medi). Cafodd y 1,056 afreoleidd-dra twyllodrus yr adroddwyd arnynt yn 2020 effaith ariannol gyfun o € 371 miliwn, tua 20% yn llai nag yn 2019 a pharhau â'r gostyngiad cyson yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Arhosodd nifer yr afreoleidd-dra twyllodrus yn sefydlog, ond gostyngodd eu gwerth 6%, yn ôl yr adroddiad.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae ymateb digynsail yr UE i’r pandemig yn sicrhau bod mwy na € 2 triliwn ar gael i helpu aelod-wladwriaethau i wella o effaith y coronafirws. Ni fu erioed yn bwysicach gweithio gyda'n gilydd ar lefelau'r UE ac aelod-wladwriaethau i gadw'r arian hwn yn ddiogel rhag twyll. Gan weithio law yn llaw, mae holl wahanol gydrannau pensaernïaeth gwrth-dwyll yr UE yn darparu ein hamddiffyniad yn erbyn y twyllwyr: gwaith ymchwilio a dadansoddol y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF), pwerau erlyn Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop. (EPPO), rôl gydlynu Eurojust, gallu gweithredol Europol, a chydweithrediad agos ag awdurdodau cenedlaethol a rhyngddynt. ”

Daw’r newyddion cadarnhaol heddiw wrth i EU Observer o Frwsel adrodd bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi rhwystro Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO) rhag defnyddio eu cyllideb i logi’r personél arbenigol sydd eu hangen arnynt ym meysydd cyllid a TG. Mae'n ymddangos bod yr honiadau dienw yn cael eu cadarnhau gan Monica Hohlmeier ASE (EPP, DE), sy'n gadeirydd ar Bwyllgor Rheoli Cyllidebol Senedd Ewrop.

hysbyseb

Ymhlith yr uchafbwyntiau cynnydd a wnaed yn 2020 ac yn hanner cyntaf 2021 mae:

• Dechrau gweithrediadau Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop

• Rheoliad diwygiedig ar gyfer OLAF, gan sicrhau cydweithrediad effeithiol â'r EPPO a chryfhau pwerau ymchwilio

hysbyseb

• Rheolau llymach ar amodoldeb dyraniadau cyllideb yr UE mewn achosion lle mae torri egwyddorion rheol y gyfraith yn effeithio ar amddiffyn buddiannau ariannol yr UE

• Cynnydd da wrth weithredu Strategaeth Gwrth-Dwyll y Comisiwn, gyda dwy ran o dair o'r camau a gynlluniwyd yn cael eu gweithredu a'r traean sy'n weddill yn barhaus

Mae adroddiad PIF hefyd yn cynnig adlewyrchiad o'r risgiau a'r heriau newydd i fuddiannau ariannol yr UE sy'n deillio o argyfwng COVID-19, a'r offer i'w gwrthsefyll. Ni ddylai'r Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau ostwng eu gwarchod rhag y risgiau hyn, daw'r adroddiad i'r casgliad, a pharhau i weithio'n galed ar wella atal a chanfod twyll.

Cyhoeddwyd yr 32ain Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu buddiannau ariannol yr UE heddiw ar gael ar wefan OLAF.

Mae'r EPPO eisoes wedi cofrestru 1,700 o adroddiadau trosedd ac wedi agor 300 o ymchwiliadau, gyda'r colledion parhaus i gyllideb yr UE yn ei wirio ar bron i € 4.5 biliwn.

Cefndir:

Mae'r UE a'r Aelod-wladwriaethau'n rhannu'r cyfrifoldeb am amddiffyn buddiannau ariannol yr UE ac ymladd twyll. Mae awdurdodau aelod-wladwriaethau yn rheoli tua thri chwarter o wariant yr UE ac yn casglu adnoddau traddodiadol yr UE. Mae'r Comisiwn yn goruchwylio'r ddau faes hyn, yn gosod safonau ac yn gwirio cydymffurfiad.

O dan y Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (Celf 325 (5)), mae'n ofynnol i'r Comisiwn gynhyrchu Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu Buddiannau Ariannol yr UE (a elwir yn Adroddiad PIF), sy'n rhoi manylion y mesurau a gymerwyd yn Ewropeaidd a lefel genedlaethol i wrthsefyll twyll sy'n effeithio ar gyllideb yr UE. Mae'r adroddiad yn seiliedig ar wybodaeth a adroddwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, gan gynnwys data ar afreoleidd-dra a ganfuwyd a thwyll. Mae dadansoddi'r wybodaeth hon yn caniatáu asesu pa feysydd sydd fwyaf mewn perygl, a thrwy hynny dargedu gweithredu'n well ar lefel yr UE a chenedlaethol.

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

· Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;

· Cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau'r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau'r UE;

· Datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

· Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig

cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;

· Rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf;

· Amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o sefydliadau'r UE.

Ar ôl i OLAF gwblhau ei ymchwiliad, mater i'r awdurdodau cymwys yn yr UE ac awdurdodau cenedlaethol yw archwilio a phenderfynu ar ddilyniant argymhellion OLAF. Tybir bod pawb dan sylw yn ddieuog nes eu bod yn euog mewn llys barn cenedlaethol cymwys neu UE.

Parhau Darllen

cyllideb yr UE

Rhagolwg Economaidd Haf 2021: Ailagor adfer tanwydd

cyhoeddwyd

on

Rhagwelir y bydd economi Ewrop yn adlam yn gyflymach na'r disgwyl o'r blaen, wrth i weithgaredd yn chwarter cyntaf y flwyddyn ragori ar y disgwyliadau ac wrth i'r sefyllfa iechyd well ysgogi llacio cyfyngiadau rheoli pandemig yn gyflymach yn yr ail chwarter, Dogfennau cysylltiedig

Twf economaidd cyflymach wrth i economïau ailagor a dangosyddion teimladau fywiogi

Yn ôl Rhagolwg Economaidd dros dro Haf 2021, mae disgwyl i’r economi yn yr UE ac ardal yr ewro ehangu 4.8% eleni a 4.5% yn 2022. O’i chymharu â’r rhagolwg blaenorol yn y gwanwyn, mae’r gyfradd twf ar gyfer 2021 yn sylweddol uwch yn yr UE (+0.6 pps.) ac ardal yr ewro (+0.5 pps.), tra ar gyfer 2022 mae ychydig yn uwch yn y ddwy ardal (+0.1 pp.). Rhagwelir y bydd CMC go iawn yn dychwelyd i'w lefel cyn-argyfwng yn chwarter olaf 2021 yn yr UE ac ardal yr ewro. Ar gyfer ardal yr ewro, mae hyn chwarter yn gynharach na'r disgwyl yn Rhagolwg y Gwanwyn.

hysbyseb

Disgwylir i'r twf gryfhau oherwydd sawl ffactor. Yn gyntaf, roedd gweithgaredd yn chwarter cyntaf y flwyddyn yn fwy na'r disgwyliadau. Yn ail, arweiniodd strategaeth atal firws effeithiol a chynnydd gyda brechiadau at ostyngiad yn nifer yr heintiau ac ysbytai newydd, a oedd yn ei dro yn caniatáu i aelod-wladwriaethau'r UE ailagor eu heconomïau yn y chwarter dilynol. Roedd yr ailagor hwn o fudd i fusnesau sector gwasanaeth yn benodol. Mae canlyniadau arolwg gwell ymhlith defnyddwyr a busnesau ynghyd â symudedd olrhain data yn awgrymu bod adlam gref mewn defnydd preifat eisoes ar y gweill. Yn ogystal, mae tystiolaeth o adfywiad mewn gweithgaredd twristiaeth o fewn yr UE, a ddylai elwa ymhellach o gymhwyso Tystysgrif COVID Digidol newydd yr UE ar 1 Gorffennaf. Gyda'i gilydd, disgwylir i'r ffactorau hyn orbwyso effaith andwyol y prinder mewnbwn dros dro a'r costau cynyddol sy'n taro rhannau o'r sector gweithgynhyrchu.

Disgwylir mai defnydd a buddsoddiad preifat fydd prif ysgogwyr twf, gyda chefnogaeth cyflogaeth y disgwylir iddi symud ochr yn ochr â gweithgaredd economaidd. Dylai twf cryf ym mhrif bartneriaid masnachu yr UE fod o fudd i allforion nwyddau'r UE, ond mae allforion gwasanaeth ar fin dioddef o'r cyfyngiadau sy'n weddill i dwristiaeth ryngwladol.

Disgwylir i'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) wneud cyfraniad twf sylweddol. Disgwylir i gyfanswm y cyfoeth a gynhyrchir gan yr RRF dros y gorwel a ragwelir fod oddeutu 1.2% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth go iawn 2019 yr UE. Mae maint disgwyliedig ei ysgogiad twf yn aros yn ddigyfnewid yn fras o'r rhagolwg blaenorol, gan fod gwybodaeth o'r Cynlluniau Adfer a Gwydnwch a gyflwynwyd yn swyddogol yn ystod y misoedd diwethaf yn cadarnhau'r asesiad a wnaed yn y gwanwyn yn fras.

hysbyseb

Cyfraddau chwyddiant ychydig yn uwch, ond yn cymedroli yn 2022

Mae'r rhagolwg ar gyfer chwyddiant eleni a'r flwyddyn nesaf hefyd wedi'i ddiwygio'n uwch. Disgwylir i brisiau ynni a nwyddau cynyddol, tagfeydd cynhyrchu oherwydd cyfyngiadau capasiti a phrinder rhai cydrannau mewnbwn a deunyddiau crai, ynghyd â galw mawr gartref a thramor, roi pwysau ar i fyny ar brisiau defnyddwyr eleni. Yn 2022, dylai'r pwysau hyn gymedroli'n raddol wrth i gyfyngiadau cynhyrchu gael eu datrys a chyflenwad a galw gydgyfeirio.

Yn unol â hynny, rhagwelir y bydd chwyddiant yn yr UE bellach yn 2.2% ar gyfartaledd eleni (+0.3 pps. O'i gymharu â Rhagolwg y Gwanwyn) ac 1.6% yn 2022 (+0.1 pps). Yn ardal yr ewro, rhagwelir y bydd chwyddiant yn 1.9% ar gyfartaledd yn 2021 (+ 0.2 pps.) Ac 1.4% yn 2022 (+0.1 pps.). 

Risgiau sylweddol

Mae ansicrwydd a risgiau ynghylch y rhagolygon twf yn uchel, ond maent yn parhau i fod yn gytbwys ar y cyfan.

Mae'r risgiau a ddaw yn sgil ymddangosiad a lledaeniad amrywiadau firws COVID-19 yn tanlinellu pwysigrwydd cyflymu ymgyrchoedd brechu ymhellach. Mae risgiau economaidd yn ymwneud yn benodol ag ymateb cartrefi a chwmnïau i newidiadau mewn cyfyngiadau.

Gall chwyddiant droi allan yn uwch na'r disgwyl, os yw cyfyngiadau cyflenwad yn fwy parhaus a bod pwysau prisiau'n cael ei drosglwyddo i brisiau defnyddwyr yn gryfach.

Dywedodd aelodau'r Coleg:

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae economi Ewrop yn dod yn ôl yn gryf gyda’r holl ddarnau cywir yn cwympo i’w lle. Mae ein heconomïau wedi gallu ailagor yn gyflymach na'r disgwyl diolch i strategaeth gyfyngu effeithiol a symud ymlaen gyda brechiadau. Mae masnach wedi dal yn dda, ac mae cartrefi a busnesau hefyd wedi profi i fod yn fwy addasadwy i fywyd o dan COVID-19 na'r disgwyl. Ar ôl misoedd lawer o gyfyngiadau, mae hyder defnyddwyr a thwristiaeth ar i fyny, er y bydd yn rhaid rheoli bygythiad amrywiad newydd yn ofalus i wneud teithio'n ddiogel. Mae'r rhagolwg calonogol hwn hefyd diolch i'r dewisiadau polisi cywir gael eu gwneud ar yr adeg iawn, ac mae'n ffactor yn yr hwb mawr y bydd y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn ei ddarparu i'n heconomïau dros y misoedd nesaf. Bydd yn rhaid i ni gadw llygad barcud ar chwyddiant cynyddol, a hynny yn anad dim oherwydd galw cryfach yn y cartref a thramor. Ac, fel bob amser, mae angen i ni gofio gwahaniaethau: bydd rhai aelod-wladwriaethau yn gweld eu hallbwn economaidd yn dychwelyd i'w lefelau cyn-argyfwng eisoes erbyn trydydd chwarter 2021 - llwyddiant gwirioneddol - ond bydd yn rhaid i eraill aros yn hwy. Rhaid i bolisïau cefnogol barhau cyhyd ag y bo angen a dylai gwledydd symud yn raddol i ddulliau cyllidol mwy gwahaniaethol. Yn y cyfamser, rhaid peidio â gadael i fyny yn y ras i gael brechlyn i Ewropeaid er mwyn i ni allu cadw amrywiadau yn y bae. ”

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae economi’r UE ar fin gweld ei dwf cyflymaf mewn degawdau eleni, wedi’i danio gan alw mawr gartref ac yn fyd-eang ac ailagor y sectorau gwasanaethau yn gyflymach na’r disgwyl ers y gwanwyn. Diolch hefyd i gyfyngiadau yn ystod misoedd cyntaf y flwyddyn ar ôl cyrraedd gweithgaredd economaidd yn llai na'r hyn a ragwelwyd, rydym yn uwchraddio ein rhagolwg twf yn 2021 o 0.6 pwynt canran. Dyna'r adolygiad ar i fyny uchaf a wnaethom mewn mwy na 10 mlynedd ac mae'n unol â hyder cwmnïau i gyrraedd y lefel uchaf erioed yn ystod y misoedd diwethaf. Gyda'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn cychwyn, mae gan Ewrop gyfle unigryw i agor pennod newydd o dwf cryfach, tecach a mwy cynaliadwy. Er mwyn cadw'r adferiad ar y trywydd iawn, mae'n hanfodol cynnal cefnogaeth polisi cyhyd ag y bo angen. Yn hanfodol, rhaid i ni ddyblu ein hymdrechion brechu, gan adeiladu ar y cynnydd trawiadol a wnaed yn ystod y misoedd diwethaf: mae lledaeniad yr amrywiad Delta yn ein hatgoffa’n llwyr nad ydym eto wedi dod i’r amlwg o gysgod y pandemig. ”

Cefndir

Mae'r rhagolwg hwn yn seiliedig ar set o ragdybiaethau technegol yn ymwneud â chyfraddau cyfnewid, cyfraddau llog a phrisiau nwyddau gyda dyddiad cau o 26 Mehefin. Ar gyfer yr holl ddata arall sy'n dod i mewn, gan gynnwys rhagdybiaethau am bolisïau'r llywodraeth, mae'r rhagolwg hwn yn ystyried gwybodaeth hyd at a chan gynnwys 28 Mehefin. Oni bai bod polisïau newydd yn cael eu cyhoeddi a'u nodi'n ddigon manwl, nid yw'r rhagamcanion yn rhagdybio unrhyw newidiadau polisi.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi dau ragolwg cynhwysfawr (gwanwyn a hydref) a dau ragolwg dros dro (gaeaf a haf) bob blwyddyn. Mae'r rhagolygon dros dro yn cynnwys CMC blynyddol a chwarterol a chwyddiant ar gyfer yr holl Aelod-wladwriaethau cyfredol a'r flwyddyn ganlynol, yn ogystal ag agregau ardal yr UE a'r ewro.

Rhagolwg economaidd nesaf y Comisiwn Ewropeaidd fydd Rhagolwg Economaidd Hydref 2021 y bwriedir ei gyhoeddi ym mis Tachwedd 2021.

Mwy o wybodaeth

Dogfen lawn: Rhagolwg Economaidd Haf 2021

Dilynwch Is-Lywydd Dombrovskis ar Twitter: @VDombrovskis

Dilynwch y Comisiynydd Gentiloni ar Twitter: @PaoloGentiloni

Dilynwch DG ECFIN ar Twitter: @ecfin

Rhagolwg Economaidd Haf 2021: Ailagor adferiad tanwyddEnglish (50.824 kB - PDF) Llwytho i lawr (50.824 kB - PDF)

Parhau Darllen

EU

NextGenerationEU: Cynllun adfer a gwytnwch € 93 miliwn yn unol â Lwcsembwrg

cyhoeddwyd

on

Heddiw (18 Mehefin) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 93 miliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg. Bydd yn cefnogi ymdrechion Lwcsembwrg i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Bydd y RRF - sydd wrth wraidd NextGenerationEU - yn darparu hyd at € 672.5 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae'r cynllun Lwcsembwrg yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i'r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg. Mae'r cynllun yn rhoi pwyslais cryf ar fesurau a fydd yn helpu i sicrhau'r trawsnewidiad gwyrdd, gan ddangos ymrwymiad Lwcsembwrg i greu dyfodol mwy cynaliadwy. Rwy’n falch y bydd NextGenerationEU yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi’r ymdrechion hyn. ”

hysbyseb

Asesodd y Comisiwn gynllun Lwcsembwrg yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd asesiad y Comisiwn yn benodol a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Lwcsembwrg yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Lwcsembwrg  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod cynllun Lwcsembwrg yn dyrannu 61% o gyfanswm y gwariant i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae hyn yn cynnwys mesurau i gyflenwi ynni adnewyddadwy i brosiect ardal dai yn Neischmelz, cynllun cymorth ar gyfer defnyddio pwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan, a chynllun “Naturpakt” sy'n annog bwrdeistrefi i ddiogelu'r amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn yn canfod bod cynllun Lwcsembwrg yn neilltuo 32% o gyfanswm y gwariant i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewid digidol. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau mewn digideiddio gwasanaethau a gweithdrefnau cyhoeddus; digideiddio prosiectau ar gyfer gofal iechyd, fel datrysiad ar-lein ar gyfer gwiriadau gofal iechyd o bell; a sefydlu labordy ar gyfer profi cysylltiadau cyfathrebu uwch-ddiogel yn seiliedig ar dechnoleg cwantwm. Yn ogystal, bydd buddsoddiadau mewn rhaglenni hyfforddi wedi'u targedu yn rhoi sgiliau digidol i geiswyr gwaith a gweithwyr ar gynlluniau gwaith amser byr.

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Lwcsembwrg

Mae'r Comisiwn o'r farn bod disgwyl i gynllun Lwcsembwrg gyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â phob un neu is-set sylweddol o heriau a nodwyd yn yr argymhellion perthnasol sy'n benodol i wlad (CSRs). Yn benodol, mae'n cyfrannu at fynd i'r afael â CSRs ar bolisïau'r farchnad lafur trwy fynd i'r afael â chamgymhariadau sgiliau a gwella cyflogadwyedd gweithwyr hŷn. Mae hefyd yn cyfrannu at gynyddu gwytnwch y system gofal iechyd, cynyddu'r tai sydd ar gael, y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, a gorfodi'r fframwaith gwrth-wyngalchu arian.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Lwcsembwrg, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o chwe philer Rheoliad yr RRF.

Cefnogi prosiectau buddsoddi a diwygio blaenllaw

Mae cynllun Lwcsembwrg yn cynnig prosiectau mewn pum ardal flaenllaw yn Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n delio â materion sy'n gyffredin i bob Aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Er enghraifft, mae Lwcsembwrg wedi cynnig mesurau sydd â'r nod o gynyddu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd gwasanaeth gweinyddiaeth gyhoeddus trwy ddigideiddio gwell.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Llongyfarchiadau i Lwcsembwrg am ddylunio cynllun adfer y mae ei ffocws ar y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol yn mynd ymhell y tu hwnt i’r gofynion sylfaenol. Bydd hyn yn gwneud cyfraniad sylweddol at adferiad Lwcsembwrg o'r argyfwng, gan addo dyfodol mwy disglair i'w phobl ifanc trwy fuddsoddi mewn rhaglenni sgiliau digidol, hyfforddiant i geiswyr gwaith a'r di-waith, ynghyd â chynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy a chynaliadwy. Bydd y buddsoddiadau hyn yn gwneud economi Lwcsembwrg yn addas ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Mae hefyd yn dda gweld cynlluniau Lwcsembwrg i fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a digideiddio ei wasanaethau cyhoeddus ymhellach - y ddau faes sydd â photensial ar gyfer twf economaidd cadarn. ”

Mae'r asesiad hefyd yn canfod nad yw'r un o'r mesurau sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun yn niweidio'r amgylchedd yn sylweddol, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Ystyrir bod y systemau rheoli a roddwyd ar waith gan Lwcsembwrg yn ddigonol i amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb. Mae'r cynllun yn darparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Er bod ei gyfraniad ariannol yn gymharol gyfyngedig o ran maint, mae cynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg ar fin cyflawni gwelliannau gwirioneddol mewn nifer o feysydd. Yn arbennig o gadarnhaol yw'r ffocws cryf ar gefnogi trosglwyddiad hinsawdd y Ddugiaeth Fawr, gyda mesurau pwysig i annog pobl i gymryd cerbydau trydan a chynyddu effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau. Bydd dinasyddion hefyd yn elwa o'r ymdrech i hybu gwasanaethau cyhoeddus digidol a darparu mwy o dai fforddiadwy. Yn olaf, rwy'n croesawu'r ffaith bod y cynllun yn cynnwys camau sylweddol i atgyfnerthu'r fframwaith gwrth-wyngalchu arian a'i orfodi ymhellach. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 93m mewn grantiau i Lwcsembwrg o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 12m i Lwcsembwrg wrth rag-ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer Lwcsembwrg.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg € 93m

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac Atebion

Taflen ffeithiau ar gynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Lwcsembwrg

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Lwcsembwrg

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd