Cysylltu â ni

gwleidyddiaeth

Mae ASEau yn codi pryder ynghylch methiant Janša i benodi erlynwyr i EPPO ac ymosodiadau ar y cyfryngau

cyhoeddwyd

on

Prif Weinidog Slofenia Janez Janša

Mynychodd y Prif Weinidog Slofenia Janez Janša sesiwn lawn Senedd Ewrop ar ddechrau arlywyddiaeth chwe mis Slofenia. Bydd yr arlywyddiaeth yn canolbwyntio ar weithredu pecyn ysgogiad yr UE y Genhedlaeth Nesaf yn amserol, ar hwyluso mabwysiadu cynlluniau adfer cenedlaethol ac ar y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop. Defnyddiodd ASE yr achlysur i godi pryder ynghylch rhyddid y wasg yn Slofenia a methiant y llywodraeth i benodi dau erlynydd i swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO). 

Dywedodd Janša ei fod yn flin bod oedi, ond nid yw hyn yn golygu bod Slofenia yn tynnu’n ôl o’r mecanwaith hwn: “A dweud y gwir, hoffem i bob aelod-wladwriaeth gymryd rhan yn yr EPPO. Credwn fod hwn yn fecanwaith angenrheidiol ar gyfer goruchwylio cronfeydd Ewropeaidd yn dda a'i fod er ein budd cyffredin. ” Dywedodd fod yr oedi o ganlyniad i gymhlethdodau gweithdrefnol sy'n gysylltiedig â phenodi Gweinidog Cyfiawnder newydd ac y byddai erlynwyr yn cael eu penodi erbyn yr Hydref. 

Canslodd llywodraeth Janša enwebiad dau erlynydd (i’w gymeradwyo gan Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop) gan annog ymddiswyddiad y Gweinidog Cyfiawnder Lilijana Kozlovič. Mewn datganiad, Ysgrifennodd Prif Erlynydd Ewrop, Laura Kövesi: “Mae diffyg amlwg cydweithrediad diffuant awdurdodau Slofenia gyda’r EPPO yn tanseilio’r ymddiriedaeth yng ngweithrediad effeithiol y systemau rheoli a rheoli ar gyfer cronfeydd yr UE yn Slofenia."

Cododd ASEau bryderon hefyd ynghylch rhyddid y cyfryngau, gan nodi adroddiad Gohebwyr Heb Ffiniau 2020 lle adroddodd fod plaid y Prif Weinidog yr SDS: “Wedi cynyddu ei hymgyrch o aroglau a bygythiadau yn erbyn newyddiadurwyr, ar gyfryngau cymdeithasol ac mewn allfeydd cyfryngau, rhai o sydd bellach yn eiddo i KESMA, y sylfaen sy'n gyfrifol am rwydwaith o allfeydd cyfryngau pro-lywodraeth yn Hwngari. Mae lefel uchel crynodiad perchnogaeth y cyfryngau yn Slofenia yn gwanhau plwraliaeth ac yn annog hunan-sensoriaeth. ”

Atebodd Janša nad oedd newyddiadurwyr yn deall yr iaith yn unig ac na ddylent gredu'r hyn a ddywedwyd wrthynt. Dywedodd y dylai newyddiadurwyr ddod i Slofenia am wythnos, gyda chyfieithydd ar y pryd i weld agwedd y llywodraeth tuag at y wasg. 

Cyn llywyddiaeth Slofenia, Gohebwyr Heb Ffiniau o'r enw ar wladwriaethau’r UE i fod yn wyliadwrus o ran unrhyw ymdrechion gan Janša i rwystro ymdrechion i gryfhau rhyddid y cyfryngau yn Ewrop: “Byth ers dod i rym ym mis Mawrth 2020, mae’r Prif Weinidog Janez Janša a’i lywodraeth wedi dangos diystyrwch dros ryddid y cyfryngau. Maent yn aml wedi ymosod ar newyddiadurwyr Slofenia a rhyngwladol ar rwydweithiau cymdeithasol, wedi ceisio tanseilio annibyniaeth olygyddol ac ariannol y teledu cyhoeddus RTV SLO ac yn fympwyol atal cyllid asiantaeth y wasg genedlaethol STA. Mae'r cyfryngau beirniadol dan bwysau gan ddosbarthiad gwahaniaethol hysbysebu gan y llywodraeth, tra bod Slofenia yn ymfalchïo yn un o'r enghreifftiau mwyaf egnïol o achosion cyfreithiol ymosodol o'r enw SLAPPs a ffeiliwyd, ymhlith eraill, gan unigolyn sydd â chysylltiadau agos â Janez Janša. 

“Mae cynghreiriad o Viktor Orban, Prif Weinidog Slofenia wedi cymryd ei wlad i lawr llwybr cyfundrefn Hwngari. Adlewyrchir y dirywiad hwn wrth i Slofenia ostwng 4 lle i'r 36ain safle yn y Mynegai Rhyddid Gwasg y Byd cyhoeddwyd gan Gohebwyr Heb Ffiniau yn 2021. ”

Gohebydd UE

Nid yw haf a'r ‘livin’… bob amser mor hawdd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd ar wyliau yn swyddogol, cafodd y Comisiwn ei gyfarfod coleg olaf cyn gwyliau'r haf ac mae gan y Cyngor ei gyfarfodydd gweinidogol olaf yr wythnos nesaf. A yw hynny'n golygu y gallwn bacio'n hapus ein bwcedi a'n rhawiau ac anelu am y traeth?

Wel, ie, ond Gohebydd UE ni fydd yn mynd ar wyliau, oherwydd mae rhywbeth yn digwydd bob amser ac mae rhywbeth fel arfer yn gofyn am ymateb yr UE, neu hyd yn oed weithredu. Mae hefyd yn syniad da aros ar flaenau eich traed yn ystod yr haf, rhag ofn bod y Comisiwn eisiau cyhoeddi rhywbeth yn dawel y byddai'n well ganddo hedfan o dan y radar. 

Weithiau, gall y Comisiwn synnu gohebwyr cysglyd ym Mrwsel, sydd ddim ond eisiau mwynhau Ricard ar deras, gyda rhywbeth eithaf mawr, fel ym mis Awst 2016 pan gyhoeddodd Vestager y dylai Apple ad-dalu biliynau mewn cymorth gwladwriaethol anghyfreithlon i lywodraeth Iwerddon am y dreth ddetholus. manteision yr oedd yn elwa ohonynt. 

Felly aros diwnio i Gohebydd UE, ond bydd y cylchlythyr yn mwynhau seibiant Awst.

Ni fydd gweinidogion cyllid yn hongian eu hesgidiau tan ddydd Mawrth, bydd gweinidogion economaidd a chyllid anffurfiol (ECOFIN) ddydd Llun i drafod y cynigion gwrth-wyngalchu arian newydd a gyflwynodd y Comisiwn yr wythnos diwethaf, gyda chyfle i weinidogion fynegi eu barn. Maent hefyd yn debygol o roi'r nod i bedwar cynllun adfer a gwytnwch cenedlaethol arall.

Bydd dyfarniadau llys diweddar yr UE ar system farnwrol Gwlad Pwyl a’r pryder cynyddol am ddiystyrwch Hwngari ar werthoedd yr UE a rheolaeth y gyfraith - a amlygir yn fwyaf diweddar yn ei chyfraith LGBTQ, yn parhau i fynd i’r afael â misoedd yr haf.

Dyddiad allweddol yw 16 Awst, y dyddiad y mae'r Comisiwn wedi'i roi i Wlad Pwyl i gydymffurfio â dyfarniadau'r llys. Os na, ac mae ffynonellau Pwylaidd yn awgrymu na wnânt hynny, mae hyn yn golygu defnyddio dirwy ddyddiol sylweddol. Bydd bron yn sicr yn golygu y bydd y Senedd a llawer o wledydd yr UE yn mynnu bod 'amodoldeb rheolaeth y gyfraith' yn cael ei gymhwyso gan atal y cyllid hael gan yr UE a dderbynnir gan y ddwy wlad. 

Nos Fercher, bydd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen yn cadeirio cyfarfod y pwyllgor cynghori ar COVID-19. Gallai cynnydd yr amrywiad Delta ledled Ewrop ddifetha llanast, er bod yr UE yn gwneud gwaith da iawn o gyrraedd ei darged o 70% o holl oedolion yr UE sydd wedi'u brechu'n llawn erbyn mis Medi. 

Felly mwynhewch eich gwyliau, cadwch yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at fis Medi!

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r UE yn rhestru pryderon rheolaeth y gyfraith ar gyfer Hwngari, Gwlad Pwyl, sy'n ganolog i ryddhau cronfeydd COVID

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi rhestru pryderon difrifol ynghylch rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl a Hwngari mewn adroddiad a allai helpu i benderfynu a ydyn nhw'n derbyn biliynau o ewro yng nghronfeydd yr UE i helpu i wella o'r pandemig coronafirws, yn ysgrifennu Jan Strupczewski.

Fe roddodd cangen weithredol yr Undeb Ewropeaidd hefyd i Wlad Pwyl tan Awst 16 gydymffurfio â dyfarniad gan brif lys yr UE yr wythnos diwethaf, a anwybyddwyd gan Warsaw, bod system Gwlad Pwyl ar gyfer disgyblu barnwyr yn torri cyfraith yr UE ac y dylid ei hatal. Darllen mwy.

Os na fydd Gwlad Pwyl yn cydymffurfio, byddai’r comisiwn yn gofyn i lys yr UE osod sancsiynau ariannol ar Warsaw, meddai Is-lywydd y comisiwn, Vera Jourova, wrth gynhadledd newyddion.

Roedd y comisiwn eisoes wedi codi llawer o’r pryderon mewn adroddiad y llynedd ond efallai eu bod bellach yn arwain at ganlyniadau gwirioneddol gan fod Brwsel wedi sicrhau bod ei gronfa adfer o grantiau a benthyciadau gwerth cyfanswm o 800 biliwn ewro yn amodol ar gadw at reol y gyfraith.

Dywedodd y comisiwn fod Gwlad Pwyl a Hwngari yn tanseilio plwraliaeth y cyfryngau ac annibyniaeth llys. Nhw yw'r unig ddwy wlad yn y bloc 27 aelod o dan ymchwiliad ffurfiol yr UE am beryglu rheolaeth y gyfraith.

"Efallai y bydd y Comisiwn yn ystyried adroddiad Rheol y Gyfraith ... wrth nodi ac asesu torri egwyddorion rheol y gyfraith sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr Undeb," meddai'r comisiwn mewn datganiad.

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Gwlad Pwyl, Piotr Muller, ar Twitter y byddai’r llywodraeth yn dadansoddi dogfennau gan y comisiwn ynglŷn â’r angen i gydymffurfio â dyfarniadau llys yr UE.

Dywedodd Gweinidog Cyfiawnder Hwngari, Judit Varga, ar Facebook fod y comisiwn yn blacmelio Hwngari oherwydd deddf amddiffyn plant na fydd yn caniatáu i "weithredwyr LGBTQ ac unrhyw bropaganda rhywiol ddod i mewn i ysgolion meithrin ac ysgolion Hwngari".

Mae gweithrediaeth yr UE eisoes wedi gohirio ei gymeradwyaeth ar 7.2 biliwn ewro ar gyfer Hwngari mewn ymgais i ennill consesiynau rheolaeth y gyfraith gan lywodraeth y Prif Weinidog Viktor Orban ac nid yw eto wedi rhoi sêl bendith i 23 biliwn ewro mewn grantiau a 34 biliwn mewn benthyciadau rhad. dros Wlad Pwyl.

Dywedodd Jourova na allai ragweld pryd y gallai arian i Wlad Pwyl gael ei gymeradwyo a nododd fod yn rhaid i Warsaw argyhoeddi'r comisiwn yn gyntaf fod ganddo system gredadwy o reoli ac archwilio ar gyfer gwario arian yr UE.

Dywedodd yr adroddiad nad oedd Hwngari wedi dilyn cais y comisiwn i gryfhau annibyniaeth farnwrol a bod ei strategaeth gwrth-lygredd yn rhy gyfyngedig o ran cwmpas.

Mewn degawd mewn grym, mae Orban wedi defnyddio biliynau o ewros o gronfeydd y wladwriaeth a’r UE yn rhannol i adeiladu elit busnes ffyddlon sy’n cynnwys rhai aelodau o’r teulu a ffrindiau agos.

Cyfeiriodd y comisiwn at ddiffygion parhaus yng nghyllid plaid wleidyddol Hwngari a risgiau clientelism a nepotiaeth mewn gweinyddiaeth gyhoeddus lefel uchel.

Mae symiau sylweddol o hysbysebu gan y wladwriaeth yn mynd i gyfryngau sy’n cefnogi’r llywodraeth, tra bod allfeydd annibynnol a newyddiadurwyr yn wynebu rhwystr a dychryn, meddai.

Mynegodd yr adroddiad bryder hefyd ynghylch dylanwad plaid y Gyfraith a Chyfiawnder cenedlaetholgar Gwlad Pwyl (PiS) dros y system gyfiawnder.

Roedd yn rhestru'r hyn a ddywedodd a wnaed yn benodiadau a newidiadau anghyfreithlon gan PiS i'r tribiwnlys cyfansoddiadol a chyrff eraill, a gwrthod Warsaw o ddyfarniadau llys yr UE yn rhwymo pob aelod-wladwriaeth.

Nododd y comisiwn fod yr erlynydd cyffredinol, a oedd yn gyfrifol am olrhain llygredd y wladwriaeth, ar yr un pryd yn weinidog cyfiawnder Gwlad Pwyl ac yn wleidydd gweithredol PiS.

Ers y llynedd, mae'r amgylchedd proffesiynol i newyddiadurwyr yng Ngwlad Pwyl wedi dirywio oherwydd "achos barnwrol bygythiol, methiant cynyddol i amddiffyn newyddiadurwyr a gweithredoedd treisgar yn ystod protestiadau, gan gynnwys gan heddluoedd", meddai.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: Mwy o lais i ranbarthau a phartneriaid cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

logo

Cytunodd y Bwrdd Gweithredol i ddyrannu mwy o seddi yng Nghyfarfod Llawn y Gynhadledd i gynrychiolwyr etholedig rhanbarthol a lleol, yn ogystal ag i bartneriaid cymdeithasol.

Chweched cyfarfod Bwrdd Gweithredol y Gynhadledd oedd yr un cyntaf yn ystod Llywyddiaeth Slofenia'r Cyngor.

Diwygiodd y Bwrdd Gweithredol y Rheolau Gweithdrefn trwy ychwanegu chwe chynrychiolydd etholedig o'r rhanbarth a chwech o awdurdodau lleol at Gyfarfod Llawn y Gynhadledd. Cytunwyd hefyd i gynyddu nifer y cynrychiolwyr o'r partneriaid cymdeithasol o bedwar, i gyfanswm o 12.

Yn ogystal, cyfnewidiodd y Bwrdd farn ar y cynllun cyfathrebu a ddatblygwyd ar y cyd gan Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn. Bydd y tri sefydliad yn ymdrechu i barhau i gydlynu eu gweithgareddau i hybu cyfranogiad y cyhoedd yn y platfform digidol amlieithog, a byddant yn annog cyrff eraill, yn enwedig y rhai sy'n cymryd rhan yn y Bwrdd Gweithredol a'r Cyfarfod Llawn i wneud yr un peth.

Derbyniodd y Bwrdd ddiweddariad ar drefniadaeth y Paneli Dinasyddion Ewropeaidd. Fe wnaethant hefyd drafod dulliau gweithio'r gweithgorau llawn y bydd cynrychiolwyr y Paneli priodol yn cymryd rhan ynddynt.

Yn y trafodaethau heddiw, dywedodd Cyd-gadeirydd Senedd Ewrop, Guy Verhofstadt: “Mae trafodaethau ac addasiadau heddiw yn y rheolau yn golygu ein bod yn agosáu at ddiwedd cam dylunio’r Gynhadledd. Rydym nawr yn edrych ymlaen at y cam cynnwys gyda'r casgliad parhaus o syniadau dinasyddion ar y platfform digidol ynghyd â chynigion Paneli Dinasyddion yn dechrau gweithio ym mis Medi. Bydd y rhain i gyd yn bwydo i'r Cyfarfod Llawn fel ein bod yn gallu cyflawni Undeb mwy effeithiol, ymatebol a democrataidd y mae ein dinasyddion yn mynnu ac yn ei haeddu. ”

Ar ran Llywyddiaeth Cyngor yr UE, nododd Ysgrifennydd Gwladol Slofenia dros Faterion yr UE a Chyd-Gadeirydd Gašper Dovžan: “Nod y diweddariad heddiw yn nhrefniant y gynhadledd yw dod ag Ewrop ymhellach y tu hwnt i’w phriflythrennau a rhoi mwy o lais. i ddinasyddion o bob cefndir. Mae gan bob Ewropeaidd ei freuddwydion a'i bryderon ei hun am Ewrop ac mae'n rhaid i Ewrop wrando ar bob un ohonynt wrth drafod ein dyfodol cyffredin. Rydyn ni eisiau cymaint o bobl Ewropeaidd â phosib lle bynnag maen nhw i ddweud eu dweud er mwyn i ni glywed pa fath o Ewrop maen nhw am fyw mewn 30 mlynedd o nawr. ”

Dywedodd Is-lywydd Democratiaeth a Demograffeg y Comisiwn Ewropeaidd a Chyd-Gadeirydd Dubravka Šuica “Rydym yn edrych ymlaen at gam nesaf y broses: trafodaethau Paneli Dinasyddion Ewropeaidd, sef agwedd wirioneddol arloesol y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop. ”

Cefndir

Mae'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop yn cyfuno digwyddiadau ar-lein ac all-lein, lleol, rhanbarthol, cenedlaethol ac Ewrop gyfan, a drefnir gan sefydliadau a dinasyddion cymdeithas sifil, y sefydliadau Ewropeaidd, ac awdurdodau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae canlyniadau'r digwyddiadau hyn, ynghyd â'r syniadau sy'n gysylltiedig â dyfodol Ewrop, yn cael eu cyhoeddi ar y platfform digidol amlieithog. Byddant yn sylfaen ar gyfer trafodaethau pellach mewn pedwar Panel Dinasyddion Ewropeaidd, sy'n cynnwys prif bynciau'r Gynhadledd. Bydd tua 800 o ddinasyddion a ddewisir ar hap, gan adlewyrchu amrywiaeth economaidd-gymdeithasol, ddemograffig ac addysgol yr UE, yn cymryd rhan mewn sawl sesiwn drafod o'r pedwar Panel Dinasyddion Ewropeaidd hyn, 200 o ddinasyddion i bob panel. Byddant yn cynnig syniadau ac argymhellion a fydd yn bwydo i Gyfarfod Llawn y Gynhadledd, ac yn y pen draw i Adroddiad Terfynol y Gynhadledd.

Mae'r platfform digidol amlieithog yn gwbl ryngweithiol: gall pobl ymgysylltu â'i gilydd a thrafod eu cynigion gyda chyd-ddinasyddion o bob Aelod-wladwriaeth, yn 24 iaith swyddogol yr UE. Anogir pobl o bob cefndir ac mewn niferoedd mor fawr â phosibl i gyfrannu, trwy'r platfform, wrth lunio eu dyfodol - a hefyd i hyrwyddo'r platfform ar sianeli cyfryngau cymdeithasol, gyda'r hashnod #TheFutureIsYours.

Y camau nesaf

Ym mis Medi, cynhelir sesiynau cyntaf y Paneli Dinasyddion Ewropeaidd.

Mwy o wybodaeth

Llwyfan digidol amlieithog

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd