Cysylltu â ni

coronafirws

Rhaid i'r economi, yr amgylchedd a lles pobl fynd law yn llaw yn yr UE ôl-COVID

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn sesiwn lawn mis Gorffennaf Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC), cyfarfu’r arlywydd, Christa Schweng, a’r aelodau â siaradwyr amlwg i drafod economi Ewropeaidd y dyfodol ar ôl y pandemig.

Gall ffyniant economaidd, gofalu am yr amgylchedd a lles pobl fynd law yn llaw. Dyma oedd y neges allweddol a gyflwynwyd gan lywydd EESC, Christa Schweng, yn y ddadl ar Economi ôl-COVID sy'n gweithio i bawb - Tuag at economi llesiant? a gynhaliwyd yn sesiwn lawn EESC ar 7 Gorffennaf 2021.

Dadleuodd Schweng ei bod yn amlwg yn y dyfodol bod angen i ni fonitro a gwerthfawrogi agweddau ehangach na'r rhai a adlewyrchir mewn CMC yn fwy effeithiol: "Mae agweddau fel ein hiechyd, ein natur, ein haddysg, ein gallu i arloesi a'n cymunedau yn bwysig," meddai.

hysbyseb

Gan gyfeirio at "gyfuno'r syniad o ffyniant â'r posibilrwydd o gynnydd cymdeithasol ar raddfa fyd-eang", gyda Nodau Datblygu Cynaliadwy 2030 fel sylfaen, ychwanegodd: "Mae'r amser wedi dod i'r UE weithio ar strategaeth gynhwysfawr: yr EESC yn barod i gefnogi'r myfyrdod ar y sylfeini ar gyfer economi ôl-COVID sy'n gweithio i bawb ac sy'n cynnwys dangosyddion newydd ar gyfer perfformiad economaidd a chynnydd cymdeithasol a all ddarparu darlun cynhwysfawr o les pobl. "

Y tu hwnt i CMC: tuag at economi llesiant

Cymerodd pedwar siaradwr amlwg ran yn y ddadl lawn.

hysbyseb

Tim Jackson, o’r Ganolfan Deall Ffyniant Cynaliadwy, yn glir mai iechyd - ac nid cyfoeth - oedd y sylfaen ar gyfer ffyniant a’r sylfaen ar gyfer meddwl pa fath o economi yr oeddem ei eisiau ar ôl y pandemig. Tynnodd sylw at y ffaith bod gan GDP lawer o gyfyngiadau a'i bod yn bwysig torri'r "ddibyniaeth ar dwf CMC" a dechrau myfyrio ar sut y gellid cynnal systemau lles mewn economïau nad oes ganddynt y lefel twf disgwyliedig.

Fabrice Murtin, gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), a gynhaliodd y lles hwnnw fel y cyfryw yn system gymhleth iawn ac nad oedd un economi llesiant ond llawer o economïau. Pwysleisiodd ei bod yn hanfodol dechrau llunio polisïau sy'n canolbwyntio ar bobl a bod anghydraddoldeb cymdeithasol yn wendid systemig ac yn gostwng effeithlonrwydd.

Yn ôl Sandrine Dixson-Declève, gan gynrychioli Clwb Rhufain, roedd yn hanfodol canolbwyntio ar bobl iach o fewn Ewrop iach a symud o dwf ar sail CMC i les a diogelwch. Gellid defnyddio'r gwersi a ddysgwyd o bandemig COVID-19 i ddeall yr hyn a oedd yn hanfodol a sicrhau newid.

Yn olaf, James Watson, o Business Europe, dywedodd fod CMC wedi'i genhedlu'n wreiddiol fel mesur ar gyfer gweithgaredd masnachol ond ei fod yn dal i wneud synnwyr i'w ddefnyddio er gwaethaf ei gyfyngiadau. Y ffordd ymlaen fyddai ei ategu â cherdyn sgorio ehangach a chytbwys sy'n cynnwys dangosyddion eraill fel dangosyddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

Economi sy'n canolbwyntio ar bobl

Gan gymryd y llawr yn ystod y ddadl, Séamus Boland, pwysleisiodd llywydd y Grŵp Amrywiaeth Ewrop, mai dim ond trwy drosglwyddo i fodel datblygu amgen sydd wedi'i wreiddio'n gadarn yn y SDGs y gellir sicrhau cynnydd cymdeithasol ac economi sy'n gweithio i bawb ac mai argyfwng COVID-19 oedd y cyfle i'w gael. iawn.

Stefano Mallia, llywydd y Grŵp Cyflogwyr, gyda blaenoriaethau newydd fel Bargen Werdd yr UE, NextGenerationEU, Pontio Cyfiawn a niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 byddai gennym set gyfan o ddangosyddion newydd i ymgynghori â nhw. Er mwyn cyflawni swyddi o ansawdd uchel a thwf cynaliadwy, roedd angen dwy biler arnom: sylfaen ddiwydiannol gref a gwydn er mwyn aros ar flaen y gad ym maes technoleg ac arloesi byd-eang, yn ogystal â marchnadoedd agored a system amlochrog yn seiliedig ar reolau sy'n cadw buddiannau'r UE. a gwerthoedd.

Oliver Röpke, dywedodd llywydd y Grŵp Gweithwyr, yn dilyn yr ymrwymiad cryf i dargedau’r piler cymdeithasol yn uwchgynhadledd Porto, y dylai’r economi llesiant hefyd ddarparu ar gyfer pobl sy’n gweithio a’u teuluoedd, gan sicrhau cyflogau gweddus, cyd-fargeinio cryf a chryf. cyfranogiad gweithwyr i reoli'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Ychwanegodd y dylai adferiad economaidd fynd law yn llaw â lles cymdeithasol os oedd am fod yn gynaliadwy.

Yn olaf, Peter Schmidt, llywydd yr Adran Amaethyddiaeth, Datblygu Gwledig a'r Amgylchedd (NAT) a rapporteur am farn EESC ar Yr economi gynaliadwy sydd ei hangen arnom, i ben trwy ddweud bod economi llesiant yn seiliedig ar wasanaethu pobl a bod yn rhaid i'r UE achub ar y cyfle a roddir gan y pandemig i fyfyrio ar ein gwendidau a llunio cynigion.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd