Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae llysoedd yn mynd â llysoedd am daith

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Prin bod mis yn mynd heibio heb i stori newyddion arall dorri am y llu o ffyrdd y mae cyfoethocaf y byd yn defnyddio bylchau cyfreithiol a threthi i gadw eu gweithgareddau'n gyfrinachol. P'un a yw'n enwogion yn sicrhau uwch-waharddebau i gadw eu materion all-briodasol oddi ar y tudalennau blaen neu oligarchiaid gan ddefnyddio cyfundrefnau treth alltraeth i guddio eu henillion na chafwyd adroddiadau amdanynt.

Y cynllun diweddaraf i boeni ymgyrchwyr tryloywder fu cwmnïau papur o awdurdodaethau cysgodol gan ddefnyddio llysoedd gwledydd mwy tryloyw i gystadleuwyr stymy neu arafu cyfiawnder, i gyd wrth guddio perchnogaeth cwmnïau a chuddio gwrthdaro buddiannau posibl. Mae o leiaf uwch-waharddebau, un o ddadleuon enwogion mwy diddorol yr ychydig ddegawdau diwethaf, yn gofyn am apêl i Uchel Lys Lloegr yn rhoi manylion yr achos a dyfarniad gan farnwr. Mewn cyferbyniad, mae endidau corfforaethol blwch post yn cael eu defnyddio i gamarwain pawb yn y system gyfreithiol o'r Barnwr i lawr i ohebydd ystafell y llys. 

Nid yw cwmnïau blwch post afloyw a reolir gan berchnogion dirgel yn ddim byd newydd wrth gwrs ac maent wedi tyfu i fyny ledled y byd mewn llu o wahanol ffurfiau. Mewn rhai sefyllfaoedd, fe'u sefydlwyd am resymau dilys.

hysbyseb

Yn yr un modd, gall cwmnïau cregyn - endidau corfforaethol heb weithrediadau busnes gweithredol neu asedau sylweddol - er enghraifft chwarae rôl ddilys yn sicrhau gwahanol fathau o ariannu neu'n gweithredu fel ymddiriedolwr atebolrwydd cyfyngedig i ymddiriedolaeth. Maent hefyd yn cael lle amlwg mewn llawer o sgandalau lle maent yn cael eu defnyddio gan gwmnïau ac unigolion preifat at ddibenion osgoi talu treth a gwyngalchu arian, gyda graddfa'r arfer hwn yn cael ei ddangos gan ollyngiad Papurau Panama yn 2016, fel yr amlygwyd gan ASEau.

Dros yr ychydig ddegawdau diwethaf, mae cwmnïau cregyn wedi cael eu defnyddio fwyfwy ar gyfer gwyngalchu arian o un awdurdodaeth i'r llall, yn aml gyda chymorth barnwyr dan fygythiad. Roedd y 'Russian Laundromat', cynllun gwyngalchu arian a gafodd gyhoeddusrwydd da a oedd yn gweithredu rhwng 2010 a 2014, yn cynnwys creu 21 o gwmnïau cregyn craidd wedi'u lleoli yn y DU, Cyprus a Seland Newydd.

Crëwyd y cwmnïau yn rhwydd a heb unrhyw dryloywder i ddangos y meddyliau rheoli a'r diddordebau ariannol a oedd yn fuddiol o'u camddefnyddio. Byddai perchnogion cudd y cwmnïau hyn wedyn yn eu defnyddio i wyngalchu arian trwy greu dyled ffug rhwng cwmnïau cregyn Rwsiaidd a gorllewinol ac yna llwgrwobrwyo barnwr Moldofaidd llygredig i orchymyn i’r cwmni “dalu” y ddyled honno i gyfrif a reolir gan y llys, y mae’r cudd yn ei guddio. yna gallai'r perchennog dynnu'r arian sydd bellach wedi'i lanhau. Cymerodd tua 19 o fanciau Rwseg ran yn y cynllun a helpodd i symud rhwng $ 20 biliwn ac € 80bn allan o Rwsia trwy rwydwaith o fanciau tramor, y mwyafrif ohonynt yn Latfia, i gwmnïau cregyn a ymgorfforwyd yn y Gorllewin.

hysbyseb

Tra cafodd y golchdy ei gau i lawr yn y pen draw, roedd gan y rhai y tu ôl iddo flynyddoedd i lanhau a symud degau o biliynau mewn ffawd sâl neu gyfaddawdu fel arall i system fancio'r gorllewin. Enwyd dyn busnes Moldofaidd a chyn AS, Veaceslav Platon yn bensaer Laundromat Rwseg gan lys Moldofa. Mae'n parhau i fod yr unig berson a gafwyd yn euog hyd yma o ganlyniad i ymchwiliadau troseddol i'r cynllun ar draws sawl awdurdodaeth. Systemau cyfiawnder gorllewinol oedd y lynchpins ar gyfer y cynllun cyfan, er eu bod yn gweithredu'n ddidwyll, nid oedd angen digon o dryloywder ynghylch pwy oedd y tu ôl i'r cwmnïau a oedd yn cyrchu'r llysoedd hyn.

Tra bod y golchdy wedi ei gau, mae cwmnïau ffug ffug wedi dod o hyd i ffordd newydd o ecsbloetio systemau cyfiawnder gorllewinol trwy ddefnyddio ymgyfreitha mewn awdurdodaethau cyfreithiol parchus. Yn 2020, adroddwyd bod oligarchiaid Rwsiaidd yn defnyddio cwmnïau ffug i wyngalchu arian trwy lysoedd Lloegr. Honnodd yr adroddiad y byddai oligarchs yn dwyn achosion yn eu herbyn eu hunain mewn llysoedd yn Lloegr gan ddefnyddio cwmni ffug, sydd wedi'i leoli mewn awdurdodaeth dreth afloyw, mai nhw oedd unig fuddiolwr yr achos ac yna y byddent yn “colli” yr achos yn fwriadol ac yn cael gorchymyn i drosglwyddo'r arian i'r cwmni. Gan ddefnyddio'r dull hwn, gallai arian o ffynonellau amheus gael ei lansio trwy orchymyn llys a mynd i mewn i system fancio'r gorllewin fel arian parod glân gyda tharddiad sy'n ymddangos yn gyfreithlon. 

Datblygiad pryderus arall yw'r dystiolaeth ddiweddar bod systemau cyflafareddu credadwy yn cael eu defnyddio fel offeryn i hyrwyddo arferion llygredig. Daethpwyd ag un achos o’r fath yn Llundain gan Process and Industrial Developments (P&ID), cwmni o Ynysoedd Virgin Prydain, yn erbyn Llywodraeth Nigeria dros gwymp contract 20 mlynedd i gynhyrchu pŵer. Cyhuddodd P&ID wladwriaeth gorllewin Affrica o dorri contract ac yn 2017 dyfarnodd panel cyflafareddu o blaid y cwmni gan ddyfarnu bron i $ 10bn iddynt. Dim ond pan gyfeiriwyd y mater i’r Uchel Lys yr adroddwyd bod “rhoddion” arian parod mewn amlenni brown wedi cael eu talu i swyddogion y Weinyddiaeth Adnoddau Petroliwm.

Mae P&ID, a sefydlwyd ar y cyd gan yr entrepreneuriaid Gwyddelig Mick Quinn a Brendan Cahill, wedi gwadu’r honiadau neu unrhyw gamwedd yn egnïol. Er bod y cyflafareddiad ymhell o fod ar ben, dadleuwyd bod yr achos wedi dangos pa mor hawdd y gellir trin prosesau setlo anghydfodau.  

Mae achos parhaus arall yn Iwerddon wedi datgelu ymhellach i ba raddau y gall cwmnïau cregyn drin llysoedd y Gorllewin. Mae Uchel Lys Iwerddon wedi dod yn ganolwr diweddaraf anghydfod corfforaethol Rwseg ddegawd o hyd ynghylch ToAZ, un o wneuthurwyr amonia mwyaf y byd, mewn achos sydd wedi gweld tua 200 o affidafidau yn Iwerddon yn unig. Yn ganolog iddo mae'r achos yn frwydr dros berchnogaeth y cwmni rhwng tad a mab euog Vladimir a Sergei Makhlai, a Dmitry Mazepin, dyn busnes cystadleuol o Rwseg sy'n dal cyfran leiafrifol yn y busnes. Yn 2019, canfu llys yn Rwseg fod y tîm tad a mab yn euog o gynnal twyll trwy werthu’r amonia ToAZ a gynhyrchwyd am bris ymhell islaw cyfraddau’r farchnad i gwmni cysylltiedig y gwnaeth deg ei werthu arno ar gyfradd uwch ar y farchnad gan ganiatáu i’r Makhlais bocedi’r gwahaniaeth. ar draul cyfranddalwyr ToAZ.

Ar ôl ffoi o Rwsia cyn y gallent gael eu carcharu, credir bellach bod y Makhlais yn defnyddio pedwar cwmni cregyn yn y Caribî i ddal eu cyfran fwyafrifol yn ToAZ. Erbyn hyn, mae'r pedwar cwmni hyn wedi defnyddio bodolaeth cwmni blwch post Gwyddelig arall i ffeilio hawliad $ 2bn am iawndal yn erbyn Mazepin yn llysoedd Iwerddon, yr honnir heb orfod ymhyfrydu pwy yw eu cyfranddalwyr, pwy sy'n rheoli'r cwmnïau na sut y daethant i fod yn ei feddiant o gyfranddaliadau mewn cwmni amonia yn Rwseg.

Er y gall hyn ymddangos fel popeth mewn diwrnod o waith ar gyfer eich anghydfod cyfreithiol safonol rhwng oligarchiaid Rwsiaidd a phrin yn fater o bryderon i'r cyhoedd, mae'n tynnu sylw at y cynnydd pryderus mewn cwmnïau ffug yn cael eu defnyddio fel ffryntiau mewn achosion cyfreithiol. Yn gyffredinol, mae'n ymddangos yn destun gwawd o'r syniad o gyfiawnder agored i gwmnïau cregyn Caribïaidd gael mynediad i lysoedd cyfraith gwlad ag enw da i gael clywed eu hachosion, defnyddio sicanery gweithdrefnol i arafu achos ac atal gorfodaeth mewn man arall i gyd wrth allu cuddio eu perchnogion a rheoli meddyliau gan y cyhoedd a'r llysoedd. Er bod enghreifftiau cyfredol yn ymwneud ag unigolion cyfoethog iawn yr honnir eu bod yn defnyddio'r tactegau hyn yn erbyn gwerin gyfoethog eraill, nid oes egwyddor na chynsail a fyddai'n atal buddiannau diegwyddor rhag defnyddio cwmnïau cregyn i guddio eu hymglymiad wrth iddynt lansio achos yn erbyn dinasyddion cyffredin, cyrff anllywodraethol neu newyddiadurwyr.

Dywedodd arbenigwr ariannol ym Mrwsel: “Er mwyn i systemau cyfiawnder y Gorllewin dalu mwy na dim ond gwefus-wasanaeth i egwyddor cyfiawnder agored rhaid cymhwyso safonau tryloywder sylfaenol i’r blaid sy’n ceisio cael mynediad i’r llys. Fel cam cyntaf hir-ddisgwyliedig, cwmnïau tramor a ddelir yn breifat ddylai fod y targed cyntaf o safonau newydd o ran tryloywder ymgyfreitha. Mae barn glir ar feddyliau rheoli a buddiolwyr masnachol ymgyfreithwyr er budd y cyhoedd ac, yn bwysicach fyth, er budd cyfiawnder. ”

Parhau Darllen
hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

Bauhaus Ewropeaidd Newydd: Camau gweithredu a chyllid newydd i gysylltu cynaliadwyedd ag arddull a chynhwysiant

cyhoeddwyd

on

logo

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu Cyfathrebu sy'n nodi cysyniad y Bauhaus Ewropeaidd Newydd. Mae hyn yn cynnwys nifer o gamau gweithredu polisi a phosibiliadau cyllido. Nod y prosiect yw cyflymu'r broses o drawsnewid amrywiol sectorau economaidd megis adeiladu a thecstilau er mwyn darparu mynediad i'r holl ddinasyddion at nwyddau sy'n gylchol ac yn llai dwys o ran carbon.

Mae'r Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn dod â dimensiwn diwylliannol a chreadigol i Fargen Werdd Ewrop, gyda'r nod o ddangos sut mae arloesi cynaliadwy yn cynnig profiadau diriaethol, cadarnhaol yn ein bywyd bob dydd.

Ar gyfer y cyllid, bydd tua € 85 miliwn wedi'i neilltuo ar gyfer prosiectau Bauhaus Ewropeaidd Newydd o raglenni'r UE yn 2021 - 2022. Bydd llawer o raglenni eraill yr UE yn integreiddio'r Bauhaus Ewropeaidd Newydd fel elfen o gyd-destun neu flaenoriaeth heb gyllideb bwrpasol wedi'i diffinio ymlaen llaw.

hysbyseb

Daw cyllid o wahanol raglenni'r UE gan gynnwys y Horizon Ewrop rhaglen ar gyfer ymchwil ac arloesi (yn enwedig cenadaethau Horizon Europe), y Rhaglen LIFE ar gyfer yr amgylchedd a gweithredu yn yr hinsawdd a'r Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Yn ogystal, bydd y Comisiwn yn gwahodd yr Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio gwerthoedd craidd Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn eu strategaethau ar gyfer datblygu tiriogaethol ac economaidd-gymdeithasol, a defnyddio rhannau perthnasol eu cynlluniau adfer a gwytnwch, yn ogystal â'r rhaglenni o dan bolisi cydlyniant i adeiladu dyfodol gwell i bawb.

Bydd y Comisiwn yn sefydlu a Lab Bauhaus Ewropeaidd Newydd: 'tanc meddwl a gwneud' i gyd-greu, prototeip a phrofi offer, atebion ac argymhellion polisi newydd. Bydd y Lab yn parhau ag ysbryd cydweithredol y mudiad sy'n dod â gwahanol gefndiroedd ynghyd ac yn estyn allan i gymdeithas, diwydiant a gwleidyddiaeth i gysylltu pobl a dod o hyd i ffyrdd newydd o greu gyda'i gilydd.

Mae'r Cyfathrebu wedi'i ysbrydoli gan y mewnbwn a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod cyd-ddylunio a oedd yn rhedeg o fis Ionawr i fis Gorffennaf lle derbyniodd y Comisiwn dros 2000 o gyfraniadau o bob rhan o Ewrop a thu hwnt.

hysbyseb

Meithrin mudiad sy'n tyfu

Ym mis Ionawr 2021, lansiwyd cam cyd-ddylunio Bauhaus Ewropeaidd Newydd i nodi a meddwl am atebion esthetig, cynaliadwy a chynhwysol ar gyfer ein lleoedd byw a helpu i gyflawni Bargen Werdd Ewrop. Galwodd rhan gyntaf y datblygiad ar bawb i ymuno â sgwrs i ailfeddwl am y ffordd rydyn ni'n byw gyda'n gilydd. Bwydodd y cyfnewidiadau hyn i'r cyfathrebiad Bauhaus Ewropeaidd Newydd a fabwysiadwyd heddiw.

Bydd cyd-greu yn parhau i fod yn hanfodol, a bydd yn esblygu yng ngoleuni'r canlyniadau concrit cyntaf, trwy asesiadau ac adolygiadau. Felly, bydd y Comisiwn yn dyfnhau'r gwaith ymhellach gyda'r Gymuned Bauhaus Ewropeaidd Newydd sy'n tyfu o unigolion, sefydliadau ac awdurdodau ymroddedig. 

Mae'r mudiad hefyd yn cymryd ysbrydoliaeth o leoedd a phrosiectau hardd, cynaliadwy a chynhwysol presennol yn Ewrop. Mae'r Gwobrau Bauhaus Newydd Ewropeaidd cyntaf yn dathlu'r cyflawniadau hyn, gan ddyfarnu gwobrau ar draws deg categori, o 'gynhyrchion a ffordd o fyw', i 'leoedd wedi'u hailddyfeisio i gwrdd a rhannu'. Mae'r llinyn 'New European Bauhaus Rising Stars', sy'n agored i rai dan 30 oed yn unig, yn cefnogi ac yn annog y genhedlaeth iau i barhau i ddatblygu syniadau newydd a chysyniadau cyffrous. Bydd enillwyr yn derbyn eu gwobrau mewn seremoni wobrwyo ar 16 Medi.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Mae’r Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn cyfuno gweledigaeth fawr Bargen Werdd Ewrop â newid diriaethol ar lawr gwlad. Newid sy'n gwella ein bywyd bob dydd ac y gall pobl gyffwrdd a theimlo - mewn adeiladau, mewn mannau cyhoeddus, ond hefyd mewn ffasiwn neu ddodrefn. Nod y New European Bauhaus yw creu ffordd o fyw newydd sy'n paru cynaliadwyedd â dyluniad da, sydd angen llai o garbon ac sy'n gynhwysol ac yn fforddiadwy i bawb. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Trwy bontio gwyddoniaeth ac arloesi gyda chelf a diwylliant, a chymryd agwedd gyfannol, bydd y Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn creu atebion sydd nid yn unig yn gynaliadwy ac yn arloesol, ond hefyd yn hygyrch, yn fforddiadwy, ac yn gwella bywyd i bob un ohonom. "

Dywedodd y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira: “Trwy ei ddull trawsddisgyblaethol a chyfranogol, mae’r Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn atgyfnerthu rôl cymunedau, diwydiannau, arloeswyr a meddyliau creadigol lleol a rhanbarthol sy’n gweithio gyda’i gilydd i wella ansawdd ein bywyd. Bydd polisi cydlyniant yn trawsnewid syniadau newydd yn gamau gweithredu ar lefel leol. ”

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu ar y Bauhaus Ewropeaidd Newydd

Atodiad 1 - Adroddiad ar y cam cyd-ddylunio

Atodiad 2 - Symud rhaglenni'r UE

Atodiad 3 - Yr ecosystem polisi Bauhaus Ewropeaidd Newydd

Holi ac Ateb

Gwefan Bauhaus Ewropeaidd newydd

Ford Gron Lefel Uchel

Anerchiad Cyflwr yr Undeb gan yr Arlywydd von der Leyen

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cyflwr yr UE: Ymladd yn erbyn COVID-19, adferiad, hinsawdd a pholisi allanol

cyhoeddwyd

on

Yn nadl flynyddol Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd, cwestiynodd ASEau Arlywydd y Comisiwn von der Leyen am heriau mwyaf uniongyrchol yr UE, sesiwn lawn  AFCO.

Dechreuodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ei hail anerchiad Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd gan dynnu sylw, yn yr argyfwng iechyd byd-eang mwyaf ers canrif, at yr argyfwng economaidd byd-eang dyfnaf ers degawdau a’r argyfwng planedol carreg erioed, “gwnaethom ddewis mynd iddo gyda'n gilydd. Fel un Ewrop. A gallwn fod yn falch ohono ”. Pwysleisiodd fod Ewrop ymhlith arweinwyr y byd o ran cyfraddau brechu, wrth rannu hanner ei chynhyrchiad brechlyn â gweddill y byd. Nawr y flaenoriaeth yw cyflymu brechu byd-eang, parhau ag ymdrechion yn Ewrop a pharatoi'n dda ar gyfer pandemigau yn y dyfodol.

Wrth edrych ymlaen, nododd mai “digidol yw’r mater gwneud neu dorri” a chyhoeddodd Ddeddf Sglodion Ewropeaidd newydd, gan ddod â galluoedd ymchwil, dylunio a phrofi o safon fyd-eang Ewrop ynghyd a chydlynu buddsoddiadau’r UE a chenedlaethol ar lled-ddargludyddion. O ran newid yn yr hinsawdd, nododd von der Leyen “gan ei fod wedi’i wneud gan ddyn, y gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch”. Amlygodd mai'r UE, gyda'r Fargen Werdd, oedd yr economi fawr gyntaf i gyflwyno deddfwriaeth gynhwysfawr yn y maes hwn ac addawodd gefnogi gwledydd sy'n datblygu trwy ddyblu cyllid ar gyfer bioamrywiaeth ac addo € 4 biliwn ychwanegol ar gyfer cyllid hinsawdd tan 2027 i gefnogi eu gwyrdd. trosglwyddo.

hysbyseb

Wrth siarad am bolisi tramor a diogelwch, galwodd am Bolisi Amddiffyn Seiber Ewropeaidd a Deddf Seiber Cydnerthu Ewropeaidd newydd a chyhoeddodd uwchgynhadledd ar amddiffyniad Ewropeaidd i'w gynnal o dan Arlywyddiaeth Ffrainc.

Manfred WEBER (EPP, DE) tynnodd sylw at ganlyniadau cymdeithasol ac economaidd argyfwng COVID-19 a dywedodd fod angen i Ewrop greu swyddi newydd ar frys, hefyd yn y sector iechyd lle mae'r UE yn arwain gyda brechlynnau COVID-19. Plediodd am raglen argyfwng masnach UE-UD ar gyfer y sectorau trafnidiaeth a symudedd a digidol a chynllun i dorri biwrocratiaeth. Dylai amddiffyn Ewropeaidd gael ei gryfhau gyda grym ymateb cyflym, a throdd Europol yn FBI Ewropeaidd, daeth i'r casgliad.

Iratxe GARCÍA (S&D, ES) asesodd frwydr yr UE yn erbyn y pandemig a’i ganlyniadau yn gadarnhaol: “Mae 70% o’r boblogaeth yn cael eu brechu, mae rhyddid i symud yn realiti eto ac mae cronfeydd NextGenerationEU eisoes yn cael eu dosbarthu”. Mae'r newid tuag at economi werdd hefyd ar y trywydd iawn, ychwanegodd, ond “nid ydym wedi gwneud digon i sicrhau lles dinasyddion”, gan nodi bod yr argyfwng wedi gwaethygu anghydraddoldebau ac wedi taro'r rhai mwyaf agored i niwed yn galetach.

hysbyseb

Dacian CIOLOŞ (Adnewyddu, RO) wedi cwyno bod y Comisiwn wedi bod yn cymryd rhan mewn diplomyddiaeth gyda'r Cyngor yn rhy aml yn lle cymryd rhan mewn llunio polisïau gyda'r Senedd. Gan bwysleisio mai gwerthoedd Ewropeaidd yw sylfeini ein Hundeb, anogodd y Comisiwn i ddechrau defnyddio'r mecanwaith amodoldeb a sefydlwyd i amddiffyn cyllideb yr UE rhag torri i reol y gyfraith sydd mewn grym am bron i flwyddyn ond na chafodd ei chymhwyso erioed, i roi'r gorau i ariannu symudiadau afreolaidd mewn sawl rhan o Ewrop lle mae annibyniaeth farnwrol yn cael ei erydu, newyddiadurwyr yn cael eu llofruddio a lleiafrifoedd yn gwahaniaethu yn eu herbyn.

Philippe LAMBERTS (Gwyrddion / EFA, BE) mynnu mwy o uchelgais hinsawdd: “cyflymach, uwch, cryfach: mae’n hen bryd cymhwyso’r nodau Olympaidd i’n hymdrechion i achub y blaned”. Gofynnodd hefyd am newidiadau yn y systemau cyllidol a chymdeithasol i sicrhau bywyd urddasol i bawb. O ran polisi allanol, nododd Lamberts mai dim ond trwy rannu sofraniaeth y gallai’r UE ddod yn “bwysau trwm” ar y sîn fyd-eang, a gwnaeth yn glir na fydd “Fortress Europe’ byth yn chwaraewr geopolitical uchel ei barch ”. Yn olaf, roedd yn gresynu na fyddai gwledydd yr UE’ y prif bryder dros Afghanistan yw osgoi unrhyw Afghanistan rhag rhoi eu traed ar diriogaeth Ewrop.

Nid oes angen “areithiau blodeuog” ar ddinasyddion yr UE, maen nhw “eisiau cael eu gadael ar eu pennau eu hunain”, meddai Jörg MEUTHEN (ID, DE). Beirniadodd gynlluniau’r Comisiwn o “dreuliau enfawr” - ar gyfer y Fargen Werdd, ar gyfer y gronfa adfer, ar gyfer “Fit for 55”, y byddai’n rhaid i ddinasyddion dalu amdano yn y diwedd. Rhybuddiodd am fiwrocratiaeth gynyddol a gresynu at y trawsnewidiad tuag at ynni gwyrdd, gan bledio am fwy o ynni niwclear.

Raffaele FITTO (ECR, IT) rhybuddiodd “nad yw adnoddau NextGenerationEU yn unig yn ddigonol” a mynnodd ddiwygio’r Cytundeb Sefydlogrwydd. Galwodd hefyd am newid rheolau cymorth gwladwriaethol a pholisi masnach mwy ymreolaethol. “Ni ellir mynd i’r afael â’r trawsnewidiad amgylcheddol heb ystyried yr hyn sy’n digwydd yn y byd ac yn enwedig yr effaith ar ein system gynhyrchu”, ychwanegodd. Yn ôl rheolaeth y gyfraith a Gwlad Pwyl, gwadodd Fitto “orfodaeth wleidyddol gan fwyafrif nad yw’n parchu cymwyseddau gwladwriaethau unigol”.

Yn ôl Martin SCHIRDEWAN (Y Chwith, DE), Mae Ms von der Leyen wedi canmol ei hun ond heb gyflwyno unrhyw atebion i broblemau heddiw. Mynnodd fod amddiffyniad patent ar gyfer brechlynnau yn cael ei ddileu ac yn gresynu bod y 10 biliwnydd cyfoethocaf yn Ewrop wedi cynyddu eu ffawd ymhellach yn ystod y pandemig tra bod un o bob pump o blant yn yr UE yn tyfu i fyny mewn perygl neu mewn perygl o dlodi.

siaradwyr

Ursula VON DER LEYEN, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd

Manfred WEBER (EPP, DE)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Dacian CIOLOŞ (Adnewyddu, RO)

Philippe LAMBERTS (Gwyrdd / EFA, BE)

Jörg MEUTHEN (ID, DE)

Raffaele FITTO (ECR, TG)

Martin SCHIRDEWAN (Y Chwith, DE)

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn cynnig Llwybr i'r Degawd Digidol i gyflawni trawsnewidiad digidol yr UE erbyn 2030

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Medi, cynigiodd y Comisiwn Lwybr i'r Degawd Digidol, cynllun pendant i gyflawni trawsnewidiad digidol ein cymdeithas a'n heconomi erbyn 2030. Bydd y Llwybr arfaethedig i'r Degawd Digidol yn cyfieithu uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 i mewn i fecanwaith dosbarthu concrit. Bydd yn sefydlu fframwaith llywodraethu yn seiliedig ar fecanwaith cydweithredu blynyddol gyda'r Aelod-wladwriaethau i gyrraedd 2030 Targedau Degawd Digidol ar lefel yr Undeb ym meysydd sgiliau digidol, isadeileddau digidol, digideiddio busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn anelu at nodi a gweithredu prosiectau digidol ar raddfa fawr sy'n cynnwys y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau. Amlygodd y pandemig y rôl ganolog y mae technoleg ddigidol yn ei chwarae wrth adeiladu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus. Yn benodol, datgelodd yr argyfwng raniad rhwng busnesau digidol addas a'r rhai sydd eto i fabwysiadu datrysiadau digidol, ac amlygodd y bwlch rhwng ardaloedd trefol, gwledig ac anghysbell sydd â chysylltiad da. Mae digideiddio yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd ar y farchnad Ewropeaidd, lle arhosodd mwy na 500,000 o swyddi gwag ar gyfer seiberddiogelwch ac arbenigwyr data yn 2020. Yn unol â gwerthoedd Ewropeaidd, dylai'r Llwybr i'r Degawd Digidol atgyfnerthu ein harweiniad digidol a hyrwyddo polisïau digidol cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar bobl. grymuso dinasyddion a busnesau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau. Mae Cyfeiriad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen hefyd ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd