Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Ymfudo yn Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae ymfudo yn cynrychioli heriau a chyfleoedd i Ewrop. Dysgwch sut mae'r UE yn delio â symudiadau ffoaduriaid a lloches, Cymdeithas.

Roedd dyfodiad digynsail ceiswyr lloches ac ymfudwyr afreolaidd i'r UE, a gyrhaeddodd ei uchafbwynt yn 2015, yn gofyn am ymateb yr UE ar nifer o lefelau. Yn gyntaf, polisïau i drin mewnfudo rheolaidd ac afreolaidd, ac yn ail, rheolau cyffredin ledled y UE ar loches. Arweiniodd y mewnlifiad mudol hefyd at angen mesurau a diwygiadau ychwanegol i sicrhau diogelwch ffiniau ynghyd â rhannu cyfrifoldebau ac undod yn decach ymhlith gwledydd yr UE.

Y mater mudo

hysbyseb

Mae Ewrop yn gyrchfan ymfudo am amryw resymau. Mae'r achosion ymfudo yn gymysgedd o ffactorau gwthio a thynnu ac yn amrywio o ddiogelwch, demograffeg a hawliau dynol i dlodi a newid yn yr hinsawdd.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu’n rhaid i Ewrop ymateb i’r her fudol fwyaf difrifol ers yr Ail Ryfel Byd. Yn 2015, cofrestrwyd 1.25 miliwn o ymgeiswyr lloches am y tro cyntaf yn yr UE; erbyn 2019, roedd y ffigur hwn wedi gostwng i Ymgeiswyr 612,700. Yn 2019, mwy na 120,000 bobl cyrraedd Ewrop ar y môr, o'i gymharu â mwy na miliwn yn 2015. Yn 2019, gostyngodd cyfanswm nifer y croesfannau ffin anghyfreithlon i'r UE i 141,700, ei lefel isaf mewn chwe blynedd a 92% yn is nag uchafbwynt yr argyfwng mudol yn 2015.

Er bod llif ymfudo wedi ymsuddo, mae'r argyfwng wedi datgelu diffygion yn system loches Ewrop. Mae'r Senedd wedi ceisio brwydro yn erbyn hyn trwy gynnig diwygiadau i'r Rheolau lloches yr UE yn 2017 yn ogystal â cryfhau rheolaethau ffiniau'r UE.

hysbyseb

Wrth i'r diwygiad o'r polisi lloches cyffredin stopio, ym mis Medi 2020, cynigiodd y Comisiwn un newydd Cytundeb ar Ymfudo a Lloches, sy'n nodi gweithdrefnau cyflymach ledled system lloches a mudo'r UE ac yn darparu opsiynau newydd sut y gall aelod-wladwriaethau ddangos undod. Mae'r cytundeb newydd yn cynnwys adolygiad o reoliad Dulyn, sy'n pennu'r wlad sy'n gyfrifol am brosesu pob cais am loches.

Bydd yn rhaid i'r Senedd a'r aelod-wladwriaethau (Cyngor) ddod i gytundeb ar y cynigion newydd hynny fel cyd-ddeddfwyr.

Darllenwch erthyglau am y argyfwng ymfudol yn Ewrop a Mesurau'r UE i reoli ymfudo.

Polisi mewnfudo Ewropeaidd

Mae'r polisi mewnfudo ar lefel Ewropeaidd yn delio â mewnfudo cyfreithiol ac afreolaidd. O ran mewnfudo rheolaidd, mae'r UE yn penderfynu ar amodau mynediad cyfreithiol a phreswylio. Mae aelod-wladwriaethau'n cadw'r hawl i ddyfarnu ar gyfrolau derbyn i bobl sy'n dod o wledydd y tu allan i'r UE geisio gwaith.

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn mynd i'r afael â mewnfudo afreolaidd hefyd, yn enwedig trwy bolisi dychwelyd sy'n parchu hawliau sylfaenol. O ran integreiddio, nid oes cysoni deddfau cenedlaethol. Fodd bynnag, gall yr UE chwarae rôl gefnogol, yn enwedig yn ariannol.

Mae Senedd Ewrop yn chwarae rhan weithredol yn y broses o fabwysiadu deddfau newydd ar fewnfudo afreolaidd a rheolaidd. Mae'n gyd-ddeddfwr llawn ynghyd â'r Cyngor sy'n cynrychioli aelod-wladwriaethau ar y materion hyn ers i Gytundeb Lisbon ddod i rym yn 2009.

Am fwy o fanylion darllenwch y taflen ffeithiau ar bolisi mewnfudo’r UE.

Polisi Lloches Ewropeaidd

Ers 1999, mae'r UE wedi bod yn gweithio i greu a System Lloches Gyffredin Ewropeaidd (CEAS). Er mwyn i'r system gyffredin weithio, rhaid iddi:

  • rheolau cyson ar gyfer rhoi statws ffoadur ar draws yr holl aelod-wladwriaethau
  • mecanwaith ar gyfer penderfynu pa aelod-wladwriaeth sy'n gyfrifol am ystyried cais am loches
  • safonau cyffredin ar amodau derbyn
  • partneriaethau a chydweithrediad â gwledydd y tu allan i'r UE

Gyda Chytundeb Lisbon, mae Senedd Ewrop yn penderfynu ar sail gyfartal â Chyngor yr UE ar ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig â lloches.

Edrychwch ar ein taflen ffeithiau ar bolisi lloches yr UE i gael rhagor o wybodaeth.

Mwy o wybodaeth 

Mudo 

Ymfudo yn Ewrop 

Mae cynnig Cytundeb Ymfudo newydd yn cael ymatebion cymysg gan ASEau

Mae ASEau yn galw am fesurau i atal argyfwng Covid19 mewn gwersylloedd ffoaduriaid

Archwilio achosion ymfudo - pam mae pobl yn mudo

Ymateb yr UE i'r her ymfudol

Lloches a mudo yn yr UE: ffeithiau a ffigurau

Argyfwng mudo Ewrop

Gwarchodlu Ffiniau a Arfordir Ewrop: Corfflu sefyll cryf 10 000 gan 2027

Rheoli ffiniau'r UE a rheoli ymfudo

Schengen: canllaw i'r parth Ewropeaidd heb ffiniau

Fideo: 10,000 Gwarchodwyr ffiniau'r UE i atgyfnerthu ffiniau allanol

Schengen: ehangu ardal ddi-ffin Ewrop

Rheolau lloches yr UE: diwygio system Dulyn

Gwella'r System Lloches Ewropeaidd Gyffredin

Unrwa: Mae ASEau yn trafod penderfyniad yr Unol Daleithiau i dorri cyllid ar gyfer asiantaeth y Cenhedloedd Unedig

Polisi ymfudo a lloches: “Mae'n sgandal anhygoel”

Integreiddio ffoaduriaid yn Ewrop

Lloches: sut mae asiantaeth yr UE EASO yn helpu i brosesu mwy na cheisiadau 1 mln y flwyddyn

Mae ASEau yn cefnogi system ganolog yr UE ar gyfer hawliadau lloches

Fisâu dyngarol: "Hawl i gael eich clywed heb beryglu'ch bywyd"

Rhaid i holl wledydd yr UE gymryd eu cyfran deg o geiswyr lloches

Wikström: dylai ceiswyr lloches gael eu dosbarthu'n deg yn yr UE

Teg a chynaliadwy: diwygio system loches yr UE

Mae ASEau yn galw am ddad-ddwysáu sefyllfa ymfudo gyda Thwrci

Cysylltiadau rhwng yr UE a Thwrci: rhwng cydweithredu a thensiynau

Dadl: Mae ASEau yn galw am weithredu yn dilyn gweithrediad milwrol Twrci yn Syria

Ffoaduriaid: Mae ASEau yn asesu'r sefyllfa ar lawr gwlad yn Nhwrci

Mae ASEau yn ymweld â Thwrci i asesu ymateb i argyfwng ffoaduriaid o Syria

Y Comisiwn Ewropeaidd

€ 7 biliwn ar gyfer prosiectau seilwaith allweddol: Cysylltiadau ar goll a thrafnidiaeth werdd

cyhoeddwyd

on

Mae galwad am gynigion a lansiwyd o dan y rhaglen Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) ar gyfer Trafnidiaeth yn sicrhau bod € 7 biliwn ar gael ar gyfer prosiectau seilwaith trafnidiaeth Ewropeaidd. Bydd mwyafrif y prosiectau a ariennir o dan yr alwad hon yn helpu i gynyddu cynaliadwyedd ein rhwydwaith trafnidiaeth gyffredinol, gan roi'r UE ar y trywydd iawn i gyflawni amcan Bargen Werdd Ewrop o dorri allyriadau trafnidiaeth 90% erbyn 2050.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Rydym yn cynyddu arian yn aruthrol ar gyfer defnyddio seilwaith tanwydd amgen, i € 1.5 biliwn. Am y tro cyntaf, rydym hefyd yn cefnogi prosiectau fel bod ein rhwydweithiau trafnidiaeth traws-Ewropeaidd yn addas ar gyfer defnydd deuol amddiffyn sifil ac yn gwella symudedd milwrol ledled yr UE. Bydd prosiectau a ariannwyd o dan yr alwad ddoe yn cyfrannu at greu system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau, a datblygu seilwaith i gefnogi dewisiadau symudedd mwy cynaliadwy. ”

Mae angen system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar yr UE ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau. Rhaid i hyn gynnwys rhwydwaith rheilffyrdd cyflym, fforddiadwy, seilwaith ail-wefru ac ail-lenwi toreithiog ar gyfer cerbydau allyriadau sero, a mwy o awtomeiddio er mwyn sicrhau mwy o effeithlonrwydd a diogelwch. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

REACT-EU: € 4.7 biliwn i gefnogi swyddi, sgiliau a'r bobl dlotaf yn yr Eidal

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 4.7 biliwn i'r Eidal o dan REACT-EU i annog ymateb y wlad i'r argyfwng coronafirws a chyfrannu at adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.ery. Mae'r cyllid newydd yn ganlyniad i addasu dwy raglen weithredol Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a'r Gronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad (FEAD). Bydd rhaglen ESF genedlaethol yr Eidal 'Polisïau cyflogaeth weithredol' yn derbyn € 4.5bn i gefnogi cyflogaeth yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig.

Bydd yr arian ychwanegol yn cynyddu llogi pobl ifanc a menywod, yn caniatáu i weithwyr gymryd rhan mewn hyfforddiant a chefnogi gwasanaethau wedi'u teilwra ar gyfer ceiswyr gwaith. Yn ogystal, byddant yn helpu i amddiffyn swyddi mewn busnesau bach yn rhanbarthau Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sisili a Sardinia.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth a Hawliau Cymdeithasol Nicolas Schmit: “Mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i helpu ei ddinasyddion i oresgyn argyfwng COVID-19. Bydd y cyllid newydd ar gyfer yr Eidal yn helpu i greu swyddi, yn enwedig i bobl ifanc a menywod, yn y rhanbarthau sydd fwyaf mewn angen. Mae buddsoddiadau mewn sgiliau yn flaenoriaeth arall ac maent yn hanfodol i feistroli'r trawsnewidiadau ecolegol a digidol. Rydym hefyd yn talu sylw arbennig i'r bobl fwyaf agored i niwed yn yr Eidal trwy gryfhau cyllid cymorth bwyd. "

hysbyseb

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygio Elisa Ferreira (llun): “Mae rhanbarthau wrth wraidd adferiad Ewrop o’r pandemig. Rwy’n falch iawn bod aelod-wladwriaethau’n defnyddio cymorth brys yr Undeb i fynd i’r afael â’r pandemig a chychwyn adferiad cynaliadwy a chynhwysol ar gyfer y tymor hir. Bydd cyllid REACT-EU yn helpu Eidalwyr yn y rhanbarthau sydd wedi dioddef waethaf i wella o'r argyfwng a chreu'r sylfeini ar gyfer economi fodern sy'n edrych i'r dyfodol. Fel rhan o NextGenerationEU, mae REACT-EU yn darparu cyllid ychwanegol o € 50.6bn (am brisiau cyfredol) i raglenni polisi cydlyniant yn ystod 2021 a 2022 i gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig eu maint a theuluoedd incwm isel. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd