Cysylltu â ni

gwleidyddiaeth

Wythnos i ddod: Masnach a gorthrymderau technoleg yr UE-UD

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Nid ydym yn gwybod eto beth oedd canlyniad etholiadau ffederal yr Almaen, ond dros yr wythnos nesaf - ac efallai wythnosau - fe welwn lywodraeth glymblaid newydd yn dod i'r amlwg. Mae pa amrywiaeth o glymblaid sy'n cael ei ffurfio a'r hyn y bydd yn ei olygu i weddill Ewrop i'w weld o hyd, ond bydd model twf sydd mor ddibynnol ar allforion, yn enwedig i Tsieina, yn cyflwyno heriau real iawn i unrhyw lywodraeth sy'n dod i mewn. 

Dyfodol cyllidol

Mae'n ymddangos bod cytundeb eang bod angen i'r Almaen fuddsoddi'n helaeth i adnewyddu a diweddaru ei seilwaith, a allai gynorthwyo trafodaethau'r UE ynghylch dyfodol y “cytundeb sefydlogrwydd a thwf”, a fydd yn cael ei ailagor ar gyfer ymgynghori. 

hysbyseb

Aukward

Bu bron i'r tensiynau rhwng yr Unol Daleithiau a Ffrainc ynghylch tynnu Awstralia allan o fargen llong danfor heb fawr o rybudd, os o gwbl, i'r partneriaid yn Ffrainc i gyfarfod masnach a thechnoleg yr UE-UD, yn lle hynny mae'r cyfarfod yn mynd yn ei flaen, ond heb gynhadledd i'r wasg. Penderfynodd Awstralia ddewis yr Unol Daleithiau ac - i raddau llai - y DU dros Ffrainc a heriodd drefniadau diplomyddol i bwynt torri - gyda Ffrainc yn cofio ei llysgenhadon o'r Unol Daleithiau ac Awstralia yn fyr.

Bydd Cyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn cyfarfod am y tro cyntaf ddydd Mercher (29 Medi. Mae'r cyfarfod yn darparu platfform mwy ffurfiol i helpu i alinio a mynd i'r afael â meysydd o bryder cyffredin a bydd ganddo ddeg gweithgor, gan gynnwys rheolau AI, lled-ddargludyddion, rheoli allforio, sgrinio buddsoddiad tramor a'r cysylltiad rhwng masnach, technoleg a diogelwch. Mae'n amlwg bod pryder ynghylch Tsieina, a chydnabod bod hyn yn bryder i'r UE a'r UD. Bydd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis yn mynd i Pittsburgh i arwain ochr yr UE.

hysbyseb

Fodd bynnag, mae'r UE a'r UD wedi cael eu cymhlethdodau eu hunain dros dechnoleg. Nid yw diogelu data, dyfarniadau Schrems ar Safe Harbour a'i Darian Preifatrwydd olynol ar rannu data gyda'r UD wedi'u datrys yn llawn eto. 

Yr wythnos hon hefyd bydd cychwyn gwrandawiadau ym mhrif lys yr UE ar her Google / yr Wyddor i benderfyniad y Comisiwn Ewropeaidd i ddirwyo € 4.34 biliwn iddynt am dorri rheolau cystadleuaeth yr UE - penderfyniad sy'n dyddio o 2018. Mae'r ddirwy wedi'i chysylltu i raddau helaeth â Google ei gwneud yn ofynnol i weithgynhyrchwyr ragosod Google Search ar ffonau symudol.

Bydd y Senedd yn cynnal gwrandawiad ar ddechrau'r wythnos ar gysylltiadau masnach yr UE / UD.

Serbia / Kosovo

Bydd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen yn mynd i’r Balcanau yr wythnos hon, gan gynnwys ymweliadau arfaethedig â Kosovo a Serbia. Daw’r ymweliad wrth i Serbia gynyddu ei phresenoldeb ar ei ffin â Kosovo. Cyhoeddodd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell a datganiad ddoe (26 Medi) yn galw am ddad-ddwysáu a dychwelyd i ddeialog a hwyluswyd gan yr UE fel yr unig blatfform i fynd i’r afael â phob mater agored rhwng y partïon a’i ddatrys. Mae prif drafodwyr y ddwy ochr wedi cytuno i ymweld â Brwsel yr wythnos hon i drafod atebion. Mae Borrell hefyd wedi bod mewn cysylltiad ag Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, Jens Stoltenber, i drafod y cydweithrediad â chenhadaeth NATO yn Kosovo a'i chysylltiadau ag EULEX. 

Bydd y Cyngor Cystadleurwydd yn cwrdd ar 28-29 Medi, bydd gweinidogion yn canolbwyntio ar ymchwil ddydd Mawrth (Dull Byd-eang o Ymchwil ac Arloesi, yr Ardal Ymchwil Ewropeaidd) ac ar bolisi diwydiannol ddydd Mercher (y Strategaeth Ddiwydiannol Newydd a llunio polisïau ar gyfer y dyfodol ar gyfer cystadleurwydd yr UE).

Bydd y Senedd yn cyfarfod ar gyfer cyfarfodydd pwyllgor a grŵp yr wythnos hon. Ymhlith y materion pwysicaf bydd trafodaethau pwyllgor ar y diwygiadau i'r Deddfau Gwasanaethau Digidol a Marchnadoedd Digidol. Bydd Cynhadledd Llywyddion yr EP yn cwrdd â'r Is-lywydd Maroš Šefčovič ar sefydlu cynulliad partneriaeth seneddol UE-DU. 

Hefyd ar agenda'r Senedd (a chyda chwrteisi'r Senedd):

ECB / Lagarde. Bydd aelodau’r Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol yn cwestiynu Llywydd Banc Canolog Ewrop, Christine Lagarde, ar gyflwr ardal yr ewro. Mae chwyddiant, risgiau i sefydlogrwydd prisiau, ymatebion afreolus y farchnad ar ôl y pandemig a'r adolygiad o strategaeth polisi ariannol yr ECB ymhlith y pynciau sy'n debygol o gael eu codi (dydd Llun).

Adolygu'r rhwydweithiau traws-Ewropeaidd ar gyfer ynni (TEN-E). Bydd y Pwyllgor Diwydiant ac Ynni yn pleidleisio ar ei safbwynt ar ganllawiau newydd yr UE ar gyfer dewis y prosiectau sydd i'w hariannu. Dylai'r Prosiectau Diddordeb Cyffredin a ddewiswyd wella'r cysylltiad rhwng marchnadoedd cenedlaethol, sicrhau cyflenwad a hyrwyddo ynni adnewyddadwy. Dylid mynd i'r afael hefyd ag ariannu tanwydd ffosil a dal hydrogen a charbon (dydd Mawrth).

Rheoli cyllideb / FRONTEX. Yn dilyn penderfyniad gan y Senedd ym mis Ebrill i ohirio clirio cyfrifon (rhyddhau fel y'i gelwir) Asiantaeth Gwylwyr y Gororau a Gororau Ewrop (Frontex), bydd y Pwyllgor Rheoli Cyllidebol yn pleidleisio a ddylid caniatáu rhyddhau. Roedd angen eglurhad ar ASEau ar gyfres o faterion, ee oedi wrth recriwtio swyddogion hawliau sylfaenol, anghydbwysedd rhwng y rhywiau, achosion o aflonyddu a adroddwyd a chyfarfodydd â lobïwyr nad oeddent ar gofrestr tryloywder yr UE (dydd Llun).

Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd / Kövesi. Bydd aelodau’r Pwyllgor Rheoli Cyllidebol yn trafod gyda phrif Erlynydd yr UE, Laura Kövesi, sut mae Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus yr UE wedi ffynnu yn ystod ei misoedd cyntaf yn ymladd yn erbyn troseddau ariannol. Mae ASP yn debygol o godi llwyth gwaith y Swyddfa, ei diffyg staff yn ogystal â gweithdrefnau penodi'r erlynwyr dirprwyedig (dydd Gwener).

Rheol y gyfraith / Hwngari. Bydd dirprwyaeth o'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn teithio i Budapest i asesu'r sefyllfa o ran rheolaeth y gyfraith, rhyddid y cyfryngau, y system addysg a hawliau lleiafrifol. Bydd ASEau yn cwrdd, ymhlith eraill, Maer Budapest, aelodau’r Goruchaf Lysoedd a Chyfansoddiadol, y comisiynydd hawliau sylfaenol, cyrff anllywodraethol a newyddiadurwyr (dydd Mercher i ddydd Gwener).

2022 Cyllideb yr UE. Bydd y Pwyllgor Cyllidebau yn gosod ei safbwynt negodi ar gyllideb yr UE ar gyfer 2022. Mae ASEau eisiau i'r gyllideb gefnogi'r adferiad o argyfwng COVID-19 a gosod y seiliau ar gyfer Undeb mwy gwydn (dydd Mawrth).

Paneli / Cynhadledd Dinasyddion Ewropeaidd ar Ddyfodol Ewrop. Bydd Paneli Dinasyddion Ewrop yn parhau â'u trafodaethau gyda'r trydydd cyfarfod 200 o ddinasyddion yn Strasbwrg. Bydd yn canolbwyntio ar newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd ac iechyd. Bydd y Paneli yn cyflwyno argymhellion a fydd yn bwydo i mewn i drafodaethau'r Gynhadledd ac yn y pen draw i'r adroddiad ar ei ganlyniad terfynol (dydd Gwener i ddydd Sul).

2021 Gwobr Sakharov. Bydd yr enwebeion ar gyfer Gwobr Sakharov eleni am Ryddid Meddwl yn cael eu cyflwyno i ASEau mewn cyfarfod ar y cyd o'r pwyllgorau Materion Tramor a Datblygu a'r Is-bwyllgor Hawliau Dynol (dydd Llun).

Paratoadau llawn. Bydd grwpiau gwleidyddol yn paratoi ar gyfer sesiwn lawn 4-7 Hydref, lle bydd ASEau yn trafod dyfodol cysylltiadau rhwng yr UE a'r UD ac yn pleidleisio ar benderfyniadau ar yr argyfwng dyngarol ar hyd ffin yr UE-Belarus a rhyfela hybrid cyfundrefn Belarwsia yn erbyn yr UE, ar y cyflwr galluoedd amddiffyn seiber yr UE ac ar bartneriaeth UE-Taiwan. Byddant hefyd yn dadlau ac yn pleidleisio ar ddefnyddio deallusrwydd artiffisial gan yr heddlu, ar sut i gyflawni uchelgais yr UE ar gyfer marwolaethau sero ar y ffyrdd erbyn 2050, ar gyfleoedd a heriau diogelwch yn yr Arctig, ar ddiwygio asiantaeth Lloches yr UE ac ar y Cronfa ymddiriedolaeth yr UE a'r cyfleuster i gefnogi ffoaduriaid yn Nhwrci.

Senedd Ewrop

Mae ASEau eisiau amddiffyniad i'r cyfryngau, cyrff anllywodraethol a chymdeithas sifil rhag achosion cyfreithiol ymosodol

cyhoeddwyd

on

Mae angen rheolau ar yr UE yn erbyn gweithredoedd cyfreithiol blinderus sydd â’r bwriad o dawelu lleisiau beirniadol, yn ôl pwyllgorau Rhyddid Sifil a Materion Cyfreithiol y Senedd, JURI  LIBE.

Mewn adroddiad drafft a gymeradwywyd ddydd Iau (14 Hydref) gyda 63 pleidlais o blaid, naw yn erbyn, a 10 yn ymatal, mae ASEau yn cynnig mesurau i wrthweithio’r bygythiad y mae Deddfau Cyfreithiol Strategol yn Erbyn Cyfranogiad Cyhoeddus (SLAPPs) yn ei beri i newyddiadurwyr, cyrff anllywodraethol a chymdeithas sifil.

Mae ASEau yn gresynu nad oes unrhyw aelod-wladwriaeth wedi deddfu deddfwriaeth wedi'i thargedu yn erbyn SLAPPau eto, ac maent yn poeni am effaith y achosion cyfreithiol hyn ar werthoedd yr UE a'r farchnad fewnol. Yn yr adroddiad, maent yn tynnu sylw at yr anghydbwysedd pŵer ac adnoddau aml rhwng hawlwyr a diffynyddion, sy'n tanseilio'r hawl i dreial teg. Mae ASEau yn arbennig o bryderus ynghylch SLAPPs yn cael eu hariannu o gyllidebau'r wladwriaeth, a'u defnyddio mewn cyfuniad â mesurau eraill y wladwriaeth yn erbyn allfeydd cyfryngau annibynnol, newyddiaduraeth a chymdeithas sifil.

hysbyseb

Mesurau i amddiffyn dioddefwyr a chamdrinwyr cosbau

Mae'r adroddiad drafft a fabwysiadwyd gan y Pwyllgorau yn galw ar y Comisiwn i ddadansoddi arferion gorau a gymhwysir y tu allan i'r UE ar hyn o bryd i SLAPPs, a chyflwyno pecyn o fesurau, gan gynnwys deddfwriaeth. Dylai'r rhain, yn ôl ASEau, gynnwys:

  • An fframwaith cyfreithiol uchelgeisiol yn y Ddeddf Rhyddid Cyfryngau sydd ar ddod;
  • y atal 'twristiaeth enllib' neu 'siopa fforwm' trwy reolau difenwi unffurf a rhagweladwy, a thrwy sefydlu y dylai achosion gael eu penderfynu gan lysoedd (ac yn ôl y deddfau) man preswylio arferol y diffynnydd;
  • rheolau ar ddiswyddo cynnar gan y llysoedd fel y gellir atal SLAPPau yn gyflym ar sail meini prawf gwrthrychol, megis nifer a natur achosion cyfreithiol neu gamau a gymerir gan yr hawlydd, y dewis o awdurdodaeth a'r gyfraith, neu fodolaeth anghydbwysedd pŵer clir a beichus;
  • sancsiynau i'r hawlydd os ydynt yn methu â chyfiawnhau pam nad yw eu gweithred yn ymosodol, rheolau i sicrhau bod cymhellion camdriniol yn cael eu hystyried hyd yn oed os na chaniateir diswyddo cynnar, a thalu costau ac iawndal y mae'r dioddefwr yn eu dioddef;
  • mesurau diogelwch rhag SLAPPau cyfun, hy y rhai sy'n cyfuno cyhuddiadau atebolrwydd troseddol a sifil, a mesurau i sicrhau bod difenwi (sy'n drosedd yn y mwyafrif o aelod-wladwriaethau, er gwaethaf galwadau am ei ddadgriminaleiddio gan y Cyngor Ewrop ac ni ellir defnyddio'r Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop) ar gyfer SLAPPs;
  • cyfarwyddeb yr UE sy'n sefydlu safonau gofynnol, a ddylai amddiffyn dioddefwyr tra atal a chosbi camddefnyddio mesurau gwrth-SLAPP, ee gan lywodraethau awdurdodaidd yn eu harfogi i amddiffyn eu cyrff anllywodraethol a drefnir gan y llywodraeth, a;
  • cymorth ariannol ar gyfer cymorth cyfreithiol a seicolegol ar gyfer dioddefwyr SLAPPs a sefydliadau sy'n eu cynorthwyo, a hyfforddiant digonol i farnwyr a chyfreithwyr.

dyfyniadau

hysbyseb

Cyd-rapporteur Roberta Metsola (EPP, MT) meddai “Mae’r gefnogaeth gref i’n hadroddiad yn anfon neges bwerus y bydd y Senedd yn diogelu pedwerydd piler ein democratiaeth. Rydym yn galw am fecanweithiau i ganiatáu diswyddo achosion cyfreithiol blinderus yn gyflym ac i helpu'r rhai yr effeithir arnynt i hawlio iawndal. Rydym eisiau Cronfa UE a rhwydweithiau gwybodaeth i gefnogi dioddefwyr. Y mater allweddol yw cydbwysedd: rydym yn targedu’r rhai sy’n cam-drin ein systemau cyfreithiol i dawelu neu ddychryn, wrth amddiffyn y rhai sy’n cael eu dal yn y groes-dân, nad oes gan lawer ohonynt unrhyw le arall i droi ”.

Cyd-rapporteur Tiemo Wölken (S&D, DE) Meddai: “Hyd yn oed cyn iddynt ddod i’r fei, mae SLAPPau yn tanseilio rheolaeth y gyfraith, y farchnad fewnol, a hawliau mynegiant, gwybodaeth a chysylltiad. Rydym yn galw ar y Comisiwn i gyflwyno cynigion deddfwriaethol pendant a dichonadwy, er enghraifft ar 'dwristiaeth enllib' a 'siopa fforwm'. Rydym hefyd yn cynnig mesurau an-ddeddfwriaethol allweddol, megis cymorth ariannol a chyfreithiol effeithiol, yn ogystal â chefnogaeth seicolegol a chyngor ymarferol, i'w darparu gan siop un stop 'cymorth cyntaf' i ddioddefwyr ".

Dywedodd Łukasz Kohut, rapporteur S&D ar gyfer rhyddid sifil, cyfiawnder a materion cartref: “Mae gan y cyfoethog a’r pwerus, gan gynnwys ffigurau’r llywodraeth, adnoddau diddiwedd i wanhau newyddiaduraeth a thawelu unrhyw feirniaid trwy achosion cyfreithiol ymosodol. Mae gormod o newyddiadurwyr, sefydliadau cyfryngau a chyrff anllywodraethol yn wynebu ymgyrchoedd ceg y groth yn rheolaidd trwy ddefnyddio'r achosion cyfreithiol wedi'u targedu hyn. Ond ni ddylai unrhyw un ofni canlyniadau cyfreithiol am siarad y gwir. Dyna pam mae Senedd Ewrop wedi bod yn gweithio ar frys i gryfhau llais y rhai sy'n gweithio i fynd ar drywydd y gwir a rhoi diwedd ar achosion cyfreithiol ymosodol. Nid oes unrhyw ymdrech i amddiffyn newyddiadurwyr na chymdeithas sifil yn ormod. Gyda rhyddid y cyfryngau eisoes dan straen difrifol yn yr UE, mae angen i'r Comisiwn roi cynigion ar y bwrdd sy'n cynnwys mesurau diogelwch rhwymol ar gyfer dioddefwyr SLAPPau. Ar draws yr UE, rhaid i lywodraethau cenedlaethol hefyd weithredu argymhellion Cyngor Ewrop ar amddiffyn a diogelwch newyddiadurwyr yn llawn. Rhaid i ni weithredu i wrthweithio unrhyw ymdrech beryglus i danseilio rhyddid y cyfryngau a democratiaeth yn yr UE. ”

Y camau nesaf

Disgwylir i'r adroddiad drafft gael ei gyflwyno ar gyfer pleidlais lawn ym mis Tachwedd.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Crwydro ffôn symudol: ASE yn ôl estyn estyniad crwydro am ddim yn yr UE

cyhoeddwyd

on

Pleidleisiodd Pwyllgor Diwydiant y Senedd o blaid ymestyn y cynllun 'Crwydro fel yn y Cartref' am ddeng mlynedd arall, ITRE.

Mae'r ddeddfwriaeth wedi'i diweddaru, dilyniant i ddileu ffioedd crwydro 2017, hefyd yn gwneud addasiadau sy'n anelu at well gwasanaethau crwydro i deithwyr.

Yn ôl y testun a fabwysiadwyd gan ASEau, byddai defnyddwyr yn parhau i fwynhau’r gallu i ddefnyddio eu ffonau symudol wrth deithio dramor yn yr UE heb unrhyw ffioedd ychwanegol ar ben yr hyn maen nhw eisoes yn ei dalu gartref.

hysbyseb

Yn ogystal, byddai ganddyn nhw hawl i'r un ansawdd a chyflymder cysylltiad symudol dramor ag yn y cartref. Byddai'n ofynnol i ddarparwyr crwydro gynnig amodau crwydro sy'n hafal i'r rhai a gynigir yn ddomestig, os yw'r un technolegau ac amodau ar gael ar y rhwydwaith yn y wlad y mae pobl yn ymweld â hi. Mae ASEau am wahardd arferion masnachol rhag lleihau ansawdd gwasanaethau gwasanaethau crwydro manwerthu rheoledig (ee trwy newid y cysylltiad o 4G i 3G).

Mynediad am ddim i wasanaethau brys

Byddai mynediad i wasanaethau brys yn cael ei ddarparu i deithwyr heb unrhyw dâl ychwanegol - p'un ai trwy alwad neu SMS, gan gynnwys trosglwyddo gwybodaeth am leoliad galwyr. Byddai'n rhaid i weithredwyr hefyd ddarparu gwybodaeth i ddefnyddwyr crwydro am rif argyfwng Ewropeaidd 112, cytunodd ASEau. Mae ASEau hefyd eisiau i bobl ag anableddau allu cyrchu gwasanaethau brys heb daliadau ychwanegol.

hysbyseb

Dod â gordaliadau i ben ar gyfer galwadau o fewn yr UE

Mae ASEau hefyd yn cynnig dod â gordaliadau i ben ar gyfer galwadau o fewn yr UE (ee wrth alw o Wlad Belg i'r Eidal), sydd ar hyn o bryd yn cael ei gapio ar 19 sent y funud. Dim ond y costau ychwanegol y byddai'r darparwr yn eu cyfiawnhau'n wrthrychol y byddai defnyddwyr yn eu talu.

ASE arweiniol Angelika Winzig Dywedodd (EPP, AT): “Mae tebyg i grwydro gartref yn stori lwyddiant Ewropeaidd ddigynsail. Mae'n dangos sut rydyn ni i gyd yn elwa'n uniongyrchol o farchnad sengl yr UE. Rydym am dorri costau ymhellach a gwella ansawdd y gwasanaeth i holl ddinasyddion Ewrop. Dyma gyfle i ni ychwanegu rhai gwelliannau nodedig, a fydd o fudd i ddinasyddion a busnesau heb darfu ar weithredwyr rhwydwaith symudol. Gyda'r rheoliad hwn, rydym yn cymryd cam pwysig arall tuag at wir farchnad sengl ddigidol Ewropeaidd, ar gyfer Undeb Ewropeaidd llwyddiannus, cryf ac effeithiol y dyfodol ”.

Y camau nesaf

Bydd angen i'r Senedd a'r Cyngor gytuno ar y rheolau newydd, cyn y gallant ddod i rym. Mabwysiadwyd yr adroddiad gyda 67 pleidlais i 0, gyda 7 yn ymatal. Pleidleisiodd ASEau i agor trafodaethau gyda'r Cyngor gyda 67 pleidlais i 0 a 7 yn ymatal. Cyhoeddir y mandad yn ystod sesiwn lawn 18-21 Hydref. Cyngor cytunwyd ar ei fandad negodi ar 16 Mehefin 2021. Byddai'r trilog cyntaf yn digwydd ar y 26ain o Hydref.

Cefndir

Sefydlodd y Rheoliad Crwydro 'Crwydro-Fel-Gartref' (RLAH) rheol a oedd yn gorfodi diwedd taliadau crwydro manwerthu ar 15 Mehefin 2017 yn yr UE. Mae'r rheoliad yn rhan o gyflawniadau marchnad sengl ddigidol yr UE ac ar hyn o bryd mae mewn grym tan 30 Mehefin 2022.

Bum mlynedd ar ôl mabwysiadu'r rheoliad yn 2015, adolygodd y Comisiwn y cynllun i asesu ei effeithiau a'r angen am estyniad. Yn ei asesiad effaith, nododd y Comisiwn nad yw'n ymddangos bod amodau'r farchnad yn gwarantu y gall crwydro am ddim barhau heb ymyrraeth reoleiddiol, a chynigiodd ymestyn y rheolau y tu hwnt i'w dyddiad dod i ben cyfredol, sef 30 Mehefin 2022.

Parhau Darllen

Gwobrau

Dyfarnodd Prosiect Pegasus Wobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia 2021

cyhoeddwyd

on

Ar 14 Hydref, dyfarnwyd Gwobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana i newyddiadurwyr o Brosiect Pegasus a gydlynwyd gan y Consortiwm Straeon Toirmistaidd.

Agorwyd y seremoni wobrwyo a gynhaliwyd yng Nghanolfan Wasg Senedd Ewrop gan Arlywydd Senedd Ewrop, David Sassoli.

Rhwng 22 Mehefin a 1 Medi 2021, cyflwynodd mwy na 200 o newyddiadurwyr o 27 gwlad yr UE eu straeon cyfryngau i banel o feirniaid.

hysbyseb

Gan gynrychioli 29 aelod y rheithgor Ewropeaidd, cyflwynodd Ysgrifennydd Cyffredinol Ffederasiwn Rhyngwladol y Newyddiadurwyr, Anthony Bellanger, wobr ariannol 20.000 EUR i gynrychiolwyr y consortiwm, Sandrine Rigaud a Laurent Richard.

Am yr enillydd

Consortiwm o newyddiadurwyr yw Forbidden Stories a'u cenhadaeth yw parhau ag ymchwiliadau newyddiadurwyr a lofruddiwyd, a garcharwyd neu a fygythiwyd.

hysbyseb

Ers ei sefydlu yn 2017, mae Forbidden Stories a’i bartneriaid wedi mynd ar drywydd gwaith Daphne Caruana Galizia, ond hefyd o newyddiadurwyr a lofruddiwyd am eu hymchwiliadau i droseddau amgylcheddol neu garteli Mecsicanaidd.

Gyda mwy na 30 o sefydliadau newyddion partner ledled y byd a bron i 100 o newyddiadurwyr, mae Forbidden Stories yn dibynnu ar rwydwaith sy'n credu'n gryf mewn newyddiaduraeth gydweithredol. Am ei waith, mae Forbidden Stories wedi ennill gwobrau o fri ledled y byd, gan gynnwys Gwobr y Wasg Ewropeaidd a Gwobr Georges Polk.

Am y stori fuddugol

Pegasus: Yr arf byd-eang newydd ar gyfer distewi newyddiadurwyr • Straeon Forbidden

Crynodeb byr o'r stori fuddugol:

Mae gollyngiad digynsail o fwy na 50,000 o rifau ffôn a ddewiswyd ar gyfer gwyliadwriaeth gan gwsmeriaid y cwmni Israel NSO Group yn dangos sut mae'r dechnoleg hon wedi'i cham-drin yn systematig ers blynyddoedd. Roedd gan gonsortiwm Forbidden Stories ac Amnest Rhyngwladol fynediad at gofnodion o rifau ffôn a ddewiswyd gan gleientiaid NSO mewn mwy na 50 o wledydd er 2016.

Newyddiadurwyr o Brosiect Pegasus - mwy na 80 o ohebwyr o 17 sefydliad cyfryngau mewn 10 gwlad a gydlynwyd gan Forbidden Stories gyda chefnogaeth dechnegol Lab Diogelwch Amnest Rhyngwladol - a symudodd trwy'r cofnodion hyn o rifau ffôn ac roeddent yn gallu cymryd uchafbwynt y tu ôl i len hyn arf gwyliadwriaeth, na fu erioed yn bosibl i'r graddau hyn o'r blaen.

Darganfu consortiwm Forbidden Stories, yn groes i'r hyn y mae NSO Group wedi'i honni ers blynyddoedd lawer, gan gynnwys mewn adroddiad tryloywder diweddar, fod yr ysbïwedd hon wedi'i chamddefnyddio'n helaeth. Dangosodd y data a ddatgelwyd bod o leiaf 180 o newyddiadurwyr wedi’u dewis fel targedau mewn gwledydd fel India, Mecsico, Hwngari, Moroco a Ffrainc, ymhlith eraill. Mae targedau posib hefyd yn cynnwys amddiffynwyr hawliau dynol, academyddion, pobl fusnes, cyfreithwyr, meddygon, arweinwyr undebau, diplomyddion, gwleidyddion a sawl pennaeth gwladwriaeth.

I gael mwy o wybodaeth am brosiect Pegasus:

Pegasus: Yr arf byd-eang newydd ar gyfer distewi newyddiadurwyr • Straeon Forbidden

Am y Wobr

Cychwynnwyd Gwobr Daphne Caruana gan benderfyniad Swyddfa Senedd Ewrop ym mis Rhagfyr 2019 fel teyrnged i Daphne Caruana Galizia, newyddiadurwr a blogiwr ymchwiliol gwrth-lygredd o Falta a laddwyd mewn ymosodiad bom car yn 2017.

Mae'r Wobr yn cael ei gwobrwyo bob blwyddyn (ar 16 Hydref, y dyddiad y llofruddiwyd Daphne Caruana Galizia) i newyddiaduraeth ragorol sy'n hyrwyddo neu'n amddiffyn egwyddorion a gwerthoedd craidd yr Undeb Ewropeaidd megis urddas dynol, rhyddid, democratiaeth, cydraddoldeb, rheol y gyfraith, a hawliau dynol. Dyma'r flwyddyn gyntaf i'r wobr gael ei dyfarnu.

Agorwyd y Wobr i newyddiadurwyr proffesiynol a thimau o newyddiadurwyr proffesiynol o unrhyw genedligrwydd gyflwyno darnau manwl sydd wedi'u cyhoeddi neu eu darlledu gan gyfryngau wedi'u lleoli yn un o 27 aelod-wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd. Y nod yw cefnogi ac amlygu pwysigrwydd newyddiaduraeth broffesiynol wrth ddiogelu rhyddid, cydraddoldeb a chyfle.

Roedd y rheithgor annibynnol yn cynnwys cynrychiolwyr y wasg a chymdeithas sifil o'r 27 aelod-wladwriaeth Ewropeaidd a chynrychiolwyr prif Gymdeithasau Newyddiaduraeth Ewrop.

Mae'r wobr a'r wobr ariannol o € 20 000 yn dangos cefnogaeth gref Senedd Ewrop i newyddiaduraeth ymchwiliol a phwysigrwydd y wasg rydd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd