Cysylltu â ni

gwleidyddiaeth

Wythnos o'n blaenau: 'Mae democratiaeth yn rhy werthfawr i symud yn gyflym a thorri agwedd' Jourová

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos hon bydd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Věra Jourová yn cyflwyno rheolau newydd ar hysbysebu gwleidyddol ar-lein. Bydd y cynnig newydd yn cael ei gyflwyno ddydd Iau (25 Tachwedd). 

Wrth siarad yn Uwchgynhadledd Gwe Lisbon (2 Tachwedd) dywedodd Jourová fod hysbysebu digidol gwleidyddol cyfredol yn ras heb ei gwirio o ddulliau budr ac afloyw: “Rhaid i ni daro’r botwm arafu, oherwydd mae ein democratiaeth yn rhy werthfawr ar gyfer y symudiad hwn yn gyflym a thorri pethau agwedd."

Dywedodd Jourova, o ran y dulliau targedu, bod yn rhaid i ni daro’r botwm arafu: “Pan ddaw at dechnegau micro-dargedu, mae’n amlwg mai blwch du yw hwn, yn syml, nid ydym yn gwybod digon, ac eithrio pan gawn ni y cipolwg i mewn i'r ystafell injan trwy sgandal arall eto, neu drwy chwythwr chwiban. ”

Dywed yr is-lywydd na ddylid defnyddio gwybodaeth sensitif ar gyfeiriadedd rhywiol, hil, crefydd na safbwyntiau gwleidyddol at ddibenion targedu. Dylai fod tryloywder hefyd ar dechnegau targedu ac ymhelaethu. Bydd cynnig y Comisiwn yn cwmpasu'r gadwyn gynhyrchu gyfan i gynnwys cwmnïau fel Cambridge Analytica, y diwydiant ad tech ac eraill.

hysbyseb

Pan ofynnwyd iddo am yr hyn y bu’n ei drafod â Frances Haugen pan wnaethant gyfarfod yn yr uwchgynhadledd, dywedodd Jourova fod Haugen yn credu bod cynigion y Comisiwn yn mynd i’r cyfeiriad cywir, anogodd yr UE hefyd i fod yn galed gyda’r llwyfannau mawr. 

Bydd y cynnig ar hysbysebu gwleidyddol yn rhan o becyn ehangach ar atgyfnerthu democratiaeth ac uniondeb mewn etholiadau: amddiffyn uniondeb etholiadau a hyrwyddo cyfranogiad democrataidd; adolygu'r statud ar ariannu pleidiau gwleidyddol Ewropeaidd a seiliau gwleidyddol Ewropeaidd; a diwygiadau i'r cyfarwyddebau ar hawl dinasyddion yr UE i bleidleisio mewn etholiadau Ewropeaidd a lleol. 

Undeb Marchnadoedd Cyfalaf 

hysbyseb

Ymhlith y materion eraill a gyflwynwyd gan y Comisiwn a gyflwynwyd ar gyfer cyfarfod wythnosol y coleg mae trafodaeth ar hynt yr Undeb Marchnadoedd Cyfalaf, diweddariad ar gynnydd flwyddyn ar ôl cyflwyno cynllun gweithredu CMU. Bydd cynnig hefyd am bwynt mynediad sengl Ewropeaidd (ESAP) i gwmnïau ddatgelu gwybodaeth ariannol ac anariannol. Bydd hwn yn cael ei gyflwyno ddydd Iau.

Belarws

Yr eitem arall fydd diweddariad ar y cyd gan Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell a’r Is-lywydd Gweithredol Margaritas Schinas ar y sefyllfa ar ffin allanol yr UE â Belarus a’r posibilrwydd o sancsiynau yn erbyn gweithredwyr trafnidiaeth.

Cyngor

Bydd y Cyngor Materion Cyffredinol (gweinidogion sydd â chyfrifoldeb am 'Ewrop') yn cyfarfod heddiw i ddechrau paratoi ar gyfer y Cyngor Ewropeaidd i'w gynnal ar 16-17 Rhagfyr 2021. Ymhlith yr eitemau ar yr agenda mae parodrwydd ar gyfer argyfwng, diweddariad ar ehangu'r UE a phrosesau'r gymdeithas, adolygiad o gyflwr chwarae cysylltiadau rhwng yr UE a'r DU a thrafodaeth 'gwlad-benodol' yng nghyd-destun deialog flynyddol rheol y gyfraith, ynghyd â thrafodaeth ar raglen waith y Comisiwn ar gyfer 2022.

Ddydd Mawrth (24 Tachwedd), bydd Cyngor yr AEE (Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy) yn cyfarfod i asesu mabwysiadu cyfraith yr UE a’r mecanwaith ariannol y maent yn ei dalu fel eu cyfraniad at gydlyniant economaidd a chymdeithasol yr UE. Byddant hefyd yn cynnal dadl bolisi ar y Polisi Diwydiannol Newydd a byddant yn cynnal cyfnewid barn anffurfiol ar China, Belarus a'r Cwmpawd Strategol ar yr ymylon. 

Bydd uwchgynhadledd ASEM (Asia-Ewrop) yn cael ei chynnal ddydd Iau a dydd Gwener (26 Tachwedd) yr wythnos hon.

Ddydd Iau, gwahoddir Cyngor Cystadleurwydd y gweinidogion sy'n gyfrifol am y farchnad fewnol a'r diwydiant i fabwysiadu dull cyffredinol o weithredu ar y Ddeddf Gwasanaethau Digidol a'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol. Bydd Gweinidogion hefyd yn cynnal dadl bolisi ar weithredu'r cynllun adfer ar gyfer Ewrop. 

Ddydd Gwener, bydd y Cyngor Cystadleurwydd yn parhau gyda ffocws ymchwil, yn bennaf llywodraethiant yr Ardal Ymchwil Ewropeaidd yn y dyfodol; a gofod, yn enwedig rheoli traffig gofod, mae'n siŵr y bydd y drafodaeth hefyd yn ystyried ymosodiad taflegryn gwrth-loeren Rwsia ar un o'i lloeren ei hun, ond yn cael ei ystyried yn arddangosiad o'i photensial i fygwth lloerennau Ewropeaidd. 

Cyfarfod Llawn a Phwyllgor Senedd Ewrop wythnos i ddod (diolch, Senedd Ewrop)

Oherwydd achosion COVID-19 cynyddol, penderfynodd Cynhadledd yr Arlywyddion gymeradwyo cynnig yr Arlywydd i ailgyflwyno cyfranogiad o bell a phleidleisio dros ASEau ar 22 Tachwedd.

Cyfarfod Llawn

Diwygio Polisi Fferm yr UE. Ddydd Mawrth, mae ASEau ar fin rhoi’r golau gwyrdd i’r Polisi Amaeth Cyffredin (CAP) newydd. Nod y PAC diwygiedig hwn yw bod yn wyrddach, yn decach, yn fwy hyblyg a thryloyw. Bydd Cadeirydd y Pwyllgor Amaethyddiaeth a rapporteurs y Senedd yn cynnal cynhadledd i'r wasg am 13h. (dadl a phleidlais ddydd Mawrth)

Cytundeb Hinsawdd COP26. Yn dilyn y fargen a gyrhaeddwyd yn Glasgow ddydd Sadwrn 13 Tachwedd ar ôl pythefnos o drafodaethau, bydd ASEau yn trafod canlyniad trafodaethau COP26 fore Mercher.

COVID-19. Bydd y Senedd yn trafod gyda'r Comisiwn y sefyllfa bresennol, gweithredu gan yr UE yn y dyfodol, a chydlynu mesurau aelod-wladwriaethau yn fwy effeithiol, yng ngoleuni'r achosion COVID-19 cynyddol ar draws yr UE. (Dydd Llun (22 Tachwedd))

Sefyllfa yn Belarus / arweinydd yr Wrthblaid Sviatlana Tsikhanouskaya. Ddydd Mercher am 12.00, bydd arweinydd gwrthblaid Belarwsia, Sviatlana Tsikhanouskaya, yn annerch ASEau. Brynhawn Mawrth, bydd ASEau yn cynnal dadl ar wahân gyda’r Cyngor a’r Comisiwn ar ganlyniadau diogelwch a dyngarol y sefyllfa ym Melarus ac ar ei ffin â’r UE.

Rheol cyfraith a hawliau sylfaenol yn Slofenia. Ddydd Mercher (24 Tachwedd), bydd ASEau yn asesu rhyddid y cyfryngau a chyflwr democratiaeth yn Slofenia, yn ogystal ag oedi'r wlad wrth benodi cynrychiolydd i Swyddfa Erlynydd yr UE.

Cyllideb yr UE 2022. Mae ASEau ar fin cymeradwyo'r fargen rhwng trafodwyr y Senedd a'r Cyngor ar gyllideb yr UE y flwyddyn nesaf, gan gefnogi blaenoriaethau fel iechyd, yr ifanc a gweithredu yn yr hinsawdd. Y ffigurau y cytunwyd arnynt yw € 169.5 biliwn mewn dynodiadau ymrwymiad a € 170.6bn mewn dyraniadau talu. (dadl ddydd Mawrth, pleidleisio dydd Mercher)

Ôl-drafodaeth Uwchgynhadledd yr UE gyda Charles Michel ac Ursula von der Leyen. Bydd y Cyfarfod Llawn yn adolygu Cyngor Ewropeaidd 21-22 Hydref gyda'r Arlywyddion Michel a von der Leyen. Ymhlith y pynciau sy'n debygol o gael eu codi gan ASEau mae ymateb yr UE i COVID-19, yr ymchwydd mewn prisiau ynni, a sefyllfa rheolaeth y gyfraith yn yr UE (dydd Mawrth).

Pwyllgorau

Marchnadoedd digidol. Bydd deddf ddrafft sy'n anelu at roi diwedd ar arferion annheg gan lwyfannau mawr ar-lein ("porthorion" fel y'u gelwir) ac sy'n caniatáu i'r Comisiwn orfodi dirwyon i gosbi ymddygiad o'r fath yn cael ei bleidleisio yn y Pwyllgor Marchnad Mewnol a Diogelu Defnyddwyr (dydd Llun gyda'r nos).

Rhannwch yr erthygl hon:

Senedd Ewrop

Teyrnged Ewropeaidd i Valery Giscard d'Estaing

cyhoeddwyd

on

Flwyddyn ar ôl marwolaeth cyn-Arlywydd Ffrainc ac ASE Valery Giscard d’Estaing, talodd Senedd Ewrop deyrnged iddo mewn seremoni yn Strasbwrg, materion yr UE.

Wrth agor y seremoni ar 2 Rhagfyr, dywedodd yr Arlywydd David Sassoli ei bod yn anrhydedd i Senedd Ewrop ac ef ei hun dalu teyrnged i Valery Giscard d’Estaing, “cyn-aelod a dyn eithriadol y mae gan Ewrop gymaint o ddyled iddo”.

“Roedd Valery Giscard d’Estaing bob amser wedi ymrwymo i adeiladu Ewrop gryfach a thywallt ei holl egni i mewn i hyn,” meddai llywydd y Senedd. “Iddo ef nid oedd Ewrop yn gyfrifiad strategol nac yn ddewis ar hap, iddo ef roedd Ewrop yn her hanesyddol.”

Amlygodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, lwyddiannau mwyaf Valery Giscard d’Estaing dros ei wlad ac dros Ewrop. Ailadroddodd yr Arlywydd Macron pa mor ddiolchgar oedd Ffrainc am waith Valery Giscard d’Estaing: “Y diwrnod ar ôl ei farwolaeth, cefais gyfle i dalu gwrogaeth i’r hyn a wnaeth dros Ffrainc, trwy ei foderneiddio, trwy ei ddiwygio, trwy ei wasanaethu yn ei gorff ac mewn ysbryd, mewn iwnifform ac mewn siwt, ar bob lefel ac ym mhob agwedd ar ei fywyd. Rydyn ni'n dathlu'r Ewropeaidd wych hon heddiw. ”

hysbyseb

Roedd Anne-Aymone Giscard d'Estaing, gwraig y cyn-lywydd, hefyd yn bresennol yn y siambr lawn. Talodd Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier, Llywydd y Cyngor Charles Michel, ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula Von der Leyen deyrnged i gyn-Arlywydd Ffrainc. Roedd Arlywydd Bwlgaria Rumen Radev, Llywydd Portiwgal Marcelo Rebelo de Sousa, Arlywydd Slofenia Borut Pahor ac Arlywydd Gwlad Groeg Ekateríni Sakellaropoúlou hefyd yn bresennol i anrhydeddu cof Valery Giscard d’Estaing.

Portread o'r Arlywydd Valery Giscard d'Estaing
Cynhaliwyd Teyrnged Ewropeaidd i’r Arlywydd Valery Giscard d’Estaing heddiw yn hemicycle Senedd Ewrop  

Valery Giscard d 'Estaing roedd yn falch o pro-Ewropeaidd ac yn cael ei ystyried yn un o'r grymoedd y tu ôl i System Ariannol Ewrop, a arweiniodd yn y pen draw at greu'r ewro.

Ar ôl cael ei ethol yn arlywydd Ffrainc rhwng 1974 a 1981, gwasanaethodd Valery Giscard d’Estaing fel ASE rhwng 1989 a 1993 lle daeth yn gadeirydd y Grŵp Diwygwyr Rhyddfrydol a Democrataidd yn Senedd Ewrop ym 1989.

hysbyseb

Yn 2001, penodwyd Giscard d’Estaing yn llywydd y Confensiwn ar Ddyfodol Ewrop, a arweiniodd at Gytundeb Lisbon 2007, sy'n nodi'r rheolau sy'n llywodraethu'r UE ar hyn o bryd.

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Mewnfudo

Mae Pab yn galw argyfwng mudol yn 'llongddrylliad gwareiddiad'

cyhoeddwyd

on

By

Mae'r Pab Ffransis yn ymweld ag ynys Lesbos i gwrdd â'r ffoaduriaid a'r ymfudwyr yng ngwersyll Mavrovouni, Gwlad Groeg, Rhagfyr 5, 2021. Cyfryngau / Taflen y Fatican trwy REUTERS
Mae'r Pab Ffransis yn siarad yn ystod ei ymweliad â gwersyll Mavrovouni ar gyfer ffoaduriaid ac ymfudwyr ar ynys Lesbos, Gwlad Groeg, Rhagfyr 5, 2021. REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Condemniodd y Pab Ffransis ecsbloetio ymfudwyr at ddibenion gwleidyddol ddydd Sul (5 Rhagfyr) yn ystod ymweliad ag ynys Lesbos yng Ngwlad Groeg, gan frandio'r difaterwch byd-eang at eu cyflwr yn "llongddrylliad gwareiddiad", ysgrifennu philip Pullella a Lefteris Papadimas.

Cerddodd Francis trwy wersyll Mavrovouni, sy'n dal tua 2,300 o bobl, gan stopio i gyfarch dwsinau o ffoaduriaid a rhoi pump uchel i fachgen ifanc o Affrica.

Ymwelodd â'r ynys gyntaf, un o'r prif bwyntiau mynediad i ymfudwyr, yn 2016 a mynd â 12 o ffoaduriaid o Syria yn ôl i'r Eidal gydag ef. Roedd yn galaru nad yw "fawr ddim wedi newid" ers hynny.

Roedd Môr y Canoldir, lle mae miloedd wedi marw yn ceisio gwneud y groesfan o ogledd Affrica i Ewrop, yn dal i fod yn "fynwent ddifrifol heb gerrig beddi".

hysbyseb

"Os gwelwch yn dda, gadewch inni atal y llongddrylliad hwn o wareiddiad!" dwedodd ef.

Fe wnaeth Francis am yr ail ddiwrnod syth rwystro'r rhai sy'n defnyddio'r argyfwng mudo at ddibenion gwleidyddol.

"Mae'n hawdd ennyn barn y cyhoedd trwy ennyn ofn eraill," meddai, gan ychwanegu bod pobl sy'n wrth-fewnfudwyr "yn methu â siarad â dwyster cyfartal" am ecsbloetio'r tlodion, rhyfeloedd a'r diwydiant arfau.

hysbyseb

"Dylid ymosod ar yr achosion anghysbell, nid y bobl dlawd sy'n talu'r canlyniadau ac sy'n cael eu defnyddio hyd yn oed ar gyfer propaganda gwleidyddol," meddai.

Mae'r gwersyll, a sefydlwyd mewn hen faes tanio byddin, yn cynnwys dwsinau o strwythurau parod, rhai yn debyg i gynwysyddion cludo a rhai llai, eraill wedi'u gwneud o blastig.

Mae'r lleoedd rhwng y strwythurau fel strydoedd pentref llwm lle mae pobl yn byw mewn limbo. Roedd cerbydau babanod a beiciau tair olwyn plant yn pwyso ar gartref un cwpl o Afghanistan.

Yn eistedd ar gadair o dan babell gyda’r môr y tu ôl iddo, gwrandawodd y pab ar Christian Tango Mukaya, ffoadur 30 oed o Weriniaeth Ddemocrataidd y Congo sydd wedi bod yn y gwersyll gyda dau o’i blant ers blwyddyn. Nid yw wedi cael cysylltiad â'i wraig a phlentyn arall ers iddo gyrraedd.

Disodlodd Mavrovouni, y mae ei berimedr wedi'i amgylchynu gan sment, weiren bigog a'r môr, wersyll drwg-enwog Moria a llosgi i lawr y llynedd.

Ymwelodd y pab â sawl teulu yno ar ddiwedd ei ymweliad bore.

Gan adael ei anerchiad parod, dywedodd Francis ei bod yn “ofidus” clywed bod rhai arweinwyr Ewropeaidd eisiau defnyddio cronfeydd cyffredin i adeiladu wal a gosod weiren bigog i gadw mewnfudwyr allan. Darllen mwy.

"Rydyn ni yn oes y waliau a'r weiren bigog," meddai.

Mae prif weinidog Gwlad Pwyl, Mateusz Morawiecki, wedi galw ar i’r UE ariannu ar y cyd wal ffin i atal llanw'r ymfudwyr sy'n dod o'r Dwyrain Canol trwy Belarus i Wlad Pwyl.

Mor grim a llwm ag y mae Mavrovouni, mae'n welliant amlwg dros Moria, y mae grwpiau hawliau dynol yn ei ddadgrogi am ei amodau gwichlyd a gorlawn.

Gwlad Groeg fu'r prif bwynt mynediad i'r Undeb Ewropeaidd ers amser maith i ymfudwyr a ffoaduriaid sy'n ffoi rhag rhyfel a thlodi yn y Dwyrain Canol, Asia ac Affrica. Cyrhaeddodd cannoedd o filoedd o bobl ar draethau Lesbos yn 2015 ar ôl croesi ar gychod o Dwrci.

Roedd Joshue, ffoadur 18 oed o Congo, ymhlith y rhai a groesawodd ymweliad y pab.

"Nid yw fel ei glywed o bell, daeth i'r cae i weld sut rydyn ni'n byw, i weld sut mae pethau'n digwydd yma, felly mae'n rhoi gobaith a chryfder inni wybod bod arweinydd o'r fath yn meddwl amdanon ni," meddai.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

coronafirws

Coronavirus: Mae'r UE yn cefnogi aelod-wladwriaethau gyda chludiant cleifion a thimau meddygol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn parhau i ddarparu cymorth ariannol pellach i aelod-wladwriaethau trwy Becyn Symudedd yr Offeryn Cymorth Brys. Mae'r gefnogaeth ddiweddar yn dod i dros € 2.9 miliwn ac wedi helpu i gludo cleifion COVID-19 a thimau meddygol aelod-wladwriaethau. Daw hyn ar ben y € 170m sydd eisoes ar gael ar gyfer cludo eitemau meddygol hanfodol ac offer cysylltiedig â brechu ers y llynedd.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r Offeryn Cymorth Brys wedi helpu cleifion i symud i gael triniaeth a thimau meddygol i gynorthwyo lle roedd eu hangen fwyaf. Roedd yr offeryn hefyd yn talu costau cludo offer iechyd hanfodol. Gyda chymorth yr Offeryn Cymorth Brys, gwnaethom ddarparu offeryn gwerthfawr i aelod-wladwriaethau yn ein brwydr ar y cyd yn erbyn COVID-19. Trwy'r alwad ESI ddiweddaraf hon, rydym wedi ariannu cludo cleifion a thimau meddygol, er mwyn helpu i achub bywydau, sy'n wir arwydd o undod Ewropeaidd. Fodd bynnag, gall pob Ewropeaidd gyfrannu at atal systemau gofal iechyd cenedlaethol rhag gorlethu a chael y pandemig hwn dan reolaeth. Mae brechu llawn yn darparu'r amddiffyniad cryfaf sydd yna. "

Ymhlith y gweithrediadau a ariannwyd yn ddiweddar mae cludo timau meddygol o Ddenmarc, Israel, Gwlad Pwyl a'r Almaen i Rwmania, a chludo cleifion o Rwmania i'r Almaen, Gwlad Pwyl, Awstria, Tsiec, Denmarc a'r Eidal. Derbyniodd gweithrediadau i gefnogi Slofacia gyllid hefyd, fel rhan o ymdrechion y wlad yn erbyn y pandemig coronafirws. Yn dilyn proses ymgeisio ymhlith Aelod-wladwriaethau'r UE ym mis Tachwedd, mae'r gweithrediadau a gefnogir yn digwydd ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2021.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd