Cysylltu â ni

gwleidyddiaeth

Metsola: Dyma’r foment i ateb galwad Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn ei haraith, siaradodd yr Arlywydd Metsola am realiti bwlch sy’n bodoli rhwng yr hyn y mae pobl yn ei ddisgwyl a’r hyn y gall Ewrop ei gyflawni ar hyn o bryd, yn enwedig ym meysydd iechyd, ynni a diogelwch. Dywedodd hefyd fod dyfodol Ewrop yn gysylltiedig â dyfodol Wcráin.

Mae araith yr Arlywydd Metsola i'w gweld isod.

Llywydd Von der Leyen,

Llywydd Macron,

Prif Weinidog Costa,

Annwyl Ewropeaid,

Rwyf mor falch o fod yma heddiw wrth inni gyrraedd y garreg filltir hon yn yr ymarfer unigryw hwn mewn dinasyddiaeth weithgar. Yn Ewrop adeiladu. Er mwyn diogelu ein sylfeini yn y dyfodol.

hysbyseb

Ymhlith yr areithiau niferus a glywn heddiw, rwy’n meddwl bod un neges y gallwn ei thynnu i ffwrdd heddiw: mae dyfodol Ewrop yn anysgrifenedig eto ac mae ein stori yn dibynnu arnoch chi, ar bob un ohonom.

Cymerodd y ddadl hon realiti newydd ar Chwefror 24ain - pan orchmynnodd yr Arlywydd Putin i'w fyddin oresgyn yr Wcrain. Gweithred ymosodol ganoloesol sydd wedi newid y byd.

Mae'r byd ar ôl Chwefror 24 yn un gwahanol iawn. Un mwy peryglus. Mae rôl Ewrop wedi newid gydag ef. Ni allwn fforddio colli mwy o amser.

Sut rydym wedi ymateb i'r goresgyniad a sut mae'n rhaid i ni barhau i ymateb yw prawf litmws ein gwerthoedd. Mae undod a phenderfyniad ein hymateb wedi drysu beirniaid ac wedi ein gwneud yn falch o fod yn Ewropeaidd. Rhaid mai dyna’r glasbrint wrth symud ymlaen.

Ond wrth i ni siarad yma, Wcráin yn dal i gael ei goresgyn. Mae bomiau yn dal i ladd yn ddiwahân. Mae merched yn dal i gael eu treisio. Mae miliynau wedi ffoi a byddant yn parhau i wneud hynny. Mae pobl yn dal yn gaeth yn y twneli o dan Mariupol.

Ukrainians yn edrych i Ewrop am gefnogaeth. Oherwydd eu bod yn gwybod beth fydd miliynau o Ewropeaid a orfodwyd i dreulio hanner canrif y tu ôl i iau y llen haearn yn ei ddweud wrthych: Nid oes dewis arall yn lle Ewrop.

Mae dyfodol Ewrop ynghlwm wrth ddyfodol yr Wcrain. Mae'r bygythiad a wynebwn yn un real. Ac mae cost methiant yn aruthrol.

A gofynnaf: sut y bydd hanes yn barnu ein gweithredoedd? A fydd cenedlaethau’r dyfodol yn darllen am fuddugoliaeth amlochrogiaeth dros arwahanrwydd? Cadarnhau perthynas ryng-ddibynnol rhwng cenhedloedd a phobl sy'n falch o'u gwahaniaethau fel y dywedodd Laura yn gynharach, ond sy'n deall mai dim ond gyda'i gilydd y gall y dyfodol fod yn y byd newydd hwn?

Mae hynny i gyd i fyny i ni. Ein cyfrifoldeb ni yw hynny. A gadewch imi ddweud wrthych yma heddiw y bydd Senedd Ewrop yn ymladd dros Ewrop gryfach a'r cyfan o'r hyn y mae Ewrop yn ei olygu. Mae hynny'n golygu rhyddid, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith, cyfiawnder, undod, cyfle cyfartal.

Mae hynny'n golygu bod yn rhaid inni wrando mwy nag yr ydym yn siarad. Rhaid i'r ymarfer hwn fod amdanoch chi. Ynglŷn â'n prosiect yn gweithio i bobl mewn pentrefi a threfi a rhanbarthau ledled Ewrop.

Mae gan Ewrop hanes balch. Rydym wedi creu’r farchnad gyffredin, wedi sicrhau ehangu i wladwriaethau olynol, wedi croesawu pleidlais gyffredinol, wedi dileu ffiniau mewnol, wedi creu arian cyffredin ac wedi ymgorffori hawliau sylfaenol yn ein cytundebau. Mae ein prosiect Ewropeaidd wedi bod yn stori lwyddiant. Efallai nad yw’n berffaith ond rydym yn cynrychioli sylfaen o ddemocratiaeth ryddfrydol, rhyddid personol, rhyddid meddwl, diogelwch a sicrwydd. Mae hynny'n ysbrydoli miliynau yn Ewrop a ledled y byd.

Fodd bynnag, mae'r Gynhadledd hon hefyd yn profi bod bwlch rhwng yr hyn y mae pobl yn ei ddisgwyl, a'r hyn y gall Ewrop ei gyflawni ar hyn o bryd. Dyna pam mae angen confensiwn fel y cam nesaf. A dyna fydd Senedd Ewrop yn mynnu ei gael. Mae yna faterion na all aros.

Mae hynny’n wir am amddiffyn. Mae angen polisi diogelwch ac amddiffyn newydd arnom oherwydd gwyddom fod angen ein gilydd arnom, ein bod yn agored i niwed yn unig. Ac yma nid oes yn rhaid i ni ailddyfeisio'r olwyn. Gallwn ategu yn hytrach na chystadlu â chynghreiriau presennol.

Mae'n wir am ynni. Rydyn ni'n dal i fod yn rhy ddibynnol ar awtocratiaid. Lle mae ynysoedd ynni yn dal i fodoli. Lle mae'n rhaid i ni gefnogi ein gilydd wrth i ni ddatgysylltu ein hunain oddi wrth y Kremlin a buddsoddi mewn ffynonellau ynni amgen. Lle rydym yn deall bod ynni adnewyddadwy yn ymwneud cymaint â diogelwch ag y mae’n ymwneud â’r amgylchedd. Ond dim ond gyda'n gilydd y gallwn ni wneud hynny.

Mae hyn hefyd yn wir am newid hinsawdd. Her cenhedlaeth y mae Ewrop wedi bod yn falch o arwain y tâl byd-eang arni.

Mae'n wir am iechyd, lle mae'n rhaid i ni wrando ar wersi'r pandemig a gwneud ein systemau iechyd yn rhyng-gysylltiedig, rhannu gwybodaeth a chyfuno adnoddau. Pan fydd y firws nesaf yn ein taro, ni allwn adael iddo gau ein bywydau. Ni all ein greddf gyntaf fod i ail-greu ffiniau'r gorffennol.

Mae’n wir am ein model economaidd, lle mae’n rhaid inni sicrhau digon o hyblygrwydd heb glymu dwylo am genedlaethau i ddod. Lle rydym yn gallu creu’r swyddi sydd eu hangen arnom i ffynnu.

Mae’n wir am fudo, fel y clywsom yn y fideos a’r tystebau, lle mae angen system arnom o hyd sy’n deg â’r rhai sydd angen eu hamddiffyn, sy’n gadarn â’r rhai nad ydynt, ond sy’n gryf yn erbyn y rhai sy’n cam-drin fwyaf. pobl agored i niwed ar y blaned.

Mae'n wir am gydraddoldeb ac undod. Mae'n rhaid i'n Ewrop ni barhau i fod yn fan lle gallwch chi fod pwy ydych chi'n dymuno bod, lle nad yw eich man geni, eich rhyw na'ch cyfeiriadedd rhywiol yn effeithio ar eich potensial. Ewrop sy’n sefyll dros ein hawliau – i fenywod, dros leiafrifoedd, i bob un ohonom. Ewrop sy'n gadael neb ar ôl.

Yn yr holl feysydd hyn a mwy, rwyf am i Ewrop arwain. Oherwydd os nad ni, rhywun arall fydd e.

Annwyl Ewropeaid,

Roedd y Gynhadledd hon ar Ddyfodol Ewrop yn cynnwys cannoedd o filoedd o bobl ledled Ewrop. Mae hwn wedi bod yn brofiad dwys yng ngrym democratiaeth gyfranogol ar ôl misoedd o drafodaethau a dadlau grymus. Rwyf am ddiolch ichi am gredu yn addewid Ewrop.

Ac rwyf am ddiolch yn benodol i Guy Verhofstadt a Dubravka Šuica a gwahanol Lywyddiaethau'r Cyngor - Prif Weinidog Costa, y Gweinidog Clement Beaune yma heddiw - diolch i chi am arwain y broses hon. Rwyf hefyd am ddiolch i'n diweddar Lywydd David Sassoli a fyddai mor falch. Byddai mor falch heddiw. Ac wrth gwrs ni ellid bod wedi gwneud dim o hyn heb yr holl staff, a gofynnaf ichi gymeradwyo staff Senedd Ewrop a'r sefydliadau a weithiodd mewn gwirionedd i hyn ddigwydd. Diolch i chi i gyd, am gredu yn yr ymarfer hwn, am ymladd dros Ewrop, am wynebu’r sinigiaid.

Mae'n haws bod yn sinigaidd, bod yn boblogaidd, edrych i mewn ond dylem amlygu poblyddiaeth, sinigiaeth a chenedlaetholdeb am yr hyn ydynt: gobaith ffug a werthir gan y rhai heb atebion. Y rhai sy'n ofni ffugio'r ffordd galed a hir o gynnydd.

Nid yw Ewrop erioed wedi bod yn ofni. Nawr mae'n bryd camu i fyny a pheidio â chamu'n ôl.

Rydym unwaith eto ar adeg ddiffiniol o integreiddio Ewropeaidd ac ni ddylai unrhyw awgrym ar gyfer newid fod oddi ar y terfynau. Dylid cofleidio pa bynnag broses sydd ei hangen er mwyn i ni gyrraedd yno.

Fel myfyriwr, dechreuais ymwneud â gwleidyddiaeth oherwydd roeddwn yn credu mai lle fy nghenhedlaeth oedd Ewrop. Rwy'n credu o hyd. Ni welwn Ewrop hen a dim newydd. Ni welwn unrhyw daleithiau mawr a bach. Deallwn fod syniadau yn fwy na daearyddiaeth.

Mae’r teimlad hwnnw, 18 mlynedd yn ôl, pan ymunodd 10 gwlad gan gynnwys fy un i, â’r UE yn foment a fydd yn aros gyda mi am byth. Fe wnaethon ni gyfri'r eiliadau tan hanner nos ar Galan Mai a gallech chi deimlo'r llawenydd, y gobaith, a'r angerdd yr oedd pobl yn credu ynddo. Mae pobl heddiw yn yr Wcrain, yn Georgia, ym Moldofa ac yn dal i fod yn y Balcanau Gorllewinol yn edrych atom gyda'r un ymdeimlad o bwrpas. Wrth gwrs, rhaid i bob gwlad ddilyn ei llwybr ei hun, ond ni ddylem ofni rhyddhau pŵer Ewrop i newid bywydau pobl er gwell, fel y gwnaeth i fy ngwlad i.

Yn olaf, rydym wedi ein casglu yma ar Ddiwrnod Ewrop, yn ystod y flwyddyn a neilltuwyd i ieuenctid, yn sedd Senedd Ewrop, yn Strasbwrg. Nid oes unman yn fwy symbolaidd o bŵer democratiaeth, o bŵer Ewrop i gymryd y cam nesaf, gyda’n gilydd.

Dyma'r foment i ateb galwad Ewrop. Dyma ein hamser.

Diolch yn fawr.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd