Cysylltu â ni

Llywyddiaeth yr UE

Yr hyn y mae ASEau Slofenia yn ei ddisgwyl gan lywyddiaeth Cyngor eu gwlad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cymerodd Slofenia lywyddiaeth gylchdroi'r Cyngor drosodd ar 1 Gorffennaf. Darganfyddwch yr hyn y mae ASEau Slofenia yn ei ddisgwyl yn ystod tro eu gwlad wrth y llyw, materion yr UE.

Mae Slofenia yn cymryd drosodd llywyddiaeth Cyngor yr Undeb Ewropeaidd o Bortiwgal. Bydd y ffocws ar hwyluso adferiad yr UE a'i wneud yn fwy gwydn.

Prif Weinidog Slofenia Janez Janša a llywodraeth Slofenia trafodwyd rhaglen yr arlywyddiaeth gyda David Sassoli, llywydd Senedd Ewrop, ac arweinwyr y grwpiau gwleidyddol ar 26 Mai. "Daw Arlywyddiaeth Slofenia ar adeg dyngedfennol i Ewrop, wrth i ni geisio ailadeiladu ein Hundeb ar ôl pandemig Covid-19," meddai Sassoli.

hysbyseb

Gyda'n gilydd. Gwydn. Ewrop.

Yn ogystal â'r adferiad, bydd Slofenia yn gweithio ar y materion canlynol:

Undeb Iechyd Ewrop

hysbyseb

"Mae'r arlywyddiaeth yn cyrraedd ar adeg strategol bwysig iawn. Mae'r undeb Ewropeaidd yn wynebu sawl her, o adferiad ar ôl argyfwng y corona i drawsnewid gwyrdd a digidol yr economi, gan gadw model cymdeithasol Ewropeaidd a materion diogelwch," meddai Romana Tomc (EPP). Ein cyfrifoldeb mawr fel y wlad sy'n llywyddu yw cymryd rhan weithredol yn y cwestiynau hyn am ddyfodol yr UE. "Ychwanegodd:" Mae hwn hefyd yn gyfle i'n llais a'n barn gael ei glywed. "

Tanja Fajon (S&D) yn disgwyl i lywyddiaeth Slofenia eiriol dros reolaeth y gyfraith, dros bersbectif Ewropeaidd ar gyfer gwledydd Gorllewin y Balcanau, yn ogystal ag ar gyfer lefel uchel o gonsensws wrth fabwysiadu mesurau i gefnogi adferiad economaidd a chymdeithasol yr UE ar ôl yr argyfwng iechyd a'r trawsnewidiad gwyrdd. Ychwanegodd ei bod hi'n "bendant yn disgwyl cyfeiriad a fydd yn ailddatgan safle ac enw da Slofenia fel cefnogwr cynghreiriol a chadarn i UE undod unedig".

Klemen Grošelj (Adnewyddu Ewrop) yn feirniadol o rai o fesurau diweddar y llywodraeth, ond dywedodd ei fod yn disgwyl i lywyddiaeth Slofenia “ddilyn y gwerthoedd a’r egwyddorion y mae’r UE yn seiliedig arnynt,” gan ychwanegu: “Hoffwn pe bai Slofenia, fel yr arferai, yn amddiffynwr a hyrwyddwr egwyddorion a gwerthoedd rheolaeth y gyfraith, rhyddid y cyfryngau, barnwriaeth annibynnol a chyfiawnder, a gwlad o ddeialog ddemocrataidd fywiog gyda'r sector anllywodraethol a'r gymdeithas sifil. ”

Dyma'r eildro i Slofenia wrth y llyw yn y Cyngor. Cymerodd y gadair gyntaf yn 2008. Bydd Ffrainc yn cymryd yr awenau ar 1 Ionawr 2022.

Dysgwch fwy 

Llywyddiaeth yr UE

Rhwygwch y Dwyrain-Gorllewin dros werthoedd wrth i Slofenia dybio llywyddiaeth yr UE

cyhoeddwyd

on

By

Mae'r baneri Ewropeaidd a Slofenia yn gwibio cyn dechrau llywyddiaeth Slofenia ar yr UE yn Medvode, Slofenia Mehefin 30, 2021. REUTERS / Srdjan Zivulovic / File Photo

Ynghanol tensiwn uchel rhwng y dwyrain a'r gorllewin dros werthoedd democrataidd, pasiodd llywyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd ddydd Iau (1 Gorffennaf) i Slofenia, dan arweiniad cenedlaetholwr sydd â hanes o groesi cleddyfau â gweithrediaeth yr UE mewn dadleuon dros ddemocratiaeth, yn ysgrifennu Sabine Siebold.

Prif Weinidog Janez Jansa (llun), roedd edmygydd cyn-Arlywydd yr UD Donald Trump a thrydarwr di-flewyn-ar-dafod, yn gwrthdaro â Brwsel dros ryddid y cyfryngau yn y cyfnod yn arwain at gyfnod chwe mis y weriniaeth Iwgoslafia fach yn arwain y bloc 27 cenedl.

Mae Jansa, 62, hefyd yn agos at Brif Weinidog Hwngari, Viktor Orban, y daeth ei anghytundebau â gorllewin Ewrop i ben di-dymher mewn uwchgynhadledd yr wythnos diwethaf dros gyfraith sy’n gwahardd ysgolion rhag defnyddio deunyddiau yr ystyrir eu bod yn hyrwyddo gwrywgydiaeth.

hysbyseb

Mae blaenoriaethau Slofenia ar gyfer ei Llywyddiaeth ar Gyngor yr UE yn cynnwys cryfhau adferiad ôl-bandemig Ewrop, a'i wytnwch, ymreolaeth strategol a rheolaeth y gyfraith.

Ond gall ei dro wrth y llyw o 1 Gorffennaf - gosod agenda cyfarfodydd rhyng-lywodraethol a chynrychioli'r UE mewn rhai fforymau rhyngwladol - hefyd roi sylw i'r rhwyg cynyddol o fewn y bloc dros ei werthoedd cyffredin.

Ym mhrifddinasoedd y gorllewin, mae clymblaid gynyddol bendant arweinwyr y dwyrain yn cael ei gwylio gyda phryder.

hysbyseb

Yn yr uwchgynhadledd yr wythnos diwethaf, lle dywedwyd mai Jansa a phrif weinidog Gwlad Pwyl oedd yr unig arweinwyr i gefnogi Orban ar gyfraith gwrth-LGBT Hwngari, soniodd Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron am "raniad Dwyrain-Gorllewin" sylfaenol.

"Nid yw hon yn 'broblem Viktor Orban' ... Mae hon yn broblem sy'n mynd yn ddyfnach," meddai.

Dywedodd Jansa wrth gohebwyr yn yr uwchgynhadledd fod y ddadl LGBT yn “gyfnewidfa ddiffuant o safbwyntiau a oedd, ar brydiau, yn cynhesu’n fawr” ond yn tawelu unwaith yr eglurwyd y ffeithiau. Dywedodd nad oedd yn credu y byddai'n achosi unrhyw raniadau newydd diangen.

"Nid yw Slofenia a llawer o wledydd eraill eisiau bod yn rhan o unrhyw raniadau newydd yn Ewrop. Roedd digon o'r rheini. Rydyn ni wedi ymuno â'r UE i ddod yn unedig, nid yn rhanedig," meddai.

Mae rhai academyddion yn credu bod "Undeb Dwyrain Ewrop" yn dod i'r amlwg yn seiliedig ar swyddi sy'n gwrth-ddweud gwerthoedd sylfaenol yr UE megis rheolaeth y gyfraith, hawliau dynol, rhyddid y cyfryngau a hawliau LGBT.

"Credaf fod holl agwedd yr aliniad hwn yn wrth-Ewropeaidd iawn. Mae'n dangos arwyddion o sefydliad o ryw fath o Llen Haearn newydd," meddai Marko Milosavljevic, athro newyddiaduraeth a pholisi'r cyfryngau ym mhrifysgol Ljubljana.

Dywedodd Jansa, sydd hefyd wedi cefnogi Gwlad Pwyl yn ei brwydr â chomisiwn dyfarniad yr UE dros ddiwygiadau’r farnwriaeth yn Warsaw, y gallai’r comisiwn ddatrys unrhyw broblemau a gododd gydag unrhyw gyfraith mewn aelod-wladwriaeth.

"Yn y diwedd, rydyn ni bob amser yn cael penderfyniad sy'n gyfreithiol rwymol y mae'n rhaid i ni gydymffurfio ag ef," meddai yn yr uwchgynhadledd yr wythnos diwethaf.

Nododd Georg Riekeles, cyfarwyddwr cyswllt melin drafod y Ganolfan Bolisi Ewropeaidd, fod adroddiad diweddaraf Tŷ Rhyddid NGO yn Slofenia uwchben yr Eidal, Sbaen, Ffrainc a'r Almaen o ran hawliau gwleidyddol a rhyddid sifil.

Serch hynny, bydd ei lywyddiaeth yn canolbwyntio meddyliau ar y materion hyn, meddai Riekeles.

"Mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid i lywyddiaeth Slofenia a'r Prif Weinidog Jansa ei gymryd o ddifrif," meddai. "Yng nghyd-destun yr arlywyddiaeth, ni ellir osgoi craffu ar fater hawliau democrataidd effeithiol, parch rheolaeth y gyfraith."

Yn ddiweddar cyhuddodd gweithrediaeth yr UE, y Comisiwn Ewropeaidd, Wlad Pwyl, Hwngari a Slofenia o danseilio rhyddid y cyfryngau, gan gyhuddo Jansa o arogli newyddiadurwr a oedd wedi adrodd ar ymdrechion i ailwampio asiantaeth wasg genedlaethol ei wlad.

Gwrthododd Jansa gyhuddiadau ei fod wedi bwlio’r gohebydd.

Parhau Darllen

Llywyddiaeth yr UE

Mae'r coleg yn teithio i Ljubljana i nodi dechrau Llywyddiaeth Slofenia Cyngor yr UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (1 Gorffennaf) bydd Coleg y Comisiynwyr yn teithio i Slofenia ar ddiwrnod cyntaf llywyddiaeth y wlad ar y Cyngor. Bydd aelodau'r Coleg yn cwrdd yn y bore â'u cymheiriaid o lywodraeth Slofenia mewn clystyrau thematig. Yn dilyn y sesiwn hon bydd cinio gwaith o'r Coleg a Llywodraeth Slofenia dan ofal Prif Weinidog Slofenia, Janez Janša. Ar ôl y cinio, bydd yr Arlywydd von der Leyen a'r Prif Weinidog Janša yn cynnal cynhadledd i'r wasg ar y cyd. Yn ddiweddarach, bydd y Coleg yn cwrdd â Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, Igor Zorčič a bydd yn trafod mewn clwstwr thematig gydag aelodau'r Cynulliad. Bydd yr Arlywydd von der Leyen hefyd yn cwrdd ag Arlywydd Slofenia, Borut Pahor. Gyda'r nos, bydd y Coleg yn cymryd rhan mewn digwyddiad diwylliannol yn Ynys Bled, lle bydd yr Arlywydd von der Leyen yn traddodi araith ragarweiniol. Bydd y gynhadledd i'r wasg a'r araith yn y digwyddiad diwylliannol yn cael ei darlledu'n fyw EBS +.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llywyddiaeth Cyngor Portiwgal: Yr hyn y mae ASEau yn ei ddisgwyl

cyhoeddwyd

on

Cymerodd Portiwgal lywyddiaeth gylchdro'r Cyngor ar 1 Ionawr 2021, yng nghanol argyfwng iechyd ac economaidd. Ond beth yw disgwyliadau ASEau Portiwgal?

Wrth i Ewropeaid barhau i wynebu effeithiau economaidd-gymdeithasol digynsail y Pandemig COVID-19, Mae Portiwgal yn cymryd drosodd llywyddiaeth chwe mis Cyngor yr UE sy'n benderfynol o flaenoriaethu adferiad.

Dadorchuddiodd Prif Weinidog Portiwgal, António Costa, raglen ei llywyddiaeth yn ystod anghysbell cynhadledd i'r wasg gydag Arlywydd Senedd Ewrop, David Sassoli, a gynhaliwyd ar 2 Rhagfyr 2020.

O ystyried yr amseroedd heriol presennol, mae Portiwgal wedi ymrwymo i hyrwyddo Ewrop gydnerth, cymdeithasol, gwyrdd, digidol a byd-eang. Slogan yr arlywyddiaeth newydd yw "Amser i gyflawni: adferiad teg, gwyrdd a digidol".

hysbyseb

Bydd yn rhaid iddo hefyd barhau i weithio ar rai o flaenoriaethau arlywyddiaeth flaenorol yr Almaen: y dyfodol cysylltiadau rhwng yr UE a'r DU, cynnydd ymlaen gweithredu yn yr hinsawdd, Y Cyllideb tymor hir yr UE a'r Cynllun adfer COVID.

Gofynnwyd i ASEau Portiwgal am eu disgwyliadau a'u barn ar y blaenoriaethau a gyflwynwyd gan yr Arlywyddiaeth newydd.

Yn ôl Paulo Rangel (EPP), y tair blaenoriaeth a fydd yn dominyddu agenda’r arlywyddiaeth yw “lansio’r gronfa adfer, y strategaeth frechu a chysylltiadau rhwng yr UE a’r DU yn y dyfodol - gyda bargen neu hebddi”. Mae’n tanlinellu pwysigrwydd y piler cymdeithasol, a ddylai “ganolbwyntio mwy ar iechyd”, ac uwchgynhadledd yr UE-India. Mae’r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop a’r strategaeth newydd ar gyfer Schengen ynghyd â Chytundeb Ymfudo’r UE “yn haeddu mwy o sylw” gan yr arlywyddiaeth, ychwanegodd.

hysbyseb
Mae Portiwgal yn “cyfuno agendâu cymdeithasol a hinsawdd gyda’r trawsnewidiad digidol fel peiriannau gwytnwch ac adferiad yr Undeb Ewropeaidd,” meddai Carlos Zorrinho (S&D). Mae Lisbon “hefyd wedi ymrwymo i ail-leoli’r UE fel pŵer amlochrog, sef drwy’r uwchgynadleddau gydag Affrica ac India,” meddai. Gan gyfeirio at “ansicrwydd cynyddol” dan arweiniad y pandemig a Brexit, mae Zorrinho yn gweld arlywyddiaeth Portiwgal fel “cyfle unigryw i’r UE ailddarganfod ei hun a’i egwyddorion sefydlu”.

Francisco Guerreiro Dywedodd (Gwyrddion / EFA) fod Cynrychiolaeth Portiwgal yn cyd-fynd â’r “argyfwng byd-eang mwyaf erioed - yr un yn ymwneud â dinistrio bioamrywiaeth yn rhemp”. Yn ei farn ef, un o'r heriau mwyaf yw cwblhau'r trafodaethau ar gyfer dyfodol y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC), sy'n cadw cyfran fawr o gyllideb yr UE. “Nid oes gennym ni ddisgwyliadau y bydd unrhyw newidiadau strwythurol i’r PAC a all gyflawni’r Fargen Werdd Ewropeaidd a pharchu’r strategaeth‘ Farm to Fork ’neu [gyda golwg] ar warchod bioamrywiaeth,” meddai.

Marisa Matias Dywedodd (Gwyrddion / EFA) mai “Ewrop gymdeithasol, y trawsnewidiad gwyrdd a’r trawsnewid digidol yw’r blaenoriaethau cywir ac yn unol â’r heriau” y mae’r UE yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, ychwanegodd “mae Ewrop yn profi eiliadau o ymraniad dwfn” ac yn ei chael hi'n anodd darparu atebion i'r heriau strwythurol. “Mae llai a llai o gyfleoedd i wneud synnwyr o’r prosiect Ewropeaidd ac ni ellir colli dim,” meddai Matias, gan ychwanegu ei bod yn gobeithio “na fydd arlywyddiaeth Portiwgal yn mynd ar goll y tu ôl i’w bwriadau”.

Mae Portiwgal yn dechrau ei bedwaredd lywyddiaeth ar yr UE. Ar 1 Ionawr, dathlodd 35 mlynedd ers ei esgyniad i'r UE ynghyd â Sbaen.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd