Cysylltu â ni

Gohebydd UE

Nid yw haf a'r ‘livin’… bob amser mor hawdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Senedd ar wyliau yn swyddogol, cafodd y Comisiwn ei gyfarfod coleg olaf cyn gwyliau'r haf ac mae gan y Cyngor ei gyfarfodydd gweinidogol olaf yr wythnos nesaf. A yw hynny'n golygu y gallwn bacio'n hapus ein bwcedi a'n rhawiau ac anelu am y traeth?

Wel, ie, ond Gohebydd UE ni fydd yn mynd ar wyliau, oherwydd mae rhywbeth yn digwydd bob amser ac mae rhywbeth fel arfer yn gofyn am ymateb yr UE, neu hyd yn oed weithredu. Mae hefyd yn syniad da aros ar flaenau eich traed yn ystod yr haf, rhag ofn bod y Comisiwn eisiau cyhoeddi rhywbeth yn dawel y byddai'n well ganddo hedfan o dan y radar. 

Weithiau, gall y Comisiwn synnu gohebwyr cysglyd ym Mrwsel, sydd ddim ond eisiau mwynhau Ricard ar deras, gyda rhywbeth eithaf mawr, fel ym mis Awst 2016 pan gyhoeddodd Vestager y dylai Apple ad-dalu biliynau mewn cymorth gwladwriaethol anghyfreithlon i lywodraeth Iwerddon am y dreth ddetholus. manteision yr oedd yn elwa ohonynt. 

hysbyseb

Felly aros diwnio i Gohebydd UE, ond bydd y cylchlythyr yn mwynhau seibiant Awst.

Ni fydd gweinidogion cyllid yn hongian eu hesgidiau tan ddydd Mawrth, bydd gweinidogion economaidd a chyllid anffurfiol (ECOFIN) ddydd Llun i drafod y cynigion gwrth-wyngalchu arian newydd a gyflwynodd y Comisiwn yr wythnos diwethaf, gyda chyfle i weinidogion fynegi eu barn. Maent hefyd yn debygol o roi'r nod i bedwar cynllun adfer a gwytnwch cenedlaethol arall.

Bydd dyfarniadau llys diweddar yr UE ar system farnwrol Gwlad Pwyl a’r pryder cynyddol am ddiystyrwch Hwngari ar werthoedd yr UE a rheolaeth y gyfraith - a amlygir yn fwyaf diweddar yn ei chyfraith LGBTQ, yn parhau i fynd i’r afael â misoedd yr haf.

hysbyseb

Dyddiad allweddol yw 16 Awst, y dyddiad y mae'r Comisiwn wedi'i roi i Wlad Pwyl i gydymffurfio â dyfarniadau'r llys. Os na, ac mae ffynonellau Pwylaidd yn awgrymu na wnânt hynny, mae hyn yn golygu defnyddio dirwy ddyddiol sylweddol. Bydd bron yn sicr yn golygu y bydd y Senedd a llawer o wledydd yr UE yn mynnu bod 'amodoldeb rheolaeth y gyfraith' yn cael ei gymhwyso gan atal y cyllid hael gan yr UE a dderbynnir gan y ddwy wlad. 

Nos Fercher, bydd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen yn cadeirio cyfarfod y pwyllgor cynghori ar COVID-19. Gallai cynnydd yr amrywiad Delta ledled Ewrop ddifetha llanast, er bod yr UE yn gwneud gwaith da iawn o gyrraedd ei darged o 70% o holl oedolion yr UE sydd wedi'u brechu'n llawn erbyn mis Medi. 

Felly mwynhewch eich gwyliau, cadwch yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at fis Medi!

EU

Llywyddiaeth Cyngor Portiwgal: Yr hyn y mae ASEau yn ei ddisgwyl

cyhoeddwyd

on

Cymerodd Portiwgal lywyddiaeth gylchdro'r Cyngor ar 1 Ionawr 2021, yng nghanol argyfwng iechyd ac economaidd. Ond beth yw disgwyliadau ASEau Portiwgal?

Wrth i Ewropeaid barhau i wynebu effeithiau economaidd-gymdeithasol digynsail y Pandemig COVID-19, Mae Portiwgal yn cymryd drosodd llywyddiaeth chwe mis Cyngor yr UE sy'n benderfynol o flaenoriaethu adferiad.

Dadorchuddiodd Prif Weinidog Portiwgal, António Costa, raglen ei llywyddiaeth yn ystod anghysbell cynhadledd i'r wasg gydag Arlywydd Senedd Ewrop, David Sassoli, a gynhaliwyd ar 2 Rhagfyr 2020.

O ystyried yr amseroedd heriol presennol, mae Portiwgal wedi ymrwymo i hyrwyddo Ewrop gydnerth, cymdeithasol, gwyrdd, digidol a byd-eang. Slogan yr arlywyddiaeth newydd yw "Amser i gyflawni: adferiad teg, gwyrdd a digidol".

hysbyseb

Bydd yn rhaid iddo hefyd barhau i weithio ar rai o flaenoriaethau arlywyddiaeth flaenorol yr Almaen: y dyfodol cysylltiadau rhwng yr UE a'r DU, cynnydd ymlaen gweithredu yn yr hinsawdd, Y Cyllideb tymor hir yr UE a'r Cynllun adfer COVID.

Gofynnwyd i ASEau Portiwgal am eu disgwyliadau a'u barn ar y blaenoriaethau a gyflwynwyd gan yr Arlywyddiaeth newydd.

Yn ôl Paulo Rangel (EPP), y tair blaenoriaeth a fydd yn dominyddu agenda’r arlywyddiaeth yw “lansio’r gronfa adfer, y strategaeth frechu a chysylltiadau rhwng yr UE a’r DU yn y dyfodol - gyda bargen neu hebddi”. Mae’n tanlinellu pwysigrwydd y piler cymdeithasol, a ddylai “ganolbwyntio mwy ar iechyd”, ac uwchgynhadledd yr UE-India. Mae’r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop a’r strategaeth newydd ar gyfer Schengen ynghyd â Chytundeb Ymfudo’r UE “yn haeddu mwy o sylw” gan yr arlywyddiaeth, ychwanegodd.

hysbyseb
Mae Portiwgal yn “cyfuno agendâu cymdeithasol a hinsawdd gyda’r trawsnewidiad digidol fel peiriannau gwytnwch ac adferiad yr Undeb Ewropeaidd,” meddai Carlos Zorrinho (S&D). Mae Lisbon “hefyd wedi ymrwymo i ail-leoli’r UE fel pŵer amlochrog, sef drwy’r uwchgynadleddau gydag Affrica ac India,” meddai. Gan gyfeirio at “ansicrwydd cynyddol” dan arweiniad y pandemig a Brexit, mae Zorrinho yn gweld arlywyddiaeth Portiwgal fel “cyfle unigryw i’r UE ailddarganfod ei hun a’i egwyddorion sefydlu”.

Francisco Guerreiro Dywedodd (Gwyrddion / EFA) fod Cynrychiolaeth Portiwgal yn cyd-fynd â’r “argyfwng byd-eang mwyaf erioed - yr un yn ymwneud â dinistrio bioamrywiaeth yn rhemp”. Yn ei farn ef, un o'r heriau mwyaf yw cwblhau'r trafodaethau ar gyfer dyfodol y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC), sy'n cadw cyfran fawr o gyllideb yr UE. “Nid oes gennym ni ddisgwyliadau y bydd unrhyw newidiadau strwythurol i’r PAC a all gyflawni’r Fargen Werdd Ewropeaidd a pharchu’r strategaeth‘ Farm to Fork ’neu [gyda golwg] ar warchod bioamrywiaeth,” meddai.

Marisa Matias Dywedodd (Gwyrddion / EFA) mai “Ewrop gymdeithasol, y trawsnewidiad gwyrdd a’r trawsnewid digidol yw’r blaenoriaethau cywir ac yn unol â’r heriau” y mae’r UE yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, ychwanegodd “mae Ewrop yn profi eiliadau o ymraniad dwfn” ac yn ei chael hi'n anodd darparu atebion i'r heriau strwythurol. “Mae llai a llai o gyfleoedd i wneud synnwyr o’r prosiect Ewropeaidd ac ni ellir colli dim,” meddai Matias, gan ychwanegu ei bod yn gobeithio “na fydd arlywyddiaeth Portiwgal yn mynd ar goll y tu ôl i’w bwriadau”.

Mae Portiwgal yn dechrau ei bedwaredd lywyddiaeth ar yr UE. Ar 1 Ionawr, dathlodd 35 mlynedd ers ei esgyniad i'r UE ynghyd â Sbaen.

Parhau Darllen

EU

Nadolig Llawen iawn i bawb!

cyhoeddwyd

on

Gohebydd UE byddem yn bachu ar y cyfle hwn i ddymuno'r gorau i'n holl ddarllenwyr, hen a newydd am Nadolig heddychlon a diogel, gyda dymuniadau cynnes am 2021 hapus a llewyrchus - gadewch inni i gyd obeithio y bydd hi'n flwyddyn well na 2020. yn dychwelyd yn y Flwyddyn Newydd, gyda dymuniadau gorau tan hynny.

Parhau Darllen

Bancio

Mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng #China ac #EU botensial enfawr

cyhoeddwyd

on

Mae Menter Belt a Ffordd Tsieina (BRI), y cyfeirir ati weithiau fel y Ffordd Newydd Silk, yn un o'r prosiectau seilwaith mwyaf uchelgeisiol a genhedlwyd erioed. Wedi'i lansio yn 2013 gan yr Arlywydd Xi Jinping, byddai'r casgliad helaeth o fentrau datblygu a buddsoddi yn ymestyn o Ddwyrain Asia i Ewrop, gan ehangu dylanwad economaidd a gwleidyddol Tsieina yn sylweddol - ysgrifennodd Colin Stevens.

Mae BRI yn ceisio adfywio llwybrau masnach hynafol Silk Road i gysylltu Tsieina â gwledydd eraill yn Asia, Affrica ac Ewrop trwy adeiladu rhwydwaith masnach ac isadeiledd.

Mae'r weledigaeth yn cynnwys creu rhwydwaith helaeth o reilffyrdd, piblinellau ynni, priffyrdd, a chroesfannau ffin symlach, i'r gorllewin - trwy'r hen weriniaethau mynyddig Sofietaidd - ac i'r de, i Bacistan, India, a gweddill De-ddwyrain Asia.

Mae buddsoddiadau seilwaith enfawr Tsieina yn addo tywys mewn oes newydd o fasnach a thwf i economïau yn Asia a thu hwnt.

Mae dylanwad cynyddol Tsieineaidd yn Ewrop wedi bod yn destun pryder cynyddol ym Mrwsel yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Felly, beth yw goblygiadau dylanwad cynyddol Tsieina fel actor byd-eang i'r UE a'i chymdogion? Gofynasom i ystod o arbenigwyr am eu barn.

Mae Syr Graham Watson, cyn uwch ASE yn y DU, ymhlith y rhai sy'n cefnogi'r fenter gyffrous ac ar yr un pryd yn rhybuddio bod angen i'r UE chwarae rhan agos.

Dywedodd Syr Graham, a arferai fod yn ddirprwy Rhyddfrydol, “Dylai’r UE gofleidio menter a fydd yn gwella cysylltiadau trafnidiaeth ar draws tirfas Ewrasiaidd a pheidio â chaniatáu i China fod yn berchen arni’n llwyr. Er mwyn gwireddu ei llawn botensial, rhaid i'r fenter hon fod yn stryd ddwy ffordd.

"Yn hytrach na chaniatáu i'r PRC brynu a monopoli seilwaith fel Porthladd Piraeus dylem fod yn buddsoddi ynddo gyda'n gilydd. Dim ond yn y ffordd honno y gallwn ddofi uchelgeisiau ehangu Tsieina a'i chlymu i mewn i gydweithrediad."

Mae sylwadau tebyg yn cael eu lleisio gan Fraser Cameron, Cyfarwyddwr Canolfan UE-Asia ym Mrwsel a ddywedodd fod China wedi “dysgu rhai gwersi pwysig o ddwy i dair blynedd gyntaf y BRI, yn enwedig ar gynaliadwyedd ariannol ac amgylcheddol.”

Ychwanegodd, “Mae hyn yn golygu y gallai’r UE, gyda’i strategaeth gysylltedd ei hun, nawr ystyried partneru â China, yn ogystal â Japan a phartneriaid Asiaidd eraill, i ddatblygu prosiectau seilwaith sydd o fudd i’r ddau gyfandir.”

Dywedodd Paul Rubig, tan yn ddiweddar yn ASE cyn-filwr EPP o Awstria, wrth y wefan hon fod angen i’r “byd i gyd, gan gynnwys yr UE, fod yn rhan” o’r BRI.

Ychwanegodd, “Mae'r cynllun yn cysylltu pobl trwy seilwaith, addysg ac ymchwil ac mae'n sefyll i fod o fudd mawr i bobl Ewropeaidd

“Dylai’r UE fod yn buddsoddi yn y BRI oherwydd bydd yn fuddugoliaeth i’r ddwy ochr, yr UE a China,” meddai Rubig sy’n ymwneud yn agos â busnesau bach a chanolig Ewrop

Cafodd sylwadau tebyg eu darlledu gan Dick Roche, hynod brofiadol, cyn Weinidog Ewrop yn Iwerddon, a ddywedodd, “Mae ymwneud BRI ac ymglymiad yr UE ynddo yn gwneud synnwyr perffaith. Bydd yn helpu i ailsefydlu ein cysylltiadau hanesyddol â Tsieina. Oes, mae yna rai gwahaniaethau rhwng y ddwy ochr ond mae BRI er budd yr UE a China. Gall Ewrop chwarae rhan weithredol yn y fenter trwy gynnal deialog â Tsieina.

"Dyna'r ffordd orau ymlaen ac nid trwy ddilyn agwedd yr UD tuag at BRI. Mae safiad yr UD yn gam yn ôl ac ni fydd yn cyflawni dim."

Ychwanegodd Roche, sydd bellach yn ymgynghorydd yn Nulyn, “Os edrychwch chi ar yr hyn sy'n digwydd yn Tsieina nawr o'i gymharu â 50 mlynedd yn ôl, mae'r cynnydd sy'n cael ei wneud, gan gynnwys buddion a ddaeth yn sgil BRI, yn anhygoel.”

Dechreuodd buddsoddiad BRI arafu ddiwedd 2018. Ac eto erbyn diwedd 2019, gwelwyd cynnydd mawr yng nghontractau BRI unwaith eto.

Mae’r Unol Daleithiau wedi lleisio gwrthwynebiad, ond mae sawl gwlad wedi ceisio cydbwyso eu pryderon ynghylch uchelgeisiau Tsieina yn erbyn buddion posib y BRI. Mae sawl gwlad yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop wedi derbyn cyllid BRI, ac mae taleithiau Gorllewin Ewrop fel yr Eidal Lwcsembwrg, a Phortiwgal wedi llofnodi cytundebau dros dro i gydweithredu ar brosiectau BRI. Mae eu harweinwyr yn fframio cydweithrediad i wahodd buddsoddiad Tsieineaidd ac o bosibl wella ansawdd cynigion adeiladu cystadleuol gan gwmnïau Ewropeaidd a'r UD.

Mae Moscow wedi dod yn un o bartneriaid mwyaf brwd y BRI.

Daw myfyrio pellach gan Virginie Battu-Henriksson, llefarydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch, a ddywedodd, “Y man cychwyn ar gyfer dull yr UE o unrhyw fenter cysylltedd yw a yw’n gydnaws â’n dull, gwerthoedd a diddordebau ein hunain. Mae hyn yn golygu bod angen i gysylltedd barchu egwyddorion cynaliadwyedd a chwarae teg.

“O ran Menter Belt a Ffyrdd Tsieina, dylai’r Undeb Ewropeaidd a China rannu diddordeb mewn sicrhau bod yr holl fuddsoddiadau mewn prosiectau cysylltedd yn cwrdd â’r amcanion hyn. Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn parhau i ymgysylltu â China yn ddwyochrog ac mewn fforymau amlochrog i ddod o hyd i bethau cyffredin lle bynnag y bo modd a gwthio ein huchelgeisiau hyd yn oed yn uwch o ran materion newid yn yr hinsawdd. Os yw Tsieina’n cyflawni ei nod datganedig o wneud y BRI yn blatfform agored sy’n dryloyw ac yn seiliedig ar reolau’r farchnad a normau rhyngwladol, byddai’n ategu’r hyn y mae’r UE yn gweithio iddo - cysylltedd cynaliadwy â buddion i bawb dan sylw. ”

Mewn man arall, nododd uwch ffynhonnell yng nghyfarwyddiaeth materion tramor yr UE fod y Fenter Belt a Road “yn gyfle i Ewrop a’r byd, ond yn un y mae’n rhaid iddo fod nid yn unig o fudd i China.”

Dywedodd y ffynhonnell, “Mae undod a chydlyniant yr UE yn allweddol: wrth gydweithredu â Tsieina, mae gan bob Aelod-wladwriaeth, yn unigol ac o fewn fframweithiau cydweithredu isranbarthol gyfrifoldeb i sicrhau cysondeb â chyfraith, rheolau a pholisïau’r UE. Mae'r egwyddorion hyn hefyd yn berthnasol o ran ymgysylltu â Menter Belt a Ffyrdd Tsieina.

“Ar lefel yr UE, mae cydweithredu â China ar ei Menter Belt a Road yn digwydd ar sail China yn cyflawni ei nod datganedig o wneud y BRI yn blatfform agored a chadw at ei hymrwymiad i hyrwyddo tryloywder a chwarae teg ar sail rheolau'r farchnad. a normau rhyngwladol, ac yn ategu polisïau a phrosiectau'r UE, er mwyn sicrhau cysylltedd a buddion cynaliadwy i'r holl bartïon dan sylw ac yn yr holl wledydd ar hyd y llwybrau a gynlluniwyd. "

Yn Uwchgynhadledd UE-China y llynedd ym Mrwsel, bu arweinwyr y ddwy ochr yn trafod yr hyn roeddent yn ei alw’n botensial “enfawr” i gysylltu Ewrop ac Asia ymhellach mewn modd cynaliadwy ac yn seiliedig ar egwyddorion y farchnad ac edrych ar ffyrdd i greu synergeddau rhwng dull yr UE. i gysylltedd.

Nododd Noah Barkin, newyddiadurwr o Berlin a chymrawd ymweliadol yn Sefydliad Astudiaethau China Mercator, pan ymwelodd Wang Yi, prif ddiplomydd Tsieina, â Brwsel ym mis Rhagfyr, fe gyflwynodd neges allweddol i Ewrop.

"Rydyn ni'n bartneriaid, nid cystadleuwyr," meddai wrth ei gynulleidfa ym melin drafod y Ganolfan Bolisi Ewropeaidd, gan alw ar yr UE a Beijing i lunio "glasbrint uchelgeisiol" ar gyfer cydweithredu.

Mae cydweithredu o'r fath yn digwydd ar hyn o bryd - diolch i BRI.

Mae “Strategaeth China” Business Europe, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn tynnu sylw mai’r UE yw partner masnachu pwysicaf Tsieina, tra mai Tsieina yw ail bartner masnachu pwysicaf yr UE. Tyfodd cyfanswm y llif masnach dwyochrog mewn nwyddau i EUR 604.7 biliwn yn 2018, tra bod cyfanswm y fasnach mewn gwasanaethau bron i EUR 80 biliwn yn 2017.

Ac, meddai Business Europe, "dyma ddigon o botensial economaidd digyffwrdd i'r ddwy ochr o hyd."

Mae'r strategaeth yn nodi mai'r UE yw partner masnachu pwysicaf Tsieina, tra mai Tsieina yw ail bartner masnachu pwysicaf yr UE. Tyfodd cyfanswm y llif masnach dwyochrog mewn nwyddau i EUR 604.7 biliwn yn 2018, tra bod cyfanswm y fasnach mewn gwasanaethau bron i EUR 80 biliwn yn 2017. Ac mae yna ddigon o botensial economaidd heb ei gyffwrdd i'r ddwy ochr o hyd.

Mae economïau Tsieineaidd ac Ewrop wedi elwa'n aruthrol o esgyniad Tsieina i'r WTO yn 2001.

Mae'n dweud, “Mae economïau Tsieineaidd ac Ewrop wedi elwa'n aruthrol o esgyniad Tsieina i'r WTO yn 2001. Dylai'r UE barhau i ymgysylltu â China."

Mae llawer o gyfleoedd newydd eisoes wedi dod i'r amlwg o ganlyniad i seilwaith newydd sydd wedi'i gwblhau ar hyd llwybr Belt Road.

Er enghraifft, mae'r Eidal a China wedi gweithio i gryfhau eu cysylltiadau a'u cydweithrediad ar yr economi ddigidol trwy ffordd sidan “ddigidol” a thwristiaeth.

Mae ffordd sidan ddigidol yn cael ei hystyried yn rhan sylweddol o BRI. Mae Tsieina, gyda'r nifer fwyaf o ddefnyddwyr rhyngrwyd a defnyddwyr ffonau symudol yn y byd, yn sefyll ym marchnad e-fasnach fwyaf y byd ac mae'n cael ei chydnabod yn eang fel un o'r chwaraewyr gorau mewn data mawr.

Y farchnad enfawr hon y mae arsylwyr profiadol fel Watson, Rubig a Roche yn credu y dylai'r UE nawr geisio manteisio arni, gan gynnwys trwy BRI.

Mae'r Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Astudiaethau Asiaidd yn dyfynnu adnewyddu cyswllt rheilffordd Budapest-Belgrade fel astudiaeth achos “wych” i gael gwell dealltwriaeth o'r BRI.

Mae'r prosiect yn rhan o'r Cydweithrediad 17 + 1 a'r Fenter Belt a Ffordd (BRI). Fe’i cyhoeddwyd yn 2013 ond cafodd ei oedi ar ochr Hwngari tan 2019 oherwydd rheoliadau tendro’r UE. Mae'r prosiect wedi symud ymlaen yn wahanol ar ochr Hwngari nag y gwnaeth ar ochr Serbia fel aelod o'r tu allan i'r UE, oherwydd ymyrraeth yr UE, meddai adroddiad EIAS.

“Mae ffordd sidan ddigidol yn rhan sylweddol o BRI. Mae Tsieina, gyda'r nifer fwyaf o ddefnyddwyr rhyngrwyd a defnyddwyr ffonau symudol yn y byd, yn sefyll ym marchnad e-fasnach fwyaf y byd ac mae'n cael ei chydnabod yn eang fel un o'r chwaraewyr gorau mewn data mawr.

Ond, yn amlwg, mae mwy i'w wneud i wireddu ei botensial llawn.

Lluniodd Siambr Fasnach yr Undeb Ewropeaidd yn Tsieina (Siambr Ewropeaidd) ei astudiaeth ei hun, The Road Less Travelled: European Involvement in China Belt and Road Initiative (BRI). Yn seiliedig ar arolwg aelodau a chyfweliadau helaeth, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y rôl “ymylol” y mae busnes Ewropeaidd yn ei chwarae yn y BRI ar hyn o bryd.

Er hynny, mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng China a’r UE botensial enfawr, ac mae deialogau ac ymddiriedaeth ar y cyd yn allweddi i ffurfio cysylltiadau digidol agosach rhwng y ddwy ochr, meddai Luigi Gambardella, llywydd cymdeithas fusnes China EU.

China. er enghraifft bellach, lansiwyd lloeren gefell Beidou-3 yn llwyddiannus fis Medi diwethaf, gan gyfrannu at y Ffordd Silk ddigidol a gychwynnwyd gan Tsieina yn 2015, sy'n cynnwys helpu gwledydd eraill i adeiladu seilwaith digidol a datblygu diogelwch rhyngrwyd.

Wrth sôn am y Silk Road digidol, dywedodd Gambardella fod ganddo'r potensial i fod yn chwaraewr "craff" yn y Fenter Belt a Road, gan wneud y fenter BRI yn fwy effeithlon ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd. Bydd y cysylltiadau digidol hefyd yn cysylltu China, marchnad e-fasnach fwyaf y byd, â gwledydd eraill sy'n ymwneud â'r fenter.

Dywed Andrew Chatzky, o’r Cyngor ar Gysylltiadau Tramor, "Mae uchelgais gyffredinol Tsieina ar gyfer y BRI yn syfrdanol. Hyd yma, mae mwy na chwe deg o wledydd - sy’n cyfrif am ddwy ran o dair o boblogaeth y byd - wedi arwyddo i brosiectau neu wedi dangos diddordeb mewn gwneud hynny. "

"Mae dadansoddwyr yn amcangyfrif mai'r mwyaf hyd yn hyn yw Coridor Economaidd $ 68 biliwn Tsieina-Pacistan, casgliad o brosiectau sy'n cysylltu China â Phorthladd Gwadar Pacistan ar Fôr Arabia. Yn gyfan gwbl, mae Tsieina eisoes wedi gwario amcangyfrif o $ 200 biliwn ar ymdrechion o'r fath. Morgan Stanley wedi rhagweld y gallai treuliau cyffredinol Tsieina dros oes y BRI gyrraedd $ 1.2-1.3 triliwn erbyn 2027, er bod amcangyfrifon ar gyfanswm y buddsoddiadau yn amrywio, "meddai.

Cododd y Ffordd Silk wreiddiol yn ystod ehangiad gorllewinol Brenhinllin Han China (206 BCE-220 CE), a ffurfiodd rwydweithiau masnach ledled yr hyn sydd heddiw'n wledydd Canol Asia. Roedd y llwybrau hynny'n ymestyn mwy na phedair mil o filltiroedd i Ewrop.

Heddiw, mae BRI yn addo, unwaith eto, rhoi China a Chanolbarth Asia - ac efallai’r UE - yn uwchganolbwynt ton newydd o globaleiddio.

 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd