Cysylltu â ni

Uwchgynadleddau UE

2021 G7 Communiqué Arweinwyr: Ein hagenda a rennir ar gyfer gweithredu byd-eang i adeiladu'n ôl yn well

cyhoeddwyd

on

Ar ddiwedd cyfarfod diweddaraf y G7 (11-13 Mehefin), llwyddodd arweinwyr G7 i gytuno ar communiqué ar y cyd - o'i gymharu â'r G7 diwethaf pan gytunodd Trump ac yna gwrthod y communiqué, gellir nodi hyn eisoes fel cynnydd. Roedd cytundeb eang ar yr angen i gyfuno ymdrechion i gynorthwyo gyda'r ymateb byd-eang i'r pandemig. Materion eraill yr aethpwyd i'r afael â nhw oedd delfrydau cyffredin o hyrwyddo cymdeithas agored a democratiaeth, ymrwymiadau cyffredin i aml-ochroldeb a hyrwyddo ffyniant wrth i'r byd wella o'r pandemig.

Y prif bwyntiau.

EU

Mae'r UE a Japan yn cynnal deialog polisi lefel uchel ar addysg, diwylliant a chwaraeon

cyhoeddwyd

on

Ar 10 Mai, cynhaliodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel fideo-gynadledda gyda Gweinidog Addysg, Diwylliant, Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Japan, Koichi Hagiuda (Yn y llun), i drafod cydweithredu rhwng yr UE a Japan ym meysydd eu portffolios. Ailddatganodd y ddwy ochr eu hymrwymiad i gydweithrediad a chefnogaeth barhaus gan eu priod raglenni, a chytunwyd i ymuno ar symudedd ymchwilydd. Mae'r cydweithrediad parhaus hwn wedi cymryd arwyddocâd newydd yn ystod argyfwng COVID-19, sydd wedi taro'r sectorau hyn yn galed.

Dywedodd y Comisiynydd Gabriel: “Mae addysg, diwylliant a chwaraeon yn dod â phobl ynghyd - i ddysgu, i addysgu, i greu ac i gystadlu. Bydd cydweithredu rhyngwladol yn y meysydd hyn bob amser yn arwain at well dealltwriaeth - fel rhwng Ewrop a Japan. Ym Mrwsel, fel yn Tokyo, rydym yn edrych ar ddyfodol addysg a'r trawsnewid digidol. Roeddwn yn falch iawn o gyfnewid syniadau ac arferion da yn y maes hwn, yn ogystal ag mewn diwylliant a chwaraeon, gyda Mr Hagiuda a'i dîm. ”

Cyn Gemau Olympaidd yr Haf yn Japan, rhannodd y Gweinidog Haiuda ddiweddariadau yn ystod y cyfarfod ar drefnu digwyddiad mor fawr yn yr amseroedd digynsail hyn. Comisiynydd Gabriel a chroesawodd y Gweinidog Hagiuda hefyd gynnydd y tair rhaglen Feistr Erasmus Mundus UE-Japan ar y cyd arbennig mewn roboteg, realiti estynedig, a hanes, a lansiwyd o ganlyniad i'r deialog polisi cyntaf o Orffennaf 2018. Yn olaf, pwysleisiodd y ddau ohonynt bwysigrwydd cyfnewidiadau pobl i bobl a chytunwyd i gynnal trafodaethau uniongyrchol yn rheolaidd. Bydd yr Uwchgynhadledd UE-Japan sydd ar ddod yn tynnu sylw ymhellach at raddfa ac ehangder y cydweithredu o dan y Cytundeb Partneriaeth Strategol yr UE-Japan. Mae jdatganiad oint a rhagor o wybodaeth yn dilyn cyfarfod heddiw ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r Arlywydd von der Leyen yn cymryd rhan yng nghyfarfod arweinwyr 30-cryf yr UE-India

cyhoeddwyd

on

Yfory, dydd Sadwrn 8 Mai, bydd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, yn ymuno ag arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, 27 pennaeth gwladwriaeth neu lywodraeth yr UE, a Phrif Weinidog India Narendra Modi, ar gyfer UE-India cyfarfod arweinwyr trwy fideo-gynadledda, dan ofal Prif Weinidog Portiwgal António Costa. Bydd yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell hefyd yn cymryd rhan. Mae dwyn ynghyd holl aelodau’r Cyngor Ewropeaidd a’r Prif Weinidog Modi am y tro cyntaf yn dangos cryfder Partneriaeth Strategol yr UE-India, a’r parodrwydd ar y cyd i ddatblygu ein cysylltiadau. Mae'r cyfarfod yn cael ei gynnal yng nghyd-destun sefyllfa ddramatig coronafirws yn India, y mae'r Undeb Ewropeaidd wedi ymateb iddi mewn undod llawn a chyflym. Trwy Fecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE, mae'r Comisiwn wedi cydlynu a chyd-ariannu cyflenwi ocsigen, peiriannau anadlu, meddyginiaethau ac offer amddiffyn personol gan 16 aelod-wladwriaeth yn un o ymatebion mwyaf erioed y Mecanwaith.

Amcangyfrifir bod gwerth hyn dros € 100 miliwn. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi gwneud cyfraniad ariannol o € 2.2m i Sefydliad Iechyd y Byd i gynyddu galluoedd profi a gofal cleifion yn India. Bydd cyfarfod yr arweinwyr yn rhoi cyfle i gyfleu undod a pharodrwydd parhaus yr UE i gefnogi India ar yr adeg anodd hon. Disgwylir i arweinwyr hefyd gymryd camau i gryfhau cysylltiadau masnach a buddsoddi UE-India, cytuno ar bartneriaeth ar gysylltedd, a thrafod y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, cydweithredu technoleg, a heriau polisi tramor a diogelwch. Bydd yr Arlywydd von der Leyen, yr Arlywydd Michel a’r Prif Weinidog Costa yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar y cyd yn dilyn diwedd y cyfarfod, a ragwelir yn 16h CET (15h lleol), a fydd yn cael ei ffrydio byw ar EbS. Mae mwy o wybodaeth am y cyfarfod ar gael ar y wefan.

Parhau Darllen

EU

Ewrop Gymdeithasol: Arlywydd von der Leyen ac aelodau'r Coleg i gymryd rhan yn Uwchgynhadledd Gymdeithasol Porto

cyhoeddwyd

on

Heddiw (7 Mai), Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (Yn y llun) yn cymryd rhan yn y Uwchgynhadledd Gymdeithasol yn Porto, wedi'i drefnu gan Arlywyddiaeth Portiwgal Cyngor yr UE. Bydd Is-lywyddion Gweithredol Vestager a Dombrovskis, Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Borrell ynghyd â'r Comisiynwyr Gabriel, Schmit a Ferreira hefyd yn cymryd rhan. Bydd Uwchgynhadledd Gymdeithasol Porto yn dwyn ynghyd sefydliadau’r UE, Penaethiaid Gwladol neu Lywodraeth, partneriaid cymdeithasol a chynrychiolwyr cymdeithas sifil. Bydd yr uwchgynhadledd yn gyfle i adnewyddu'r ymrwymiad ar y cyd i Ewrop gymdeithasol gref ac adferiad teg, cynhwysol a gwydn. Ym mis Mawrth, cyflwynodd y Comisiwn a Cynllun Gweithredu i weithredu'r Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol a mynd i'r afael â chanlyniadau economaidd-gymdeithasol y pandemig, yn ogystal â heriau demograffig, cymdeithasol a thechnolegol mwy hirdymor. Mae'r Cynllun Gweithredu hefyd yn cynnig y dylid cyflawni targedau ar lefel yr UE ar gyfer cyflogaeth, sgiliau a diogelwch cymdeithasol erbyn 2030. Bydd sesiynau pwrpasol yn canolbwyntio ar y pynciau 'O Gothenburg i Porto' a 'Gweithredu Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop', ac yna tri gweithdai cyfochrog sy'n ymroddedig i 'Waith a chyflogaeth', 'Sgiliau ac arloesi' a 'Gwladwriaeth les a diogelwch cymdeithasol'. Bydd areithiau yn sesiynau agor a chau diwrnod cyntaf yr Uwchgynhadledd yn fyw EBS, yn ogystal â'r gynhadledd i'r wasg gyda'r Arlywyddion von der Leyen, Sassoli a Michel a Phrif Weinidog Portiwgal, Portiwgal, a gynhelir yn +/- 19:40 CEST. Cyhoeddir datganiad i'r wasg ar ganlyniadau diwrnod cyntaf yr Uwchgynhadledd gyda'r nos. Mae mwy o wybodaeth am raglen Uwchgynhadledd Gymdeithasol Porto ynghyd â threfniadau cyfryngau ar gael ar y wefan hon.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd