Cysylltu â ni

dinasyddiaeth Ewropeaidd

Arolwg Eurobarometer yn dangos cefnogaeth i UE cryfach gyda pholisi amddiffyn cyffredin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Mae'r Eurobarometer Safonol diweddaraf a ryddhawyd heddiw yn dangos bod Ewropeaid am weld yr UE yn gryfach ac yn fwy annibynnol, yn enwedig yn wyneb yr heriau byd-eang presennol, tra eu bod yn tyfu'n optimistaidd am y dyfodol.

Disgwyliadau am UE cryfach, mwy annibynnol a chydnerth

Mae mwy na thri chwarter yr Ewropeaid (77%) o blaid polisi amddiffyn a diogelwch cyffredin ymhlith gwledydd yr UE tra bod dros saith o bob deg o ddinasyddion yr UE (71%) yn cytuno bod angen i’r UE atgyfnerthu ei allu i gynhyrchu offer milwrol. Ar yr un pryd, mae bron i saith o bob deg o ddinasyddion yr UE (69%) ar gyfer polisi tramor cyffredin yr Aelod-wladwriaethau. Mae mwy na dwy ran o dair o ddinasyddion yn cytuno bod yr UE yn lle o sefydlogrwydd mewn byd cythryblus (67%) a bod gan yr UE ddigon o bŵer ac offer i amddiffyn buddiannau economaidd Ewrop yn yr economi fyd-eang (69%).

Yn ôl Ewropeaid, diogelwch ac amddiffyn (34%) yw'r maes blaenoriaeth ar gyfer gweithredu'r UE yn y tymor canolig, wedi'i ddilyn yn agos gan yr hinsawdd a'r amgylchedd (30%). Iechyd (26%) sy’n dod yn drydydd, economi a mudo – yn bedwerydd (y ddau yn 25%). Ar yr un pryd, mae bron i hanner (46%) yr holl ddinasyddion yn meddwl y bydd sicrhau heddwch a sefydlogrwydd yn cael yr effaith gadarnhaol fwyaf ar eu bywyd yn y tymor byr, ac yna sicrhau cyflenwadau bwyd, iechyd a diwydiant yn yr UE (28%). , creu mwy o gyfleoedd gwaith, a rheoli mudo (26%).

Cefnogaeth barhaus a sylweddol i ymateb yr UE i'r rhyfel yn yr Wcrain

Yn wyneb rhyfel ymosodol Rwsia yn erbyn Wcráin, mae bron i naw o bob deg (87%) yn cytuno i ddarparu cymorth dyngarol i'r bobl yr effeithiwyd arnynt gan y rhyfel, ac mae mwy nag wyth o bob deg (83%) yn cytuno i groesawu pobl i'r UE ffoi o'r rhyfel. Mae 72% o ddinasyddion yr UE yn cefnogi sancsiynau economaidd ar lywodraeth Rwsia, cwmnïau, ac unigolion a 70% yn cytuno â darparu cymorth ariannol i Wcráin. Mae chwech o bob deg yn cymeradwyo bod yr UE yn rhoi statws ymgeisydd i'r Wcráin a'r UE yn ariannu prynu a chyflenwi offer milwrol i'r Wcráin.

Ymhlith yr argyfyngau diweddaraf, goresgyniad Rwsia o’r Wcráin sydd wedi cael y dylanwad mwyaf ar y ffordd y mae dinasyddion yr UE yn edrych ar y dyfodol (42%), ac yna’r argyfyngau pandemig ac iechyd eraill (34%) a’r argyfwng economaidd ac ariannol (23% ).

hysbyseb

Ystyrir y rhyfel yn Wcráin, mewn rhestr o bymtheg, fel un o'r ddau fater pwysicaf wynebu’r UE, sef cyfanswm o 35% o ddewisiadau, 7 pwynt canran yn fwy nag ym mis Tachwedd y llynedd. Fe'i dilynir gan fewnfudo (24%), y sefyllfa ryngwladol (22%) a chwyddiant (19%). Chwyddiant yw'r mater y sonnir amdano fwyaf o hyd wynebu'r wlad, ar 38%, tra'n gostwng chwe phwynt canran o gymharu â'r arolwg blaenorol.

Mae optimistiaeth am yr economi yn tyfu

Mae'r canfyddiad o sefyllfa economi Ewrop wedi gwella ers hydref 2023, gyda 47% o'r ymatebwyr bellach yn ei graddio'n 'dda', y lefel uchaf ers 2019. Mae lluosogrwydd o ddinasyddion (45%) yn meddwl y bydd sefyllfa economaidd Ewrop yn aros yn sefydlog yn y 12 mis nesaf. Mae'r duedd gadarnhaol hefyd yn cael ei hadlewyrchu gan y gefnogaeth uchel sefydlog i'r ewro, yn yr UE gyfan (70%) ac yn ardal yr ewro (78%).

Canfyddiad cadarnhaol o'r UE a dinasyddiaeth yr UE

Yn y cyfnod cyn yr etholiadau Ewropeaidd, mae bron i dri chwarter yr ymatebwyr (74%) yn dweud eu bod yn teimlo eu bod yn ddinasyddion yr UE, unwaith eto y lefel uchaf ers mwy na dau ddegawd. Mae mwy na chwech o bob deg o ddinasyddion yr UE (62%) hefyd yn optimistaidd am ddyfodol yr UE, gan nodi cynnydd bach o'i gymharu â'r arolwg blaenorol yn hydref 2023. Mae eu hymddiriedaeth yn yr UE hefyd wedi cynyddu ac mae bellach ar 49%, tra mae ymddiriedaeth mewn llywodraethau cenedlaethol ar 33%.

Mae bron i chwech o ddinasyddion yr UE o bob deg yn fodlon ar y ffordd y mae democratiaeth yn gweithio yn yr UE (57%) ac yn eu gwlad (58%). 

Cefndir

Cynhaliwyd Eurobarometer Safonol 101 (Gwanwyn 2024) rhwng 3 a 28 Ebrill 2024 ar draws y 27 o Aelod-wladwriaethau. Cafodd 26,399 o ddinasyddion yr UE eu cyfweld wyneb yn wyneb.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd