Cysylltu gyda ni

EU

Ymfudo: Comisiynydd Johansson yn Bosnia a Herzegovina ac Albania

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau (18 Chwefror), fe wnaeth y Comisiynydd Materion Cartref Ylva Johansson (Yn y llun) yn teithio i Bosnia a Herzegovina ac Albania i drafod y cydweithrediad â'r ddwy wlad ar fudo a systemau rheoli ymfudo ein gwledydd partner. Yn Bosnia a Herzegovina, bydd y Comisiynydd yn cwrdd ag aelodau’r Arlywyddiaeth, cadeirydd Cyngor y Gweinidogion, y gweinidog diogelwch, prif weinidog Treganna Una-Sana a maer Bihać.

Bydd yn ymweld â gwersyll Lipa ynghyd â chynrychiolwyr o'r Weinyddiaeth Ddiogelwch yn ogystal ag IOM, asiantaethau a phartneriaid eraill y Cenhedloedd Unedig. Mae Bosnia a Herzegovina yn gartref i oddeutu 8,000 o ymfudwyr a ffoaduriaid, gyda hyd at 6,000 o bobl yn byw mewn cyfleusterau a ariennir gan yr UE yng nghantonau Sarajevo ac Una Sana. Fis Rhagfyr y llynedd, cefnogodd yr UE sefydlu lloches dros dro ar safle Lipa ynghyd â darparu dillad cynnes, blancedi, bwyd a chymorth meddygol.

Ddydd Sadwrn (20 Chwefror), yn Albania, bydd yn cwrdd ag Arlywydd y Weriniaeth, Ilir Meta; Prif Weinidog, Edi Rama; Gweinidog Mewnol, Bledi Cuçi; ac arweinydd yr wrthblaid, Luzlim Basha. Bydd y comisiynydd a'r prif weinidog yn rhoi cynhadledd i'r wasg am 10am CET, a fydd ar gael ar EBS +. Bydd y Comisiynydd hefyd yn teithio i groesfan ffin Kakavia gyda Gwlad Groeg, lle bydd yn ymweld â chyd-weithrediad rheoli ffiniau Frontex-Albania. Yn olaf, bydd yn ymweld â phrosiect a ariennir gan yr UE sy'n darparu offer amddiffynnol COVID-19 ar gyfer ymfudwyr.

EU

Cyfle olaf i gofrestru ar gyfer Cynhadledd Llywyddiaeth yr UE EAPM

avatar

cyhoeddwyd

on


Helo, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) - rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y 9th Cynhadledd Llywyddiaeth yr UE, dan adain Llywyddiaeth Portiwgal yr UE, a gynhelir ar-lein ddydd Llun, 8 Mawrth o 9-16h CET - mae nod y gêm yn ymwneud â sefydlu fframwaith polisi iechyd ledled yr UE, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Cynhadledd Llywyddiaeth yr UE
Bydd cynhadledd EAPM yn cynnwys ystod eang o brif siaradwyr o bob rhan o’r UE, gan gynnwys Christine Chomienne, is-gadeirydd Canser y Bwrdd Cenhadol yn y Comisiwn Ewropeaidd ac athro Bioleg Cellog yn y Université deParis, Ffrainc, ASE Pernille Weiss, a Daria Julkowska , cydlynydd y Cyd-raglen Ewropeaidd ar Glefydau Prin.

O ran y themâu yr ymgymerwyd â hwy yn y gynhadledd, bydd y rhain yn cynnwys gyrru gofal iechyd trwy fframwaith llywodraethu effeithiol, a diweddariad ar Gynllun Canser Curo Ewrop, a rôl biofarcwyr a diagnosteg foleciwlaidd uwch.

Nid yw systemau gofal iechyd bob amser yn barod i ymateb i'r cyfleoedd. Mae natur aflonyddgar gofal wedi'i bersonoli yn herio patrymau meddwl traddodiadol. Mae arferion, rhagdybiaethau a hyd yn oed rhagfarnau sy'n dyddio cyn y mileniwm yn gwrthsefyll dull yr 21ain ganrif o ofal iechyd.

Bydd y gynhadledd yn ceisio symud tuag at sefydlu fframwaith polisi, er mwyn gwireddu potensial gofal iechyd wedi'i bersonoli, ac nid yn unig yn Ewrop: gall ymgysylltiad Ewrop ag ymchwil fyd-eang a menter wyddonol fod o fudd i boblogaeth y blaned gyfan.

Cyn belled ag y mae'r gynhadledd yn y cwestiwn, mae'n gwbl amlwg ei bod yn angenrheidiol llunio strategaeth bersonol sy'n canolbwyntio ar ofal iechyd sy'n cynnwys y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a rheoleiddwyr ym maes iechyd y cyhoedd, er mwyn galluogi'r UE ac aelod-wladwriaethau i gyfrannu at integreiddio meddygaeth wedi'i phersonoli. yn y cyfamser mae ymarfer clinigol yn galluogi llawer mwy o fynediad i gleifion.

Ar gyfer y sesiwn agoriadol, sy'n dwyn y teitl gyrru gofal iechyd trwy fframwaith llywodraethu effeithiol, ar ddechrau'r 2020au, mae newidiadau eang ar y gweill yng nghymdeithas a llywodraethu Ewrop, gyda Chomisiwn Ewropeaidd newydd, Senedd Ewropeaidd sydd newydd ei hethol, ac argyhoeddiad cynyddol ymhlith llunwyr polisi Ewrop bod yn rhaid i bobl fod yng nghanol unrhyw strategaeth lwyddiannus a chynaliadwy. Uchelgais Llywydd newydd y Comisiwn Ursula von der Leyen yw Ewrop sy'n 'gorfod arwain y trawsnewid i blaned iach a byd digidol newydd'. Ac mae’r Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides yn cydnabod bod “dinasyddion Ewropeaidd yn disgwyl y tawelwch meddwl a ddaw gyda mynediad at ofal iechyd… ac amddiffyniad rhag epidemigau a chlefydau.”

Mae'r ail sesiwn yn delio â Chynllun Curo Canser yr UE, a bydd y gynhadledd yn archwilio'r technolegau, yr ymchwil a'r arloesedd newydd y mae'r Cynllun Canser yn eu cymryd fel man cychwyn, o ran nodi dull newydd yr UE o atal, trin a gofalu am ganser. .

Bydd Cynllun Canser Curo Ewrop yn cael ei gefnogi gan gamau gweithredu sy'n rhychwantu meysydd polisi o gyflogaeth, addysg, polisi cymdeithasol a chydraddoldeb, trwy farchnata, amaethyddiaeth, ynni, yr amgylchedd a'r hinsawdd, i drafnidiaeth, polisi cydlyniant, a threthi. Mae cyfanswm o € 4 biliwn yn cael ei glustnodi ar gyfer gweithredoedd sy'n mynd i'r afael â chanser, gan gynnwys o'r rhaglen EU4Health, Horizon Europe a'r rhaglen Digital Europe. Mae'r disgwyliadau wedi'u dwysáu gan ymlyniad strategwyr Ewropeaidd â thri chynhwysyn allweddol ar gyfer trawsnewid dewr: cymhellion, arloesi a buddsoddi. Mae'r rhain yn adlewyrchu'r rhag-amodau ar gyfer hybu gofal iechyd i lefelau uwch o effeithlonrwydd, lle gellir gwerthfawrogi gwerth dulliau meddygaeth wedi'u personoli'n llawn a gwneud ei gyfraniad llawn i ddinasyddion Ewrop.

Mae'r drafodaeth hon ar ofal iechyd wedi'i bersonoli yn darlunio Ewrop lle nad yw llawer o siawns am welliant yn cael eu manteisio'n llawn eto. Ond nid catalog o ddiffygion yn unig mo hwn. Mae'r amrywiadau a'r aneffeithlonrwydd y mae'n eu cyflwyno yn ddadl dros sbarduno ailfeddwl radical, ac am wneud y gorau o ofal iechyd wedi'i bersonoli. Mae'n tynnu sylw at gymeradwyaeth cymhellion, arloesedd a buddsoddiad gan frîd newydd o arweinwyr Ewrop. Ac mae'n canolbwyntio ar yr uchelgeisiau a fyddai'n cefnogi datblygiad gofal iechyd wedi'i bersonoli, diagnosteg a meddyginiaethau.

Mae pawb - o fabanod newydd-anedig i'r henoed, o ddioddefwyr o glefyd cronig i gleifion canser acíwt, ac o weinidogaethau iechyd i asiantaethau cyllido - yn ennill. Nid yw'r pris yn ddim mwy na newid mewn polisi. Mae'r wobr - o ran gwerth i'r economi ac i fywydau - yn amhrisiadwy.

Cyn belled ag y mae rôl biomarcwyr a diagnosteg foleciwlaidd uwch yn y cwestiwn, bydd y gynhadledd hefyd yn delio â'r pwnc pwysig hwn mewn sesiwn olaf - heddiw, mae gan fiomarcwyr werth gwyddonol a chlinigol aruthrol ar y gweill profi diagnostig. Maent yn rhychwantu'r sector diagnostig eang o'r genom i'r ffenome dros lefelau '-ome' amrywiol ac fe'u defnyddiwyd ers dyddiau cynharaf cymhwyso bioleg foleciwlaidd. Mae llofnod biomarcwr yn gallu datgelu nodweddion biolegol penodol neu newidiadau ffisiolegol mesuradwy, yn ôl statws afiechyd, cyflwr ffisiolegol neu patholegol, neu ar ôl rhoi cyffuriau.

Mae dealltwriaeth o fiomarcwyr yn cyd-fynd â'r ddealltwriaeth newydd bresennol o epidemioleg, meddygaeth fanwl a ffarmacogenomeg, defnyddio technolegau fel genomeg, dilyniannu un gell, dadansoddi microbiome a thrawsgrifiadomeg, a'r cyfleoedd sy'n deillio o biowybodeg ac arloesiadau digidol, a all fod trawsnewidiol i gleifion unigol.

Wrth i ddiagnosteg newydd seiliedig ar genynnau amlhau, byddant yn gynyddol bwysig i ddatblygu cyffuriau, eu cymeradwyo ac yn ddiweddarach mewn ymarfer clinigol. Mae nifer o fiomarcwyr unigol addawol neu lofnodion biomarcwr lluosog mwy cymhleth ar gael, y mae'r pwysicaf ohonynt yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd i asesu datblygiad cyffuriau, haeniad cleifion neu fesur effeithiolrwydd triniaeth mewn meddygaeth therapiwtig. Yn amlwg mae problem cyfieithu i drosglwyddo'r canlyniadau o ymchwil diagnosteg foleciwlaidd i ddatblygu cyffuriau ac yn olaf ymarfer clinigol. Yn y dyfodol, bydd biofarcwyr a'u rhyngweithio ar lefelau amrywiol yn cynyddu gwybodaeth foleciwlaidd a cellog am fecanweithiau afiechydon a chyffuriau.

I gofrestru ar gyfer y gynhadledd, cliciwch yma a chliciwch yma ar gyfer yr agenda.

Mae Von der Leyen yn cynnig pasbort iechyd ledled yr UE

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cyflwyno deddfwriaeth ar gyfer tocyn iechyd digidol cyn diwedd mis Mawrth. Daw’r cyhoeddiad yn dilyn cyfarfod rhithwir rhwng arweinwyr yr UE yr wythnos diwethaf, lle anogodd Gwlad Groeg ac Awstria wladwriaethau eraill i fabwysiadu pasbortau brechu er mwyn ailgychwyn teithio a thwristiaeth. Fodd bynnag, mae eraill yn aros ar y ffens oherwydd pryderon ynghylch effeithiolrwydd a gwahaniaethu brechlyn. Yn dilyn trafodaeth brechlynnau a chyfyngiadau teithio gan arweinwyr yr UE yn ystod cynhadledd fideo’r Cyngor Ewropeaidd, mae’r bloc yn cymryd camau pellach i ailgyflwyno teithio ar draws y cyfandir. Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, mewn neges drydar bod deddfwriaeth yn cael ei pharatoi ar gyfer 'Tocyn Gwyrdd Digidol'. Bydd hyn yn darparu prawf o frechu, canlyniadau profion ar gyfer “y rhai na allent gael brechlyn eto”, neu wybodaeth am adferiad COVID-19.

Dywedodd Von der Leyen, sydd wedi bod yn llywydd y Comisiwn ers mis Rhagfyr 2019, fod angen y tocyn digidol i hwyluso bywydau Ewropeaid. Bydd y cynnig, meddai, yn cael ei gwblhau a'i gyflwyno cyn diwedd mis Mawrth.

Dyna bopeth ar gyfer yr wythnos hon o EAPM - cofiwch, mae cofrestriad yn dal ar agor ar gyfer cynhadledd Llywyddiaeth yr UE ond dim ond tan ddiwedd heddiw (5 Mawrth) - mae 150 o bobl eisoes wedi cofrestru, cliciwch yma i gofrestru ac ymuno â nhw, a chlicio yma ar gyfer yr agenda. I'r rhai a fydd yn mynychu, mae EAPM yn edrych ymlaen yn fawr at ymuno â nhw ar 8 Mawrth - arhoswch yn ddiogel ac yn iach, a chael penwythnos rhagorol.

Parhau Darllen

Tsieina

Yr UE yn barod i gymryd camau pellach os yw Tsieina yn diwygio deddfau etholiadol Hong Kong

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mewn ymateb i gyhoeddiad gan Gyngres Genedlaethol y Bobl yn Tsieina y byddai'n bwriadu diwygio system etholiadol Rhanbarth Gweinyddol Arbennig Hong Kong, cyhoeddodd Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewrop ddatganiad yn dweud: "Pe bai'n cael ei ddeddfu, byddai diwygiad o'r fath wedi bod yn bell o bosibl- cyrraedd canlyniadau negyddol i egwyddorion democrataidd a chynrychiolwyr a etholwyd yn ddemocrataidd yn Hong Kong. Byddai hefyd yn mynd yn groes i ddiwygiadau etholiadol blaenorol yn Hong Kong ac yn dychwelyd ar yr ymrwymiadau sydd wedi'u hymgorffori yn Erthyglau 45 a 68 o'r Gyfraith Sylfaenol i gyflwyno pleidlais gyffredinol yn etholiadau y Prif Weithredwr a'r Cyngor Deddfwriaethol.

"Mae'r UE yn galw ar yr awdurdodau yn Beijing i ystyried goblygiadau gwleidyddol ac economaidd unrhyw benderfyniad i ddiwygio system etholiadol Hong Kong a fyddai'n tanseilio rhyddid sylfaenol, plwraliaeth wleidyddol ac egwyddorion democrataidd. Fel y cytunwyd gan Weinidogion Tramor yr UE, saif yr UE. yn barod i gymryd camau ychwanegol mewn ymateb i unrhyw ddirywiad difrifol pellach mewn rhyddid gwleidyddol a hawliau dynol yn Hong Kong, a fyddai yn erbyn rhwymedigaethau domestig a rhyngwladol Tsieina. "

Gellir disgwyl penderfyniad erbyn 11 Mawrth.

Parhau Darllen

Brexit

Fe allai cwmnïau pysgota fynd i’r wal dros Brexit, meddai ASau

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Fe allai busnesau pysgota Prydain fynd i’r wal neu symud i Ewrop oherwydd aflonyddwch masnachu ar ôl Brexit, mae ffigurau’r diwydiant wedi rhybuddio, yn ysgrifennu'r BBC.

Dywedwyd wrth ASau bod gwaith papur oherwydd rheolaethau ffiniau newydd wedi profi'n "broblem enfawr" ac y dylid ei symud ar-lein.

Clywsant hefyd fod costau ychwanegol wedi ei gwneud yn "amhosibl" i rai cwmnïau fasnachu'n broffidiol.

Mae gweinidogion wedi addo gweithredu ar aflonyddwch, a £ 23 miliwn ar gyfer cwmnïau yr effeithir arnynt.

Mae gan lywodraeth y DU hefyd sefydlu tasglu gyda'r nod o ddatrys problemau sy'n wynebu'r diwydiant yn yr Alban.

Clywodd pwyllgor amgylchedd Tŷ'r Cyffredin y gallai cyllid orfod parhau, a chael ei ehangu ymhellach, i helpu'r sector i oroesi problemau sy'n gysylltiedig â Brexit.

Y tu allan i farchnad sengl yr UE, mae allforion pysgod Prydain i Ewrop bellach yn destun gwiriadau tollau a milfeddygol newydd sydd wedi achosi problemau ar y ffin.

Dywedodd Martyn Youell, rheolwr yng nghwmni pysgota de-orllewin Lloegr Waterdance, wrth ASau bod y diwydiant yn wynebu mwy na "phroblemau cychwynnol" yn unig.

"Er bod rhai pethau wedi setlo i lawr, rhai materion amlwg, rydyn ni'n teimlo ein bod ni'n aros gydag o leiaf 80% o'r anawsterau masnachu a gafwyd," meddai.

"Mae yna rai grymoedd eithafol yn gweithredu ar y gadwyn gyflenwi, ac mae'n debyg y byddwn ni'n gweld rhywfaint o gydgrynhoad gorfodol neu fethiant busnes."

"Mae'r allforwyr rydyn ni'n delio â nhw o ddifrif yn ystyried adleoli rhan o'u busnes prosesu i'r UE oherwydd yr anawsterau rydyn ni'n eu hwynebu".

Dywedodd fod y ffurflenni "papur yn bennaf" y mae'n rhaid iddyn nhw eu llenwi nawr wedi gwthio costau i fyny, a galwodd ar i'r DU weithio gyda'r UE i'w symud ar-lein.

'Llawer o ddicter'

Dywedodd Donna Fordyce, prif weithredwr Seafood Scotland, y gallai’r problemau arwain at gwmnïau llai yn arbennig yn stopio masnachu ag Ewrop yn y tymor canolig.

Dywedodd fod costau blynyddol y gwaith papur newydd, rhwng £ 250,000 a £ 500,000 y flwyddyn, yn ormod iddyn nhw eu cynnal.

Ond dywedodd bod llawer "ddim yn gallu gweld lle gallen nhw droi" ar hyn o bryd oherwydd bod gwaharddiadau teithio a phandemig Covid wedi cau marchnadoedd eraill.

Ychwanegodd fod "llawer o ddicter" ynglŷn â dyluniad cynllun iawndal £ 23m y llywodraeth, sy'n cysylltu cronfeydd â cholledion profadwy oherwydd Brexit.

Dywedodd ei fod yn golygu nad oedd llawer o gwmnïau a oedd wedi "gweithio trwy'r nos" i gael llwythi yn barod wedi cael eu digolledu am gostau ychwanegol.

Gwaharddiad pysgod cregyn

Beirniadodd Sarah Horsfall, cyd-brif weithredwr Cymdeithas Pysgod Cregyn Prydain Fawr, y cynllun hefyd, gan nodi nad oedd cwmnïau a wnaeth "ymdrechion enfawr" yn gymwys.

Galwodd hefyd ar i weinidogion fabwysiadu dull gwahanol i berswadio'r UE i wyrdroi a gwaharddiad ar allforion Prydain o rai mathau o bysgod cregyn byw.

Ar ôl gadael marchnad sengl yr UE, mae'n rhaid puro'r allforion hyn o bob man pysgota o'r radd uchaf cyn y gallant fynd i mewn i farchnad yr UE.

Mae llywodraeth y DU wedi cyhuddo’r UE o droi’n ôl ar ymrwymiad blaenorol y gallai allforion o’r fath barhau â thystysgrif arbennig.

Dywedodd Ms Horsfall y bu “tueddiad am ychydig o gamddealltwriaeth” ymhlith swyddogion y DU neu’r UE ynglŷn â’r rheolau ar ôl Brexit.

Anogodd "ddull mwy cignoeth" gan weinidogion y DU wrth ddatrys y mater, gan nodi nad yw eu hymateb "bullish" "efallai wedi helpu chwaith".

A dywedodd y gallai trefn fwy "hyblyg" ar gyfer pennu ansawdd dyfroedd pysgota Prydain ddarparu help i'r diwydiant yn y tymor hir.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd