Cysylltu gyda ni

Yr amgylchedd

Dŵr Gwastraff Trefol: Mae'r Comisiwn yn penderfynu cyfeirio SLOVENIA i Lys Cyfiawnder Ewrop ynghylch trin dŵr gwastraff

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu heddiw i gyfeirio Slofenia i Lys Cyfiawnder Ewrop am fethu â chydymffurfio â gofynion y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (Cyfarwyddeb 91 / 271 / EEC). Mae'r Gyfarwyddeb yn ei gwneud yn ofynnol i Aelod-wladwriaethau sicrhau bod crynodrefi trefol (trefi, dinasoedd, aneddiadau) yn casglu ac yn trin eu dyfroedd gwastraff yn iawn, gan ddileu neu leihau eu holl effeithiau annymunol.

Daeth Bargen Werdd Ewrop yn llywio'r UE tuag at uchelgais Dim Llygredd. Mae gweithredu'r safonau sydd wedi'u hymgorffori yn neddfwriaeth yr UE yn llawn yn bwysig er mwyn amddiffyn iechyd pobl yn effeithiol a diogelu'r amgylchedd naturiol.

Dylai Slofenia fod wedi cydymffurfio'n llawn â gofynion y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol er 2016, yn ôl ei chytundebau o dan y Cytundeb Derbyn. Fodd bynnag, nid yw pedwar crynhoad â phoblogaeth o dros 10 000 (Ljubljana, Trbovlje, Kočevje, a Loka) yn cydymffurfio â gofynion o'r fath oherwydd nad yw dŵr gwastraff trefol sy'n mynd i mewn i systemau casglu yn ddarostyngedig i'r lefel briodol o driniaeth cyn cael ei ollwng.

Yn ogystal, mae'r crynodiadau Kočevje, Trbovlje, a Loka yn methu â bodloni gofynion ychwanegol y Gyfarwyddeb sy'n ymwneud ag ardaloedd sensitif, gan nad yw dŵr gwastraff trefol sy'n mynd i mewn i systemau casglu yn destun triniaeth fwy llym cyn cael ei ollwng i'r ardaloedd hynny.

Anfonodd y Comisiwn lythyr o rybudd ffurfiol at awdurdodau Slofenia ym mis Chwefror 2017, ac yna barn resymegol yn 2019. Er bod awdurdodau Slofenia wedi rhannu data monitro gyda'r nod o ddangos eu bod yn cydymffurfio â gofynion y Gyfarwyddeb, nododd y diffygion a'r bylchau ynddo arwain y Comisiwn i ddod i'r casgliad bod yr awdurdodau wedi methu â phrofi cydymffurfiad â'r crynodiadau uchod.

Felly, mae'r Comisiwn yn cyfeirio Slofenia at Lys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd.

Cefndir

Mae'r Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau sicrhau bod eu trefi, dinasoedd ac aneddiadau yn casglu ac yn trin dŵr gwastraff yn iawn. Gall dŵr gwastraff heb ei drin gael ei halogi â chemegau, bacteria a firysau niweidiol ac felly mae'n peri risg i iechyd pobl. Mae hefyd yn cynnwys maetholion fel nitrogen a ffosfforws a all niweidio dŵr croyw a'r amgylchedd morol, trwy hyrwyddo tyfiant gormodol o algâu sy'n tagu bywyd arall, proses a elwir yn ewtroffeiddio.

Cyhoeddodd y Comisiwn ym mis Medi 2020 y 10fed adroddiad ar weithredu'r Gyfarwyddeb dangosodd hynny welliant cyffredinol mewn casglu a thrin dŵr gwastraff yn ninasoedd a threfi Ewrop, ond tynnodd sylw at wahanol lefelau llwyddiant rhwng yr aelod-wladwriaethau.

Mwy o wybodaeth

Cyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol - Trosolwg

Gweithdrefn torri'r UE

EU

Yn ymuno i amddiffyn bioamrywiaeth ledled y byd: Mae'r Comisiwn yn gweithredu i ymgysylltu â mwy o gefnogwyr

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur Diwrnod Bywyd Gwyllt y Byd (3 Mawrth), mae'r Comisiwn yn ailadrodd ei wahoddiad i holl sefydliadau'r byd i godi eu lleisiau i adeiladu'r momentwm ar gyfer natur a helpu i argyhoeddi mwy o lywodraethau i fod yn uchelgeisiol yn y Pymthegfed cyfarfod hollbwysig o Gynhadledd y Partïon i'r Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol (CoP 15) yn ddiweddarach eleni. Union flwyddyn ers y Comisiwn lansio ei Glymblaid Fyd-eang Mae 'United for Biodiversity', mwy na 200 o sefydliadau ledled y byd - parciau cenedlaethol, canolfannau ymchwil a phrifysgolion, amgueddfeydd gwyddoniaeth a hanes natur, acwaria, gerddi botaneg a sŵau - eisoes wedi ymuno i fynd i'r afael â'r argyfwng bioamrywiaeth. Mae'r Comisiwn hefyd wedi ymuno â'r rhynglywodraethol Cynghrair Uchelgais Uchel (HAC) ar gyfer Natur a Phobl, a lansiwyd yn Uwchgynhadledd One Planet ym mis Ionawr eleni, gan gefnogi’n weithredol y nod i warchod o leiaf 30% o’r tir a’r môr erbyn 2030.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop, Frans Timmermans: “Mae dynoliaeth yn dinistrio natur ar gyfradd na welwyd ei thebyg o’r blaen, ac rydym mewn perygl o golli bron i filiwn o rywogaethau. Mae hwn yn fygythiad uniongyrchol i'n hiechyd a'n lles ein hunain, gan ein bod yn gwbl ddibynnol ar we gyfoethog y blaned. Rhaid inni adfer cydbwysedd ar frys yn ein perthynas â natur a gwrthdroi colli bioamrywiaeth. Mae gweithredu'n dechrau gydag ymwybyddiaeth ac mae'r gwaith a wneir trwy glymblaid fel 'Unedig ar gyfer Bioamrywiaeth' yn hanfodol i helpu i roi ein hamgylchedd naturiol ar y llwybr i adferiad. "

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Ar Ddiwrnod Bywyd Gwyllt y Byd eleni ac wrth i ni ddathlu pen-blwydd cyntaf lansiad y Glymblaid Fyd-eang 'United for Biodiversity', rydym hefyd yn tynnu sylw at faint yr ydym yn colli ei golli mewn a byd heb natur. Dyma pam rydym yn gweithredu gyda phob ffordd i ddod â mwy o bartneriaid ar fwrdd y byd a galw ar genhedloedd i ymuno â'r Glymblaid Uchelgais Uchel wrth inni ddod yn nes at y CoP 15 pendant. ”

Gyda'u casgliadau, eu rhaglenni addysg a chadwraeth, mae'r sefydliadau'n rhan o'r clymblaid fyd-eang yn llysgenhadon pwysig i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o effeithiau dramatig yr argyfwng bioamrywiaeth presennol. Mae mwy o wybodaeth yn y Datganiad i'r wasg ac mae rhestr lawn sefydliadau'r Glymblaid Fyd-eang yn yma.

Parhau Darllen

Denmarc

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth Denmarc i brosiect fferm wynt alltraeth Thor

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gefnogaeth Denmarc i brosiect fferm wynt alltraeth Thor, a fydd wedi'i leoli yn rhan Denmarc Môr y Gogledd. Bydd y mesur yn helpu Denmarc i gynyddu ei chyfran o'r trydan a gynhyrchir o ffynonellau ynni adnewyddadwy a lleihau allyriadau CO₂, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop, heb ystumio gormod o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol, Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Mae’r mesur hwn o Ddenmarc yn enghraifft dda iawn o sut y gall aelod-wladwriaethau ddarparu cymhellion i gwmnïau gymryd rhan a buddsoddi mewn prosiectau ynni gwyrdd, yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. . Bydd prosiect fferm wynt alltraeth Thor yn cyfrannu at gyflawni targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE a nodir yn y Fargen Werdd, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. ”

Hysbysodd Denmarc fesur cymorth i'r Comisiwn, gyda chyfanswm cyllideb uchaf o DKK 6.5 biliwn (oddeutu € 870 miliwn), i gefnogi dyluniad, adeiladwaith a gweithrediad prosiect fferm wynt alltraeth Thor newydd. Bydd y prosiect, a fydd â chynhwysedd gwynt ar y môr o leiaf 800 Megawat (MW) i uchafswm o 1000 MW, yn cynnwys y fferm wynt ei hun, yr is-orsaf alltraeth a'r cysylltiad grid o'r is-orsaf alltraeth i'r pwynt cysylltu yn yr is-orsaf gyntaf ar y tir.

Dyfernir y cymorth trwy dendr cystadleuol a bydd ar ffurf premiwm dwy ffordd contract-am-wahaniaeth o hyd 20 mlynedd. Telir y premiwm ar ben pris y farchnad am y trydan a gynhyrchir.

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau 2014 ar gymorth y wladwriaeth ar gyfer gwarchod yr amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod y cymorth yn angenrheidiol a'i fod yn cael effaith gymhelliant, gan na fyddai prosiect gwynt alltraeth Thor yn digwydd yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd. At hynny, mae'r cymorth yn gymesur ac wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol, gan y bydd lefel y cymorth yn cael ei osod trwy ocsiwn gystadleuol. Yn olaf, canfu'r Comisiwn fod effeithiau cadarnhaol y mesur, yn enwedig yr effeithiau amgylcheddol cadarnhaol, yn gorbwyso unrhyw effeithiau negyddol posibl o ran ystumio cystadleuaeth, yn benodol, gan y bydd y buddiolwr yn cael ei ddewis a dyfarnu'r cymorth. allan trwy broses gynnig gystadleuol.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gan y bydd yn meithrin datblygiad cynhyrchu ynni adnewyddadwy o dechnolegau gwynt ar y môr yn Nenmarc ac yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop, a heb gystadleuaeth ystumio gormodol.

Cefndir

2014 y Comisiwn Canllawiau ar Gymorth Gwladol dros Amddiffyn yr Amgylchedd ac Ynni caniatáu i aelod-wladwriaethau gefnogi prosiectau fel Fferm Wynt Ar y Môr Thor. Nod y rheolau hyn yw helpu aelod-wladwriaethau i gyrraedd targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE am y gost leiaf bosibl i drethdalwyr a heb ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Daeth Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy sefydlu targed ynni adnewyddadwy rhwymol ledled yr UE o 32% erbyn 2030. Mae'r prosiect yn cyfrannu at gyrraedd y targed hwn.

y diweddar Strategaeth Alltraeth yr UE yn nodi pwysigrwydd gwynt ar y môr fel rhan o'r Fargen Werdd.

Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhifau achos SA.57858 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn Cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Comisiwn a Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig yn cytuno i atgyfnerthu cydweithredu wrth fynd i'r afael â'r argyfyngau yn yr hinsawdd, bioamrywiaeth a llygredd

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Cytunodd y Comisiwn Ewropeaidd a gynrychiolir gan Gomisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius a Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP) a gynrychiolir gan ei Gyfarwyddwr Gweithredol Inger Andersen, i wella cydweithredu rhwng y ddau sefydliad am y cyfnod 2021-2025. Mae ffocws cryfach ar hyrwyddo economi gylchol, amddiffyn bioamrywiaeth a'r frwydr yn erbyn llygredd wrth wraidd y cytundeb newydd ar gyfer mwy o gydweithrediad. Dywedodd y Comisiynydd Sinkevičius: “Rwy’n croesawu’r cam newydd hwn o gydweithrediad â Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig a fydd yn ein helpu i weithredu Bargen Werdd Ewrop a chyflawni’r Nodau Datblygu Cynaliadwy, ond hefyd i ffurfio cynghrair gref cyn uwchgynadleddau hanfodol, sef i'w gynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn. ”

Mewn sesiwn rithwir, Comisiynydd Sinkevičius a llofnododd y Cyfarwyddwr Gweithredol Andersen Atodiad newydd i un sydd eisoes yn bodoli ers 2014 Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU). Mae llofnodi'r ddogfen hon yn amserol iawn. Fe’i cynhelir yn dilyn pumed cyfarfod Cynulliad Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig yr wythnos diwethaf a lansiad y Gynghrair Fyd-eang ar Economi Gylchol ac Effeithlonrwydd Adnoddau (GACERE), tra bod y gymuned fyd-eang yn ceisio ymateb i bandemig COVID-19 a’r hinsawdd, adnoddau a bioamrywiaeth dybryd. argyfyngau. Tanlinellodd y partneriaid yr angen i symud pob rhan o gymdeithas i sicrhau trawsnewidiad gwyrdd-digidol tuag at ddyfodol cynaliadwy. Mae mwy o wybodaeth yn y datganiad newyddion.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd