Cysylltu gyda ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae llywodraeth y DU yn croesawu penderfyniadau digonolrwydd data drafft y Comisiwn Ewropeaidd

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r llywodraeth yn croesawu penderfyniadau digonolrwydd drafft y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n cydnabod safonau diogelu data uchel y DU ac yn nodi y dylid canfod bod y DU yn 'ddigonol'. Mae gan y DU system diogelu data o'r radd flaenaf, yr un fath â system yr Undeb Ewropeaidd ar hyn o bryd, felly mae'n rhesymegol y dylai'r Comisiwn gael y DU yn 'ddigonol'.

Mae'r UE eisoes yn cydnabod bod gwledydd eraill ledled y byd yn ddigonol gan gynnwys yr Ariannin, Canada, Israel, Japan, Seland Newydd, y Swistir ac Uruguay - ac mae'r DU yn cyfnewid data gyda'r gwledydd hyn yn rhydd.

Byddai penderfyniadau digonolrwydd data cadarnhaol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR) a Chyfarwyddeb Gorfodi'r Gyfraith (LED) yn caniatáu i ddata personol barhau i lifo'n rhydd o'r Undeb Ewropeaidd (UE) a'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) ehangach i'r DU.

Mae llifoedd data rhyngwladol di-dor yn hanfodol mewn byd sydd â chysylltiad hyper. Maent yn sail i gyfnewid gwybodaeth a syniadau sy'n cefnogi masnach, arloesi a buddsoddi, yn cynorthwyo gydag asiantaethau gorfodaeth cyfraith sy'n mynd i'r afael â throseddu, ac yn cefnogi cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus beirniadol sy'n rhannu data personol yn ogystal â hwyluso ymchwil iechyd a gwyddonol.

Bydd cadarnhad technegol o'r penderfyniadau digonolrwydd drafft yn helpu i sicrhau y gall busnesau a sefydliadau'r DU ym mhopeth o logisteg i wasanaethau cyfreithiol, gofal iechyd i adnoddau dynol, barhau i dderbyn data personol gan yr UE a'r AEE heb gostau cydymffurfio ychwanegol. Mae hyn yn sicrhau y byddant yn osgoi sgil-effeithiau posibl i ddefnyddwyr ac yn rhoi hwb i fusnesau cychwynnol y DU a chwmnïau llai sy'n gweithredu ym marchnadoedd yr UE ac yn gwerthu i gwsmeriaid yr UE.

Darparodd y DU y Comisiwn yn ffurfiol deunydd esboniadol cynhwysfawr bron i flwyddyn yn ôl ar ddechrau'r asesiad digonolrwydd ym mis Mawrth 2020. Mae'r DU eisoes wedi cydnabod aelod-wladwriaethau'r UE a'r AEE yn 'ddigonol', fel rhan o'i hymrwymiad i sefydlu trosglwyddiad esmwyth ar gyfer ymadawiad y DU o'r bloc a rheoli. mae data'n llifo ar sail wrthrychol.

Ers hynny, mae swyddogion y DU dan arweiniad yr Adran Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) wedi cynnal cyfres o drafodaethau â'u cymheiriaid yn y Comisiwn Ewropeaidd i ailadrodd fframwaith cyfreithiol a rheoliadol y DU yn ofalus ac yn llawn a dangos y tu hwnt i amheuaeth bod y DU yn amlwg. yn cwrdd â gofynion digonolrwydd data'r UE.

Bydd y penderfyniadau drafft a gyhoeddwyd heddiw gan y Comisiwn nawr yn cael eu rhannu gyda'r Bwrdd Diogelu Data Ewropeaidd i gael 'barn nad yw'n rhwymol', cyn eu cyflwyno i aelod-wladwriaethau'r UE i'w cymeradwyo'n ffurfiol.

Gwnaeth y DU ei sylwadau i'r UE mewn modd amserol ond ni chwblhaodd y Comisiwn benderfyniadau drafft mewn pryd i gwblhau'r broses fabwysiadu erbyn diwedd y cyfnod trosglwyddo. Am y rheswm hwn, fel rhan o Gytundeb Masnach a Chydweithrediad y DU / UE, cytunwyd ar 'fecanwaith pontio' â therfyn amser ar gyfer llif data personol. Ar hyn o bryd mae hyn yn caniatáu i ddata personol barhau i lifo fel y gwnaeth cyn diwedd y cyfnod pontio Brexit am hyd at chwe mis, tra bod yr UE yn cwblhau'r broses ddigonolrwydd.

Mae llywodraeth y DU bellach yn annog yr UE i gwblhau’r broses dechnegol hon yn gyflym ar gyfer mabwysiadu a ffurfioli’r penderfyniadau digonolrwydd hyn mor gynnar â phosibl.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Digital Oliver Dowden: "Rwy'n croesawu cyhoeddi'r penderfyniadau drafft hyn sy'n adlewyrchu'n gywir ymrwymiad y DU i safonau diogelu data uchel ac sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer eu cymeradwyo'n ffurfiol.

“Er bod cynnydd yr UE yn y maes hwn wedi bod yn arafach nag y byddem wedi dymuno, rwy’n falch ein bod bellach wedi cyrraedd y garreg filltir arwyddocaol hon yn dilyn misoedd o sgyrsiau adeiladol yr ydym wedi nodi ein fframwaith diogelu data cadarn ynddynt.

"Rwyf nawr yn annog yr UE i gyflawni eu hymrwymiad i gwblhau'r broses gymeradwyo dechnegol yn brydlon, fel y gall busnesau a sefydliadau ar y ddwy ochr fachu ar y buddion clir."

Dywedodd Julian David Prif Swyddog Gweithredol techUK: "Mae penderfyniadau'r Comisiwn Ewropeaidd bod cyfundrefn diogelu data'r DU yn cynnig lefel gyfatebol o ddiogelwch i GDPR yr UE yn adlewyrchu safonau diogelu data uchel y DU.

“Mae penderfyniad heddiw yn cael ei groesawu’n gynnes gan y sector technoleg sydd wedi bod yn egluro pwysigrwydd cytundeb digonolrwydd data ar y cyd ers y diwrnod ar ôl y refferendwm.

"Bydd derbyn digonolrwydd data, ochr yn ochr â Chytundeb Masnach a Chydweithrediad yr UE-DU, yn gosod sylfaen gadarn ar gyfer masnach ddigidol gyda'r UE, gan gynnwys cymalau di-wahaniaethu cryf a darpariaethau llif data cadarnhaol, a fydd yn rhoi hyder i fusnesau fuddsoddi."

Nodiadau

· Bydd y 'mecanwaith pontio' yn aros yn ei le tan Fehefin 30 neu hyd nes y bydd y penderfyniadau digonolrwydd yn dod i rym, pa un bynnag sydd gyntaf.

· Mae gan y DU draddodiad hir a balch o amddiffyn hawliau preifatrwydd. Yn y 1970au, datblygodd y DU bwyllgorau arloesol i archwilio amddiffyn data personol, ac ym 1981 roedd y DU yn un o'r cyntaf i arwyddo Confensiwn Cyngor Ewrop 108. Yn fwy diweddar, chwaraeodd y DU ran weithredol yn natblygiad y GDPR a LED . Bydd Llywodraeth y DU yn parhau i hyrwyddo safonau diogelu data uchel.

·       Darllenwch y Datganiad i'r wasg y Comisiwn Ewropeaidd yma.

·       Darllenwch y Penderfyniad GDPR yma.

·       Darllenwch y Penderfyniad y Gyfarwyddeb Gorfodi'r Gyfraith yma.

EU

Mae'r Comisiwn yn cyflwyno Cynllun Gweithredu Colofn Ewropeaidd Hawliau Cymdeithasol a Chefnogaeth Egnïol Effeithiol i Gyflogaeth (EASE)

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar 4 Mawrth, nododd y Comisiwn ei uchelgais ar gyfer Ewrop Gymdeithasol gref sy'n canolbwyntio ar swyddi a sgiliau ar gyfer y dyfodol ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer adferiad economaidd-gymdeithasol teg, cynhwysol a gwydn. Mae'r Cynllun Gweithredu Piler Hawliau Cymdeithasol Ewrop yn amlinellu camau pendant i weithredu egwyddorion Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop ymhellach fel ymdrech ar y cyd gan yr aelod-wladwriaethau a'r UE, gyda chyfranogiad gweithredol partneriaid cymdeithasol a chymdeithas sifil. Mae hefyd yn cynnig y dylid cyflawni targedau pennawd cyflogaeth, sgiliau a diogelu cymdeithasol i'r UE erbyn 2030.

Mae mwy o wybodaeth am y Cynllun Gweithredu ar gael mewn a Datganiad i'r wasgI Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau.

Fel gweithred bendant o dan Egwyddor 4 y Golofn, mae'r Comisiwn heddiw hefyd yn cyflwyno a Argymhelliad ar Gymorth Gweithredol Effeithiol i Gyflogaeth yn dilyn argyfwng COVID-19 (EASE). Gyda'r Argymhelliad hwn, mae'r Comisiwn yn darparu arweiniad pendant i aelod-wladwriaethau ar fesurau polisi, wedi'u cefnogi gan bosibiliadau cyllido'r UE, i drosglwyddo'n raddol rhwng mesurau brys a gymerir i warchod swyddi yn yr argyfwng presennol a'r mesurau newydd sydd eu hangen ar gyfer adferiad llawn swyddi.

Mae mwy o wybodaeth am EASE ar gael mewn a Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau.

Gallwch wylio'r gynhadledd i'r wasg gyda'r Is-lywydd Gweithredol Dombrovskis a'r Comisiynydd Schmit trwy EBS.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun gwarant Ffrainc sy'n ysgogi cefnogaeth hyd at € 20 biliwn gan fuddsoddwyr preifat ar gyfer cwmnïau y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun gwarant Gwladwriaeth Ffrainc i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Nod y cynllun yw darparu cyllid tymor hir i gwmnïau a thrwy hynny hwyluso buddsoddiadau newydd sy'n cefnogi adferiad o'r argyfwng economaidd presennol.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Bydd y cynllun gwarant hwn yn Ffrainc yn cefnogi busnesau bach, canolig a chanolig eu cap yr effeithir arnynt gan yr achosion o goronafirws a bydd yn eu helpu i barhau â'u gweithgareddau er gwaethaf yr ansicrwydd economaidd presennol. Trwy ysgogi hyd at € 20 biliwn o gefnogaeth gan fuddsoddwyr preifat ar ffurf benthyciadau cyfranogol a dyled israddedig, bydd y cynllun gwarant yn helpu i liniaru effaith economaidd yr achosion coronafirws trwy orlenwi mewn buddsoddiadau preifat. Rydym yn parhau i weithio mewn cydweithrediad agos ag Member Stats i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau'r UE. ”

Mesur cefnogaeth Ffrainc

Hysbysodd Ffrainc gynllun gwarant i'r Comisiwn i gefnogi cwmnïau yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Mae'r gefnogaeth ar ffurf gwarant y Wladwriaeth ar gerbydau buddsoddi preifat, a ariennir gan fuddsoddwyr preifat, a fydd yn caffael benthyciadau cyfranogol a ddosberthir gan fanciau masnachol yn ogystal â bondiau israddedig, a thrwy hynny wella eu safle cyfalaf. Bydd y cynllun yn hygyrch i fentrau bach a chanolig eu maint a chapiau canol ar sail cyflwyno cynllun buddsoddi ac isafswm statws credyd.

Disgwylir i gynllun Ffrainc ddefnyddio hyd at € 20 biliwn o gyllid tymor hir preifat i gefnogi cwmnïau sydd wedi'u heffeithio gan effaith economaidd yr achosion o goronafirws.

Bydd gwarant y Wladwriaeth yn cynnwys hyd at 30% o'r portffolio o fenthyciadau cyfranogol a bondiau israddedig a gaffaelwyd gan y cerbydau buddsoddi preifat ac yn cael ei galibro i sicrhau bod y risg a delir gan fuddsoddwyr preifat yn parhau i fod yn gyfyngedig, yn unol â sgôr credyd gradd buddsoddiad, felly cymell buddsoddwyr preifat (megis cwmnïau yswiriant, cronfeydd pensiwn a chwmnïau rheoli asedau) i sianelu cyllid i'r economi go iawn. Rhaid i'r benthyciadau cyfranogol a'r bondiau is-orfodol sy'n gymwys o dan y cynllun: (i) gael eu cyhoeddi cyn 30 Mehefin 2022, (ii) eu defnyddio i ariannu buddsoddiadau ac nid dyled sy'n bodoli eisoes, (iii) aeddfedrwydd o 8 mlynedd, gyda 4 - blwyddyn gras ar brif ad-daliadau.

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ac yn benodol Erthygl 107 (3) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a weithredir gan Aelod-wladwriaethau i unioni aflonyddwch difrifol i'w heconomi.

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Ffrainc yn unol â'r egwyddorion a nodwyd yng Nghytundeb yr UE a'i fod wedi'i dargedu'n dda i unioni aflonyddwch difrifol i economi Ffrainc.

Yn benodol, cynlluniwyd cynllun Ffrainc i fynd i'r afael â risgiau sy'n gysylltiedig ag anallu cwmnïau i fuddsoddi oherwydd effaith economaidd hirhoedlog yr achosion coronafirws a'r ansicrwydd cysylltiedig. Canfu'r Comisiwn fod y mesur yn hollol angenrheidiol i gyflawni ei amcan: (i) mae'r cynllun yn dibynnu ar gyfranogiad pwysig rhanddeiliaid preifat, fel darparwyr cyllido a chyfryngwyr, gyda'r nod o leihau'r defnydd o gefnogaeth gyhoeddus; (ii) mae nodweddion gwarant y wladwriaeth wedi'u cyfyngu i'r swm sy'n angenrheidiol i ddenu buddsoddwyr trwy addasu proffil risg eu buddsoddiadau; a (iii) nod y dewis o offerynnau israddedig tymor hir yw gwneud y cynllun yn ddeniadol ac yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol gan fuddiolwyr terfynol, gan gynnig amser iddynt ddatblygu eu gweithgaredd yn iawn dros y blynyddoedd i ddod. Nododd y Comisiwn hefyd y byddai strwythur y cynllun a'r cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â'i ddefnyddio yn gwarantu cyfnod rhoi hyd at ddiwedd Mehefin 2022.

Yn olaf, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn gymesur, gan ystyried yn benodol y meini prawf a ddefnyddir i ddiffinio'r cwmnïau cymwys, cydnabyddiaeth gwarant y wladwriaeth ac uchafswm yr offerynnau â chymorth fesul buddiolwr.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad felly y bydd y mesur yn cyfrannu at reoli effaith economaidd y coronafirws yn Ffrainc. Mae'n angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r egwyddorion cyffredinol a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Cefndir

Mewn achos o sefyllfaoedd economaidd arbennig o ddifrifol, fel yr un sy'n wynebu'r holl Aelod-wladwriaethau ar hyn o bryd oherwydd yr achosion o coronafirws, mae rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE yn caniatáu i aelod-wladwriaethau roi cymorth i unioni aflonyddwch difrifol i'w heconomi. Rhagwelir hyn gan Erthygl 107 (3) (b) TFEU o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd.

Ar 19 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Fframwaith Dros Dro cymorth gwladwriaetholk yn seiliedig ar Erthygl 107 (3) (b) TFEU i alluogi aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Y Fframwaith Dros Dro, fel y'i diwygiwyd 3 Ebrill, 8 May, 29 Mehefin, 13 Hydref 2020 a 28 2021 Ionawr, yn darparu ar gyfer y mathau canlynol o gymorth, y gellir ei roi gan aelod-wladwriaethau:

(I) Grantiau uniongyrchol, pigiadau ecwiti, manteision treth dethol a thaliadau ymlaen llaw o hyd at € 225,000 i gwmni sy'n weithgar yn y sector amaethyddol cynradd, € 270,000 i gwmni sy'n weithgar yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu a € 1.8 miliwn i gwmni sy'n weithgar ym mhob sector arall i fynd i'r afael â'i anghenion hylifedd brys. Gall aelod-wladwriaethau hefyd roi, hyd at y gwerth enwol o € 1.8 miliwn i bob cwmni fenthyciadau di-log neu warantau ar fenthyciadau sy'n cwmpasu 100% o'r risg, ac eithrio yn y sector amaeth sylfaenol ac yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu, lle mae terfynau € 225,000 a € 270,000 y cwmni yn y drefn honno, yn berthnasol.

(Ii) Gwarantau gwladwriaethol ar gyfer benthyciadau a gymerir gan gwmnïau i sicrhau bod banciau'n parhau i ddarparu benthyciadau i'r cwsmeriaid sydd eu hangen. Gall y gwarantau gwladwriaethol hyn gwmpasu hyd at 90% o'r risg ar fenthyciadau i helpu busnesau i dalu am anghenion cyfalaf gweithio a buddsoddi ar unwaith.

(iii) Benthyciadau cyhoeddus â chymhorthdal ​​i gwmnïau (dyled uwch ac israddedig) gyda chyfraddau llog ffafriol i gwmnïau. Gall y benthyciadau hyn helpu busnesau i gwmpasu anghenion cyfalaf gweithio a buddsoddi ar unwaith.

(iv) Trefniadau diogelu ar gyfer banciau sy'n sianelu cymorth gwladwriaethol i'r economi go iawn bod cymorth o'r fath yn cael ei ystyried yn gymorth uniongyrchol i gwsmeriaid y banciau, nid i'r banciau eu hunain, ac yn rhoi arweiniad ar sut i sicrhau'r ystumiad lleiaf posibl o gystadleuaeth rhwng banciau.

(V) Yswiriant credyd allforio tymor byr cyhoeddus i bob gwlad, heb yr angen i'r Aelod-wladwriaeth dan sylw ddangos bod y wlad berthnasol yn “anadnewyddadwy” dros dro.

(Vi) Cefnogaeth ar gyfer ymchwil a datblygu cysylltiedig â coronafirws (Ymchwil a Datblygu) mynd i'r afael â'r argyfwng iechyd presennol ar ffurf grantiau uniongyrchol, blaensymiau ad-daladwy neu fanteision treth. Gellir rhoi bonws ar gyfer prosiectau cydweithredu trawsffiniol rhwng aelod-wladwriaethau.

(vii) Cefnogaeth ar gyfer adeiladu ac uwchraddio cyfleusterau profi datblygu a phrofi cynhyrchion (gan gynnwys brechlynnau, peiriannau anadlu a dillad amddiffynnol) sy'n ddefnyddiol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws, hyd at y defnydd diwydiannol cyntaf. Gall hyn fod ar ffurf grantiau uniongyrchol, manteision treth, blaensymiau ad-daladwy a gwarantau dim colled. Gall cwmnïau elwa o fonws pan fydd eu buddsoddiad yn cael ei gefnogi gan fwy nag un aelod-wladwriaeth a phan ddaw'r buddsoddiad i ben cyn pen deufis ar ôl rhoi'r cymorth.

(viii) Cefnogaeth i gynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws ar ffurf grantiau uniongyrchol, manteision treth, blaensymiau ad-daladwy a gwarantau dim colled. Gall cwmnïau elwa o fonws pan fydd eu buddsoddiad yn cael ei gefnogi gan fwy nag un aelod-wladwriaeth a phan ddaw'r buddsoddiad i ben cyn pen deufis ar ôl rhoi'r cymorth.

(ix) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf gohirio taliadau treth a / neu ataliadau cyfraniadau nawdd cymdeithasol ar gyfer y sectorau, y rhanbarthau hynny neu ar gyfer mathau o gwmnïau sy'n cael eu taro galetaf gan yr achosion.

(x) Cefnogaeth wedi'i thargedu ar ffurf cymorthdaliadau cyflog i weithwyr ar gyfer y cwmnïau hynny mewn sectorau neu ranbarthau sydd wedi dioddef fwyaf o'r achosion coronafirws, ac a fyddai fel arall wedi gorfod diswyddo personél.

(xi) Cymorth ailgyfalafu wedi'i dargedu i gwmnïau anariannol, os nad oes datrysiad priodol arall ar gael. Mae mesurau diogelwch ar waith i osgoi ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl: amodau ar reidrwydd, priodoldeb a maint ymyrraeth; amodau ar fynediad y wladwriaeth ym mhrifddinas cwmnïau a chydnabyddiaeth; amodau ynghylch ymadawiad y wladwriaeth o brifddinas y cwmnïau dan sylw; amodau o ran llywodraethu gan gynnwys gwahardd difidend a chapiau tâl ar gyfer uwch reolwyr; gwahardd gwaharddiad traws-gymhorthdal ​​a chaffael a mesurau ychwanegol i gyfyngu ar ystumiadau cystadleuaeth; gofynion tryloywder ac adrodd.

(xii) Cefnogaeth i gostau sefydlog heb eu datgelu ar gyfer cwmnïau sy'n wynebu dirywiad mewn trosiant yn ystod y cyfnod cymwys o 30% o leiaf o'i gymharu â'r un cyfnod o 2019 yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Bydd y gefnogaeth yn cyfrannu at ran o gostau sefydlog y buddiolwyr nad ydynt yn dod o dan eu refeniw, hyd at uchafswm o € 10 miliwn yr ymgymeriad.

Bydd y Comisiwn hefyd yn galluogi aelod-wladwriaethau i drosi offerynnau ad-daladwy tan 31 Rhagfyr 2022 (ee gwarantau, benthyciadau, blaensymiau ad-daladwy) a roddwyd o dan y Fframwaith Dros Dro yn fathau eraill o gymorth, megis grantiau uniongyrchol, ar yr amod bod amodau'r Fframwaith Dros Dro yn cael eu bodloni.

Mae'r Fframwaith Dros Dro yn galluogi aelod-wladwriaethau i gyfuno'r holl fesurau cymorth â'i gilydd, ac eithrio benthyciadau a gwarantau ar gyfer yr un benthyciad ac yn rhagori ar y trothwyon a ragwelir gan y Fframwaith Dros Dro. Mae hefyd yn galluogi aelod-wladwriaethau i gyfuno'r holl fesurau cymorth a roddir o dan y Fframwaith Dros Dro â'r posibiliadau presennol i roi de minimis i gwmni o hyd at € 25,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithgar yn y sector amaethyddol cynradd, € 30,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithgar yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu a € 200,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithredol ym mhob sector arall. . Ar yr un pryd, mae'n rhaid i Aelod-wladwriaethau ymrwymo i osgoi cronni gormodol o fesurau cymorth i'r un cwmnïau gyfyngu ar gefnogaeth i ddiwallu eu hanghenion gwirioneddol.

At hynny, mae'r Fframwaith Dros Dro yn ategu'r nifer o bosibiliadau eraill sydd eisoes ar gael i aelod-wladwriaethau i liniaru effaith economaidd-gymdeithasol yr achosion o goronafirws, yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Ar 13 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Cyfathrebu ar ymateb economaidd cydgysylltiedig i'r achosion o COVID-19 nodi'r posibiliadau hyn.

Er enghraifft, gall aelod-wladwriaethau wneud newidiadau sy'n berthnasol yn gyffredinol o blaid busnesau (ee gohirio trethi, neu sybsideiddio gwaith amser byr ar draws pob sector), sydd y tu allan i reolau Cymorth Gwladwriaethol. Gallant hefyd roi iawndal i gwmnïau am ddifrod a ddioddefwyd oherwydd yr achos coronafirws ac a achoswyd yn uniongyrchol ganddo.

Bydd y Fframwaith Dros Dro ar waith tan ddiwedd mis Rhagfyr 2021. Gyda golwg ar sicrhau sicrwydd cyfreithiol, bydd y Comisiwn yn asesu cyn y dyddiad hwn a oes angen ei ymestyn.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58639 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth Gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi cael eu datrys. Cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn cael eu rhestru yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y fframwaith dros dro a chamau eraill y mae'r Comisiwn wedi'u cymryd i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Cyngor yn cymeradwyo mwy o dryloywder corfforaethol ar gyfer cwmnïau rhyngwladol mawr

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE yn cymryd mesurau i wella tryloywder corfforaethol cwmnïau rhyngwladol mawr. Gorchmynnodd llysgenhadon aelod-wladwriaethau heddiw (4 Mawrth) lywyddiaeth Portiwgal i gymryd rhan mewn trafodaethau gyda Senedd Ewrop i fabwysiadu'r gyfarwyddeb arfaethedig yn gyflym ar ddatgelu gwybodaeth treth incwm gan ymgymeriadau a changhennau penodol, y cyfeirir ati'n gyffredin fel y wlad gyhoeddus- cyfarwyddeb adrodd yn ôl gwlad (CBCR).

Mae'r gyfarwyddeb yn ei gwneud yn ofynnol i fentrau rhyngwladol neu ymgymeriadau annibynnol sydd â chyfanswm refeniw cyfunol o fwy na € 750 miliwn ym mhob un o'r ddwy flynedd ariannol yn olynol ddiwethaf, p'un a yw eu pencadlys yn yr UE neu'r tu allan, ddatgelu'n gyhoeddus mewn adroddiad penodol y dreth incwm y maent yn talu ynddi pob aelod-wladwriaeth, ynghyd â gwybodaeth berthnasol arall sy'n gysylltiedig â threthi.

Mae banciau wedi'u heithrio o'r gyfarwyddeb bresennol gan fod rheidrwydd arnynt i ddatgelu gwybodaeth debyg o dan gyfarwyddeb arall.

Er mwyn osgoi beichiau gweinyddol anghymesur ar y cwmnïau dan sylw ac i gyfyngu'r wybodaeth a ddatgelir i'r hyn sy'n hollol angenrheidiol i alluogi craffu cyhoeddus effeithiol, mae'r gyfarwyddeb yn darparu ar gyfer datgelu rhestr gyflawn a therfynol o wybodaeth.

Bydd yn rhaid i'r adrodd ddigwydd cyn pen 12 mis o ddyddiad mantolen y flwyddyn ariannol dan sylw. Mae'r gyfarwyddeb yn nodi'r amodau y caiff cwmni eu gohirio i ohirio datgeliad o'r fath am uchafswm o chwe blynedd.

Mae hefyd yn nodi pwy sy'n ysgwyddo'r cyfrifoldeb gwirioneddol am sicrhau cydymffurfiad â'r rhwymedigaeth adrodd.

Yr wythnos diwethaf, llwyddodd aelod-wladwriaethau i gytuno ar eu safbwynt negodi. Disgwylir i'r trafodaethau hyn gychwyn yn fuan iawn.

Dywedodd Evelyn Regner: “Mae hwn yn ddatblygiad arloesol ar gyfer tegwch treth yn yr UE. Bydd adroddiadau cyhoeddus fesul gwlad yn gorfodi cwmnïau rhyngwladol i fod yn dryloyw yn ariannol ynghylch ble maent yn gwneud elw a ble maent yn talu trethi. Yn enwedig yng nghyd-destun y pandemig COVID-19, lle mae cwmnïau'n derbyn cefnogaeth sylweddol gan wariant cyhoeddus, mae gan ddinasyddion hawl hyd yn oed yn fwy i wybod pa gwmnïau rhyngwladol sy'n chwarae'n deg a pha rai sy'n marchogaeth am ddim. "

Y camau nesaf

Ar sail y mandad negodi y cytunwyd arno, bydd arlywyddiaeth Portiwgal yn archwilio gyda Senedd Ewrop y posibilrwydd o gytundeb i fabwysiadu'r gyfarwyddeb yn gyflym ar yr ail ddarlleniad ("cytundeb ail ddarlleniad cynnar").

Dywedodd Ibán García Del Blanco: “Rydyn ni wedi bod yn aros am y Cyngor yn rhy hir. Rydym yn barod i ddechrau trafodaethau ar unwaith er mwyn dod i gytundeb o dan Arlywyddiaeth Portiwgal, a thrwy hynny wneud cynnydd ar dreth a thryloywder corfforaethol. Mae angen tryloywder ariannol ystyrlon arnom ar frys i frwydro yn erbyn osgoi talu treth a symud elw. Mae ymddiriedaeth dinasyddion yn ein democratiaethau yn dibynnu ar bawb yn cyfrannu eu cyfran deg at yr adferiad. ”

Cefndir

Mae'r gyfarwyddeb arfaethedig, a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2016, yn rhan o gynllun gweithredu'r Comisiwn ar system dreth gorfforaethol decach.

Mabwysiadodd Senedd Ewrop ei safbwynt ar y darlleniad cyntaf ar 27 Mawrth 2019.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd