Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae Ewrop yn tynnu sectorau o ddiwydiannau sifil, amddiffyn a gofod at ei gilydd i sbarduno arloesedd

cyhoeddwyd

on

Cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd ei cynllun gweithredu ar synergeddau rhwng diwydiannau sifil, amddiffyn a gofod i wella mantais dechnolegol Ewrop ymhellach a chefnogi ei sylfaen ddiwydiannol.

Nod y Cynllun Gweithredu yw manteisio ar botensial aflonyddgar technolegau yn y rhyngwyneb rhwng amddiffyn, gofod a defnyddiau sifil, megis cwmwl, proseswyr, seiber, cwantwm a deallusrwydd artiffisial.  

"Gyda Chronfa Amddiffyn Ewrop mae gennym botensial cryf ar gyfer synergeddau rhwng arloesi yn y gofod, amddiffyn ac ymchwil sifil ac arloesi," meddai A Europe sy'n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager. "Mae angen hyn arnom ar gyfer nifer o feirniadol. technolegau. Y syniad yw i ddyfeisiau arloesol gyrraedd sawl defnydd yn systematig trwy ddylunio. Ac i fanteisio ar botensial arloesi enfawr ymchwilwyr a busnesau newydd. "

Dywedodd Thierry Breton, Comisiynydd y Farchnad Fewnol: "Bydd gwneud y gorau o Gronfa Amddiffyn Ewrop a sicrhau synergeddau cryf rhwng technolegau amddiffyn, gofod a sifil yn cynhyrchu arloesiadau aflonyddgar ac yn caniatáu i Ewrop aros yn setiwr safon fyd-eang. Bydd hefyd yn lleihau ein dibyniaethau mewn technolegau beirniadol. a rhoi hwb i'r arweinyddiaeth ddiwydiannol sydd ei hangen arnom i wella o'r argyfwng. "

Deilliannau a sgil-effeithiau

Prif nodau'r Cynllun Gweithredu yw datblygu synergeddau rhwng gwahanol raglenni'r UE, archwilio'r posibilrwydd o ddeilliannau o ymchwil pen uchel i ddinasyddion Ewrop ac archwilio'r defnydd o ddiwydiant sifil i 'deillio' i brosiectau amddiffyn Ewropeaidd.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: Mwy o lais i ranbarthau a phartneriaid cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

logo

Cytunodd y Bwrdd Gweithredol i ddyrannu mwy o seddi yng Nghyfarfod Llawn y Gynhadledd i gynrychiolwyr etholedig rhanbarthol a lleol, yn ogystal ag i bartneriaid cymdeithasol.

Chweched cyfarfod Bwrdd Gweithredol y Gynhadledd oedd yr un cyntaf yn ystod Llywyddiaeth Slofenia'r Cyngor.

Diwygiodd y Bwrdd Gweithredol y Rheolau Gweithdrefn trwy ychwanegu chwe chynrychiolydd etholedig o'r rhanbarth a chwech o awdurdodau lleol at Gyfarfod Llawn y Gynhadledd. Cytunwyd hefyd i gynyddu nifer y cynrychiolwyr o'r partneriaid cymdeithasol o bedwar, i gyfanswm o 12.

Yn ogystal, cyfnewidiodd y Bwrdd farn ar y cynllun cyfathrebu a ddatblygwyd ar y cyd gan Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn. Bydd y tri sefydliad yn ymdrechu i barhau i gydlynu eu gweithgareddau i hybu cyfranogiad y cyhoedd yn y platfform digidol amlieithog, a byddant yn annog cyrff eraill, yn enwedig y rhai sy'n cymryd rhan yn y Bwrdd Gweithredol a'r Cyfarfod Llawn i wneud yr un peth.

Derbyniodd y Bwrdd ddiweddariad ar drefniadaeth y Paneli Dinasyddion Ewropeaidd. Fe wnaethant hefyd drafod dulliau gweithio'r gweithgorau llawn y bydd cynrychiolwyr y Paneli priodol yn cymryd rhan ynddynt.

Yn y trafodaethau heddiw, dywedodd Cyd-gadeirydd Senedd Ewrop, Guy Verhofstadt: “Mae trafodaethau ac addasiadau heddiw yn y rheolau yn golygu ein bod yn agosáu at ddiwedd cam dylunio’r Gynhadledd. Rydym nawr yn edrych ymlaen at y cam cynnwys gyda'r casgliad parhaus o syniadau dinasyddion ar y platfform digidol ynghyd â chynigion Paneli Dinasyddion yn dechrau gweithio ym mis Medi. Bydd y rhain i gyd yn bwydo i'r Cyfarfod Llawn fel ein bod yn gallu cyflawni Undeb mwy effeithiol, ymatebol a democrataidd y mae ein dinasyddion yn mynnu ac yn ei haeddu. ”

Ar ran Llywyddiaeth Cyngor yr UE, nododd Ysgrifennydd Gwladol Slofenia dros Faterion yr UE a Chyd-Gadeirydd Gašper Dovžan: “Nod y diweddariad heddiw yn nhrefniant y gynhadledd yw dod ag Ewrop ymhellach y tu hwnt i’w phriflythrennau a rhoi mwy o lais. i ddinasyddion o bob cefndir. Mae gan bob Ewropeaidd ei freuddwydion a'i bryderon ei hun am Ewrop ac mae'n rhaid i Ewrop wrando ar bob un ohonynt wrth drafod ein dyfodol cyffredin. Rydyn ni eisiau cymaint o bobl Ewropeaidd â phosib lle bynnag maen nhw i ddweud eu dweud er mwyn i ni glywed pa fath o Ewrop maen nhw am fyw mewn 30 mlynedd o nawr. ”

Dywedodd Is-lywydd Democratiaeth a Demograffeg y Comisiwn Ewropeaidd a Chyd-Gadeirydd Dubravka Šuica “Rydym yn edrych ymlaen at gam nesaf y broses: trafodaethau Paneli Dinasyddion Ewropeaidd, sef agwedd wirioneddol arloesol y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop. ”

Cefndir

Mae'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop yn cyfuno digwyddiadau ar-lein ac all-lein, lleol, rhanbarthol, cenedlaethol ac Ewrop gyfan, a drefnir gan sefydliadau a dinasyddion cymdeithas sifil, y sefydliadau Ewropeaidd, ac awdurdodau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae canlyniadau'r digwyddiadau hyn, ynghyd â'r syniadau sy'n gysylltiedig â dyfodol Ewrop, yn cael eu cyhoeddi ar y platfform digidol amlieithog. Byddant yn sylfaen ar gyfer trafodaethau pellach mewn pedwar Panel Dinasyddion Ewropeaidd, sy'n cynnwys prif bynciau'r Gynhadledd. Bydd tua 800 o ddinasyddion a ddewisir ar hap, gan adlewyrchu amrywiaeth economaidd-gymdeithasol, ddemograffig ac addysgol yr UE, yn cymryd rhan mewn sawl sesiwn drafod o'r pedwar Panel Dinasyddion Ewropeaidd hyn, 200 o ddinasyddion i bob panel. Byddant yn cynnig syniadau ac argymhellion a fydd yn bwydo i Gyfarfod Llawn y Gynhadledd, ac yn y pen draw i Adroddiad Terfynol y Gynhadledd.

Mae'r platfform digidol amlieithog yn gwbl ryngweithiol: gall pobl ymgysylltu â'i gilydd a thrafod eu cynigion gyda chyd-ddinasyddion o bob Aelod-wladwriaeth, yn 24 iaith swyddogol yr UE. Anogir pobl o bob cefndir ac mewn niferoedd mor fawr â phosibl i gyfrannu, trwy'r platfform, wrth lunio eu dyfodol - a hefyd i hyrwyddo'r platfform ar sianeli cyfryngau cymdeithasol, gyda'r hashnod #TheFutureIsYours.

Y camau nesaf

Ym mis Medi, cynhelir sesiynau cyntaf y Paneli Dinasyddion Ewropeaidd.

Mwy o wybodaeth

Llwyfan digidol amlieithog

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

UE n dosbarthu € 250 miliwn mewn Cymorth Macro-Ariannol i Jordan

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, ar ran yr UE, wedi dosbarthu € 250 miliwn mewn cymorth macro-ariannol (MFA) i Wlad yr Iorddonen. Daw'r taliad yn rhannol o'r Pecyn MFA brys € 3 biliwn ar gyfer deg partner ehangu a chymdogaeth, sy'n ceisio eu helpu i gyfyngu ar ganlyniad economaidd pandemig COVID-19 (rhaglen COVID-19 MFA), ac yn rhannol o drydedd raglen MFA (rhaglen MFA-III) € 500 miliwn Jordan, a gymeradwywyd yn Ionawr 2020. Digwyddodd y taliad cyntaf o € 250 miliwn i Jordan o dan y ddwy raglen MFA hyn ym mis Tachwedd 2020.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae taliad heddiw o € 250m yn dyst i undod parhaus yr Undeb Ewropeaidd â phobl yr Iorddonen. Bydd y cronfeydd hyn, a ryddhawyd yn dilyn cyflawni'r ymrwymiadau polisi y cytunwyd arnynt, yn helpu economi Gwlad yr Iorddonen i ddod allan o'r sioc a achoswyd gan y pandemig COVID-19. "

Mae Jordan wedi cyflawni'r amodau polisi y cytunwyd arnynt gyda'r UE ar gyfer rhyddhau'r taliad € 250 miliwn o dan raglen MFA COVID-19 a'r rhaglen MFA-III. Roedd y rhain yn cynnwys mesurau pwysig i wella rheolaeth cyllid cyhoeddus, atebolrwydd yn y sector dŵr, mesurau i gynyddu cyfranogiad yn y farchnad lafur a mesurau i gryfhau llywodraethu da.

Yn ogystal, mae Jordan yn parhau i fodloni'r rhag-amodau ar gyfer rhoi MFA o ran parchu hawliau dynol a mecanweithiau democrataidd effeithiol, gan gynnwys system seneddol amlbleidiol a rheolaeth y gyfraith; yn ogystal â hanes boddhaol o dan y rhaglen IMF. 

Gyda thaliad heddiw, mae'r UE wedi cwblhau pedair allan o'r 10 rhaglen MFA yn llwyddiannus yn y pecyn MFA COVID-3 € 19 biliwn. Ar ben hynny, bydd trydydd cyfran olaf a rhaglen olaf MFA-III i Wlad yr Iorddonen, sy'n dod i gyfanswm o € 200 miliwn, yn dilyn unwaith y bydd Jordan yn cyflawni'r ymrwymiadau y cytunwyd arnynt.

Mae'r Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'i holl bartneriaid MFA ar weithredu'r rhaglenni polisi y cytunwyd arnynt yn amserol.

Cefndir

Mae MFA yn rhan o ymgysylltiad ehangach yr UE â phartneriaid cyfagos ac ehangu ac fe'i bwriedir fel offeryn ymateb i argyfwng eithriadol. Mae ar gael i ehangu a phartneriaid cymdogaeth yr UE sy'n profi problemau cydbwysedd taliadau difrifol. Mae'n dangos undod yr UE gyda'r partneriaid hyn a chefnogaeth polisïau effeithiol ar adeg o argyfwng digynsail.

Cynigiodd y Comisiwn y penderfyniad i ddarparu MFA i ddeg partner ehangu a chymdogaeth yng nghyd-destun y pandemig COVID-19 ar 22 Ebrill 2020 a'i fabwysiadu gan Senedd Ewrop a'r Cyngor ar 25 Mai 2020.

Yn ogystal ag MFA, mae'r UE yn cefnogi'r partneriaid yn ei bolisi Cymdogaeth a'r Balcanau Gorllewinol trwy sawl offeryn arall, gan gynnwys cymorth dyngarol, cymorth cyllidebol, rhaglenni thematig, cymorth technegol, cyfleusterau asio a gwarantau o'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy i gefnogi buddsoddiad. yn y sectorau yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig coronafirws.

Cysylltiadau UE-Jordan

Mae'r rhaglen MFA hon yn rhan o ymdrech gynhwysfawr gan yr UE i helpu Jordan i liniaru effaith economaidd a chymdeithasol gwrthdaro rhanbarthol a phresenoldeb nifer fawr o ffoaduriaid o Syria, sydd wedi cael ei waethygu gan y pandemig COVID-19 ers hynny. Mae'r ymgysylltiad hwn yn unol â Blaenoriaethau Partneriaeth yr UE-Jordan (sy'n cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd), fel y cadarnhawyd yn ystod pumed Gynhadledd Brwsel ar Ddyfodol Syria a'r Rhanbarth ar 29-30 Mawrth 2021 a Phwyllgor Cymdeithas yr UE-Jordan ar 31 Mai 2021 .

Ar y cyfan, symudodd yr UE fwy na € 3.3 biliwn i Wlad yr Iorddonen ers dechrau argyfwng Syria yn 2011. Yn ogystal ag MFA, mae cyllid yr UE mewn ymateb i argyfwng Syria yn cynnwys cymorth dyngarol, ynghyd â gwytnwch a chymorth datblygu tymor hwy mewn ardaloedd megis addysg, bywoliaethau, dŵr, glanweithdra ac iechyd, wedi'u cyfeirio at ffoaduriaid o Syria a chymunedau cynnal Jordanian.

Mwy o wybodaeth

Cymorth Macro-Ariannol 

Cymorth Macro-Ariannol i Wlad yr Iorddonen

COVID-19: Mae'r Comisiwn yn cynnig pecyn cymorth macro-ariannol € 3bn i gefnogi deg gwlad gyfagos

Penderfyniad Senedd Ewrop a'r Cyngor ar ddarparu cymorth macro-ariannol i bartneriaid ehangu a chymdogaeth yng nghyd-destun pandemig COVID-19

Mae'r UE yn dosbarthu € 400m i Wlad yr Iorddonen, Georgia a Moldofa

Dilynwch y Comisiynydd Gentiloni ar Twitter: @PaoloGentiloni

Dilynwch DG ECFIN ar Twitter: @ecfin

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn cefnogi prosiect seilwaith ffordd osgoi Kevaka yn y Baltics

cyhoeddwyd

on

Mae'r Banc Buddsoddi Ewropeaidd (EIB) wedi ymuno i ariannu'r Bartneriaeth Cyhoeddus-Preifat (PPP) a fydd yn dylunio, adeiladu, cyllido a chynnal ffordd osgoi i'r darn o draffordd E67 / A7 sydd ar hyn o bryd yn mynd trwy fwrdeistref Kekava yn Latfia. Bydd yr EIB yn benthyca € 61.1 miliwn i'r prosiect, a fydd yn dargyfeirio traffig cludo i ffwrdd o ardaloedd poblog iawn yn Kekava i lwybr newydd sy'n ei osgoi o'r gorllewin. Cefnogir y trafodiad gan y Cyllid Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, prif biler y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop.

Bydd y prosiect hwn yn gwella diogelwch ar y ffyrdd ac yn lleihau peryglon iechyd i drigolion lleol. Bydd yn cefnogi gwella'r rhan o draffordd yr A7 (rhan o'r Via Baltica) i'r de o Riga, sy'n cysylltu prifddinas Latfia â ffin Lithwania ac sy'n rhan o'r Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd craidd (TEN-T). Mae'r prosiect yn nodi'r cyllid partneriaeth cyhoeddus-preifat cyntaf yn Latfia ar gyfer yr EIB, a hwn ynddo'i hun yw'r PPP ar raddfa fawr gyntaf yn y Baltics.

Is-lywydd Gweithredol Economi sy'n Gweithio i Bobl Valdis Dombrovskis (llun) Dywedodd: “Rwy’n falch y bydd y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn darparu gwarant ariannol i’r EIB ar gyfer adeiladu ffordd osgoi Kekava, a fydd y bartneriaeth gyhoeddus-preifat gyntaf ar raddfa fawr yn y Baltics. Bydd yn sicrhau'r cysylltiad trafnidiaeth ffordd mwyaf effeithlon rhwng prifddinas Latfia Riga a ffin Lithwania. Bydd y buddsoddiad hwn yn cryfhau’r Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd, gan gyfrannu at gydlyniant cymdeithasol, economaidd a thiriogaethol yn yr Undeb Ewropeaidd. ”

Daeth Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop hyd yn hyn wedi buddsoddi € 546.5 biliwn o fuddsoddiad, y mae € 1.4bn ohono yn Latfia. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd