Cysylltu gyda ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae Von der Leyen yn trafod agenda Drawsatlantig newydd yng Nghynhadledd Diogelwch Munich 2021

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Yn siarad yn 2021 Rhifyn arbennig o Gynhadledd Diogelwch Munich ar 19 Chwefror, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen canolbwyntio ar newid yn yr hinsawdd a thrawsnewid digidol fel dau brif bwnc a allai fod yn gyrru agenda fyd-eang newydd yr UE-UD.

Cyffyrddodd ar y Camau gweithredu’r UE i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys y nod o wneud Ewrop y cyfandir niwtral o'r hinsawdd cyntaf erbyn 2050, a gwahodd eraill i 'gyd-fynd â'n huchelgais'. “Byddai ymrwymiad trawsatlantig a rennir i lwybr allyriadau net-sero erbyn 2050 yn gwneud niwtraliaeth hinsawdd yn feincnod byd-eang newydd. A byddai’n neges amserol yn y cyfnod cyn COP26 ”, meddai von der Leyen. Cymeradwyodd ddychweliad yr Unol Daleithiau i Gytundeb Paris a'r fenter i gynnal Uwchgynhadledd Arweinydd Hinsawdd ar ddiwrnod y Ddaear.

Gwahoddodd hi'r Unol Daleithiau i ymuno Mentrau'r UE ar reoleiddio'r farchnad ddigidol a gyda'i gilydd 'creu llyfr rheolau economi ddigidol sy'n ddilys ledled y byd'. “Rydyn ni eisiau sicrhau bod yr hyn sy’n anghyfreithlon all-lein hefyd yn anghyfreithlon ar-lein. Ac rydyn ni eisiau gofynion clir bod cwmnïau rhyngrwyd yn cymryd cyfrifoldeb am y cynnwys maen nhw'n ei ddosbarthu, ei hyrwyddo a'i dynnu ”, esboniodd von der Leyen.

Pwysleisiodd Von der Leyen mai mater i'r UD a'r UE oedd cryfhau eu cydweithrediad eto, fel partneriaid a chynghreiriaid anhepgor. “Os ydyn ni’n arwain y ffordd, mae hyn nid yn unig yn ymwneud ag ymuno. Mae hyn yn arwydd i’r byd, ”daeth i’r casgliad.

EU

Mae'r Comisiwn yn cyflwyno Cynllun Gweithredu Colofn Ewropeaidd Hawliau Cymdeithasol a Chefnogaeth Egnïol Effeithiol i Gyflogaeth (EASE)

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar 4 Mawrth, nododd y Comisiwn ei uchelgais ar gyfer Ewrop Gymdeithasol gref sy'n canolbwyntio ar swyddi a sgiliau ar gyfer y dyfodol ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer adferiad economaidd-gymdeithasol teg, cynhwysol a gwydn. Mae'r Cynllun Gweithredu Piler Hawliau Cymdeithasol Ewrop yn amlinellu camau pendant i weithredu egwyddorion Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop ymhellach fel ymdrech ar y cyd gan yr aelod-wladwriaethau a'r UE, gyda chyfranogiad gweithredol partneriaid cymdeithasol a chymdeithas sifil. Mae hefyd yn cynnig y dylid cyflawni targedau pennawd cyflogaeth, sgiliau a diogelu cymdeithasol i'r UE erbyn 2030.

Mae mwy o wybodaeth am y Cynllun Gweithredu ar gael mewn a Datganiad i'r wasgI Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau.

Fel gweithred bendant o dan Egwyddor 4 y Golofn, mae'r Comisiwn heddiw hefyd yn cyflwyno a Argymhelliad ar Gymorth Gweithredol Effeithiol i Gyflogaeth yn dilyn argyfwng COVID-19 (EASE). Gyda'r Argymhelliad hwn, mae'r Comisiwn yn darparu arweiniad pendant i aelod-wladwriaethau ar fesurau polisi, wedi'u cefnogi gan bosibiliadau cyllido'r UE, i drosglwyddo'n raddol rhwng mesurau brys a gymerir i warchod swyddi yn yr argyfwng presennol a'r mesurau newydd sydd eu hangen ar gyfer adferiad llawn swyddi.

Mae mwy o wybodaeth am EASE ar gael mewn a Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau.

Gallwch wylio'r gynhadledd i'r wasg gyda'r Is-lywydd Gweithredol Dombrovskis a'r Comisiynydd Schmit trwy EBS.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun gwarant Ffrainc sy'n ysgogi cefnogaeth hyd at € 20 biliwn gan fuddsoddwyr preifat ar gyfer cwmnïau y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun gwarant Gwladwriaeth Ffrainc i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Nod y cynllun yw darparu cyllid tymor hir i gwmnïau a thrwy hynny hwyluso buddsoddiadau newydd sy'n cefnogi adferiad o'r argyfwng economaidd presennol.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Bydd y cynllun gwarant hwn yn Ffrainc yn cefnogi busnesau bach, canolig a chanolig eu cap yr effeithir arnynt gan yr achosion o goronafirws a bydd yn eu helpu i barhau â'u gweithgareddau er gwaethaf yr ansicrwydd economaidd presennol. Trwy ysgogi hyd at € 20 biliwn o gefnogaeth gan fuddsoddwyr preifat ar ffurf benthyciadau cyfranogol a dyled israddedig, bydd y cynllun gwarant yn helpu i liniaru effaith economaidd yr achosion coronafirws trwy orlenwi mewn buddsoddiadau preifat. Rydym yn parhau i weithio mewn cydweithrediad agos ag Member Stats i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau'r UE. ”

Mesur cefnogaeth Ffrainc

Hysbysodd Ffrainc gynllun gwarant i'r Comisiwn i gefnogi cwmnïau yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Mae'r gefnogaeth ar ffurf gwarant y Wladwriaeth ar gerbydau buddsoddi preifat, a ariennir gan fuddsoddwyr preifat, a fydd yn caffael benthyciadau cyfranogol a ddosberthir gan fanciau masnachol yn ogystal â bondiau israddedig, a thrwy hynny wella eu safle cyfalaf. Bydd y cynllun yn hygyrch i fentrau bach a chanolig eu maint a chapiau canol ar sail cyflwyno cynllun buddsoddi ac isafswm statws credyd.

Disgwylir i gynllun Ffrainc ddefnyddio hyd at € 20 biliwn o gyllid tymor hir preifat i gefnogi cwmnïau sydd wedi'u heffeithio gan effaith economaidd yr achosion o goronafirws.

Bydd gwarant y Wladwriaeth yn cynnwys hyd at 30% o'r portffolio o fenthyciadau cyfranogol a bondiau israddedig a gaffaelwyd gan y cerbydau buddsoddi preifat ac yn cael ei galibro i sicrhau bod y risg a delir gan fuddsoddwyr preifat yn parhau i fod yn gyfyngedig, yn unol â sgôr credyd gradd buddsoddiad, felly cymell buddsoddwyr preifat (megis cwmnïau yswiriant, cronfeydd pensiwn a chwmnïau rheoli asedau) i sianelu cyllid i'r economi go iawn. Rhaid i'r benthyciadau cyfranogol a'r bondiau is-orfodol sy'n gymwys o dan y cynllun: (i) gael eu cyhoeddi cyn 30 Mehefin 2022, (ii) eu defnyddio i ariannu buddsoddiadau ac nid dyled sy'n bodoli eisoes, (iii) aeddfedrwydd o 8 mlynedd, gyda 4 - blwyddyn gras ar brif ad-daliadau.

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ac yn benodol Erthygl 107 (3) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a weithredir gan Aelod-wladwriaethau i unioni aflonyddwch difrifol i'w heconomi.

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Ffrainc yn unol â'r egwyddorion a nodwyd yng Nghytundeb yr UE a'i fod wedi'i dargedu'n dda i unioni aflonyddwch difrifol i economi Ffrainc.

Yn benodol, cynlluniwyd cynllun Ffrainc i fynd i'r afael â risgiau sy'n gysylltiedig ag anallu cwmnïau i fuddsoddi oherwydd effaith economaidd hirhoedlog yr achosion coronafirws a'r ansicrwydd cysylltiedig. Canfu'r Comisiwn fod y mesur yn hollol angenrheidiol i gyflawni ei amcan: (i) mae'r cynllun yn dibynnu ar gyfranogiad pwysig rhanddeiliaid preifat, fel darparwyr cyllido a chyfryngwyr, gyda'r nod o leihau'r defnydd o gefnogaeth gyhoeddus; (ii) mae nodweddion gwarant y wladwriaeth wedi'u cyfyngu i'r swm sy'n angenrheidiol i ddenu buddsoddwyr trwy addasu proffil risg eu buddsoddiadau; a (iii) nod y dewis o offerynnau israddedig tymor hir yw gwneud y cynllun yn ddeniadol ac yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol gan fuddiolwyr terfynol, gan gynnig amser iddynt ddatblygu eu gweithgaredd yn iawn dros y blynyddoedd i ddod. Nododd y Comisiwn hefyd y byddai strwythur y cynllun a'r cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â'i ddefnyddio yn gwarantu cyfnod rhoi hyd at ddiwedd Mehefin 2022.

Yn olaf, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn gymesur, gan ystyried yn benodol y meini prawf a ddefnyddir i ddiffinio'r cwmnïau cymwys, cydnabyddiaeth gwarant y wladwriaeth ac uchafswm yr offerynnau â chymorth fesul buddiolwr.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad felly y bydd y mesur yn cyfrannu at reoli effaith economaidd y coronafirws yn Ffrainc. Mae'n angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r egwyddorion cyffredinol a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Cefndir

Mewn achos o sefyllfaoedd economaidd arbennig o ddifrifol, fel yr un sy'n wynebu'r holl Aelod-wladwriaethau ar hyn o bryd oherwydd yr achosion o coronafirws, mae rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE yn caniatáu i aelod-wladwriaethau roi cymorth i unioni aflonyddwch difrifol i'w heconomi. Rhagwelir hyn gan Erthygl 107 (3) (b) TFEU o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd.

Ar 19 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Fframwaith Dros Dro cymorth gwladwriaetholk yn seiliedig ar Erthygl 107 (3) (b) TFEU i alluogi aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Y Fframwaith Dros Dro, fel y'i diwygiwyd 3 Ebrill, 8 May, 29 Mehefin, 13 Hydref 2020 a 28 2021 Ionawr, yn darparu ar gyfer y mathau canlynol o gymorth, y gellir ei roi gan aelod-wladwriaethau:

(I) Grantiau uniongyrchol, pigiadau ecwiti, manteision treth dethol a thaliadau ymlaen llaw o hyd at € 225,000 i gwmni sy'n weithgar yn y sector amaethyddol cynradd, € 270,000 i gwmni sy'n weithgar yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu a € 1.8 miliwn i gwmni sy'n weithgar ym mhob sector arall i fynd i'r afael â'i anghenion hylifedd brys. Gall aelod-wladwriaethau hefyd roi, hyd at y gwerth enwol o € 1.8 miliwn i bob cwmni fenthyciadau di-log neu warantau ar fenthyciadau sy'n cwmpasu 100% o'r risg, ac eithrio yn y sector amaeth sylfaenol ac yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu, lle mae terfynau € 225,000 a € 270,000 y cwmni yn y drefn honno, yn berthnasol.

(Ii) Gwarantau gwladwriaethol ar gyfer benthyciadau a gymerir gan gwmnïau i sicrhau bod banciau'n parhau i ddarparu benthyciadau i'r cwsmeriaid sydd eu hangen. Gall y gwarantau gwladwriaethol hyn gwmpasu hyd at 90% o'r risg ar fenthyciadau i helpu busnesau i dalu am anghenion cyfalaf gweithio a buddsoddi ar unwaith.

(iii) Benthyciadau cyhoeddus â chymhorthdal ​​i gwmnïau (dyled uwch ac israddedig) gyda chyfraddau llog ffafriol i gwmnïau. Gall y benthyciadau hyn helpu busnesau i gwmpasu anghenion cyfalaf gweithio a buddsoddi ar unwaith.

(iv) Trefniadau diogelu ar gyfer banciau sy'n sianelu cymorth gwladwriaethol i'r economi go iawn bod cymorth o'r fath yn cael ei ystyried yn gymorth uniongyrchol i gwsmeriaid y banciau, nid i'r banciau eu hunain, ac yn rhoi arweiniad ar sut i sicrhau'r ystumiad lleiaf posibl o gystadleuaeth rhwng banciau.

(V) Yswiriant credyd allforio tymor byr cyhoeddus i bob gwlad, heb yr angen i'r Aelod-wladwriaeth dan sylw ddangos bod y wlad berthnasol yn “anadnewyddadwy” dros dro.

(Vi) Cefnogaeth ar gyfer ymchwil a datblygu cysylltiedig â coronafirws (Ymchwil a Datblygu) mynd i'r afael â'r argyfwng iechyd presennol ar ffurf grantiau uniongyrchol, blaensymiau ad-daladwy neu fanteision treth. Gellir rhoi bonws ar gyfer prosiectau cydweithredu trawsffiniol rhwng aelod-wladwriaethau.

(vii) Cefnogaeth ar gyfer adeiladu ac uwchraddio cyfleusterau profi datblygu a phrofi cynhyrchion (gan gynnwys brechlynnau, peiriannau anadlu a dillad amddiffynnol) sy'n ddefnyddiol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws, hyd at y defnydd diwydiannol cyntaf. Gall hyn fod ar ffurf grantiau uniongyrchol, manteision treth, blaensymiau ad-daladwy a gwarantau dim colled. Gall cwmnïau elwa o fonws pan fydd eu buddsoddiad yn cael ei gefnogi gan fwy nag un aelod-wladwriaeth a phan ddaw'r buddsoddiad i ben cyn pen deufis ar ôl rhoi'r cymorth.

(viii) Cefnogaeth i gynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws ar ffurf grantiau uniongyrchol, manteision treth, blaensymiau ad-daladwy a gwarantau dim colled. Gall cwmnïau elwa o fonws pan fydd eu buddsoddiad yn cael ei gefnogi gan fwy nag un aelod-wladwriaeth a phan ddaw'r buddsoddiad i ben cyn pen deufis ar ôl rhoi'r cymorth.

(ix) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf gohirio taliadau treth a / neu ataliadau cyfraniadau nawdd cymdeithasol ar gyfer y sectorau, y rhanbarthau hynny neu ar gyfer mathau o gwmnïau sy'n cael eu taro galetaf gan yr achosion.

(x) Cefnogaeth wedi'i thargedu ar ffurf cymorthdaliadau cyflog i weithwyr ar gyfer y cwmnïau hynny mewn sectorau neu ranbarthau sydd wedi dioddef fwyaf o'r achosion coronafirws, ac a fyddai fel arall wedi gorfod diswyddo personél.

(xi) Cymorth ailgyfalafu wedi'i dargedu i gwmnïau anariannol, os nad oes datrysiad priodol arall ar gael. Mae mesurau diogelwch ar waith i osgoi ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl: amodau ar reidrwydd, priodoldeb a maint ymyrraeth; amodau ar fynediad y wladwriaeth ym mhrifddinas cwmnïau a chydnabyddiaeth; amodau ynghylch ymadawiad y wladwriaeth o brifddinas y cwmnïau dan sylw; amodau o ran llywodraethu gan gynnwys gwahardd difidend a chapiau tâl ar gyfer uwch reolwyr; gwahardd gwaharddiad traws-gymhorthdal ​​a chaffael a mesurau ychwanegol i gyfyngu ar ystumiadau cystadleuaeth; gofynion tryloywder ac adrodd.

(xii) Cefnogaeth i gostau sefydlog heb eu datgelu ar gyfer cwmnïau sy'n wynebu dirywiad mewn trosiant yn ystod y cyfnod cymwys o 30% o leiaf o'i gymharu â'r un cyfnod o 2019 yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Bydd y gefnogaeth yn cyfrannu at ran o gostau sefydlog y buddiolwyr nad ydynt yn dod o dan eu refeniw, hyd at uchafswm o € 10 miliwn yr ymgymeriad.

Bydd y Comisiwn hefyd yn galluogi aelod-wladwriaethau i drosi offerynnau ad-daladwy tan 31 Rhagfyr 2022 (ee gwarantau, benthyciadau, blaensymiau ad-daladwy) a roddwyd o dan y Fframwaith Dros Dro yn fathau eraill o gymorth, megis grantiau uniongyrchol, ar yr amod bod amodau'r Fframwaith Dros Dro yn cael eu bodloni.

Mae'r Fframwaith Dros Dro yn galluogi aelod-wladwriaethau i gyfuno'r holl fesurau cymorth â'i gilydd, ac eithrio benthyciadau a gwarantau ar gyfer yr un benthyciad ac yn rhagori ar y trothwyon a ragwelir gan y Fframwaith Dros Dro. Mae hefyd yn galluogi aelod-wladwriaethau i gyfuno'r holl fesurau cymorth a roddir o dan y Fframwaith Dros Dro â'r posibiliadau presennol i roi de minimis i gwmni o hyd at € 25,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithgar yn y sector amaethyddol cynradd, € 30,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithgar yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu a € 200,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithredol ym mhob sector arall. . Ar yr un pryd, mae'n rhaid i Aelod-wladwriaethau ymrwymo i osgoi cronni gormodol o fesurau cymorth i'r un cwmnïau gyfyngu ar gefnogaeth i ddiwallu eu hanghenion gwirioneddol.

At hynny, mae'r Fframwaith Dros Dro yn ategu'r nifer o bosibiliadau eraill sydd eisoes ar gael i aelod-wladwriaethau i liniaru effaith economaidd-gymdeithasol yr achosion o goronafirws, yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Ar 13 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Cyfathrebu ar ymateb economaidd cydgysylltiedig i'r achosion o COVID-19 nodi'r posibiliadau hyn.

Er enghraifft, gall aelod-wladwriaethau wneud newidiadau sy'n berthnasol yn gyffredinol o blaid busnesau (ee gohirio trethi, neu sybsideiddio gwaith amser byr ar draws pob sector), sydd y tu allan i reolau Cymorth Gwladwriaethol. Gallant hefyd roi iawndal i gwmnïau am ddifrod a ddioddefwyd oherwydd yr achos coronafirws ac a achoswyd yn uniongyrchol ganddo.

Bydd y Fframwaith Dros Dro ar waith tan ddiwedd mis Rhagfyr 2021. Gyda golwg ar sicrhau sicrwydd cyfreithiol, bydd y Comisiwn yn asesu cyn y dyddiad hwn a oes angen ei ymestyn.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58639 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth Gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi cael eu datrys. Cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn cael eu rhestru yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y fframwaith dros dro a chamau eraill y mae'r Comisiwn wedi'u cymryd i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Cyngor yn cymeradwyo mwy o dryloywder corfforaethol ar gyfer cwmnïau rhyngwladol mawr

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE yn cymryd mesurau i wella tryloywder corfforaethol cwmnïau rhyngwladol mawr. Gorchmynnodd llysgenhadon aelod-wladwriaethau heddiw (4 Mawrth) lywyddiaeth Portiwgal i gymryd rhan mewn trafodaethau gyda Senedd Ewrop i fabwysiadu'r gyfarwyddeb arfaethedig yn gyflym ar ddatgelu gwybodaeth treth incwm gan ymgymeriadau a changhennau penodol, y cyfeirir ati'n gyffredin fel y wlad gyhoeddus- cyfarwyddeb adrodd yn ôl gwlad (CBCR).

Mae'r gyfarwyddeb yn ei gwneud yn ofynnol i fentrau rhyngwladol neu ymgymeriadau annibynnol sydd â chyfanswm refeniw cyfunol o fwy na € 750 miliwn ym mhob un o'r ddwy flynedd ariannol yn olynol ddiwethaf, p'un a yw eu pencadlys yn yr UE neu'r tu allan, ddatgelu'n gyhoeddus mewn adroddiad penodol y dreth incwm y maent yn talu ynddi pob aelod-wladwriaeth, ynghyd â gwybodaeth berthnasol arall sy'n gysylltiedig â threthi.

Mae banciau wedi'u heithrio o'r gyfarwyddeb bresennol gan fod rheidrwydd arnynt i ddatgelu gwybodaeth debyg o dan gyfarwyddeb arall.

Er mwyn osgoi beichiau gweinyddol anghymesur ar y cwmnïau dan sylw ac i gyfyngu'r wybodaeth a ddatgelir i'r hyn sy'n hollol angenrheidiol i alluogi craffu cyhoeddus effeithiol, mae'r gyfarwyddeb yn darparu ar gyfer datgelu rhestr gyflawn a therfynol o wybodaeth.

Bydd yn rhaid i'r adrodd ddigwydd cyn pen 12 mis o ddyddiad mantolen y flwyddyn ariannol dan sylw. Mae'r gyfarwyddeb yn nodi'r amodau y caiff cwmni eu gohirio i ohirio datgeliad o'r fath am uchafswm o chwe blynedd.

Mae hefyd yn nodi pwy sy'n ysgwyddo'r cyfrifoldeb gwirioneddol am sicrhau cydymffurfiad â'r rhwymedigaeth adrodd.

Yr wythnos diwethaf, llwyddodd aelod-wladwriaethau i gytuno ar eu safbwynt negodi. Disgwylir i'r trafodaethau hyn gychwyn yn fuan iawn.

Dywedodd Evelyn Regner: “Mae hwn yn ddatblygiad arloesol ar gyfer tegwch treth yn yr UE. Bydd adroddiadau cyhoeddus fesul gwlad yn gorfodi cwmnïau rhyngwladol i fod yn dryloyw yn ariannol ynghylch ble maent yn gwneud elw a ble maent yn talu trethi. Yn enwedig yng nghyd-destun y pandemig COVID-19, lle mae cwmnïau'n derbyn cefnogaeth sylweddol gan wariant cyhoeddus, mae gan ddinasyddion hawl hyd yn oed yn fwy i wybod pa gwmnïau rhyngwladol sy'n chwarae'n deg a pha rai sy'n marchogaeth am ddim. "

Y camau nesaf

Ar sail y mandad negodi y cytunwyd arno, bydd arlywyddiaeth Portiwgal yn archwilio gyda Senedd Ewrop y posibilrwydd o gytundeb i fabwysiadu'r gyfarwyddeb yn gyflym ar yr ail ddarlleniad ("cytundeb ail ddarlleniad cynnar").

Dywedodd Ibán García Del Blanco: “Rydyn ni wedi bod yn aros am y Cyngor yn rhy hir. Rydym yn barod i ddechrau trafodaethau ar unwaith er mwyn dod i gytundeb o dan Arlywyddiaeth Portiwgal, a thrwy hynny wneud cynnydd ar dreth a thryloywder corfforaethol. Mae angen tryloywder ariannol ystyrlon arnom ar frys i frwydro yn erbyn osgoi talu treth a symud elw. Mae ymddiriedaeth dinasyddion yn ein democratiaethau yn dibynnu ar bawb yn cyfrannu eu cyfran deg at yr adferiad. ”

Cefndir

Mae'r gyfarwyddeb arfaethedig, a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2016, yn rhan o gynllun gweithredu'r Comisiwn ar system dreth gorfforaethol decach.

Mabwysiadodd Senedd Ewrop ei safbwynt ar y darlleniad cyntaf ar 27 Mawrth 2019.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd