Cysylltu â ni

EU

Cyfle GDP Trillion ewro os yw Ewrop yn croesawu digideiddio, mae'r adroddiad yn datgelu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Adroddiad newydd, Digideiddio: Cyfle i Ewrop, yn dangos sut y gallai digideiddio cynyddol gwasanaethau a chadwyni gwerth Ewrop dros y chwe blynedd nesaf hybu CMC y pen yr Undeb Ewropeaidd 7.2% - sy'n cyfateb i gynnydd o € 1 triliwn yn y CMC cyffredinol. Mae'r adroddiad, a gomisiynwyd gan Vodafone ac a gynhaliwyd gan Deloitte, yn edrych ar y pum mesur allweddol - cysylltedd, cyfalaf dynol, defnyddio gwasanaethau rhyngrwyd, integreiddio technoleg ddigidol a gwasanaethau cyhoeddus digidol - sy'n cael eu mesur gan y Comisiwn Ewropeaidd Economi Ddigidol a Mynegai Society (DESI), ac mae'n datgelu y gall hyd yn oed gwelliannau cymedrol gael effaith fawr.

Defnyddio data1 o bob un o 27 gwlad yr UE a’r Deyrnas Unedig ar draws 2014-2019, mae’r adroddiad yn datgelu bod cynnydd o 10% yn y sgôr DESI gyffredinol ar gyfer aelod-wladwriaeth yn gysylltiedig â CMC 0.65% yn uwch y pen, gan dybio bod ffactorau allweddol eraill yn aros yn gyson, fel fel llafur, cyfalaf, defnydd y llywodraeth a buddsoddiad yn yr economi. Fodd bynnag, pe bai'r dyraniad digidol o becyn adfer yr UE, yn enwedig y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF), wedi'i ganoli mewn meysydd a allai weld pob aelod-wladwriaeth yn cyrraedd sgôr DESI o 90 erbyn 2027 (diwedd cylch cyllideb yr UE), Gallai CMC ledled yr UE gynyddu cymaint â 7.2%.

Gwledydd sydd â CMC is y pen yn 2019 fydd y buddiolwyr mwyaf: pe bai Gwlad Groeg yn codi ei sgôr o 31 yn 2019 i 90 erbyn 2027, byddai hyn yn cynyddu CMC y pen 18.7% CMC a chynhyrchedd yn y tymor hir 17.9%. . Mewn gwirionedd, byddai nifer o aelod-wladwriaethau arwyddocaol, gan gynnwys yr Eidal, Rwmania, Hwngari, Portiwgal a'r Weriniaeth Tsiec i gyd yn gweld cynnydd mewn GDP o dros 10%.

Dywedodd Cyfarwyddwr Grŵp Materion Allanol Grŵp Vodafone, Joakim Reiter: “Mae technoleg ddigidol wedi bod yn achubiaeth i lawer dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’r adroddiad hwn yn rhoi arddangosiad pendant o sut mae digideiddio pellach yn hanfodol i atgyweirio ein heconomïau a’n cymdeithasau yn dilyn y pandemig. Ond mae'n rhoi cyfrifoldeb clir ar lunwyr polisi i wneud yn siŵr bod yr arian a ddyrannwyd gan offeryn adfer yr UE y Genhedlaeth Nesaf yn cael ei ddefnyddio'n ddoeth, fel y gallwn ddatgloi'r buddion sylweddol hyn i bob dinesydd.

hysbyseb

“Mae’r argyfwng hwn wedi gwthio ffiniau’r hyn yr oedd pob un ohonom yn meddwl oedd yn bosibl. Nawr yw'r amser i fod yn ddigon dewr a gosod bar clir, uchel ar gyfer sut rydyn ni'n ailadeiladu ein cymdeithasau ac yn trosoli digidol yn llawn i'r perwyl hwnnw. Mae DESI - a’r alwad am “90 erbyn 27” - yn darparu fframwaith mor gadarn ac uchelgeisiol i yrru buddion pendant o ddigideiddio a dylai fod yn rhan annatod o fesur llwyddiant cyfleuster ailadeiladu’r UE, ac uchelgeisiau Degawd Digidol Ewrop yn ehangach. ”

Gall digideiddio alluogi gwytnwch economaidd a chymdeithasol nid yn unig o ran cysylltedd a thechnolegau newydd, ond hefyd trwy yrru sgiliau digidol dinasyddion a pherfformiad gwasanaethau cyhoeddus. Mae astudiaethau blaenorol eisoes wedi sefydlu cysylltiadau cadarnhaol ar y cyfan rhwng digideiddio a dangosyddion economaidd.

Mae'r adroddiad newydd hwn yn mynd un cam ymhellach, ac yn adeiladu arno adroddiad cynharach gan Vodafone, a gynhyrchwyd hefyd gan Deloitte, sydd hefyd yn edrych ar fuddion ehangach digideiddio, sy'n cynnwys:

hysbyseb
  • Economaidd: Cynnydd mewn CMC y pen rhwng 0.6% a 18.7%, yn dibynnu ar y wlad; gyda'r UE yn gweld cynnydd cyffredinol mewn CMC y pen o 7.2% erbyn 2027;
  • Amgylcheddol: po fwyaf y defnyddiwn dechnolegau digidol, y mwyaf yw'r buddion amgylcheddol, o'r gostyngiad yn y defnydd o bapur i ddinasoedd mwy effeithlon a llai o ddefnydd o danwydd ffosil - er enghraifft, defnyddio Technoleg Rhyngrwyd Pethau (IoT) Vodafone mewn cerbydau yn gallu lleihau'r defnydd o danwydd 30%, gan arbed amcangyfrif o 4.8 miliwn tunnell o CO2e blwyddyn diwethaf;
  • Ansawdd bywyd: gall arloesiadau ym maes e-Iechyd wella ein lles personol ac mae technolegau dinasoedd craff yn cefnogi ein hiechyd gydag allyriadau is a marwolaethau - treigl allan atebion e-Iechyd ledled yr UE gallai atal cymaint â 165,000 o farwolaethau'r flwyddyn, a;
  • Cynhwysiant: mae'r ecosystem ddigidol yn agor cyfleoedd i fwy o aelodau cymdeithas. Wrth i ni fuddsoddi mewn sgiliau ac offer digidol, gallwn rannu buddion digideiddio yn decach - er enghraifft bob 1,000 o ddefnyddwyr band eang newydd mewn ardaloedd gwledig, mae 80 o swyddi newydd yn cael eu creu.

Dywedodd Sam Blackie, partner a phennaeth Cynghori Economaidd EMEA, Deloitte: “Bydd mabwysiadu technolegau newydd a llwyfannau digidol ledled yr UE yn creu sylfaen gref ar gyfer twf economaidd, gan greu cyfleoedd newydd ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau a hybu cynhyrchiant ac effeithlonrwydd. Mae economïau sydd â lefelau isel o fabwysiadu digidol yn debygol o elwa'n sylweddol o ddigideiddio, a fydd yn annog cydweithredu ac arloesi pellach ledled Ewrop. ”

Yn ogystal â chomisiynu'r adroddiad hwn, mae gan Vodafone nifer o fentrau, ar lefel yr UE ac aelod-wladwriaethau, a fydd yn cefnogi'r ymgyrch tuag at ddigideiddio a'r ymdrech i gael 90 am 27. Ymweliad www.vodafone.com/EuropeConnected am fwy o fanylion.

Dewiswch CMC Aelod-wladwriaethau a chynyddiant yn cynyddu pe byddent yn cyrraedd 90 ar y DESI erbyn 2027:


NLIEESDECZPTHUITROGR
Sgôr DESI 201963.65853.651.247.34742.341.636.535.1
% o gynnydd mewn CMC os yw'r wlad yn cyrraedd 90 ar DESI0.590.984.387.8110.0610.1611.4311.6516.4818.70
% o gynnydd mewn cynhyrchiant os yw'r wlad yn cyrraedd 90 ar DESI4.706.307.708.6010.3010.5012.9013.3016.7017.90

Mae'r adroddiad yn defnyddio data o 27 o wledydd yr UE a'r Deyrnas Unedig ar draws 2014-2019 i ddatblygu dadansoddiadau economeg o effeithiau economaidd digideiddio, fel y'u mesurir gan y DESI, ar Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y pen ac ar gynhyrchiant tymor hir. Mae hyn yn adeiladu ar ddulliau a ddefnyddiwyd mewn llenyddiaeth flaenorol i astudio effaith technoleg a seilwaith digidol ar ddangosyddion economaidd. I gael mwy o wybodaeth am y fethodoleg, gweler atodiad technegol yr adroddiad yma.

Am y DESI

Mae'r Mynegai Economi a Chymdeithas Ddigidol (DESI) ei greu gan yr UE i fonitro perfformiad digidol cyffredinol Ewrop ac olrhain cynnydd gwledydd yr UE o ran eu cystadleurwydd digidol. Mae'n mesur pum agwedd bwysig ar ddigideiddio: cysylltedd, cyfalaf dynol (sgiliau digidol), defnyddio gwasanaethau rhyngrwyd, integreiddio technoleg ddigidol (canolbwyntio ar fusnesau) a gwasanaethau cyhoeddus digidol. Mae sgorau’r UE a gwlad allan o 100. Cyhoeddir adroddiadau DESI ar gynnydd digideiddio ledled yr UE yn flynyddol.

Am Vodafone

Mae Vodafone yn gwmni telathrebu blaenllaw yn Ewrop ac Affrica. Ein pwrpas yw “cysylltu ar gyfer dyfodol gwell” ac mae ein harbenigedd a'n graddfa yn rhoi cyfle unigryw i ni ysgogi newid cadarnhaol i'r gymdeithas. Mae ein rhwydweithiau yn cadw teulu, ffrindiau, busnesau a llywodraethau yn gysylltiedig ac - fel y mae COVID-19 wedi dangos yn glir - rydym yn chwarae rhan hanfodol wrth gadw economïau i redeg a gweithrediad sectorau beirniadol fel addysg a gofal iechyd.  

Vodafone yw'r gweithredwr rhwydwaith symudol a sefydlog mwyaf yn Ewrop ac mae'n ddarparwr cysylltedd IoT byd-eang blaenllaw. Mae ein platfform technoleg M-Pesa yn Affrica yn galluogi dros 45m o bobl i elwa o fynediad at daliadau symudol a gwasanaethau ariannol. Rydym yn gweithredu rhwydweithiau symudol a sefydlog mewn 21 o wledydd ac yn partneru â rhwydweithiau symudol mewn 48 yn fwy. Ar 31 Rhagfyr 2020, roedd gennym dros 300m o gwsmeriaid symudol, mwy na 27m o gwsmeriaid band eang sefydlog, dros 22m o gwsmeriaid teledu ac roeddem yn cysylltu mwy na 118m o ddyfeisiau IoT. 

Rydym yn cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant trwy ein polisïau absenoldeb mamolaeth a rhieni, gan rymuso menywod trwy gysylltedd a gwella mynediad i addysg a sgiliau digidol i fenywod, merched a'r gymdeithas yn gyffredinol. Rydym yn parchu pob unigolyn, waeth beth fo'u hil, ethnigrwydd, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw, cred, diwylliant neu grefydd.

Mae Vodafone hefyd yn cymryd camau sylweddol i leihau ein heffaith ar ein planed trwy leihau ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr 50% erbyn 2025 a dod yn sero net erbyn 2040, prynu 100% o'n trydan o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2025, ac ailddefnyddio, ailwerthu neu ailgylchu 100 % o'n hoffer rhwydwaith diangen.

Am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda cliciwch yma, Dilynwch ni ar Twitter Neu gysylltu â ni ar LinkedIn.

Am Deloitte

Yn y datganiad hwn i'r wasg mae cyfeiriadau at “Deloitte” yn gyfeiriadau at un neu fwy o Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) cwmni preifat yn y DU wedi'i gyfyngu trwy warant, a'i rwydwaith o aelod-gwmnïau, y mae pob un ohonynt yn endid annibynnol ar wahân ac yn gyfreithiol. .

Os gwelwch yn dda cliciwch yma am ddisgrifiad manwl o strwythur cyfreithiol DTTL a'i aelod-gwmnïau.

1 Ymhlith y ffynonellau data mae Banc y Byd, Eurostat, a'r Comisiwn Ewropeaidd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Gwlad Belg

Mae gwrthdaro yn torri allan ym Mrwsel mewn protestiadau dros gyfyngiadau coronafirws

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth yr heddlu a phrotestwyr wrthdaro yn strydoedd Brwsel ddydd Sul (21 Tachwedd) mewn gwrthdystiadau dros gyfyngiadau COVID-19 a orfodwyd gan y llywodraeth, gyda’r heddlu’n tanio canon dŵr a rhwygo nwy at arddangoswyr yn taflu creigiau a bomiau mwg, meddai tystion, ysgrifennu Christian Levaux, Johnny Cotton a Sabine Siebold, Reuters.

Cymerodd tua 35,000 o bobl ran mewn gwrthdystiadau, meddai’r heddlu, a ddechreuodd yn heddychlon cyn i drais ddechrau.

Fe wnaeth protestwyr oedd yn gwisgo hwdiau duon daflu cerrig at yr heddlu wrth iddyn nhw symud ymlaen gyda chanon dŵr yn y brif gyffordd o flaen pencadlys Comisiwn yr Undeb Ewropeaidd, meddai newyddiadurwyr Reuters.

Gan wynebu hyd at linellau'r heddlu, daliodd y protestwyr ddwylo a chanu "rhyddid". Roedd un protestiwr yn cario placard yn darllen "pan ddaw gormes yn gyfraith, daw gwrthryfel yn ddyletswydd".

hysbyseb
Mae heddluoedd yn gwarchod wrth i bobl brotestio yn erbyn mesurau clefyd coronafirws (COVID-19) ger y Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel, Gwlad Belg Tachwedd 21, 2021. REUTERS / Johanna Geron

Fe wnaeth protestwyr hefyd daflu bomiau mwg a thân gwyllt, adroddodd y papur newydd Le Soir. Tawelodd y sefyllfa yn ddiweddarach, meddai’r heddlu.

Tynhaodd Gwlad Belg ei chyfyngiadau coronafirws ddydd Mercher (17 Tachwedd), gan orfodi defnydd ehangach o fasgiau a gorfodi gwaith gartref, wrth i achosion godi ym mhedwaredd don COVID-19 y wlad. Darllen mwy.

Adroddwyd bod 1,581,500 o heintiau a 26,568 o farwolaethau cysylltiedig â coronafirws yn y wlad o 11.7 miliwn o bobl ers i'r pandemig ddechrau. Mae heintiau yn cynyddu eto, gyda 13,826 o achosion newydd yn cael eu riportio bob dydd ar gyfartaledd.

hysbyseb

Mae trais hefyd wedi torri allan mewn protestiadau gwrth-gyfyngu yng nghymydog Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, yn ystod y dyddiau diwethaf. Ddydd Gwener, fe wnaeth heddlu yn Rotterdam agor tân ar dorf.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn yn derbyn cais am daliad gan Sbaen am € 10 biliwn o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi derbyn y cais am daliad cyntaf gan Sbaen o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) am ad-daliad o € 10 biliwn mewn cymorth ariannol (net o rag-ariannu). Bydd cynllun adfer a gwytnwch cyffredinol Sbaen yn cael ei ariannu gan € 69.5 biliwn mewn grantiau. Mae taliadau o dan y RRF yn seiliedig ar berfformiad ac yn dibynnu ar Sbaen yn gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Mae'r cais taliad cyntaf hwn yn ymwneud â 52 carreg filltir sy'n ymwneud â sawl diwygiad ym meysydd symudedd cynaliadwy, effeithlonrwydd ynni, datgarboneiddio, cysylltedd, gweinyddiaeth gyhoeddus, sgiliau, addysg a pholisi cymdeithasol, llafur a chyllidol.

Bellach mae gan y Comisiwn ddau fis i asesu'r cais. Yna bydd yn anfon ei asesiad rhagarweiniol o gyflawniad Sbaen o'r cerrig milltir a'r targedau sy'n ofynnol ar gyfer y taliad hwn i Bwyllgor Economaidd ac Ariannol y Cyngor. Mae mwy o wybodaeth am broses y ceisiadau am daliad o dan y RRF ar gael yn hyn Holi ac Ateb. Mae mwy o wybodaeth am gynllun adfer a gwytnwch Sbaen ar gael eie.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Gwlad Belg

'Pan fydd y Smurfs yn cwrdd â Monkey King'

cyhoeddwyd

on

Arddangosfa gelf i blant yw 'Pan fydd y Smurfs yn cwrdd â Monkey King' sy'n dathlu hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg.

Rhoddodd yr arddangosfa gelf lwyddiannus i ddathlu hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg yn La Louvière, man geni Swrrealaeth yng Ngwlad Belg a ddaeth i ben ar 50 Hydref, gyfle i bron i 24 o fyfyrwyr ysgolion cynradd a chanol lleol mewn dim ond wythnos i darlunio eu gweledigaeth o gyfeillgarwch rhwng China a Gwlad Belg.

Ar 17 Hydref, yn ystod y seremoni agoriadol, mynychodd Françoise Ghiot, Laurent Wimlot, henaduriaid La Louvière, a’u gwesteion o China a Gwlad Belg y digwyddiad. Fe wnaeth y Cynghorydd Yang Qing, gwraig Llysgennad Tsieineaidd i Wlad Belg, recordio fideo hefyd ar gyfer urddo'r digwyddiad.

Dywedodd y Cynghorydd Yang Qing yn ei haraith ei bod yn edmygu’r arddangosfa a gynhaliwyd yn La Louvière. Gan ddefnyddio persbectif artistig pur a diniwed, creadigrwydd a dychymyg rhyfeddol, mae'r plant wedi diffinio elfennau diwylliannol y ddwy wlad yn dda. Wrth ddathlu hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg â llygaid plant, teimladau diffuant, mae'r llysgenhadon cyfeillgarwch hynny yn y dyfodol wedi mynegi eu gweledigaethau o ddyfodol cydweithredol gwell rhwng y ddwy wlad.

hysbyseb

Dywedodd Ghiot yn ei haraith ei bod yn hapus iawn ar achlysur hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg i weld paentiadau plant o China. Agorodd yr arddangosfa gelf ffenestri to o gyfnewid artistig i blant lleol.

Curadurwyd yr arddangosfa gelf i blant hon ar y cyd gan ddinas La Louvière, Oriel Nardone, a Fitaminau Melyn. Trwy'r LPGA (Arddangosfa Gelf Ryngwladol Fyd-eang Little Painter), yn cwmpasu 40 o ddinasoedd a 500 o sefydliadau hyfforddi addysg esthetig yn Tsieina, casglwyd 5000 o waith plant a dewiswyd 200 o'r diwedd i ganolbwyntio ar Wlad Belg. Gyda chymorth diniwed brwsys, dychymyg a dealltwriaeth plant, roedd celf a diwylliant yn gyfrwng delfrydol i ddeall gwahaniaethau a chryfhau'r bond rhwng China a Gwlad Belg.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd