Cysylltu â ni

coronafirws

Yr UE yn cydlynu danfon brechlynnau COVID-19 ar frys i Moldofa

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae llwyth o 21,600 dos o frechlynnau COVID-19 wedi cael ei ddanfon i Moldofa o Rwmania i gefnogi ymateb y wlad i'r pandemig. Daw'r dosbarthiad hwn yn dilyn cais Moldofa am frechlynnau trwy Fecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE, y mae Rwmania wedi ymateb yn gyflym iddo gyda'r cynnig hwn.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Rwy’n diolch i Rwmania am ei gynnig hael a chyflym i Moldofa. Mae Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE yn parhau i hwyluso undod yn ystod y pandemig cyfredol. Dim ond trwy gydweithrediad a chyd-gefnogaeth, o fewn yr UE a hefyd y tu allan, y gallwn gael ymateb effeithiol i COVID-19. Mae cefnogi brechu yn fyd-eang yn hanfodol ar gyfer cynnwys y pandemig COVID-19: ni fydd unrhyw wlad yn y byd yn ddiogel nes bod pawb yn ddiogel. ”

Ers dechrau'r pandemig, mae Moldofa eisoes wedi derbyn ystod o gynigion eraill a gydlynwyd trwy'r Mecanwaith:

hysbyseb
  • 8 miliwn o eitemau gan gynnwys masgiau llawfeddygol, masgiau FFP3, siwtiau amddiffynnol a menig a gynigir gan Rwmania;
  • 55 peiriant anadlu a 405,000 o eitemau o fasgiau llawfeddygol, menig amddiffynnol a siwtiau amddiffynnol a anfonwyd gan Tsiecia;
  • bron i 57,000 o eitemau o darianau wyneb amddiffynnol a hylif diheintydd ar gael gan Wlad Pwyl, a;
  • mwy na 6,000 o eitemau o fenig arholiad, diheintydd dwylo a blancedi a gynigir gan Awstria.

Mae Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE wedi cydlynu a chyd-ariannu cyflwyno dros 15 miliwn o eitemau cymorth i 30 gwlad i gefnogi eu hymateb COVID-19, boed yn offer amddiffyn personol, peiriannau anadlu, atgyfnerthu staff meddygol, neu, fwy yn ddiweddar, brechlynnau. Hwyluswyd y brechiad cyntaf o dan y mecanwaith yr wythnos diwethaf, pan anfonodd yr Iseldiroedd 38,610 dos o frechlynnau COVID-19, ynghyd ag offer brechu eraill, fel chwistrelli a nodwyddau, i dair ynys Caribïaidd Aruba, Curaçao a Sint-Maarten yn ymateb i'w cais am gefnogaeth.

Yn ogystal â chydlynu ceisiadau a chynigion a wneir trwy'r Mecanwaith, mae'r UE hefyd yn cyllido hyd at 75% o'r costau ar gyfer cludo'r cymorth.

Cefndir

hysbyseb

Daeth Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE yw un o'r arfau sydd wedi bod yn allweddol wrth ddarparu cefnogaeth i wledydd sy'n gofyn am gymorth yn ystod y pandemig coronafirws. Trwy'r Mecanwaith, mae'r Mae'r UE yn helpu i gydlynu ac ariannu'r broses o ddarparu offer a deunydd meddygol ac amddiffynnol ledled Ewrop a'r byd, i wledydd sy'n ceisio cymorth.

Yn ogystal, mae'r UE rescEU gwarchodfa feddygol a'r Offeryn Cymorth Brys (ESI) wedi darparu cefnogaeth allweddol ychwanegol i ymateb iechyd aelod-wladwriaethau i'r pandemig.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd