Cysylltu â ni

EU

Mae arolwg ledled yr UE yn dangos bod Ewropeaid yn cefnogi lansiad y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

image1image

Heddiw mae Senedd Ewrop a’r Comisiwn Ewropeaidd yn rhyddhau’r arolwg Eurobaromedr cyntaf erioed a gynhaliwyd ar y cyd ar gyfer y ddau sefydliad. Mae'r Arolwg Eurobaromedr Arbennig ar Ddyfodol Ewrop cynhaliwyd rhwng 22 Hydref a 20 Tachwedd 2020 yn 27 aelod-wladwriaeth yr UE.

Mae'r arolwg, a ryddhawyd cyn llofnodi'r Datganiad ar y Cyd ar y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop, yn datgelu bod y mwyafrif llethol (92%) ar draws yr holl Aelod-wladwriaethau yn mynnu bod lleisiau dinasyddion yn cael eu 'hystyried yn fwy mewn penderfyniadau sy'n ymwneud â'r dyfodol Ewrop '.

Nod y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop yw gwneud yn union: Bydd yn creu fforwm cyhoeddus newydd ar gyfer dadl agored, gynhwysol, tryloyw a strwythuredig gydag Ewropeaid ynghylch y materion sy'n bwysig iddynt ac sy'n effeithio ar eu bywydau bob dydd.

hysbyseb
  1. Y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop

Mae tri chwarter yr Ewropeaid o'r farn y bydd y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop yn cael effaith gadarnhaol ar ddemocratiaeth yn yr UE: mae 76% yn cytuno ei bod yn cynrychioli cynnydd sylweddol i ddemocratiaeth yn yr UE (mae 25% yn 'cytuno'n llwyr' a 51% 'yn tueddu i gytuno '), gyda mwyafrif clir yn cefnogi'r farn hon ym mhob Aelod-wladwriaeth o'r UE.

Roedd ymatebwyr o'r farn y dylai pobl o bob cefndir gymryd rhan weithredol (51%); gyda 47% yn dweud y dylai pobl ifanc gael rôl bwysig; yn ogystal â llywodraethau cenedlaethol (42%) ac academyddion, arbenigwyr, deallusion a gwyddonwyr (40%).

Hoffai ychydig dros hanner yr Ewropeaid (51%) gymryd rhan eu hunain, gydag ymatebwyr Gwyddelig y rhai mwyaf brwd (81%) ac yna Gwlad Belg (64%), Lwcsembwrgwyr (63%) a Slofeniaid (63%).

hysbyseb
  1. Llais Dinasyddion yn yr UE

Er bod pleidleisio mewn etholiadau Ewropeaidd yn amlwg yn cael ei ystyried (gan 55% o ymatebwyr) fel y ffordd fwyaf effeithiol o sicrhau bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn clywed lleisiau ar lefel yr UE, mae cefnogaeth gref iawn i ddinasyddion yr UE gael mwy o lais mewn penderfyniadau sy'n ymwneud â'r dyfodol Ewrop. O'r 92% sy'n credu y dylid ystyried lleisiau dinasyddion yr UE yn fwy, mae 55% yn 'cytuno'n llwyr', mae 37% yn 'tueddu i gytuno'. Dim ond 6% sy'n anghytuno â'r datganiad.

  1. Dyfodol Ewrop

Mae chwech o bob deg o Ewropeaid yn cytuno bod argyfwng Coronavirus wedi gwneud iddynt fyfyrio ar ddyfodol yr Undeb Ewropeaidd (mae 19% yn 'cytuno'n llwyr' a 41% 'yn tueddu i gytuno') tra bod 39% yn anghytuno â hyn (mae 23% yn 'tueddu i anghytuno' ac 16% yn 'anghytuno'n llwyr').

Gofynnwyd i ymatebwyr ddewis datblygiadau yr oeddent am eu gweld ar gyfer dyfodol Ewrop: Cael safonau byw tebyg (35%) a chydsafiad cryfach ymhlith Aelod-wladwriaethau (30%) yw'r ddau ddatblygiad a nodwyd fwyaf. Mae Ewropeaid hefyd yn blaenoriaethu datblygu polisi iechyd cyffredin (25%) a safonau addysg tebyg (22%).

  1. Asedau a heriau

Mae Ewropeaid o'r farn mai parch yr UE at ddemocratiaeth, hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith (32%) a'i bwer economaidd, diwydiannol a masnachu (30%) yw ei brif asedau. Mae parch yr UE at ddemocratiaeth, hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith yn cael ei ystyried fel yr ased pwysicaf (neu bwysicaf ar y cyd) mewn 14 gwlad, ac mae'r safbwynt hwn yn arbennig o amlwg yn Sweden lle mae 58% yn gweld hyn fel ased allweddol. Mae pŵer economaidd, diwydiannol a masnachu yr UE yn cael ei ystyried fel yr ased pwysicaf (neu bwysicaf ar y cyd) mewn naw gwlad, dan arweiniad y Ffindir (45%) ac Estonia (44%).

Mae newid yn yr hinsawdd yn amlwg yn cael ei ystyried fel y brif her fyd-eang sy'n effeithio ar ddyfodol yr UE, gyda 45% o Ewropeaid yn dewis hon fel y brif her. Yr ail a'r trydydd mater a grybwyllir fwyaf, a nodwyd gan gyfrannau tebyg o Ewropeaid, yw terfysgaeth (38%) a risgiau sy'n gysylltiedig ag iechyd (37%). Ymfudo a dadleoli dan orfod yw'r bedwaredd her a grybwyllir fwyaf, gan ychydig dros chwarter yr Ewropeaid (27%).

Cefndir

Cynhaliwyd yr arolwg Eurobaromedr Arbennig hwn n ° 500 “Dyfodol Ewrop” (EB94.1) rhwng 22 Hydref a 20 Tachwedd 2020 yn 27 Aelod-wladwriaeth yr UE ac fe’i comisiynwyd ar y cyd gan y Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop. Cynhaliwyd yr arolwg wyneb yn wyneb a'i gwblhau gyda chyfweliadau ar-lein lle bo angen o ganlyniad i'r pandemig. Cynhaliwyd tua 27,034 o gyfweliadau i gyd.

Mwy o wybodaeth

Eurobaromedr Arbennig 500 “Dyfodol Ewrop”

Senedd Ewrop - gwasanaeth Eurobarometer

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd