Cysylltu â ni

coronafirws

Coronafirws: Llwybr cyffredin i ailagor diogel Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyn cyfarfod arweinwyr Ewropeaidd ar 25 Mawrth, mae'r Comisiwn yn galw ar aelod-wladwriaethau i baratoi ar gyfer dull cydgysylltiedig o godi cyfyngiadau COVID-19 yn raddol pan fydd y sefyllfa epidemiolegol yn caniatáu. Mewn Cyfathrebiad a fabwysiadwyd heddiw (17 Mawrth), mae'n siartio'r ffordd ymlaen ar gyfer polisi cytbwys a dull cyffredin yr UE, gan dynnu sylw at yr hyn y mae angen i ni ei wneud i hyrwyddo'r amser pan allwn adfer ein ffordd o fyw Ewropeaidd, a gwneud hynny mewn a ffordd ddiogel a chynaliadwy gyda rheolaeth dros y firws.

Er bod angen rheolaeth barhaus ar y sefyllfa epidemiolegol nes bod digon o sylw brechu yn cael ei gyflawni, rhaid creu'r amodau ar draws y Farchnad Sengl i ganiatáu ar gyfer ailagor diogel a pharhaus, fel y gall dinasyddion fwynhau eu hawliau ac y gall gweithgaredd economaidd a chymdeithasol ailddechrau. Mae hyn yn cynnwys defnyddio Tystysgrif Werdd Ddigidol sy'n ymwneud â brechu, profi ac adfer; defnyddio fframwaith cyffredin ar gyfer mesurau ymateb; arweiniad ar strategaethau profi ychwanegol, megis monitro dŵr gwastraff i olrhain amrywiadau; buddsoddiad mewn diagnosteg a thriniaethau.

Mae'r Cyfathrebu hefyd yn tynnu sylw at gamau i adeiladu gwytnwch byd-eang trwy COVAX a mecanwaith rhannu brechlyn yr UE.

hysbyseb

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Mae'r llwybr cyffredin ymlaen yn gofyn am ddull diogel a chynaliadwy er budd pawb o Ewrop. Wrth godi cyfyngiadau, rhaid inni ddysgu gwersi 2020 ac osgoi cylchoedd niweidiol a chostus o agor a chau. Mae Cyfathrebu heddiw yn cynnwys pecyn cytbwys o fesurau presennol a newydd. Rydym yn edrych ymlaen at gymeradwyo aelod-wladwriaethau yn y Cyngor Ewropeaidd sydd ar ddod. Bob dydd rydyn ni'n dod yn agosach at gyflawni ein nodau brechu ac adfer ein ffordd o fyw Ewropeaidd. ”

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Heddiw rydym yn cynnig dull cyffredin o’r UE a fydd yn ein harwain ar y ffordd at ein nod o ailagor yr UE mewn ffordd ddiogel, gynaliadwy a rhagweladwy. Mae'r sefyllfa gyda'r firws yn Ewrop yn dal i fod yn heriol iawn ac mae hyder yn y penderfyniadau a wneir yn hanfodol. Dim ond trwy ddull ar y cyd y gallwn ddychwelyd yn ddiogel i symud yn rhydd yn yr UE, yn seiliedig ar fesurau tryloyw a hyder llawn ar y cyd. ”

Camau ac offer allweddol a nodwyd gan y Comisiwn: Tystysgrifau Gwyrdd Digidol

hysbyseb

Heddiw, mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig deddfwriaethol sy'n sefydlu fframwaith cyffredin ar gyfer Tystysgrif Werdd Ddigidol sy'n ymwneud â brechu, profi ac adfer. Mae hwn yn ddull ar lefel yr UE o gyhoeddi, gwirio a derbyn tystysgrifau i hwyluso symud yn rhydd o fewn yr UE, yn seiliedig ar barch llym at beidio â gwahaniaethu ac at hawliau sylfaenol dinasyddion yr UE. Bydd fframwaith technegol yn cael ei ddiffinio ar lefel yr UE, i'w roi ar waith erbyn canol mis Mehefin, er mwyn sicrhau diogelwch, rhyngweithrededd, yn ogystal â chydymffurfiad llawn â diogelu data personol.

Bydd hefyd yn caniatáu i'r posibilrwydd ymestyn i dystysgrifau cydnaws a gyhoeddir mewn trydydd gwledydd.

Fframwaith Ewropeaidd ar gyfer mesurau ymateb COVID-19

Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau yn nodi fframwaith i helpu aelod-wladwriaethau i wneud penderfyniadau ar weithredu cyfyngiadau. Bydd y dull yn diffinio haenau sy'n adlewyrchu'r sefyllfa epidemiolegol ym mhob aelod-wladwriaeth. Bydd yn caniatáu i efelychiadau ddangos faint o ryddid sydd gan bob aelod-wladwriaeth i leihau mesurau ymateb heb beryglu gwrthdroi wrth ledaenu'r firws. Bydd offeryn digidol rhyngweithiol a ddatblygwyd gan ECDC yn weithredol ym mis Ebrill i'w ddefnyddio gan aelod-wladwriaethau.

Canllawiau i gefnogi strategaethau profi ac olrhain ychwanegol

Mae hunan-brofion ar gyfer COVID-19 (citiau hunan-swabio a hunan-brofi) bellach yn dechrau dod i mewn i'r farchnad. Heddiw bydd ECDC yn cyhoeddi canllawiau technegol ar hunan-brofion COVID-19, gan gynnwys manylion am eu hargaeledd, eu perfformiad clinigol o gymharu â'r profion RT-PCR “safon aur”, eu goblygiadau ar gyfer adrodd a gwyliadwriaeth epidemiolegol, a'r gosodiadau ar gyfer eu priodol defnyddio. Heddiw mae'r Comisiwn yn mabwysiadu Argymhelliad yn gofyn i'r aelod-wladwriaethau roi monitro dŵr gwastraff ar waith i olrhain COVID-19 a'i amrywiadau, rhannu'r data ag awdurdodau iechyd cymwys er mwyn canfod presenoldeb y firws yn gynnar, a nodi clystyrau.

Mae'n hyrwyddo'r defnydd o ddulliau cyffredin ar gyfer samplu, profi a dadansoddi data, gyda chefnogaeth platfform cyfnewid Ewropeaidd, ac yn rhagweld cefnogaeth ariannol berthnasol. Gall cyfnewid data rhwng awdurdodau olrhain cyswllt aelod-wladwriaethau fod yn arbennig o bwysig pan fydd teithwyr yn croesi ffiniau yn agos at ei gilydd, megis mewn awyrennau neu drenau.

Gall aelod-wladwriaethau ddefnyddio Ffurflenni Lleoli Teithwyr Digidol i gasglu data gan deithwyr trawsffiniol sy'n dod i mewn i'w tiriogaeth. Er mwyn i aelod-wladwriaethau gyfnewid data perthnasol drwy’r platfform cyfnewid a ddatblygwyd gan y Comisiwn ac EASA, cyhoeddodd y Comisiwn heddiw fesurau drafft yn sefydlu’r amodau cyfreithiol angenrheidiol ar gyfer prosesu data personol o’r fath, i’w mabwysiadu erbyn tymor teithio’r haf.

Buddsoddi mewn triniaethau

Mae strategaeth gyffredin yr UE ar therapiwteg wedi'i chynllunio ar gyfer canol mis Ebrill i gyflymu ymchwil a gweithgynhyrchu er mwyn sicrhau mynediad cyflym at driniaethau gwerthfawr.

Bydd mesurau rheoleiddio mwy hyblyg ar gyfer therapiwteg, megis hwyluso labelu, yn cael eu defnyddio i alluogi cyflenwad cyflym ar raddfa fawr yn ystod y pandemig.

Helpu'r sectorau twristiaeth a diwylliant i baratoi ar gyfer ailagor yn ddiogel

Yn y sector twristiaeth a lletygarwch, mae'r Comisiwn wedi gofyn i'r Sefydliad Safoni, CEN, ddatblygu, mewn cydweithrediad â diwydiant ac aelod-wladwriaethau, sêl iechydol wirfoddol i'w defnyddio gan sefydliadau. Bydd y nwyddau hyn ar gael erbyn yr haf. Bydd y Comisiwn yn hyrwyddo safleoedd treftadaeth ddiwylliannol yr UE a llwybrau diwylliannol, yn ogystal â digwyddiadau a gwyliau diwylliannol, trwy ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yr UE ar dwristiaeth ddiwylliannol gynaliadwy.

Bydd mentrau newydd yn cael eu hategu pan fydd amodau'n caniatáu trwy Erasmus + a'i weithred Darganfod yr UE i hyrwyddo darganfyddiad treftadaeth ddiwylliannol pobl ifanc ar reilffordd, yn ystod a thu hwnt i Flwyddyn Rheilffordd Ewrop.

Mecanwaith Rhannu Brechlyn yr UE

Mae llwybr cynaliadwy allan o'r pandemig COVID-19 yn yr UE yn dibynnu ar gynnydd ar lefel fyd-eang.

Ni fydd unrhyw wlad na rhanbarth yn y byd yn ddiogel rhag COVID-19 oni bai ei fod wedi'i gynnwys yn fyd-eang. Mae'r UE a'i aelod-wladwriaethau yn arwain buddsoddiad yn y Cyfleuster COVAX byd-eang ac yn sefydlu dull Ewropeaidd cydgysylltiedig o rannu brechlyn trwy sefydlu Mecanwaith Rhannu Brechlyn yr UE i helpu gwledydd partner i oresgyn y pandemig. Bydd y dull Ewropeaidd o rannu brechlyn yn helpu gwledydd cyfagos a gwledydd partner i oresgyn y pandemig ac yn dod ar ben y buddsoddiad € 2.2 biliwn gan yr UE gan Team Europe (Comisiwn, aelod-wladwriaethau ac EIB) yn COVAX.

Y camau nesaf

Bydd misoedd nesaf pandemig COVID-19 yn gofyn am gamau pendant i sicrhau ailagor ein cymdeithasau a'n heconomïau yn gynaliadwy ac yn ddiogel. Mae angen gweithredu cydgysylltiedig ar bob lefel i sicrhau bod y camau nesaf mor effeithiol â phosibl wrth yrru'r coronafirws i lawr, cefnogi dinasyddion a busnesau, a chaniatáu i'n cymdeithasau ddychwelyd i sefyllfa fwy arferol. Sefydlodd yr UE gynllun parodrwydd bio-amddiffyn Ewropeaidd 'HERA Incubator' yn erbyn amrywiadau COVID-19 i ddod ag ymchwilwyr, cwmnïau biotechnoleg, gweithgynhyrchwyr, rheoleiddwyr ac awdurdodau cyhoeddus ynghyd i fonitro amrywiadau, cyfnewid data a chydweithredu ar addasu brechlynnau.

Dros y tymor hwy, rhaid i'r UE hefyd sefydlu fframwaith cryfach ar gyfer gwytnwch a pharodrwydd pe bai pandemigau yn y dyfodol. Dyma eisoes amcan y cynigion ar gyfer Undeb Iechyd Ewropeaidd. Dylai Senedd Ewrop a'r Cyngor gyflymu trafodaethau, dod i gytundeb ar y cynnig am Dystysgrif Werdd Ddigidol, a chytuno ar ddull o agor yn ddiogel yn seiliedig ar fframwaith gwyddonol cadarn. Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn parhau i gefnogi rampio cynhyrchu brechlynnau, ac yn mynd ar drywydd atebion technegol i gynyddu rhyngweithrededd systemau cenedlaethol i gyfnewid data.

Dylai aelod-wladwriaethau gyflymu rhaglenni brechu, sicrhau bod cyfyngiadau dros dro yn gymesur ac yn anwahaniaethol, dynodi pwyntiau cyswllt i gydweithredu ar wyliadwriaeth dŵr gwastraff ac adrodd ar yr ymdrechion a wnaed, a lansio gweithrediad technegol y Tystysgrifau Gwyrdd Digidol yng ngoleuni'r mabwysiadu cyflym. o'r cynnig. Ym mis Mehefin 2021, ar gais y Cyngor Ewropeaidd, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi papur ar y gwersi a ddysgwyd o'r pandemig a'r ffordd tuag at ddyfodol mwy gwydn.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd