Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Ymladd masnachu mewn pobl: Strategaeth newydd i atal masnachu pobl, torri modelau busnes troseddol, amddiffyn a grymuso dioddefwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno rhaglen newydd Strategaeth ar Brwydro yn erbyn Masnachu mewn Pobl (2021-2025), gan ganolbwyntio ar atal y drosedd, dod â masnachwyr o flaen eu gwell ac amddiffyn a grymuso dioddefwyr. Rhwng 2017 a 2018, roedd mwy na 14,000 o ddioddefwyr cofrestredig o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Yn fyd-eang, mae masnachwyr masnach yn gwneud elw amcangyfrifedig o € 29.4 biliwn mewn blwyddyn sengl. Gyda disgwyl i’r galw am ecsbloetio barhau, masnachwyr masnachu yn symud eu gweithredoedd ar-lein a’r pandemig yn debygol o greu’r amodau ar gyfer mwy o ecsbloetio, mae strategaeth heddiw yn nodi’r mesurau a fydd yn caniatáu i’r UE a’i aelod-wladwriaethau barhau i gryfhau eu hymateb.

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: "Mae brwydro yn erbyn masnachu mewn bodau dynol yn rhan o'n gwaith tuag at adeiladu Ewrop sy'n amddiffyn. Mae masnachwyr masnach yn ysglyfaethu ar wendidau pobl. Gyda'r Strategaeth heddiw, rydym yn cymryd dull tair darn, gan ddefnyddio deddfwriaeth, polisi a chefnogaeth weithredol a chyllid ochr yn ochr i leihau galw, torri busnes troseddol, a grymuso dioddefwyr y drosedd ffiaidd hon. "

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: "Mae masnachu mewn pobl yn drosedd na ddylai fod â lle yn ein cymdeithasau. Ac eto, mae troseddwyr yn parhau i ddioddefwyr traffig, menywod a phlant yn bennaf, ac yn bennaf ar gyfer camfanteisio rhywiol. Mae arnom ni amddiffyniad y dioddefwyr, a mae angen i ni ddwyn gerbron y troseddwyr sy'n trin bodau dynol fel nwydd. Byddwn yn edrych ar y rheolau sydd ar waith i wirio a ydyn nhw'n dal i fod yn addas at y diben a byddwn yn asesu'r posibilrwydd o droseddoli'r defnydd o wasanaethau sy'n cael eu hecsbloetio gan ddioddefwyr masnachu mewn pobl. ”

hysbyseb

Mae'r strategaeth yn adeiladu ar fframwaith cyfreithiol a pholisi cynhwysfawr yr UE sydd ar waith i fynd i'r afael â masnachu mewn pobl, wedi'i wreiddio yn y Cyfarwyddeb Gwrth-fasnachu pobl. Bydd y Comisiwn yn parhau i gefnogi aelod-wladwriaethau i weithredu'r Gyfarwyddeb ac, os oes angen, bydd yn cynnig diwygiadau i sicrhau ei bod yn addas at y diben. Bydd cydlynydd gwrth-fasnachu mewn pobl yr UE yn parhau i chwarae rhan allweddol wrth roi'r strategaeth hon ar waith.

Yn ogystal, mae'r Strategaeth yn canolbwyntio ar:

  • Lleihau'r galw sy'n meithrin masnachu mewn pobl: Bydd y Comisiwn yn asesu'r posibilrwydd o sefydlu isafswm rheolau UE yn troseddoli'r defnydd o wasanaethau sy'n cael eu hecsbloetio i ddioddefwyr masnachu mewn pobl a bydd yn trefnu - ynghyd ag awdurdodau cenedlaethol a sefydliadau cymdeithas sifil - ymgyrch atal sy'n targedu sectorau risg uchel. Bydd y Comisiwn hefyd yn ystyried cryfhau Cyfarwyddeb Sancsiynau Cyflogwyr a bydd yn cynnig deddfwriaeth ar lywodraethu corfforaethol i egluro cyfrifoldebau cwmnïau a bydd yn darparu arweiniad ar ddiwydrwydd dyladwy i helpu i atal llafur gorfodol.
  • Torri model busnes masnachwyr masnach, ar-lein ac all-lein: Bydd y Comisiwn yn cynnal deialog gyda chwmnïau rhyngrwyd a thechnoleg i leihau'r defnydd o lwyfannau ar-lein ar gyfer recriwtio a chamfanteisio ar ddioddefwyr. Bydd y Comisiwn yn annog hyfforddiant systematig i orfodi'r gyfraith ac ymarferwyr barnwrol ar ganfod a mynd i'r afael â masnachu mewn pobl.
  • Amddiffyn, cefnogi a grymuso'r dioddefwyr gyda ffocws penodol ar fenywod a phlant: Mae'r Strategaeth yn ceisio gwella adnabod dioddefwyr yn gynnar a'u hatgyfeirio am gymorth ac amddiffyniad pellach, cryfhau rhaglenni grymuso dioddefwyr a hwyluso ail-integreiddio. Bydd y Comisiwn hefyd yn ariannu hyfforddiant rhyw-benodol a sensitif i blant i helpu'r heddlu, gweithwyr cymdeithasol, gwarchodwyr ffiniau neu staff gofal iechyd i ganfod dioddefwyr.
  • Hyrwyddo cydweithredu rhyngwladol: Gyda hanner y dioddefwyr a nodwyd yn yr UE yn ddinasyddion nad ydynt yn rhan o'r UE, mae cydweithredu â phartneriaid rhyngwladol yn allweddol i fynd i'r afael â masnachu pobl. Bydd yr UE yn defnyddio ystod o offerynnau polisi tramor a chydweithrediad gweithredol i helpu i frwydro yn erbyn masnachu mewn gwledydd tarddiad a thramwy gan gynnwys trwy ddeialogau hawliau dynol a diogelwch pwrpasol, gwell cydweithredu â Chyngor Ewrop a chyfathrebu, gweithredu a chyfnewid gwybodaeth yn rheolaidd ac wedi'i dargedu. gyda dirprwyaethau'r UE mewn gwledydd partner. Bydd y Cynllun Gweithredu sydd ar ddod yn erbyn Smyglo Mudol hefyd yn helpu i darfu ar fusnes masnachwyr masnachu wrth symud dioddefwyr i'w hecsbloetio i Ewrop.

Cefndir

hysbyseb

Mae masnachu mewn pobl yn parhau i fod yn fygythiad difrifol yn yr UE er gwaethaf y cynnydd a gyflawnwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Merched a merched sy'n cael eu masnachu ar gyfer camfanteisio rhywiol yn bennaf yw'r dioddefwyr. Mae'r trydydd adroddiad ar y cynnydd a wnaed yn y frwydr yn erbyn masnachu mewn pobl, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2020, yn darparu trosolwg ffeithiol o'r cynnydd a wnaed, yn cyflwyno patrymau a heriau a materion allweddol wrth fynd i'r afael â masnachu mewn pobl yn yr UE.

Gan fod masnachu mewn pobl yn aml yn cyflawni masnachu mewn pobl, mae'r Strategaeth ar Brwydro yn erbyn Masnachu mewn Pobl wedi'i chysylltu'n agos â'r Strategaeth yr UE i Fynd i'r Afael â Throseddau Cyfundrefnol hefyd wedi'i gyflwyno. Mae amddiffyn cymdeithas rhag troseddau cyfundrefnol, gan gynnwys mynd i'r afael â masnachu mewn pobl, yn flaenoriaeth o dan y Strategaeth Undeb Diogelwch yr UE.

Newydd Cytundeb ar Ymfudo a Lloches amlygodd hefyd bwysigrwydd nodi dioddefwyr posibl masnachu mewn pobl nad ydynt yn rhan o'r UE mewn bodau dynol.

Mwy o wybodaeth  

Cyfathrebu ar Strategaeth yr UE ar Brwydro yn erbyn Masnachu mewn Pobl 2021-2025 

MEMO: Strategaeth yr UE i fynd i'r afael â Throsedd Cyfundrefnol a Strategaeth yr UE ar frwydro yn erbyn Masnachu mewn Pobl  

Taflen Ffeithiau: Ymladd Masnachu mewn Pobl

Datganiad i'r wasg: Ymladd yn erbyn troseddau cyfundrefnol: Strategaeth 5 mlynedd newydd ar gyfer hybu cydweithredu ledled yr UE ac ar gyfer gwell defnydd o offer digidol ar gyfer ymchwiliadau  

Trydydd adroddiad ar y cynnydd a wnaed yn y frwydr yn erbyn masnachu mewn pobl 

Gwefan Gwrth-Fasnachu UE 

Y Comisiwn Ewropeaidd

Bauhaus Ewropeaidd Newydd: Camau gweithredu a chyllid newydd i gysylltu cynaliadwyedd ag arddull a chynhwysiant

cyhoeddwyd

on

logo

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu Cyfathrebu sy'n nodi cysyniad y Bauhaus Ewropeaidd Newydd. Mae hyn yn cynnwys nifer o gamau gweithredu polisi a phosibiliadau cyllido. Nod y prosiect yw cyflymu'r broses o drawsnewid amrywiol sectorau economaidd megis adeiladu a thecstilau er mwyn darparu mynediad i'r holl ddinasyddion at nwyddau sy'n gylchol ac yn llai dwys o ran carbon.

Mae'r Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn dod â dimensiwn diwylliannol a chreadigol i Fargen Werdd Ewrop, gyda'r nod o ddangos sut mae arloesi cynaliadwy yn cynnig profiadau diriaethol, cadarnhaol yn ein bywyd bob dydd.

Ar gyfer y cyllid, bydd tua € 85 miliwn wedi'i neilltuo ar gyfer prosiectau Bauhaus Ewropeaidd Newydd o raglenni'r UE yn 2021 - 2022. Bydd llawer o raglenni eraill yr UE yn integreiddio'r Bauhaus Ewropeaidd Newydd fel elfen o gyd-destun neu flaenoriaeth heb gyllideb bwrpasol wedi'i diffinio ymlaen llaw.

hysbyseb

Daw cyllid o wahanol raglenni'r UE gan gynnwys y Horizon Ewrop rhaglen ar gyfer ymchwil ac arloesi (yn enwedig cenadaethau Horizon Europe), y Rhaglen LIFE ar gyfer yr amgylchedd a gweithredu yn yr hinsawdd a'r Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Yn ogystal, bydd y Comisiwn yn gwahodd yr Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio gwerthoedd craidd Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn eu strategaethau ar gyfer datblygu tiriogaethol ac economaidd-gymdeithasol, a defnyddio rhannau perthnasol eu cynlluniau adfer a gwytnwch, yn ogystal â'r rhaglenni o dan bolisi cydlyniant i adeiladu dyfodol gwell i bawb.

Bydd y Comisiwn yn sefydlu a Lab Bauhaus Ewropeaidd Newydd: 'tanc meddwl a gwneud' i gyd-greu, prototeip a phrofi offer, atebion ac argymhellion polisi newydd. Bydd y Lab yn parhau ag ysbryd cydweithredol y mudiad sy'n dod â gwahanol gefndiroedd ynghyd ac yn estyn allan i gymdeithas, diwydiant a gwleidyddiaeth i gysylltu pobl a dod o hyd i ffyrdd newydd o greu gyda'i gilydd.

Mae'r Cyfathrebu wedi'i ysbrydoli gan y mewnbwn a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod cyd-ddylunio a oedd yn rhedeg o fis Ionawr i fis Gorffennaf lle derbyniodd y Comisiwn dros 2000 o gyfraniadau o bob rhan o Ewrop a thu hwnt.

hysbyseb

Meithrin mudiad sy'n tyfu

Ym mis Ionawr 2021, lansiwyd cam cyd-ddylunio Bauhaus Ewropeaidd Newydd i nodi a meddwl am atebion esthetig, cynaliadwy a chynhwysol ar gyfer ein lleoedd byw a helpu i gyflawni Bargen Werdd Ewrop. Galwodd rhan gyntaf y datblygiad ar bawb i ymuno â sgwrs i ailfeddwl am y ffordd rydyn ni'n byw gyda'n gilydd. Bwydodd y cyfnewidiadau hyn i'r cyfathrebiad Bauhaus Ewropeaidd Newydd a fabwysiadwyd heddiw.

Bydd cyd-greu yn parhau i fod yn hanfodol, a bydd yn esblygu yng ngoleuni'r canlyniadau concrit cyntaf, trwy asesiadau ac adolygiadau. Felly, bydd y Comisiwn yn dyfnhau'r gwaith ymhellach gyda'r Gymuned Bauhaus Ewropeaidd Newydd sy'n tyfu o unigolion, sefydliadau ac awdurdodau ymroddedig. 

Mae'r mudiad hefyd yn cymryd ysbrydoliaeth o leoedd a phrosiectau hardd, cynaliadwy a chynhwysol presennol yn Ewrop. Mae'r Gwobrau Bauhaus Newydd Ewropeaidd cyntaf yn dathlu'r cyflawniadau hyn, gan ddyfarnu gwobrau ar draws deg categori, o 'gynhyrchion a ffordd o fyw', i 'leoedd wedi'u hailddyfeisio i gwrdd a rhannu'. Mae'r llinyn 'New European Bauhaus Rising Stars', sy'n agored i rai dan 30 oed yn unig, yn cefnogi ac yn annog y genhedlaeth iau i barhau i ddatblygu syniadau newydd a chysyniadau cyffrous. Bydd enillwyr yn derbyn eu gwobrau mewn seremoni wobrwyo ar 16 Medi.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Mae’r Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn cyfuno gweledigaeth fawr Bargen Werdd Ewrop â newid diriaethol ar lawr gwlad. Newid sy'n gwella ein bywyd bob dydd ac y gall pobl gyffwrdd a theimlo - mewn adeiladau, mewn mannau cyhoeddus, ond hefyd mewn ffasiwn neu ddodrefn. Nod y New European Bauhaus yw creu ffordd o fyw newydd sy'n paru cynaliadwyedd â dyluniad da, sydd angen llai o garbon ac sy'n gynhwysol ac yn fforddiadwy i bawb. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Trwy bontio gwyddoniaeth ac arloesi gyda chelf a diwylliant, a chymryd agwedd gyfannol, bydd y Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn creu atebion sydd nid yn unig yn gynaliadwy ac yn arloesol, ond hefyd yn hygyrch, yn fforddiadwy, ac yn gwella bywyd i bob un ohonom. "

Dywedodd y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira: “Trwy ei ddull trawsddisgyblaethol a chyfranogol, mae’r Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn atgyfnerthu rôl cymunedau, diwydiannau, arloeswyr a meddyliau creadigol lleol a rhanbarthol sy’n gweithio gyda’i gilydd i wella ansawdd ein bywyd. Bydd polisi cydlyniant yn trawsnewid syniadau newydd yn gamau gweithredu ar lefel leol. ”

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu ar y Bauhaus Ewropeaidd Newydd

Atodiad 1 - Adroddiad ar y cam cyd-ddylunio

Atodiad 2 - Symud rhaglenni'r UE

Atodiad 3 - Yr ecosystem polisi Bauhaus Ewropeaidd Newydd

Holi ac Ateb

Gwefan Bauhaus Ewropeaidd newydd

Ford Gron Lefel Uchel

Anerchiad Cyflwr yr Undeb gan yr Arlywydd von der Leyen

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cyflwr yr UE: Ymladd yn erbyn COVID-19, adferiad, hinsawdd a pholisi allanol

cyhoeddwyd

on

Yn nadl flynyddol Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd, cwestiynodd ASEau Arlywydd y Comisiwn von der Leyen am heriau mwyaf uniongyrchol yr UE, sesiwn lawn  AFCO.

Dechreuodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ei hail anerchiad Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd gan dynnu sylw, yn yr argyfwng iechyd byd-eang mwyaf ers canrif, at yr argyfwng economaidd byd-eang dyfnaf ers degawdau a’r argyfwng planedol carreg erioed, “gwnaethom ddewis mynd iddo gyda'n gilydd. Fel un Ewrop. A gallwn fod yn falch ohono ”. Pwysleisiodd fod Ewrop ymhlith arweinwyr y byd o ran cyfraddau brechu, wrth rannu hanner ei chynhyrchiad brechlyn â gweddill y byd. Nawr y flaenoriaeth yw cyflymu brechu byd-eang, parhau ag ymdrechion yn Ewrop a pharatoi'n dda ar gyfer pandemigau yn y dyfodol.

Wrth edrych ymlaen, nododd mai “digidol yw’r mater gwneud neu dorri” a chyhoeddodd Ddeddf Sglodion Ewropeaidd newydd, gan ddod â galluoedd ymchwil, dylunio a phrofi o safon fyd-eang Ewrop ynghyd a chydlynu buddsoddiadau’r UE a chenedlaethol ar lled-ddargludyddion. O ran newid yn yr hinsawdd, nododd von der Leyen “gan ei fod wedi’i wneud gan ddyn, y gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch”. Amlygodd mai'r UE, gyda'r Fargen Werdd, oedd yr economi fawr gyntaf i gyflwyno deddfwriaeth gynhwysfawr yn y maes hwn ac addawodd gefnogi gwledydd sy'n datblygu trwy ddyblu cyllid ar gyfer bioamrywiaeth ac addo € 4 biliwn ychwanegol ar gyfer cyllid hinsawdd tan 2027 i gefnogi eu gwyrdd. trosglwyddo.

hysbyseb

Wrth siarad am bolisi tramor a diogelwch, galwodd am Bolisi Amddiffyn Seiber Ewropeaidd a Deddf Seiber Cydnerthu Ewropeaidd newydd a chyhoeddodd uwchgynhadledd ar amddiffyniad Ewropeaidd i'w gynnal o dan Arlywyddiaeth Ffrainc.

Manfred WEBER (EPP, DE) tynnodd sylw at ganlyniadau cymdeithasol ac economaidd argyfwng COVID-19 a dywedodd fod angen i Ewrop greu swyddi newydd ar frys, hefyd yn y sector iechyd lle mae'r UE yn arwain gyda brechlynnau COVID-19. Plediodd am raglen argyfwng masnach UE-UD ar gyfer y sectorau trafnidiaeth a symudedd a digidol a chynllun i dorri biwrocratiaeth. Dylai amddiffyn Ewropeaidd gael ei gryfhau gyda grym ymateb cyflym, a throdd Europol yn FBI Ewropeaidd, daeth i'r casgliad.

Iratxe GARCÍA (S&D, ES) asesodd frwydr yr UE yn erbyn y pandemig a’i ganlyniadau yn gadarnhaol: “Mae 70% o’r boblogaeth yn cael eu brechu, mae rhyddid i symud yn realiti eto ac mae cronfeydd NextGenerationEU eisoes yn cael eu dosbarthu”. Mae'r newid tuag at economi werdd hefyd ar y trywydd iawn, ychwanegodd, ond “nid ydym wedi gwneud digon i sicrhau lles dinasyddion”, gan nodi bod yr argyfwng wedi gwaethygu anghydraddoldebau ac wedi taro'r rhai mwyaf agored i niwed yn galetach.

hysbyseb

Dacian CIOLOŞ (Adnewyddu, RO) wedi cwyno bod y Comisiwn wedi bod yn cymryd rhan mewn diplomyddiaeth gyda'r Cyngor yn rhy aml yn lle cymryd rhan mewn llunio polisïau gyda'r Senedd. Gan bwysleisio mai gwerthoedd Ewropeaidd yw sylfeini ein Hundeb, anogodd y Comisiwn i ddechrau defnyddio'r mecanwaith amodoldeb a sefydlwyd i amddiffyn cyllideb yr UE rhag torri i reol y gyfraith sydd mewn grym am bron i flwyddyn ond na chafodd ei chymhwyso erioed, i roi'r gorau i ariannu symudiadau afreolaidd mewn sawl rhan o Ewrop lle mae annibyniaeth farnwrol yn cael ei erydu, newyddiadurwyr yn cael eu llofruddio a lleiafrifoedd yn gwahaniaethu yn eu herbyn.

Philippe LAMBERTS (Gwyrddion / EFA, BE) mynnu mwy o uchelgais hinsawdd: “cyflymach, uwch, cryfach: mae’n hen bryd cymhwyso’r nodau Olympaidd i’n hymdrechion i achub y blaned”. Gofynnodd hefyd am newidiadau yn y systemau cyllidol a chymdeithasol i sicrhau bywyd urddasol i bawb. O ran polisi allanol, nododd Lamberts mai dim ond trwy rannu sofraniaeth y gallai’r UE ddod yn “bwysau trwm” ar y sîn fyd-eang, a gwnaeth yn glir na fydd “Fortress Europe’ byth yn chwaraewr geopolitical uchel ei barch ”. Yn olaf, roedd yn gresynu na fyddai gwledydd yr UE’ y prif bryder dros Afghanistan yw osgoi unrhyw Afghanistan rhag rhoi eu traed ar diriogaeth Ewrop.

Nid oes angen “areithiau blodeuog” ar ddinasyddion yr UE, maen nhw “eisiau cael eu gadael ar eu pennau eu hunain”, meddai Jörg MEUTHEN (ID, DE). Beirniadodd gynlluniau’r Comisiwn o “dreuliau enfawr” - ar gyfer y Fargen Werdd, ar gyfer y gronfa adfer, ar gyfer “Fit for 55”, y byddai’n rhaid i ddinasyddion dalu amdano yn y diwedd. Rhybuddiodd am fiwrocratiaeth gynyddol a gresynu at y trawsnewidiad tuag at ynni gwyrdd, gan bledio am fwy o ynni niwclear.

Raffaele FITTO (ECR, IT) rhybuddiodd “nad yw adnoddau NextGenerationEU yn unig yn ddigonol” a mynnodd ddiwygio’r Cytundeb Sefydlogrwydd. Galwodd hefyd am newid rheolau cymorth gwladwriaethol a pholisi masnach mwy ymreolaethol. “Ni ellir mynd i’r afael â’r trawsnewidiad amgylcheddol heb ystyried yr hyn sy’n digwydd yn y byd ac yn enwedig yr effaith ar ein system gynhyrchu”, ychwanegodd. Yn ôl rheolaeth y gyfraith a Gwlad Pwyl, gwadodd Fitto “orfodaeth wleidyddol gan fwyafrif nad yw’n parchu cymwyseddau gwladwriaethau unigol”.

Yn ôl Martin SCHIRDEWAN (Y Chwith, DE), Mae Ms von der Leyen wedi canmol ei hun ond heb gyflwyno unrhyw atebion i broblemau heddiw. Mynnodd fod amddiffyniad patent ar gyfer brechlynnau yn cael ei ddileu ac yn gresynu bod y 10 biliwnydd cyfoethocaf yn Ewrop wedi cynyddu eu ffawd ymhellach yn ystod y pandemig tra bod un o bob pump o blant yn yr UE yn tyfu i fyny mewn perygl neu mewn perygl o dlodi.

siaradwyr

Ursula VON DER LEYEN, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd

Manfred WEBER (EPP, DE)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Dacian CIOLOŞ (Adnewyddu, RO)

Philippe LAMBERTS (Gwyrdd / EFA, BE)

Jörg MEUTHEN (ID, DE)

Raffaele FITTO (ECR, TG)

Martin SCHIRDEWAN (Y Chwith, DE)

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn cynnig Llwybr i'r Degawd Digidol i gyflawni trawsnewidiad digidol yr UE erbyn 2030

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Medi, cynigiodd y Comisiwn Lwybr i'r Degawd Digidol, cynllun pendant i gyflawni trawsnewidiad digidol ein cymdeithas a'n heconomi erbyn 2030. Bydd y Llwybr arfaethedig i'r Degawd Digidol yn cyfieithu uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 i mewn i fecanwaith dosbarthu concrit. Bydd yn sefydlu fframwaith llywodraethu yn seiliedig ar fecanwaith cydweithredu blynyddol gyda'r Aelod-wladwriaethau i gyrraedd 2030 Targedau Degawd Digidol ar lefel yr Undeb ym meysydd sgiliau digidol, isadeileddau digidol, digideiddio busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn anelu at nodi a gweithredu prosiectau digidol ar raddfa fawr sy'n cynnwys y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau. Amlygodd y pandemig y rôl ganolog y mae technoleg ddigidol yn ei chwarae wrth adeiladu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus. Yn benodol, datgelodd yr argyfwng raniad rhwng busnesau digidol addas a'r rhai sydd eto i fabwysiadu datrysiadau digidol, ac amlygodd y bwlch rhwng ardaloedd trefol, gwledig ac anghysbell sydd â chysylltiad da. Mae digideiddio yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd ar y farchnad Ewropeaidd, lle arhosodd mwy na 500,000 o swyddi gwag ar gyfer seiberddiogelwch ac arbenigwyr data yn 2020. Yn unol â gwerthoedd Ewropeaidd, dylai'r Llwybr i'r Degawd Digidol atgyfnerthu ein harweiniad digidol a hyrwyddo polisïau digidol cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar bobl. grymuso dinasyddion a busnesau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau. Mae Cyfeiriad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen hefyd ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd