Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo caffael rhai cwmnïau rheoli gwastraff Suez gan Grŵp Schwarz, yn ddarostyngedig i amodau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan Reoliad Uno'r UE, i Grŵp Schwarz gaffael rhai cwmnïau rheoli gwastraff Suez yn yr Almaen, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd a Gwlad Pwyl. Mae'r gymeradwyaeth yn amodol ar ddargyfeirio busnes didoli pecynnu ysgafn Suez (LWP) yn yr Iseldiroedd.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Mae marchnadoedd cystadleuol ar bob lefel o'r gadwyn ailgylchu yn gyfraniad hanfodol i economi fwy cylchol ac yn hanfodol i gyflawni amcanion y Fargen Werdd. Gyda gwyro ffatri ddidoli Suez yn yr Iseldiroedd, gall y caffaeliad fynd yn ei flaen wrth gadw cystadleuaeth effeithiol wrth ddidoli marchnad gwastraff plastig yn yr Iseldiroedd. ”

Mae Grŵp Schwarz a chwmnïau rheoli gwastraff Suez dan sylw yn weithredol ar draws y gadwyn rheoli gwastraff mewn sawl gwlad. Yn benodol, mae'r ddau gwmni yn arweinwyr wrth ddidoli pecynnu ysgafn sy'n tarddu o'r Iseldiroedd.

hysbyseb

Ymchwiliad y Comisiwn

Roedd gan y Comisiwn bryderon y byddai'r caffaeliad arfaethedig, fel yr hysbyswyd yn wreiddiol, wedi lleihau lefel y gystadleuaeth yn y farchnad ar gyfer didoli LWP yn yr Iseldiroedd yn sylweddol.

Yn benodol, canfu ymchwiliad y Comisiwn y byddai'r endid unedig yn dod yn chwaraewr mwyaf y farchnad o bell ffordd, yn berchen ar fwy na hanner y gallu i ddidoli LWP yn yr Iseldiroedd, ac yn bartner masnachu na ellir ei osgoi i gwsmeriaid o'r Iseldiroedd.

Canfu'r Comisiwn fod cystadleuwyr y tu allan i'r Iseldiroedd yn gweithredu cyfyngiad cystadleuol gwannach, gan fod yn well gan gwsmeriaid i wastraff gael ei ddidoli mor agos at y man casglu â phosibl er mwyn lleihau'r gost ariannol a CO i'r eithaf.2 allyriadau sy'n gysylltiedig â chludiant ffordd.

Y rhwymedïau arfaethedig

Er mwyn mynd i’r afael â phryderon cystadleuaeth y Comisiwn, cynigiodd Grŵp Schwarz wyro busnes cyfan didoli LWP Suez yn yr Iseldiroedd, gan gynnwys gwaith didoli LWP Suez yn Rotterdam a’r holl asedau sy’n angenrheidiol ar gyfer ei weithredu.

Mae'r ymrwymiadau hyn yn dileu'r gorgyffwrdd rhwng Grŵp Schwarz a chwmnïau rheoli gwastraff Suez dan sylw ar gyfer didoli LWP yn yr Iseldiroedd.

Felly, daeth y Comisiwn i'r casgliad na fyddai'r trafodiad arfaethedig, fel y'i haddaswyd gan yr ymrwymiadau, yn codi pryderon cystadleuaeth bellach. Mae'r penderfyniad yn amodol ar gydymffurfio'n llawn â'r ymrwymiadau.

Cwmnïau a chynhyrchion

Mae Grŵp Schwarz, sydd wedi'i leoli yn yr Almaen, yn weithgar ym maes adwerthu bwyd mewn dros 30 o wledydd trwy ei gadwyni manwerthu Lidl a Kaufland. Mae hefyd yn gweithredu fel darparwr gwasanaeth integredig ym maes rheoli gwastraff trwy ei is-adran fusnes PreZero.

Mae'r cwmnïau rheoli gwastraff Suez dan sylw, is-gwmnïau grŵp Suez o Ffrainc, yn weithgar wrth gasglu, didoli, trin, ailgylchu a gwaredu gwastraff cartref a masnachol yn yr Almaen, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd a Gwlad Pwyl.

rheolau a gweithdrefnau rheoli Uno

Hysbyswyd y trafodiad i'r Comisiwn ar 19 Chwefror 2021.

Mae gan y Comisiwn ddyletswydd i asesu uno a chaffael yn ymwneud â chwmnïau sydd â throsiant uwch na'r trothwyon penodol (gweler Erthygl 1 o'r Rheoliad uno) Ac i atal crynodiadau a fyddai'n rhwystro cystadleuaeth effeithiol yn yr AEE neu unrhyw ran sylweddol ohoni yn sylweddol.

Nid yw'r mwyafrif helaeth o'r uno a hysbysir yn peri problemau cystadlu ac fe'u clirir ar ôl adolygiad arferol. O'r eiliad y hysbysir trafodiad, yn gyffredinol mae gan y Comisiwn gyfanswm o 25 diwrnod gwaith i benderfynu a ddylid rhoi cymeradwyaeth (Cam I) neu i gychwyn ymchwiliad manwl (Cam II). Mae'r dyddiad cau hwn yn cael ei estyn i 35 diwrnod gwaith mewn achosion lle mae'r partïon yn cyflwyno rhwymedïau, fel yn yr achos hwn.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn gwefan y Comisiwn cofrestr achos gyhoeddus o dan y rhif achos M.10047.

Newid yn yr hinsawdd

Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu canllawiau newydd ar sut i amddiffyn prosiectau seilwaith yn y dyfodol rhag newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canllawiau technegol newydd ar amddiffyn hinsawdd prosiectau seilwaith ar gyfer y cyfnod 2021-2027. Bydd y canllawiau hyn yn caniatáu i ystyriaethau hinsawdd gael eu hintegreiddio i fuddsoddiadau yn y dyfodol a datblygu prosiectau seilwaith, p'un a ydynt yn adeiladau, isadeiledd rhwydwaith neu'n gyfres o systemau ac asedau adeiledig. Yn y modd hwn, bydd buddsoddwyr sefydliadol a phreifat Ewropeaidd yn gallu gwneud penderfyniadau gwybodus ar brosiectau y bernir eu bod yn gydnaws â Chytundeb Paris ac amcanion hinsawdd yr UE.

Bydd y canllawiau a fabwysiadwyd yn helpu'r UE i weithredu Bargen Werdd Ewrop, i gymhwyso cyfarwyddiadau cyfraith hinsawdd Ewrop ac i gyfrannu at wariant gwyrddach yr UE. Maent yn rhan o bersbectif gostyngiad net mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr o -55% erbyn 2030 a niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050; maent yn parchu egwyddorion 'uchafiaeth effeithlonrwydd ynni' ac 'i beidio ag achosi niwed sylweddol'; ac maent yn cwrdd â'r gofynion a nodir yn y ddeddfwriaeth ar gyfer sawl cronfa UE fel InvestEU, y Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF), Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), y Gronfa Cydlyniant (CF) a'r Gronfa Pontio Gyfiawn (FTJ).

hysbyseb
Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu Cytundeb Partneriaeth Gwlad Groeg € 21 biliwn ar gyfer 2021-2027

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu'r Cytundeb Partneriaeth cyntaf ar gyfer y cyfnod rhaglennu 2021-2027 ar gyfer Gwlad Groeg, gwlad gyntaf yr UE i gyflwyno ei ddogfen gyfeirio strategol ar gyfer defnyddio mwy na € 21 biliwn o fuddsoddiadau ar gyfer ei gydlyniant economaidd, cymdeithasol a thiriogaethol. Mae'r Cytundeb Partneriaeth yn nodi'r strategaeth a'r blaenoriaethau buddsoddi y dylid mynd i'r afael â nhw trwy'r cronfeydd polisi Cydlyniant a Chronfa Pysgodfeydd a Dyframaethu Morwrol Ewrop (EMFAF). Bydd y cronfeydd hyn yn cefnogi allwedd Blaenoriaethau'r UE megis y trawsnewidiad gwyrdd a digidol a bydd yn cyfrannu at ddatblygu model twf cystadleuol, arloesol sy'n canolbwyntio ar allforio ar gyfer y wlad.

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira (llun), Dywedodd: “Rwy’n falch o gymeradwyo Cytundeb Partneriaeth Gwlad Groeg ar gyfer 2021-2027, y wlad gyntaf yn yr UE i gael ei chyflwyno i’r Comisiwn. Mae hwn yn gontract gwleidyddol sy'n trosi undod Ewropeaidd yn flaenoriaethau cenedlaethol a chynlluniau buddsoddi gyda'r nod o wneud ein haelod-wladwriaethau yn ddiogel i'r dyfodol, wrth gywiro'r gwahaniaethau mewnol. Mae'r Comisiwn yn gweithio ysgwydd wrth ysgwydd gyda'r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau bod y cyfnod rhaglennu nesaf yn gweithio i bob rhanbarth a phob dinesydd ble bynnag y bônt. Mae model twf mwy cydlynol yn bosibl gydag economïau a chymdeithasau cryfach a mwy gwydn. Mae'n bryd creu gwahaniaethau mewnol. "

Ychwanegodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Hyderaf y bydd y strategaethau a’r blaenoriaethau buddsoddi a amlinellir yn y Cytundeb Partneriaeth hwn yn helpu i adeiladu pysgota a dyframaethu llewyrchus a chynaliadwy yng Ngwlad Groeg ac economi las ffyniannus sy’n chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi cymunedau arfordirol a sicrhau trosglwyddiad gwyrdd. ”

hysbyseb

Yn gyfan gwbl, mae'r Cytundeb Partneriaeth yn cynnwys 22 rhaglen: 13 rhanbarthol a 9 cenedlaethol. Y 13 rhaglen ranbarthol (cyfuno Cronfa Ranbarthol a Datblygu Ewrop - ERDF a Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy) ac yn cyfateb i bob rhanbarth gweinyddol yng Ngwlad Groeg. Mae Gwlad Groeg wedi ymrwymo'n gryf i ddefnydd cydgysylltiedig o'r cronfeydd polisi Cydlyniant gyda'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch. Bydd rhaglen Adeiladu Gallu newydd hefyd yn hwyluso'r broses baratoi prosiect ac yn helpu i gryfhau gallu gweinyddol a sefydliadol buddiolwyr ac awdurdodau.

Economi werdd a digidol

Mae Gwlad Groeg wedi cynllunio buddsoddiadau sylweddol - 30% o'r ERDF a 55% o'r Gronfa Cydlyniant - mewn effeithlonrwydd ynni a lleihau allyriadau carbon, yn ogystal ag mewn mesurau rheoli gwastraff a dŵr. Dilynir datblygu trafnidiaeth gyhoeddus gynaliadwy yn Attica a Thessaloniki a'i ehangu i grynodrefi pellach ledled y wlad. At hynny, bydd mecanwaith llywodraethu newydd yn caniatáu mwy o fuddsoddiadau mewn amddiffyn bioamrywiaeth. Mae Gwlad Groeg hefyd wedi cymryd ymrwymiad gwleidyddol cryf i gau’r holl orsafoedd pŵer lignit i lawr erbyn 2028, a thrwy hynny gyfrannu’n sylweddol at dargedau niwtraliaeth hinsawdd yr UE a chenedlaethol. Yn olaf, mae'r Cytundeb Partneriaeth yn nodi symudiad i ffwrdd o'r buddsoddiadau ffyrdd o blaid dulliau trafnidiaeth aml-foddol a mwy cynaliadwy.

Mwy o gydlyniant cymdeithasol

Mae hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol yn sefyll yn uchel ar yr agenda trwy fuddsoddiadau mewn cyflogaeth, addysg a hyfforddiant cynhwysol o ansawdd a sgiliau gwyrdd a digidol ynghyd â gwasanaethau cynhwysiant cymdeithasol o ansawdd uchel, yn unol â'r Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol. Bydd cyflwyno buddsoddiadau yn cyd-fynd â diwygiadau allweddol, ynghyd â mecanweithiau meithrin gallu ar gyfer buddiolwyr a gweinyddiaeth gyhoeddus.

Agwedd gyfannol tuag at y sectorau pysgodfeydd, dyframaethu a morwrol

Bydd Gwlad Groeg yn buddsoddi mewn dull cyfannol yn y sectorau pysgodfeydd, dyframaethu a morwrol er mwyn galluogi gweithredu'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin, Y Bargen Werdd Ewrop, Y Canllawiau Strategol yr UE ar gyfer dyframaethu cynaliadwy a chystadleuol yr UE, Ac mae'r Cyfathrebu’r UE ar Economi Glas Cynaliadwy.

Mae'r Cytundeb Partneriaeth yn nodi sut y bydd sectorau pysgodfeydd, dyframaethu ac economi las Gwlad Groeg, yn ogystal â chymunedau arfordirol, yn cael eu cefnogi. Y prif nod yw hyrwyddo gwytnwch a'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, sef 35% o'r Cronfa Pysgodfeydd a Dyframaethu Morwrol Ewrop dyrennir adnoddau i brif ffrydio amcanion hinsawdd.

Economi ddigidol a chymdeithas

Rhoddir blaenoriaeth i fuddsoddiadau strategol mewn seilwaith a mesurau meddal sy'n gysylltiedig â digideiddio cwmnïau a gwasanaethau cyhoeddus ac uwchraddio sgiliau digidol ar draws y boblogaeth. Bydd mwy na 38% o gronfeydd ERDF yn cefnogi ymchwil, arloesi a datblygu busnesau bach a chanolig eu maint, yn seiliedig ar strategaeth arbenigo craff cenedlaethol / rhanbarthol newydd a gwell.

Cefndir

O fewn y polisi Cydlyniant, mae'n rhaid i bob Aelod-wladwriaeth baratoi Cytundeb Partneriaeth mewn cydweithrediad â'r Comisiwn. Yn gysylltiedig â blaenoriaethau'r UE, mae hon yn ddogfen gyfeirio ar gyfer rhaglennu buddsoddiadau o'r cronfeydd polisi Cydlyniant a'r EMFAF yn ystod y Fframwaith Ariannol Amlflwydd. Mae'n diffinio'r strategaeth a'r blaenoriaethau buddsoddi a ddewiswyd gan yr Aelod-wladwriaeth ac yn cyflwyno rhestr o raglenni cenedlaethol a rhanbarthol y mae'n ceisio eu gweithredu, yn ogystal â dyraniad ariannol blynyddol dangosol ar gyfer pob rhaglen.

Mwy o wybodaeth

2021-2027 cyllideb hirdymor yr UE a NextGenerationEU

Cwestiynau ac Atebion

Llwyfan Data Agored Cydlyniant

Dadansoddiad o ddyraniadau polisi Cydlyniant fesul aelod-wladwriaeth

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion    

@VSinkevicius

Parhau Darllen

addysg

Uwchgynhadledd Addysg Fyd-eang: Mae Tîm Ewrop yn addo cyfraniad blaenllaw o € 1.7 biliwn i'r Bartneriaeth Addysg Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Yn y Uwchgynhadledd Addysg Fyd-eang yn Llundain, addawodd yr Undeb Ewropeaidd a'i Aelod-wladwriaethau, fel Tîm Ewrop, € 1.7 biliwn i'r Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Addysg (GPE) i helpu i drawsnewid systemau addysg ar gyfer mwy na biliwn o ferched a bechgyn mewn hyd at 90 o wledydd a thiriogaethau. Mae hyn yn cynrychioli'r cyfraniad mwyaf i'r GPE. Roedd yr UE eisoes wedi cyhoeddi ei  Adduned € 700 miliwn ar gyfer 2021-2027 ym mis Mehefin.

Cynrychiolwyd yr UE yn yr uwchgynhadledd gan Ursula von der Leyen, llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, a'r Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen. Amlygodd eu hymyriadau effaith argyfwng COVID-19 ar addysg plant ledled y byd, a phenderfyniad yr UE a'i aelod-wladwriaethau i weithredu.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Addysg yw’r seilwaith mwyaf sylfaenol ar gyfer datblygiad dynol. Darllen, ysgrifennu, mathemateg, rhesymeg, sgiliau digidol, deall ein bywyd. Ni waeth ar ba gyfandir rydych chi'n byw. Dylai addysg fod yn hawl wirioneddol fyd-eang. Dyna pam mae'r Undeb Ewropeaidd yn buddsoddi mewn cydweithredu rhyngwladol ar gyfer addysg yn fwy na gweddill y byd gyda'i gilydd. Ac rydym yn cynyddu ymdrechion yn yr amseroedd rhyfeddol hyn. ”

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: “Rydym wedi ymrwymo i beidio â chaniatáu i COVID-19 wyrdroi degawdau o gynnydd wrth wella mynediad i addysg ac mae ein gweithredoedd yn dilyn geiriau. Gyda € 1.7bn wedi'i addo hyd yma, mae Tîm Ewrop yn falch o fod yn rhoddwr blaenllaw o'r Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Addysg ac yn cefnogi addysg am ddim, cynhwysol, teg ac o ansawdd i bawb. Mae addysg yn cyflymu cynnydd tuag at yr holl Nodau Datblygu Cynaliadwy a bydd ganddo rôl ganolog yn yr adferiad. Ynghyd â'n holl bartneriaid, gallwn sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfle i ddysgu a llwyddo. "

Tîm Ewrop ar gyfer addysg fyd-eang

Mae cefnogaeth yr UE i addysg yn canolbwyntio ar sicrhau ansawdd, cydraddoldeb a thegwch, ac ar baru sgiliau a swyddi. Mae hyn yn golygu yn benodol:

  • Buddsoddi mewn athrawon hyfforddedig a llawn cymhelliant a all arfogi plant â'r gymysgedd gywir o sgiliau sydd eu hangen yn yr 21ain ganrif. Bydd yn rhaid recriwtio o leiaf 69 miliwn o athrawon newydd erbyn 2030 ar gyfer addysg gynradd ac uwchradd, gan gynnwys mwy na 17 miliwn yn Affrica.
  • Buddsoddi mewn cydraddoldeb, ac yn benodol hyrwyddo addysg merched a manteisio ar botensial arloesiadau digidol. Mae addysgu a grymuso merched yn agwedd allweddol ar Gynllun Gweithredu Rhyw III yr UE, sy'n ceisio ffrwyno cynnydd anghydraddoldebau yng nghyd-destun y pandemig, a chyflymu cynnydd ar gydraddoldeb rhywiol a grymuso menywod.
  • Buddsoddi mewn sgiliau ar gyfer y dyfodol, i baratoi gweithwyr proffesiynol, arweinwyr busnes a llunwyr penderfyniadau ar gyfer y gwyrdd a'r trawsnewid digidol.

Mae dull Tîm Ewrop yr UE a'i aelod-wladwriaethau yn creu graddfa, cydgysylltiad a ffocws sy'n helpu i gynyddu effaith ar y cyd wrth ddarparu cyfleoedd addysg i bob plentyn.

Cefndir

Yr Uwchgynhadledd Addysg Fyd-eang: Ariannu GPE 2021-2025

Mae'r Uwchgynhadledd Addysg Fyd-eang yn gynhadledd ailgyflenwi ar gyfer y GPE, yr unig bartneriaeth fyd-eang ar gyfer addysg sy'n dwyn ynghyd gynrychiolwyr o'r holl grwpiau rhanddeiliaid addysg gan gynnwys gwledydd partner, rhoddwyr, sefydliadau rhyngwladol, grwpiau cymdeithas sifil, sefydliadau a'r sector preifat.

Mae'r GPE, a gynhelir gan Fanc y Byd, yn darparu cefnogaeth ariannol i wledydd incwm isel ac incwm canolig is - yn enwedig y rhai sydd â niferoedd uchel o blant y tu allan i'r ysgol a gwahaniaethau sylweddol rhwng y rhywiau. Dyrennir y rhan fwyaf o'r cyllid i Affrica Is-Sahara.

Yn 2014-20, roedd yr UE a'i aelod-wladwriaethau yn cyfrif am fwy na hanner yr holl gyfraniadau i'r GPE.

Mwy o wybodaeth

Addysg: Mae'r UE yn cynyddu ei ymrwymiad i Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Addysg gydag addewid o € 700m ar gyfer 2021-2027

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd