Cysylltu â ni

Trosedd

Ymladd yn erbyn troseddau cyfundrefnol: Strategaeth bum mlynedd newydd ar gyfer hybu cydweithredu ledled yr UE ac ar gyfer gwell defnydd o offer digidol ar gyfer ymchwiliadau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno rhaglen newydd Strategaeth yr UE i fynd i'r afael â Throsedd Cyfundrefnol, gan ganolbwyntio ar hybu gorfodaeth cyfraith a chydweithrediad barnwrol, mynd i’r afael â strwythurau troseddau cyfundrefnol a throseddau blaenoriaeth uchel, cael gwared ar elw troseddol a sicrhau ymateb modern i ddatblygiadau technolegol. Mae grwpiau troseddau cyfundrefnol yn parhau i ddatblygu ac esblygu, fel y dangosir gan eu haddasiad cyflym i'r pandemig coronafirws, er enghraifft trwy'r cynnydd mewn cynhyrchion meddygol ffug a throseddau ar-lein. Mae grwpiau troseddau cyfundrefnol sy'n weithredol yn Ewrop yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau troseddol, gyda masnachu cyffuriau, troseddau eiddo cyfundrefnol, twyll, smyglo ymfudwyr a masnachu mewn pobl yn gyffredin. Yn 2019, roedd refeniw troseddol yn y prif farchnadoedd troseddol yn 1% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE, hy € 139 biliwn, Cyfryngau cysylltiedig

Mae'r Strategaeth yn nodi'r offer a'r mesurau i'w cymryd dros y pum mlynedd nesaf i darfu ar fodelau busnes a strwythurau sefydliadau troseddol ar draws ffiniau, ar-lein ac oddi ar-lein. 

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Mae syndicetiau troseddol yn defnyddio technolegau newydd yn gynyddol ac yn bachu unrhyw gyfle i ehangu eu gweithgareddau anghyfreithlon, ar-lein neu oddi ar-lein. Mae'r achosion arwyddluniol diweddar fel EncroChat wedi datgelu pa mor soffistigedig yw'r rhwydweithiau troseddau cyfundrefnol hyn. Mae hyn yn dangos pa mor bwysig yw ein hymdrechion i fynd i'r afael â throseddau cyfundrefnol ar draws ffiniau. Bydd y Strategaeth heddiw yn helpu i daro’r troseddwyr hyn lle mae’n brifo fwyaf, trwy danseilio eu model busnes sy’n ffynnu ar ddiffyg cydgysylltiad rhwng gwladwriaethau. ” 

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: “Mae'n amlwg bod angen i ni gamu i fyny i ymladd grwpiau troseddau cyfundrefnol. Maent ymhlith y bygythiadau mwyaf i'n diogelwch. Maent yn broffesiynol ac yn rhyngwladol iawn: mae 70% o grwpiau troseddol yn weithredol mewn mwy na thair aelod-wladwriaeth. Fe wnaethant addasu'n gyflym i'r pandemig, gan symud ar-lein a gwerthu iachâd ffug neu ddim yn bodoli. Rydym eisoes wedi canfod ymgais i werthu sgam o dros 1 biliwn dos brechlyn. Mae ein strategaeth yn rhaglen 5 mlynedd i gryfhau gorfodaeth cyfraith Ewropeaidd yn y byd ffisegol a digidol. Gyda'r mesurau rydyn ni'n eu cynnig heddiw, byddwn ni'n symud o gydweithrediad achlysurol yr heddlu i bartneriaethau heddlu parhaol, a byddwn ni'n dilyn yr arian i ddal troseddwyr mewn ymchwiliadau ariannol. "    

Nod y Strategaeth yw: 

 • Hybu gorfodaeth cyfraith a chydweithrediad barnwrol: Gyda 65% o'r grwpiau troseddol yn weithredol yn yr UE yn cynnwys sawl cenedligrwydd, mae cyfnewid gwybodaeth yn effeithiol ymhlith awdurdodau gorfodaeth cyfraith ac barnwrol ledled yr UE yn allweddol i fynd i'r afael â throseddau cyfundrefnol yn effeithiol. Bydd y Comisiwn yn ehangu, moderneiddio ac atgyfnerthu cyllid ar gyfer y platfform amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn erbyn bygythiadau troseddol (EMPACT), y strwythur sydd, ers 2010, yn dwyn ynghyd yr holl awdurdodau Ewropeaidd a chenedlaethol perthnasol i nodi bygythiadau troseddau â blaenoriaeth a mynd i’r afael â hwy ar y cyd. Bydd y Comisiwn yn cynnig uwchraddio'r fframwaith 'Prüm' ar gyfer cyfnewid gwybodaeth am DNA, olion bysedd a chofrestru cerbydau. Er mwyn sicrhau y gall gorfodaeth cyfraith ledled yr UE weithio gyda'i gilydd yn well o dan lyfr rheolau modern, bydd y Comisiwn yn cynnig Cod Cydweithrediad Heddlu'r UE a fydd yn symleiddio'r clytwaith cyfredol o amrywiol offer yr UE a chytundebau cydweithredu amlochrog. Bydd cyflawni amcan 2023 i wneud systemau gwybodaeth ar gyfer diogelwch, rheoli ffiniau a mudo yn rhyngweithredol yn helpu gorfodi'r gyfraith i ganfod a brwydro yn erbyn twyll hunaniaeth a ddefnyddir yn aml gan droseddwyr. Yn olaf, er mwyn mynd i'r afael yn well â rhwydweithiau troseddol sy'n gweithredu'n rhyngwladol, mae'r Comisiwn hefyd cynnig i ddechrau negodi cytundeb cydweithredu ag Interpol.  
 • Cefnogi ymchwiliadau mwy effeithiol i darfu ar strwythurau troseddau cyfundrefnol a chanolbwyntio ar droseddau â blaenoriaeth uchel a phenodol: Mae angen cynyddu cydweithredu ar lefel yr UE i ddatgymalu strwythurau troseddau cyfundrefnol. Er mwyn sicrhau ymateb effeithiol i fathau penodol o droseddau, bydd y Comisiwn yn cynnig adolygu rheolau'r UE yn erbyn troseddau amgylcheddol a bydd yn sefydlu blwch offer yn yr UE yn erbyn ffugio, yn enwedig cynhyrchion meddygol. Bydd yn cyflwyno mesurau i fynd i'r afael â'r fasnach anghyfreithlon mewn nwyddau diwylliannol. Mae'r Comisiwn hefyd yn cyflwyno heddiw a Strategaeth sy'n ymroddedig i frwydro yn erbyn masnachu mewn pobl. 
 • Sicrhewch nad yw trosedd yn talu: Mae dros 60% o rwydweithiau troseddol sy'n weithredol yn yr UE yn cymryd rhan mewn llygredd ac mae mwy nag 80% yn defnyddio busnesau cyfreithlon fel ffrynt ar gyfer eu gweithgareddau, tra mai dim ond 1% o asedau troseddol sy'n cael eu hatafaelu. Mae mynd i'r afael â chyllid troseddol yn allweddol i ddatgelu, cosbi a rhwystro trosedd. Bydd y Comisiwn yn cynnig adolygu rheolau'r UE ar atafaelu elw troseddol, datblygu rheolau gwrth-wyngalchu arian yr UE, hyrwyddo lansiad cynnar ymchwiliadau ariannol ac asesu rheolau gwrth-lygredd presennol yr UE. Bydd hyn hefyd yn helpu i atal ymdreiddiad i'r economi gyfreithiol.  
 • Gwneud gorfodi'r gyfraith a'r farnwriaeth yn addas ar gyfer yr oes ddigidol: Mae troseddwyr yn cyfathrebu ac yn cyflawni troseddau ar-lein ac yn gadael olion digidol ar-lein. Gyda 80% o droseddau â chydran ddigidol, mae gorfodaeth cyfraith a'r farnwriaeth angen mynediad cyflym at arweinyddion digidol a thystiolaeth. Mae angen iddynt hefyd ddefnyddio technoleg fodern a bod ag offer a sgiliau i gadw i fyny â modi operandi troseddau modern. Bydd y Comisiwn yn dadansoddi ac yn amlinellu dulliau posibl o gadw data yn ogystal â chynnig ffordd ymlaen i fynd i'r afael â mynediad cyfreithlon wedi'i dargedu at wybodaeth wedi'i hamgryptio yng nghyd-destun ymchwiliadau troseddol ac erlyniadau a fyddai hefyd yn amddiffyn diogelwch a chyfrinachedd cyfathrebiadau. Bydd y Comisiwn hefyd yn gweithio gydag Asiantaethau perthnasol yr UE i roi'r offer, yr wybodaeth a'r arbenigedd gweithredol sydd eu hangen ar awdurdodau cenedlaethol i gynnal ymchwiliadau digidol.  

Cefndir  

hysbyseb

Mae'r Strategaeth Heddiw yn rhan o waith yr UE tuag at feithrin diogelwch i bawb sy'n byw yn Ewrop, fel yr amlinellir yn y Strategaeth Undeb Diogelwch yr UE.  

Mae'r Strategaeth i fynd i'r afael â Throsedd Cyfundrefnol yn adeiladu ar bedair blynedd ddiweddaraf Europol asesiad bygythiadau troseddau difrifol a chyfundrefnol a ryddhawyd ar 12 Ebrill 2021.  

Mwy o wybodaeth  

Cyfathrebu ar Strategaeth yr UE i fynd i'r afael â Throsedd Cyfundrefnol ar gyfer 2021-2025 

Dogfen Waith Staff y Comisiwn ar EMPACT, offeryn blaenllaw'r UE ar gyfer cydweithredu i ymladd troseddau rhyngwladol trefnus a difrifol 

Argymhelliad ar gyfer Penderfyniad Cyngor sy'n awdurdodi agor trafodaethau ar gyfer cytundeb cydweithredu rhwng yr UE ac Interpol 

MEMO: Strategaeth yr UE i fynd i'r afael â Throsedd Cyfundrefnol a Strategaeth yr UE ar frwydro yn erbyn Masnachu mewn Pobl  

Taflen Ffeithiau: Mynd i'r afael â Throsedd Cyfundrefnol

Datganiad i'r wasg: Ymladd masnachu mewn pobl: strategaeth newydd i atal masnachu pobl rhag torri modelau busnes troseddol, amddiffyn a grymuso dioddefwyr 

Europol adroddiadau ar esblygiad troseddau cyfundrefnol yn ystod pandemig COVID-19 

Europol's 2021 Asesiad Bygythiad Troseddau Difrifol a Threfnedig 

Parhau Darllen
hysbyseb

Trosedd

Marchnad cocên Ewrop: Yn fwy cystadleuol ac yn fwy treisgar

cyhoeddwyd

on

Yn fwy treisgar, amrywiol a chystadleuol: dyma brif nodweddion y fasnach cocên yn Ewrop. Y newydd Adroddiad Mewnwelediad Cocên, a lansiwyd heddiw (8 Medi) gan Europol ac UNODC, yn amlinellu dynameg newydd y farchnad cocên, sy'n fygythiad amlwg i ddiogelwch Ewropeaidd a byd-eang. Lansiwyd yr adroddiad fel rhan o raglen waith CRIMJUST - Cryfhau cydweithrediad cyfiawnder troseddol ar hyd llwybrau masnachu cyffuriau o fewn fframwaith Rhaglen Llifoedd anghyfreithlon Byd-eang yr Undeb Ewropeaidd.

Mae darnio’r dirwedd droseddol mewn gwledydd ffynhonnell wedi creu cyfleoedd newydd i rwydweithiau troseddol Ewropeaidd dderbyn cyflenwad uniongyrchol o gocên, gan dorri allan y cyfryngwyr. Mae'r gystadleuaeth newydd hon yn y farchnad wedi arwain at fwy o gyflenwad o gocên ac o ganlyniad i fwy o drais, tuedd a ddatblygwyd yn Asesiad Bygythiad Troseddau Difrifol a Threfnedig Europol 2021. Mae rhwydweithiau masnachu newydd wedi herio monopolïau blaenllaw o'r blaen yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên i farchnadoedd Ewropeaidd. Mae rhwydweithiau troseddol Western Balkan, er enghraifft, wedi sefydlu cysylltiadau uniongyrchol â chynhyrchwyr ac wedi sicrhau lle amlwg yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên. 

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymyrraeth yn y ffynhonnell gan fod y farchnad hon yn cael ei gyrru'n fawr gan y gadwyn gyflenwi. Bydd cryfhau cydweithredu a chynyddu cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau gorfodaeth cyfraith ymhellach yn gwella effeithiolrwydd ymchwiliadau a chanfod cludo nwyddau. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymchwiliadau gwyngalchu arian i olrhain yr elw anghyfreithlon ac atafaelu cynorthwywyr sy'n gysylltiedig â gweithgareddau troseddol. Mae'r ymchwiliadau ariannol hyn wrth wraidd y frwydr yn erbyn masnachu cocên, gan sicrhau nad yw'r gweithgareddau troseddol yn talu.

hysbyseb

Dywedodd Julia Viedma, pennaeth adran y Ganolfan Weithredol a Dadansoddi yn Europol: “Mae masnachu cocên yn un o’r pryderon diogelwch allweddol yr ydym yn eu hwynebu yn yr UE ar hyn o bryd. Mae bron i 40% o'r grwpiau troseddol sy'n weithredol yn Ewrop yn ymwneud â masnachu cyffuriau, ac mae'r fasnach cocên yn cynhyrchu elw troseddol gwerth biliynau o ewro. Bydd deall yn well yr heriau sy'n ein hwynebu yn ein helpu i wrthsefyll y bygythiad treisgar y mae rhwydweithiau masnachu cocên yn ei gynrychioli i'n cymunedau yn fwy effeithiol. ”  

Amlygodd Chloé Carpentier, Pennaeth yr Adran Ymchwil Cyffuriau yn UNODC, “mae dynameg gyfredol arallgyfeirio ac amlhau sianeli cyflenwi cocên, actorion troseddol a moddolion yn debygol o barhau, os na chânt eu gwirio”.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

Heb ei farcio: 23 yn cael eu cadw dros e-bost busnes COVID-19 yn peryglu twyll

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun twyll soffistigedig sy'n defnyddio e-byst dan fygythiad a thwyll talu ymlaen llaw wedi'i ddatgelu gan awdurdodau yn Rwmania, yr Iseldiroedd ac Iwerddon fel rhan o weithred a gydlynwyd gan Europol. 

Ar 10 Awst, cafodd 23 o bobl a ddrwgdybir eu cadw yn y ddalfa mewn cyfres o gyrchoedd a gynhaliwyd ar yr un pryd yn yr Iseldiroedd, Rwmania ac Iwerddon. Chwiliwyd cyfanswm o 34 o leoedd. Credir bod y troseddwyr hyn wedi twyllo cwmnïau mewn o leiaf 20 gwlad o oddeutu € 1 miliwn. 

Roedd y twyll yn cael ei redeg gan grŵp troseddau cyfundrefnol a oedd cyn y pandemig COVID-19 eisoes yn cynnig cynhyrchion ffug eraill i'w gwerthu ar-lein yn anghyfreithlon, fel pelenni pren. Y llynedd, newidiodd y troseddwyr eu modus operandi a dechrau cynnig deunyddiau amddiffynnol ar ôl i'r pandemig COVID-19 ddechrau. 

hysbyseb

Creodd y grŵp troseddol hwn - a oedd yn cynnwys gwladolion o wahanol wledydd Affrica sy'n byw yn Ewrop, gyfeiriadau e-bost ffug a thudalennau gwe tebyg i'r rhai sy'n perthyn i gwmnïau cyfanwerth cyfreithlon. Wrth ddynwared y cwmnïau hyn, byddai'r troseddwyr hyn wedyn yn twyllo'r dioddefwyr - cwmnïau Ewropeaidd ac Asiaidd yn bennaf, i osod archebion gyda nhw, gan ofyn am y taliadau ymlaen llaw er mwyn i'r nwyddau gael eu hanfon. 

Fodd bynnag, ni ddanfonwyd y nwyddau erioed, a lansiwyd yr elw trwy gyfrifon banc Rwmania a reolir gan y troseddwyr cyn cael eu tynnu'n ôl mewn peiriannau ATM. 

Mae Europol wedi bod yn cefnogi'r achos hwn ers ei ddechrau yn 2017 gan: 

hysbyseb
 • Yn dwyn ynghyd yr ymchwilwyr cenedlaethol ar bob ochr sydd wedi gweld yn cydweithio'n agos â Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3) Europol i baratoi ar gyfer y diwrnod gweithredu;
 • darparu datblygiad a dadansoddiad deallusrwydd parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes, a;
 • defnyddio dau o'i harbenigwyr seiberdroseddu i'r cyrchoedd yn yr Iseldiroedd i gynorthwyo awdurdodau'r Iseldiroedd i groeswirio mewn gwybodaeth amser real a gasglwyd yn ystod y llawdriniaeth a chyda sicrhau tystiolaeth berthnasol. 

Eurojust cydlynodd y cydweithrediad barnwrol o ystyried y chwiliadau a darparu cefnogaeth gyda gweithredu sawl offeryn cydweithredu barnwrol.

Cyflawnwyd y weithred hon yn fframwaith y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn Erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT).

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r weithred hon:

 • Rwmania: Heddlu Cenedlaethol (Poliția Română)
 • Yr Iseldiroedd: Heddlu Cenedlaethol (Politie)
 • Iwerddon: Heddlu Cenedlaethol (Y Garda Síochána)
 • Europol: Canolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3)
   
EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a cylch polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Seiberdrosedd yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen

Trosedd

Arestiwyd 18 am smyglo mwy na 490 o ymfudwyr ar draws llwybr y Balcanau

cyhoeddwyd

on

Datgymalodd swyddogion o Heddlu Rwmania (Poliția Română) a Heddlu'r Gororau (Poliția de Frontieră Română), gyda chefnogaeth Europol, grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â smyglo mudol ar draws llwybr yr hyn a elwir yn Balcanau.

Arweiniodd y diwrnod gweithredu ar 29 Gorffennaf 2021 at:

 • 22 chwiliad tŷ
 • Arestio 18 o bobl dan amheuaeth
 • Atafaelu arfau rhyfel, car pum cerbyd, ffonau symudol a € 22 000 mewn arian parod

Roedd y rhwydwaith troseddol, a oedd yn weithredol ers mis Hydref 2020, yn cynnwys dinasyddion Aifft, Irac, Syria a Rwmania. Roedd gan y grŵp troseddol gelloedd yn y gwledydd ar draws llwybr y Balcanau lle roedd hwyluswyr rhanbarthol yn rheoli recriwtio, llety a chludiant ymfudwyr o'r Iorddonen, Iran, Irac a Syria. Hwylusodd sawl cell droseddol yn Rwmania groesi ffiniau grwpiau o ymfudwyr o Fwlgaria a Serbia a threfnu eu llety dros dro yn ardal Bucharest ac yng ngorllewin Rwmania. Yna cafodd yr ymfudwyr eu smyglo i Hwngari ar eu ffordd i'r Almaen fel cyrchfan derfynol. Rhyng-gipiwyd 26 o gludiant anghyfreithlon o ymfudwyr a chanfuwyd 490 o ymfudwyr mewn ymgais i groesi ffin Rwmania yn anghyfreithlon. Yn drefnus iawn, roedd y grŵp troseddol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol eraill hefyd, megis masnachu cyffuriau, twyll dogfennau a throseddau eiddo.

hysbyseb

Hyd at € 10,000 yr ymfudwr

Roedd ymfudwyr yn talu rhwng € 4,000 a € 10,000 yn dibynnu ar y segment masnachu mewn pobl. Er enghraifft, roedd y pris ar gyfer hwyluso'r groesfan o Rwmania i'r Almaen rhwng € 4,000 a € 5,000. Roedd yr ymfudwyr, rhai ohonynt yn deuluoedd â phlant ifanc, yn cael eu lletya mewn amodau gwael iawn, yn aml heb fynediad at doiledau na dŵr rhedeg. Ar gyfer y tai diogel, roedd y rhai a ddrwgdybir yn rhentu llety neu'n defnyddio preswylfeydd aelodau'r grŵp, wedi'u lleoli'n bennaf yn ardaloedd Sir Călărași, Sir Ialomița a Timișoara. Yn un o'r tai diogel, yn mesur tua 60 m2, cuddiodd y rhai a ddrwgdybir 100 o bobl ar yr un pryd. Yna trosglwyddwyd yr ymfudwyr mewn amodau peryglus mewn lorïau gorlawn rhwng nwyddau ac mewn faniau wedi'u cuddio mewn cuddiadau heb awyru'n iawn. 

Hwylusodd Europol gyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol. Ar y diwrnod gweithredu, defnyddiodd Europol un dadansoddwr i Rwmania i groeswirio gwybodaeth weithredol yn erbyn cronfeydd data Europol mewn amser real i arwain at ymchwilwyr yn y maes. 

hysbyseb

Gwyliwch fideo

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd