Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cwestiynau ac atebion: Y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Beth yw cynlluniau adfer a gwytnwch?

Mae aelod-wladwriaethau'n paratoi cynlluniau adfer a gwytnwch sy'n nodi pecyn cydlynol o ddiwygiadau a mentrau buddsoddi i'w gweithredu hyd at 2026 i'w gefnogi gan y RRF. Bydd y cynlluniau hyn yn cael eu hasesu gan y Comisiwn a'u cymeradwyo gan y Cyngor.

Pryd fydd aelod-wladwriaethau'n cyflwyno eu Cynlluniau Adferiad a Gwydnwch?

hysbyseb

Fel rheol, gwahoddir aelod-wladwriaethau i hysbysu eu cynlluniau cyn 30 Ebrill ond gallant wneud hynny ar unrhyw adeg tan ganol 2022. Dyddiad cyfeiriadedd yw 30 Ebrill, nid dyddiad cau.

Er mwyn sicrhau bod gan y cynlluniau'r cydbwysedd a'r ansawdd angenrheidiol, bydd angen ychydig mwy o wythnosau ar rai Aelod-wladwriaethau i gwblhau eu cynlluniau.

Mae llunio cynlluniau ar gyfer diwygiadau a buddsoddiadau ar gyfer y chwe blynedd nesaf wrth ymladd y pandemig yn dasg heriol yn wrthrychol ac mae angen i ni gael hyn yn iawn.

hysbyseb

Dylai ansawdd y cynlluniau fod yn flaenoriaeth gyntaf. Bydd cynllun o ansawdd da nid yn unig yn caniatáu ar gyfer proses fabwysiadu esmwyth ond hefyd yn hwyluso gweithredu a thaliadau yn y blynyddoedd i ddod.

Sut fydd y Comisiwn yn asesu'r cynlluniau adfer a gwytnwch?

Bydd y Comisiwn yn asesu'r cynlluniau adfer a gwytnwch yn seiliedig ar un ar ddeg o feini prawf a nodir yn y Rheoliad ei hun. Bydd yr asesiadau'n ystyried yn benodol a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodir yn y cynlluniau:

 • Cynrychioli ymateb cytbwys i sefyllfa economaidd a chymdeithasol yr Aelod-wladwriaeth, gan gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer RRF;
 • cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r argymhellion perthnasol sy'n benodol i wlad;
 • neilltuo o leiaf 37% o gyfanswm y gwariant ar fuddsoddiadau a diwygiadau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd;
 • neilltuo o leiaf 20% o gyfanswm y gwariant ar y trawsnewid digidol;
 • cyfrannu at gryfhau potensial twf, creu swyddi a gwytnwch economaidd, sefydliadol a chymdeithasol yr aelod-wladwriaeth, a;
 • peidiwch â niweidio'r amgylchedd yn sylweddol.

Beth yw'r llinell amser ar gyfer asesu cynlluniau adfer a gwytnwch?

Mae'r Comisiwn wedi bod yn gweithio'n ddwys gyda'r aelod-wladwriaethau i baratoi eu cynlluniau adfer a gwytnwch. Yn ystod y cam hwn, mae'r Comisiwn yn darparu argymhellion i fynd i'r afael â bylchau a materion sy'n weddill. Trwy wneud hynny, ein nod yw osgoi hysbysu cynlluniau gyda mesurau problemus y byddai angen eu gwrthod.

Ar ôl i'r cynlluniau gael eu cyflwyno'n ffurfiol, bydd yn rhaid i'r Comisiwn:

 • Asesu eu cynnwys yn erbyn yr 11 maen prawf a nodir yn y Rheoliad; a
 • trosi eu cynnwys yn weithredoedd sy'n rhwymo'n gyfreithiol, gan gynnwys y cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor, Dogfen Waith Staff a dogfennaeth weithredol (cytundeb cyllido / cytundeb benthyciad, trefniadau gweithredol).

Bydd y gweithredoedd cyfreithiol hyn yn cynnwys asesu 11 maen prawf y Rheoliad, a fydd yn ffurfio ffon fesur gweithredu'r cynlluniau ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Bydd y Comisiwn yn bwrw ymlaen cyn gynted â phosibl, ond ansawdd yr asesiad a’r gweithredoedd cyfreithiol fydd ein prif bryder - hefyd oherwydd bydd taliadau yn y dyfodol yn seiliedig ar asesiadau a Deddfau o’r fath. 

Pa ganllawiau technegol y mae'r Comisiwn wedi'u darparu i aelod-wladwriaethau i helpu i baratoi eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol? *

Rhoddodd y Comisiwn ganllawiau clir i aelod-wladwriaethau i'w cefnogi wrth baratoi'r cynlluniau adfer a gwytnwch ym mis Medi 2020. Mae'n diweddaru'r canllaw hwn ym mis Ionawr 2021 i gynorthwyo aelod-wladwriaethau i baratoi cynlluniau yn unol â chytundeb gwleidyddol y cyd-ddeddfwyr ar y rheoliad. Mae'r diweddariad hwn yn cynnal agweddau allweddol y canllawiau blaenorol. Mae'n adlewyrchu bod cwmpas y RRF bellach wedi'i strwythuro o amgylch chwe philer, yn ogystal â'r ffaith y dylai aelod-wladwriaethau egluro sut mae'r cynlluniau'n cyfrannu at gydraddoldeb ac egwyddorion Piler Hawliau Cymdeithasol Ewrop. Dylai cynlluniau hefyd gynnwys crynodeb o'r broses ymgynghori ar lefel genedlaethol ynghyd â chyflwyniad o'r rheolyddion a'r system archwilio a roddwyd ar waith i sicrhau bod buddiannau ariannol yr Undeb yn cael eu gwarchod. Mae'r canllawiau hefyd yn gofyn i aelod-wladwriaethau fanylu ar amlinelliad o'u cynlluniau cyfathrebu er mwyn sicrhau bod cefnogaeth yr UE yn weladwy i bob Ewropeaidd sy'n elwa ohono.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi cyhoeddi templed safonol, yr anogir aelod-wladwriaethau i'w ddefnyddio ar gyfer eu cynlluniau.

Mae'r Comisiwn wedi darparu aelod-wladwriaethau canllawiau ar gymhwyso'r egwyddor 'gwneud dim niwed sylweddol'.

Beth yw'r prosiectau buddsoddi a diwygio blaenllaw y mae'r Comisiwn yn annog Aelod-wladwriaethau i'w cynnig?

Mae'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn gyfle i greu blaenllaw Ewropeaidd gyda buddion diriaethol i'r economi a dinasyddion ledled yr UE. Dylai'r blaenllaw hyn fynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth, sydd angen buddsoddiadau sylweddol, creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg.

Felly mae'r Comisiwn yn annog aelod-wladwriaethau'n gryf i gynnwys buddsoddiad a diwygiadau yn eu meysydd canlynol yn eu cynlluniau adfer a gwytnwch:

 1. Pwer i fyny- Llwytho blaen technolegau glân sy'n ddiogel yn y dyfodol a chyflymu datblygiad a defnydd ynni adnewyddadwy.
 2. Adnewyddu- Gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau cyhoeddus a phreifat.
 3. Recharge a Refuel- Hyrwyddo technolegau glân sy'n ddiogel yn y dyfodol i gyflymu'r defnydd o drafnidiaeth gynaliadwy, hygyrch a smart, gorsafoedd gwefru ac ail-lenwi ac ymestyn trafnidiaeth gyhoeddus.
 4. Cyswllt- Cyflwyno gwasanaethau band eang cyflym yn gyflym i bob rhanbarth ac aelwyd, gan gynnwys rhwydweithiau ffibr a 5G.
 5. Moderneiddio - Digideiddio gweinyddiaeth a gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys systemau barnwrol a gofal iechyd.
 6. Graddfa i fyny- Y cynnydd yng ngalluoedd cwmwl data diwydiannol Ewrop a datblygiad y proseswyr mwyaf pwerus, blaengar a chynaliadwy.
 7. Ailsgilio ac uwchsgilio- Addasu systemau addysg i gefnogi sgiliau digidol a hyfforddiant addysgol a galwedigaethol ar gyfer pob oedran.

Faint o gyllid a ddarperir o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch i gyd?

Bydd y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn darparu hyd at € 672.5 biliwn i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau (ym mhrisiau 2018). Mae hyn yn torri i lawr i € 312.5bn mewn grantiau a € 360 biliwn mewn benthyciadau.

Sut y pennir dyraniad grantiau i aelod-wladwriaethau?

Ar gyfer 70% o'r cyfanswm o € 312.5bn sydd ar gael mewn grantiau, bydd yr allwedd dyrannu yn ystyried:

 • Poblogaeth yr aelod-wladwriaeth;
 • gwrthdro ei CMC y pen, a;
 • ei gyfradd ddiweithdra ar gyfartaledd dros y pum mlynedd diwethaf (2015-2019) o gymharu â chyfartaledd yr UE.

Ar gyfer y 30% sy'n weddill, yn lle'r gyfradd ddiweithdra, bydd y golled a welwyd mewn CMC go iawn dros 2020 a'r golled gronnus a welwyd mewn CMC go iawn dros y cyfnod 2020-2021 yn cael ei hystyried. Er bod Atodiad I o'r Rheoliad yn darparu swm dangosol ar gyfer y 30% mewn prisiau cyfredol ar sail y Rhagolwg yr hydref, dim ond pan fydd Eurostat yn cyflwyno data terfynol ym mis Mehefin 2022. y bydd hyn yn cael ei gwblhau. Mae'r symiau mewn prisiau cyfredol ar gael yma.

Gall aelod-wladwriaethau hefyd ofyn am fenthyciad gwerth hyd at 6.8% o’u GNI 2019 fel rhan o gyflwyniad eu cynllun adfer a gwytnwch.

Pryd fydd aelod-wladwriaethau'n dechrau derbyn y taliadau cyntaf o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch?

Gwneir y taliad cyn-ariannu 13% ar ôl cymeradwyo'r cynllun adfer a gwytnwch cenedlaethol a mabwysiadu'r ymrwymiad cyfreithiol gan y Comisiwn. Bydd yn rhaid i'r Penderfyniad Adnoddau Eich Hun hefyd gael ei gadarnhau gan yr holl aelod-wladwriaethau erbyn hynny er mwyn i'r Comisiwn allu benthyca ar farchnadoedd ariannol. Mae hyn yn golygu y gellid gwneud y taliadau cyntaf gan ddechrau o ganol 2021, ar yr amod bod yr holl weithredoedd cyfreithiol angenrheidiol ar waith.

Sut y bydd taliadau a wneir o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn gysylltiedig â chynnydd wrth weithredu buddsoddiadau a diwygiadau?

O dan y RRF, bydd taliadau'n gysylltiedig â pherfformiad. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau ar sail cyflawni grŵp o gerrig milltir a thargedau yn foddhaol gan adlewyrchu cynnydd ar sawl diwygiad a buddsoddiad o'r cynllun. Dylai cerrig milltir a thargedau fod yn glir, yn realistig, wedi'u diffinio'n dda, yn wiriadwy, ac yn cael eu penderfynu'n uniongyrchol neu eu dylanwadu fel arall gan bolisïau cyhoeddus. Gan y gall taliadau ddigwydd uchafswm o ddwywaith y flwyddyn, ni all fod mwy na dau grŵp o gerrig milltir a thargedau y flwyddyn.

Ar ôl cwblhau'r cerrig milltir a'r targedau cytunedig perthnasol a nodwyd yn ei gynllun adfer a gwytnwch, bydd yr Aelod-wladwriaeth yn cyflwyno cais i'r Comisiwn am dalu cymorth ariannol. Bydd y Comisiwn yn paratoi asesiad o fewn deufis ac yn gofyn barn y Pwyllgor Economaidd ac Ariannol ar gyflawniad boddhaol y cerrig milltir a'r targedau perthnasol. Mewn amgylchiadau eithriadol lle mae un neu fwy o Aelod-wladwriaethau o'r farn bod gwyriadau difrifol oddi wrth gyflawni cerrig milltir a thargedau perthnasol Aelod-wladwriaeth arall yn foddhaol, gallant ofyn i Lywydd y Cyngor Ewropeaidd gyfeirio'r mater at y Cyngor Ewropeaidd nesaf.

Bydd y Comisiwn yn mabwysiadu'r penderfyniad ar dalu o dan “weithdrefn archwilio” comitoleg.

Os nad yw'r Aelod-wladwriaeth wedi gweithredu'r cerrig milltir a'r targedau yn foddhaol, ni fydd y Comisiwn yn talu'r cyfraniad ariannol cyfan neu ran ohono i'r aelod-wladwriaeth honno.

Sut bydd y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn cefnogi'r trawsnewidiad gwyrdd? *

Mae'r Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn sefydlu targed hinsawdd o 37% ar lefel y cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol unigol. Bydd pob aelod-wladwriaeth yn gyfrifol am gyflwyno tystiolaeth ar gyfran gyffredinol y gwariant sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd yn ei gynllun yn seiliedig ar fethodoleg olrhain hinsawdd rwymol. Wrth asesu'r cynllun, bydd y Comisiwn hefyd yn craffu a gyrhaeddir y targed hinsawdd. Ni dderbynnir cynllun nad yw'n cyrraedd y targed.

Bydd yn rhaid i bob mesur a gynigir mewn cynllun adfer a gwytnwch hefyd barchu'r egwyddor “gwneud dim niwed sylweddol”. Yn benodol, mae yna chwe amcan amgylcheddol na ddylid gwneud unrhyw niwed sylweddol iddynt: (i) lliniaru newid yn yr hinsawdd, (ii) addasu i newid yn yr hinsawdd, (iii) adnoddau dŵr a morol, (iv) yr economi gylchol, (v) atal llygredd a rheolaeth, a (vi) bioamrywiaeth ac ecosystemau. Mae'r rhwymedigaeth hon yn berthnasol i bob diwygiad a buddsoddiad, ac nid yw'n gyfyngedig i fesurau gwyrdd. Mae'r Comisiwn wedi darparu arweiniad technegol i Aelod-wladwriaethau sy'n rhoi cefnogaeth bellach i gymhwyso'r egwyddor hon.

Yn ogystal, mae'r Comisiwn yn annog Aelod-wladwriaethau i gynnig mentrau buddsoddi a diwygio blaenllaw a fyddai â gwerth ychwanegol i'r UE gyfan. Mae'r rhain wedi'u hanelu at, er enghraifft, gyflymu datblygiad a defnydd ynni adnewyddadwy.

Sut bydd y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn cefnogi'r trawsnewidiad digidol?

Dylai aelod-wladwriaethau sicrhau lefel uchel o uchelgais wrth ddiffinio diwygiadau a buddsoddiadau sy'n galluogi'r trawsnewidiad digidol fel rhan o'u cynlluniau adfer a gwytnwch. Mae'r Rheoliad yn mynnu bod pob cynllun adfer a gwytnwch yn cynnwys isafswm o 20% o'r gwariant sy'n gysylltiedig â digidol. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, buddsoddi mewn defnyddio cysylltedd 5G a Gigabit, datblygu sgiliau digidol trwy ddiwygio systemau addysg a chynyddu argaeledd ac effeithlonrwydd gwasanaethau cyhoeddus gan ddefnyddio offer digidol newydd.

Beth fydd rôl Senedd Ewrop?

Bydd Senedd Ewrop yn chwarae rhan allweddol wrth weithredu'r RRF, gan barchu pensaernïaeth sefydliadol yr UE yn llawn. Sefydlir 'deialog adfer a gwytnwch', sy'n caniatáu i'r Senedd wahodd y Comisiwn hyd at bob deufis i drafod materion sy'n ymwneud â gweithredu'r RRF. Mae'n ofynnol i'r Comisiwn ystyried y safbwyntiau sy'n codi o'r ddeialog hon. Bydd y Sgorfwrdd Adfer a Gwydnwch - sydd i'w gwblhau ym mis Rhagfyr 2021 - yn sylfaen ar gyfer y ddeialog adferiad a gwytnwch.

Dylai'r Comisiwn drosglwyddo gwybodaeth ar yr un pryd i Senedd Ewrop a'r Cyngor ar y Cynlluniau Adfer a Gwydnwch a gyflwynwyd yn swyddogol gan yr Aelod-wladwriaethau, a'r cynigion ar gyfer y Cyngor i weithredu penderfyniadau. Bydd y Senedd hefyd yn derbyn trosolwg o ganfyddiadau rhagarweiniol y Comisiwn ar gyflawni cerrig milltir a thargedau sy'n gysylltiedig â cheisiadau am daliadau a phenderfyniadau talu.

Sut y bydd buddion ariannol yr UE yn cael eu gwarchod?

Mae'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn gofyn am fframwaith rheoli sydd wedi'i deilwra ac sy'n gymesur â'i natur unigryw. Bydd systemau rheoli cenedlaethol aelod-wladwriaethau yn gweithredu fel y prif offeryn ar gyfer diogelu buddiannau ariannol yr Undeb.

Bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau sicrhau cydymffurfiad â deddfau’r Undeb a deddfau cenedlaethol, gan gynnwys atal, canfod a chywiro gwrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll yn effeithiol, ac osgoi cyllid dwbl. Mae'n ofynnol iddynt esbonio'r trefniadau perthnasol yn eu cynlluniau adfer a gwytnwch, a bydd y Comisiwn yn asesu a ydynt yn darparu sicrwydd digonol. Er enghraifft, mae angen i aelod-wladwriaethau gasglu data ar dderbynwyr terfynol arian a sicrhau bod hwn ar gael ar gais.

Ar gyfer pob cais am daliad, bydd aelod-wladwriaethau'n darparu 'datganiad rheoli' bod y cronfeydd wedi'u defnyddio at y diben a fwriadwyd, bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir, a bod y systemau rheoli ar waith a bod cronfeydd wedi'u defnyddio yn unol â rheolau cymwys. Yn ogystal, bydd y Comisiwn yn gweithredu ei strategaeth reoli ei hun ar sail risg.

Gall OLAF, y Llys Archwilwyr, Swyddfa Erlynwyr Cyhoeddus Ewrop a'r Comisiwn ei hun gyrchu data perthnasol ac ymchwilio i'r defnydd o gronfeydd os oes angen.

Mwy o wybodaeth

Datganiad i'r wasg: Mae'r Arlywydd Ursula von der Leyen yn croesawu cyflwyniad swyddogol cyntaf cynllun adfer a gwytnwch gan Bortiwgal

Taflen Ffeithiau ar y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Dyraniad grantiau

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Gwefan Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

ADFER gwefan tîm

coronafirws

SURE: Adroddiad yn cadarnhau llwyddiant offeryn wrth amddiffyn swyddi ac incwm

cyhoeddwyd

on

Daeth Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei ail adroddiad ar effaith SURE, yr offeryn € 100 biliwn a ddyluniwyd i amddiffyn swyddi ac incwm y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arnynt.

Mae'r adroddiad yn canfod bod SURE wedi llwyddo i glustogi'r effaith economaidd-gymdeithasol ddifrifol sy'n deillio o'r pandemig COVID-19. Amcangyfrifir bod mesurau'r farchnad lafur genedlaethol a gefnogir gan SURE wedi lleihau diweithdra bron i 1.5 miliwn o bobl yn 2020. Mae SURE wedi helpu i gynnwys y cynnydd mewn diweithdra yn yr aelod-wladwriaethau buddiolol yn ystod yr argyfwng yn effeithiol. Diolch i SURE a mesurau cymorth eraill, mae'r cynnydd hwn mewn diweithdra wedi bod yn sylweddol llai nag yn ystod yr argyfwng ariannol byd-eang, er gwaethaf y cwymp llawer mwy mewn CMC.

Mae SURE yn elfen hanfodol o strategaeth gynhwysfawr yr UE i amddiffyn dinasyddion a lliniaru canlyniadau negyddol pandemig COVID-19. Mae'n darparu cymorth ariannol ar ffurf benthyciadau a roddir ar delerau ffafriol gan yr UE i Aelod-wladwriaethau i ariannu cynlluniau gwaith amser byr cenedlaethol, mesurau tebyg i gadw swyddi a chefnogi incwm - yn arbennig i'r hunangyflogedig, a rhai mesurau sy'n gysylltiedig ag iechyd. .

hysbyseb

Hyd yn hyn, mae cyfanswm o € 94.3 biliwn o gymorth ariannol wedi'i gymeradwyo i 19 aelod-wladwriaeth, y mae € 89.6bn ohono wedi'i dalu. Gall SURE ddarparu bron i € 6bn o gymorth ariannol i aelod-wladwriaethau allan o'r cyfanswm amlen o € 100bn.

Prif ganfyddiadau

hysbyseb

Mae SURE wedi cefnogi oddeutu 31 miliwn o bobl yn 2020, y mae 22.5 miliwn ohonynt yn weithwyr ac 8.5 miliwn yn hunangyflogedig. Mae hyn yn cynrychioli mwy na chwarter cyfanswm y bobl a gyflogir yn yr 19 Aelod-wladwriaeth fuddiol.

At hynny, mae tua 2.5 miliwn o gwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan y pandemig COVID-19 wedi elwa o SURE, gan ganiatáu iddynt gadw gweithwyr.

O ystyried statws credyd cryf yr UE, mae Aelod-wladwriaethau buddiol wedi arbed amcangyfrif o € 8.2 biliwn mewn taliadau llog diolch i SURE.

Cododd y Comisiwn € 36 biliwn arall ar draws tri chyhoeddiad ers amser drafftio’r adroddiad cyntaf ym mis Mawrth 2021. Roedd y cyhoeddiadau hyn yn or-danysgrifio i raddau helaeth. Codwyd yr holl arian fel bondiau cymdeithasol, gan roi hyder i fuddsoddwyr fod eu harian yn mynd tuag at bwrpas cymdeithasol, a gwneud yr UE yn gyhoeddwr bondiau cymdeithasol mwyaf y byd.

Ar 4 Mawrth 2021, cyflwynodd y Comisiwn a Argymhelliad ar Gymorth Gweithredol Effeithiol i Gyflogaeth yn dilyn argyfwng COVID-19 (EASE). Mae'n amlinellu dull strategol o drosglwyddo'n raddol rhwng mesurau brys a gymerir i warchod swyddi yn ystod y pandemig a'r mesurau newydd sydd eu hangen ar gyfer adferiad llawn swyddi. Gydag EASE, mae'r Comisiwn yn hyrwyddo creu swyddi a phontio swydd-i-swydd, gan gynnwys tuag at y sectorau digidol a gwyrdd, ac yn gwahodd Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r arian UE sydd ar gael.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae cynllun SURE wedi profi ei werth ac yn parhau i gyflawni ei bwrpas. Fe wnaethon ni ei greu yn ystod argyfwng i gynyddu incwm pobl, amddiffyn eu teuluoedd a chadw eu bywoliaeth pan oedd ei angen arnyn nhw fwyaf. Gellir mesur ei lwyddiant yn ôl y ffigurau yn yr adroddiad heddiw, gan ddangos bod SURE wedi llwyddo i gadw miliynau lawer o Ewropeaid mewn swydd yn ystod gwaethaf yr argyfwng. Mae wedi chwarae rhan fawr yn ymateb cyffredinol Ewrop, a rhaid i ni hefyd ddiolch i lywodraethau cenedlaethol. Wrth i ni adael y pandemig, dylai ein dull gweithredu ganolbwyntio’n raddol ar hyrwyddo creu swyddi o safon a hwyluso trawsnewidiadau swydd-i-swydd trwy hyfforddiant a mesurau eraill. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Mae'r offeryn SURE wedi profi i fod yn arloesol ac yn anhepgor. Mae'n enghraifft ddisglair o Ewrop sy'n amddiffyn ac yn gweithio i bobl. Mae’r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn nodi bod sicrhau cyllid ar gael i Aelod-wladwriaethau trwy SURE wedi helpu i osgoi hyd at 1.5 miliwn yn fwy o bobl yn mynd i ddiweithdra yn 2020. Helpodd SURE i atal y llif hwn. Nawr, mae'n rhaid i ni weithredu yr un mor gadarn a chyflym i roi polisïau gweithredol y farchnad lafur ar waith ar gyfer adferiad llawn swyddi yn y farchnad lafur sy'n newid. "

Cefndir

Cynigiodd y Comisiwn Reoliad SURE ar 2 Ebrill 2020, fel rhan o ymateb cychwynnol yr UE i'r pandemig. Fe'i mabwysiadwyd gan y Cyngor ar 19 Mai 2020, a daeth ar gael ar ôl i'r holl aelod-wladwriaethau lofnodi'r cytundebau gwarant ar 22 Medi 2020. Digwyddodd y taliad cyntaf bum wythnos ar ôl i SURE ddod ar gael.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae'n galonogol bod yr arian a godwyd ar y farchnad o dan SURE wedi helpu gwledydd yr UE i sicrhau canlyniadau trawiadol mewn cyfnod byr. Ar gyfer y Comisiwn, mae SURE wedi gosod y llwyfan ar gyfer benthyca o dan offeryn adfer NextGenerationEU llawer mwy. Gyda € 49 biliwn wedi’i dalu i 13 o wledydd yr UE hyd yn hyn ac ychydig biliwn i raglenni cyllideb yr UE, mae NextGenerationEU hefyd yn sicrhau bod yr adferiad yn gweithio i bawb. ”

Adroddiad heddiw yw'r ail adroddiad ar SURE a gyfeiriwyd at y Cyngor, Senedd Ewrop, y Pwyllgor Economaidd ac Ariannol (EFC) a'r Pwyllgor Cyflogaeth (EMCO). O dan Erthygl 14 o Reoliad SURE, mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r Comisiwn gyhoeddi adroddiad o'r fath cyn pen 6 mis o'r diwrnod y daeth yr offeryn ar gael. Mae'r adroddiad cyntaf Cyhoeddwyd ar 22 Mawrth 2021. Bydd adroddiadau dilynol yn dilyn bob chwe mis cyhyd ag y bydd SURE ar gael.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae’r ail adroddiad hwn ar effaith SURE yn cadarnhau gwerth yr offeryn undod digynsail hwn. Mae'r ffigurau'n siarad drostynt eu hunain: 1.5 miliwn yn llai yn ddi-waith, 31 miliwn o weithwyr a 2.5 miliwn o gwmnïau wedi'u cefnogi, a mwy nag € 8 biliwn mewn arbedion llog. Rwy'n falch o'r stori lwyddiant Ewropeaidd sy'n SURE: stori lwyddiant y mae'n rhaid i ni adeiladu arni! ”

Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi bondiau cymdeithasol i ariannu'r offeryn SURE ac yn defnyddio'r enillion i ddarparu benthyciadau cefn wrth gefn i aelod-wladwriaethau buddiolwyr. Mae mwy o wybodaeth am y bondiau hyn, ynghyd â throsolwg llawn o'r arian a godwyd o dan bob cyhoeddiad a'r aelod-wladwriaethau buddiolwr, ar gael ar-lein yma.

Mwy o wybodaeth

Ail adroddiad ar weithredu SURE

Gwefan SURE

Taflen Ffeithiau ar SURE

Rheoliad SURE

UE fel gwefan benthyciwr

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Enillwyr Cystadleuaeth yr UE ar gyfer Gwyddonwyr Ifanc 2020-2021

cyhoeddwyd

on

Ar 19 Medi, cyhoeddodd y Comisiwn enillwyr y 32nd Cystadleuaeth yr UE ar gyfer Gwyddonwyr Ifanc, gyda'r prif wobrau wedi'u dyfarnu i chwe phrosiect o Fwlgaria, yr Almaen, Iwerddon, Sbaen, Twrci a'r Wcráin. Bydd yr enillwyr yn derbyn € 7,000 am bob un o'u prosiectau rhagorol mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), yn ogystal ag yn y gwyddorau cymdeithasol. Ymhlith y nifer o bynciau ymchwil roedd cyfrifiadura cwantwm, celloedd solar arloesol ac ymchwiliad ystadegol i stereoteipio ar sail rhyw ymhlith plant 5-7 oed. Rhoddwyd yr ail a'r drydedd wobr i brosiectau o Fwlgaria, Tsiecia, Iwerddon, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Slofacia, y Swistir, Twrci, Belarus, a Chanada.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Llongyfarchiadau i holl enillwyr yr ornest eleni ar eu cyflawniad rhagorol. Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi dangos inni bwysigrwydd ymchwil ac arloesi rhagorol wrth oresgyn argyfyngau sy'n effeithio ar bob un ohonom. Mae'r gystadleuaeth hon yn dathlu cenhedlaeth newydd o ddoniau y bydd eu darganfyddiadau a'u harloesiadau yn hanfodol i lunio'r dyfodol yr ydym am fyw ynddo. Rwy'n wirioneddol falch o waith eithriadol ein hieuenctid."

Sefydlwyd Cystadleuaeth yr UE ar gyfer Gwyddonwyr Ifanc gan y Comisiwn Ewropeaidd ym 1989 i annog cydweithredu a chyfnewid rhwng gwyddonwyr ifanc ac i roi'r cyfle iddynt gael eu tywys gan rai o ymchwilwyr amlycaf Ewrop. Mae hefyd yn ceisio annog pobl ifanc i astudio STEM ac i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth. Eleni, cymerodd 158 o wyddonwyr ifanc addawol, rhwng 14 ac 20 oed ac yn dod o 34 gwlad. Cyflwynodd y myfyrwyr 114 o wahanol brosiectau i reithgor rhyngwladol o wyddonwyr enwog, dan gadeiryddiaeth Dr Attila Borics o Academi Gwyddorau Hwngari. Rhannodd yr enillwyr gyfanswm o € 93,000 mewn arian gwobr, wedi'i rannu rhwng y 18 gwobr graidd, yn ogystal â gwobrau eraill, megis ymweliadau â rhai o'r sefydliadau a chwmnïau mwyaf arloesol yn Ewrop. Fe'u cyhoeddwyd yn ystod seremoni ym Mhrifysgol Salamanca, Sbaen, yn dilyn cystadleuaeth rithwir ddeuddydd. Mae'r rhestr fanwl o'r enillwyr ar gael yma ac mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

HERA: Y cam cyntaf tuag at sefydlu EU FAB, rhwydwaith o alluoedd cynhyrchu cynnes byth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol, sy'n rhoi gwybodaeth ragarweiniol i weithgynhyrchwyr brechlyn a therapiwteg am alwad FAB yr UE am gystadleuaeth, a gynlluniwyd ar gyfer dechrau 2022. Amcan FAB yr UE yw creu rhwydwaith o 'gynnes byth' galluoedd cynhyrchu ar gyfer gweithgynhyrchu brechlyn a meddygaeth y gellir eu gweithredu rhag ofn argyfyngau yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn ymdrin â nifer o dechnolegau brechlyn a therapiwtig. I fod yn weithredol bob amser, disgwylir i'r safleoedd cynhyrchu sy'n cymryd rhan sicrhau bod staff cymwys ar gael, prosesau gweithredol clir a rheolaethau ansawdd, gan ganiatáu i'r UE baratoi'n well ac ymateb i fygythiadau iechyd yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn gallu actifadu ei rwydwaith o alluoedd gweithgynhyrchu yn gyflym ac yn hawdd i ateb y galw am frechlynnau a / neu anghenion therapiwteg, nes bod y farchnad wedi cynyddu galluoedd cynhyrchu. Bydd FAB yr UE yn rhan allweddol o ddimensiwn diwydiannol Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewrop (HERA), fel y cyhoeddwyd yn y Cyfathrebu Cyflwyno HERA, y cam nesaf tuag at gwblhau Undeb Iechyd Ewrop, ar 16 Medi. Mae'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol ar FAB yr UE ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd