Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae Amazon yn ennill ymladd llys $ 303 miliwn mewn ergyd i grwsâd treth yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Enillodd Amazon ei frwydr yn erbyn gorchymyn gan yr UE i dalu tua € 250 miliwn ($ 303m) mewn ôl-drethi i Lwcsembwrg mewn ergyd arall i bennaeth y gystadleuaeth, Margrethe Vestager's (Yn y llun) croesgad yn erbyn bargeinion ffafriol, yn ysgrifennu Foo Yun Chee.

Methodd y bloc â dangos bod Lwcsembwrg wedi rhoi triniaeth arbennig i fanwerthwr ar-lein yr Unol Daleithiau yn groes i reolau cymorth gwladwriaethol, dyfarnodd Llys Cyffredinol yr UE ddydd Mercher.

Daw’r fuddugoliaeth yn dilyn colled nodedig y llynedd i Vestager yn erbyn Apple, a oedd wedi cystadlu yn erbyn gorchymyn ei fod yn talu € 13 biliwn ($ 15bn) mewn ôl-drethi Gwyddelig.

hysbyseb

Targedwyd Amazon ac Apple gan Vestager mewn ymgyrch i gael gwared ar fargeinion treth a ddefnyddir gan wladwriaethau'r UE fel Iwerddon, Lwcsembwrg a'r Iseldiroedd i ddenu cwmnïau mawr. Mae'r Comisiwn o'r farn bod cytundebau o'r fath yn annheg.

“Ni phrofodd y Comisiwn i’r safon gyfreithiol ofynnol bod gostyngiad gormodol ar faich treth is-gwmni Ewropeaidd grŵp Amazon,” meddai barnwyr yr UE yn Lwcsembwrg.

Croesawodd Amazon mewn datganiad y dyfarniad, gan ddweud ei fod yn unol â’i “safbwynt hirsefydlog ein bod yn dilyn yr holl ddeddfau cymwys ac na chafodd Amazon unrhyw driniaeth arbennig”.

hysbyseb

Dywedodd Vestager y byddai'n archwilio'r dyfarniad cyn penderfynu a ddylid apelio i brif lys Ewrop.

Nid oedd yn newyddion drwg i Vestager. Mewn achos ar wahân ddydd Mercher, collodd cyfleustodau Ffrainc Engie ei apêl yn erbyn gorchymyn gan yr UE i dalu trethi o 120 miliwn ewro yn ôl i Lwcsembwrg.

Ond roedd y chwyddwydr ar benderfyniad Amazon, a gafodd ei feirniadu gan grwpiau sy’n ymgyrchu i godi trethi uwch ar gwmnïau rhyngwladol.

Dywed Vestager yr UE y dylid astudio atal treth Amazon cyn penderfynu ar y camau nesafDywed Amazon fod llys yr UE yn cytuno na chafodd unrhyw driniaeth dreth arbennig yn Lwcsembwrg

“Mae dyfarniad heddiw yn ergyd,” meddai Chiara Putaturo, arbenigwr treth gydag Oxfam EU. “Mae'n dangos eto nad yw ymchwiliadau achos wrth achos yn datrys osgoi treth ar raddfa fawr.”

Roedd y swm sydd yn y fantol ym mhenderfyniad Amazon yn fach o'i gymharu â'r biliynau o ddoleri y mae'r manwerthwr ar-lein yn eu hennill bob chwarter ond gallai'r penderfyniad helpu cwmnïau eraill yn eu hapêl yn erbyn stilwyr treth y bloc.

Mae Vestager wedi llwyddo i wneud i Wlad Belg, Iwerddon, Lwcsembwrg a’r Iseldiroedd newid eu harferion rheoli treth, ac ysgogodd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) i anelu at fargen fyd-eang ar sut mae cwmnïau rhyngwladol yn cael eu trethu.

Dywedodd yr OECD yr wythnos diwethaf nad oedd y siawns o gael bargen fyd-eang erioed wedi bod yn uwch.

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd yn ei ddyfarniad yn 2017, a gafodd ei ddymchwel ddydd Mercher, fod Lwcsembwrg wedi arbed Amazon rhag talu trethi ar bron i dri chwarter ei elw o weithrediadau’r UE trwy ganiatáu iddo sianelu elw i gwmni daliannol yn ddi-dreth.

Yn ei benderfyniad yn 2018 ar Engie, dywedodd yr UE fod y trefniant gydag awdurdodau Lwcsembwrg wedi lleihau baich treth y cwmni yn artiffisial, a olygai ei fod yn talu cyfradd treth gorfforaethol effeithiol o 0.3% ar rai elw yn Lwcsembwrg am oddeutu degawd.

Ochrodd y llys gyda'r Comisiwn, gan ddweud bod cyfleustodau Ffrainc wedi elwa o fantais dreth.

Yr achosion yw T-816/17 Lwcsembwrg v Comisiwn a T-318/18 Amazon EU v Comisiwn.

($ 1 0.8243 = €)

Y Comisiwn Ewropeaidd

Gorchmynnodd Gwlad Pwyl dalu hanner miliwn o gosb ddyddiol i'r Comisiwn Ewropeaidd dros fwynglawdd Turów

cyhoeddwyd

on

Mae Llys Ewrop wedi gosod dirwy ddyddiol o € 500,000 ar Wlad Pwyl i'w thalu i'r Comisiwn Ewropeaidd am ei fethiant i barchu gorchymyn o 21 Mai i atal gweithgareddau echdynnu ym mhwll glo lignit agored Turów, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Mae'r pwll wedi ei leoli yng Ngwlad Pwyl, ond mae'n agos at ffiniau Tsiec a'r Almaen. Rhoddwyd consesiwn iddo weithredu ym 1994. Ar 20 Mawrth 2020, rhoddodd gweinidog hinsawdd Gwlad Pwyl ganiatâd i estyn mwyngloddio lignit tan 2026. Cyfeiriodd y Weriniaeth Tsiec y mater at y Comisiwn Ewropeaidd ac ar 17 Rhagfyr 2020, cyhoeddodd y Comisiwn a barn resymol lle beirniadodd Wlad Pwyl am sawl achos o dorri cyfraith yr UE. Yn benodol, roedd y Comisiwn o'r farn, trwy fabwysiadu mesur sy'n caniatáu estyniad chwe blynedd heb gynnal asesiad o'r effaith amgylcheddol, fod Gwlad Pwyl wedi torri cyfraith yr UE. 

Gofynnodd y Weriniaeth Tsiec i'r llys wneud penderfyniad dros dro, hyd nes y byddai dyfarniad terfynol y Llys, a roddodd. Fodd bynnag, ers i awdurdodau Gwlad Pwyl fethu â chydymffurfio â’i rhwymedigaethau o dan y gorchymyn hwnnw, gwnaeth y Weriniaeth Tsiec, ar 7 Mehefin 2021, gais yn gofyn am orchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb dyddiol o € 5,000,000 i gyllideb yr UE am fethu â chyflawni ei rwymedigaethau. 

hysbyseb

Heddiw (20 Medi) gwrthododd y llys gais gan Wlad Pwyl i wyrdroi’r mesurau dros dro a gorchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb o € 500,000 y dydd i’r Comisiwn, un rhan o ddeg o’r hyn y gofynnodd y Weriniaeth Tsiec amdano. Dywedodd y Llys nad oeddent yn rhwym wrth y swm a gynigiwyd gan y Weriniaeth Tsiec ac roeddent o'r farn y byddai'r ffigur is yn ddigonol i annog Gwlad Pwyl “i roi diwedd ar ei methiant i gyflawni ei rhwymedigaethau o dan y gorchymyn dros dro”.

Honnodd Gwlad Pwyl y gallai rhoi’r gorau i weithgareddau mwyngloddio lignit ym mhwll glo Turów achosi ymyrraeth yn nosbarthiad dŵr gwresogi ac yfed yn nhiriogaethau Bogatynia (Gwlad Pwyl) a Zgorzelec (Gwlad Pwyl), sy’n bygwth iechyd trigolion y tiriogaethau hynny. Canfu'r llys nad oedd Gwlad Pwyl wedi profi'n ddigonol bod hyn yn cynrychioli risg wirioneddol.

O ystyried methiant Gwlad Pwyl i gydymffurfio â'r gorchymyn dros dro, canfu'r Llys nad oedd ganddi unrhyw ddewis ond gosod dirwy. Mae'r CJEU wedi tanlinellu ei bod yn anghyffredin iawn bod aelod-wladwriaeth yn dwyn achos am fethu â chyflawni rhwymedigaethau yn erbyn aelod-wladwriaeth arall, dyma'r nawfed achos o'r fath yn hanes y Llys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

€ 7 biliwn ar gyfer prosiectau seilwaith allweddol: Cysylltiadau ar goll a thrafnidiaeth werdd

cyhoeddwyd

on

Mae galwad am gynigion a lansiwyd o dan y rhaglen Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) ar gyfer Trafnidiaeth yn sicrhau bod € 7 biliwn ar gael ar gyfer prosiectau seilwaith trafnidiaeth Ewropeaidd. Bydd mwyafrif y prosiectau a ariennir o dan yr alwad hon yn helpu i gynyddu cynaliadwyedd ein rhwydwaith trafnidiaeth gyffredinol, gan roi'r UE ar y trywydd iawn i gyflawni amcan Bargen Werdd Ewrop o dorri allyriadau trafnidiaeth 90% erbyn 2050.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Rydym yn cynyddu arian yn aruthrol ar gyfer defnyddio seilwaith tanwydd amgen, i € 1.5 biliwn. Am y tro cyntaf, rydym hefyd yn cefnogi prosiectau fel bod ein rhwydweithiau trafnidiaeth traws-Ewropeaidd yn addas ar gyfer defnydd deuol amddiffyn sifil ac yn gwella symudedd milwrol ledled yr UE. Bydd prosiectau a ariannwyd o dan yr alwad ddoe yn cyfrannu at greu system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau, a datblygu seilwaith i gefnogi dewisiadau symudedd mwy cynaliadwy. ”

Mae angen system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar yr UE ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau. Rhaid i hyn gynnwys rhwydwaith rheilffyrdd cyflym, fforddiadwy, seilwaith ail-wefru ac ail-lenwi toreithiog ar gyfer cerbydau allyriadau sero, a mwy o awtomeiddio er mwyn sicrhau mwy o effeithlonrwydd a diogelwch. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

REACT-EU: € 4.7 biliwn i gefnogi swyddi, sgiliau a'r bobl dlotaf yn yr Eidal

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 4.7 biliwn i'r Eidal o dan REACT-EU i annog ymateb y wlad i'r argyfwng coronafirws a chyfrannu at adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.ery. Mae'r cyllid newydd yn ganlyniad i addasu dwy raglen weithredol Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a'r Gronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad (FEAD). Bydd rhaglen ESF genedlaethol yr Eidal 'Polisïau cyflogaeth weithredol' yn derbyn € 4.5bn i gefnogi cyflogaeth yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig.

Bydd yr arian ychwanegol yn cynyddu llogi pobl ifanc a menywod, yn caniatáu i weithwyr gymryd rhan mewn hyfforddiant a chefnogi gwasanaethau wedi'u teilwra ar gyfer ceiswyr gwaith. Yn ogystal, byddant yn helpu i amddiffyn swyddi mewn busnesau bach yn rhanbarthau Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sisili a Sardinia.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth a Hawliau Cymdeithasol Nicolas Schmit: “Mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i helpu ei ddinasyddion i oresgyn argyfwng COVID-19. Bydd y cyllid newydd ar gyfer yr Eidal yn helpu i greu swyddi, yn enwedig i bobl ifanc a menywod, yn y rhanbarthau sydd fwyaf mewn angen. Mae buddsoddiadau mewn sgiliau yn flaenoriaeth arall ac maent yn hanfodol i feistroli'r trawsnewidiadau ecolegol a digidol. Rydym hefyd yn talu sylw arbennig i'r bobl fwyaf agored i niwed yn yr Eidal trwy gryfhau cyllid cymorth bwyd. "

hysbyseb

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygio Elisa Ferreira (llun): “Mae rhanbarthau wrth wraidd adferiad Ewrop o’r pandemig. Rwy’n falch iawn bod aelod-wladwriaethau’n defnyddio cymorth brys yr Undeb i fynd i’r afael â’r pandemig a chychwyn adferiad cynaliadwy a chynhwysol ar gyfer y tymor hir. Bydd cyllid REACT-EU yn helpu Eidalwyr yn y rhanbarthau sydd wedi dioddef waethaf i wella o'r argyfwng a chreu'r sylfeini ar gyfer economi fodern sy'n edrych i'r dyfodol. Fel rhan o NextGenerationEU, mae REACT-EU yn darparu cyllid ychwanegol o € 50.6bn (am brisiau cyfredol) i raglenni polisi cydlyniant yn ystod 2021 a 2022 i gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig eu maint a theuluoedd incwm isel. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd