Cysylltu â ni

Cyfathrebu

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 58 miliwn ar gyfer seilwaith cyfathrebu symudol yn yr Almaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, € 58 miliwn o gefnogaeth gyhoeddus gan wladwriaeth Mecklenburg-Western Pomerania yn yr Almaen ar gyfer lleoli, gweithredu, a chaniatáu mynediad i seilwaith cyfathrebu symudol goddefol sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Amcan y mesur yw cau bylchau cwmpas rhwydwaith symudol ym Mecklenburg-Pomerania Gorllewinol, lle nad yw'r farchnad yn darparu ar gyfer unrhyw sylw. Bydd gwasanaethau symudol yn cael eu darparu trwy'r isadeiledd newydd a byddant yn seiliedig ar dechnoleg Esblygiad Hirdymor 4G cyflym neu dechnoleg 5G. Rhoddir cefnogaeth o dan y mesur trwy sefydlu asedau ymddiriedolaeth pwrpasol mewn cwmni mewnol a fydd yn defnyddio ac yn gweithredu seilwaith y rhwydwaith symudol goddefol.

Ar ôl i'r seilwaith gael ei ddefnyddio, bydd y cwmni mewnol yn caniatáu mynediad agored, teg ac anwahaniaethol i'r seilwaith hwnnw i'r holl weithredwyr sy'n weithredol yn yr Almaen. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol o dan Erthygl 107 (3) (c) TFEU a chymhwyso'r Canllawiau Band Eang 2013 trwy gyfatebiaeth. Canfu'r Comisiwn fod y mesur yn unol â'r rheolau wrth iddo fynd i'r afael â methiant yn y farchnad, ei fod yn offeryn polisi priodol ar gyfer cau bylchau yn y rhwydwaith symudol a'i fod yn gymesur.

Bydd y mesur yn cyfrannu at amcanion cysylltedd yr UE o ddarparu mynediad at wasanaethau symudol cyflym ledled tiriogaeth yr UE, ym mhob man lle mae pobl yn byw, gweithio, teithio a chasglu. Ar yr un pryd, bydd y cynllun yn helpu i leihau anghydraddoldebau pwysig a'r rhaniad digidol ym Mecklenburg-Pomerania Gorllewinol. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.58099 unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Bancio

Mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng #China ac #EU botensial enfawr

cyhoeddwyd

on

Mae Menter Belt a Ffordd Tsieina (BRI), y cyfeirir ati weithiau fel y Ffordd Newydd Silk, yn un o'r prosiectau seilwaith mwyaf uchelgeisiol a genhedlwyd erioed. Wedi'i lansio yn 2013 gan yr Arlywydd Xi Jinping, byddai'r casgliad helaeth o fentrau datblygu a buddsoddi yn ymestyn o Ddwyrain Asia i Ewrop, gan ehangu dylanwad economaidd a gwleidyddol Tsieina yn sylweddol - ysgrifennodd Colin Stevens.

Mae BRI yn ceisio adfywio llwybrau masnach hynafol Silk Road i gysylltu Tsieina â gwledydd eraill yn Asia, Affrica ac Ewrop trwy adeiladu rhwydwaith masnach ac isadeiledd.

Mae'r weledigaeth yn cynnwys creu rhwydwaith helaeth o reilffyrdd, piblinellau ynni, priffyrdd, a chroesfannau ffin symlach, i'r gorllewin - trwy'r hen weriniaethau mynyddig Sofietaidd - ac i'r de, i Bacistan, India, a gweddill De-ddwyrain Asia.

Mae buddsoddiadau seilwaith enfawr Tsieina yn addo tywys mewn oes newydd o fasnach a thwf i economïau yn Asia a thu hwnt.

Mae dylanwad cynyddol Tsieineaidd yn Ewrop wedi bod yn destun pryder cynyddol ym Mrwsel yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Felly, beth yw goblygiadau dylanwad cynyddol Tsieina fel actor byd-eang i'r UE a'i chymdogion? Gofynasom i ystod o arbenigwyr am eu barn.

Mae Syr Graham Watson, cyn uwch ASE yn y DU, ymhlith y rhai sy'n cefnogi'r fenter gyffrous ac ar yr un pryd yn rhybuddio bod angen i'r UE chwarae rhan agos.

Dywedodd Syr Graham, a arferai fod yn ddirprwy Rhyddfrydol, “Dylai’r UE gofleidio menter a fydd yn gwella cysylltiadau trafnidiaeth ar draws tirfas Ewrasiaidd a pheidio â chaniatáu i China fod yn berchen arni’n llwyr. Er mwyn gwireddu ei llawn botensial, rhaid i'r fenter hon fod yn stryd ddwy ffordd.

"Yn hytrach na chaniatáu i'r PRC brynu a monopoli seilwaith fel Porthladd Piraeus dylem fod yn buddsoddi ynddo gyda'n gilydd. Dim ond yn y ffordd honno y gallwn ddofi uchelgeisiau ehangu Tsieina a'i chlymu i mewn i gydweithrediad."

Mae sylwadau tebyg yn cael eu lleisio gan Fraser Cameron, Cyfarwyddwr Canolfan UE-Asia ym Mrwsel a ddywedodd fod China wedi “dysgu rhai gwersi pwysig o ddwy i dair blynedd gyntaf y BRI, yn enwedig ar gynaliadwyedd ariannol ac amgylcheddol.”

Ychwanegodd, “Mae hyn yn golygu y gallai’r UE, gyda’i strategaeth gysylltedd ei hun, nawr ystyried partneru â China, yn ogystal â Japan a phartneriaid Asiaidd eraill, i ddatblygu prosiectau seilwaith sydd o fudd i’r ddau gyfandir.”

Dywedodd Paul Rubig, tan yn ddiweddar yn ASE cyn-filwr EPP o Awstria, wrth y wefan hon fod angen i’r “byd i gyd, gan gynnwys yr UE, fod yn rhan” o’r BRI.

Ychwanegodd, “Mae'r cynllun yn cysylltu pobl trwy seilwaith, addysg ac ymchwil ac mae'n sefyll i fod o fudd mawr i bobl Ewropeaidd

“Dylai’r UE fod yn buddsoddi yn y BRI oherwydd bydd yn fuddugoliaeth i’r ddwy ochr, yr UE a China,” meddai Rubig sy’n ymwneud yn agos â busnesau bach a chanolig Ewrop

Cafodd sylwadau tebyg eu darlledu gan Dick Roche, hynod brofiadol, cyn Weinidog Ewrop yn Iwerddon, a ddywedodd, “Mae ymwneud BRI ac ymglymiad yr UE ynddo yn gwneud synnwyr perffaith. Bydd yn helpu i ailsefydlu ein cysylltiadau hanesyddol â Tsieina. Oes, mae yna rai gwahaniaethau rhwng y ddwy ochr ond mae BRI er budd yr UE a China. Gall Ewrop chwarae rhan weithredol yn y fenter trwy gynnal deialog â Tsieina.

"Dyna'r ffordd orau ymlaen ac nid trwy ddilyn agwedd yr UD tuag at BRI. Mae safiad yr UD yn gam yn ôl ac ni fydd yn cyflawni dim."

Ychwanegodd Roche, sydd bellach yn ymgynghorydd yn Nulyn, “Os edrychwch chi ar yr hyn sy'n digwydd yn Tsieina nawr o'i gymharu â 50 mlynedd yn ôl, mae'r cynnydd sy'n cael ei wneud, gan gynnwys buddion a ddaeth yn sgil BRI, yn anhygoel.”

Dechreuodd buddsoddiad BRI arafu ddiwedd 2018. Ac eto erbyn diwedd 2019, gwelwyd cynnydd mawr yng nghontractau BRI unwaith eto.

Mae’r Unol Daleithiau wedi lleisio gwrthwynebiad, ond mae sawl gwlad wedi ceisio cydbwyso eu pryderon ynghylch uchelgeisiau Tsieina yn erbyn buddion posib y BRI. Mae sawl gwlad yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop wedi derbyn cyllid BRI, ac mae taleithiau Gorllewin Ewrop fel yr Eidal Lwcsembwrg, a Phortiwgal wedi llofnodi cytundebau dros dro i gydweithredu ar brosiectau BRI. Mae eu harweinwyr yn fframio cydweithrediad i wahodd buddsoddiad Tsieineaidd ac o bosibl wella ansawdd cynigion adeiladu cystadleuol gan gwmnïau Ewropeaidd a'r UD.

Mae Moscow wedi dod yn un o bartneriaid mwyaf brwd y BRI.

Daw myfyrio pellach gan Virginie Battu-Henriksson, llefarydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch, a ddywedodd, “Y man cychwyn ar gyfer dull yr UE o unrhyw fenter cysylltedd yw a yw’n gydnaws â’n dull, gwerthoedd a diddordebau ein hunain. Mae hyn yn golygu bod angen i gysylltedd barchu egwyddorion cynaliadwyedd a chwarae teg.

“O ran Menter Belt a Ffyrdd Tsieina, dylai’r Undeb Ewropeaidd a China rannu diddordeb mewn sicrhau bod yr holl fuddsoddiadau mewn prosiectau cysylltedd yn cwrdd â’r amcanion hyn. Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn parhau i ymgysylltu â China yn ddwyochrog ac mewn fforymau amlochrog i ddod o hyd i bethau cyffredin lle bynnag y bo modd a gwthio ein huchelgeisiau hyd yn oed yn uwch o ran materion newid yn yr hinsawdd. Os yw Tsieina’n cyflawni ei nod datganedig o wneud y BRI yn blatfform agored sy’n dryloyw ac yn seiliedig ar reolau’r farchnad a normau rhyngwladol, byddai’n ategu’r hyn y mae’r UE yn gweithio iddo - cysylltedd cynaliadwy â buddion i bawb dan sylw. ”

Mewn man arall, nododd uwch ffynhonnell yng nghyfarwyddiaeth materion tramor yr UE fod y Fenter Belt a Road “yn gyfle i Ewrop a’r byd, ond yn un y mae’n rhaid iddo fod nid yn unig o fudd i China.”

Dywedodd y ffynhonnell, “Mae undod a chydlyniant yr UE yn allweddol: wrth gydweithredu â Tsieina, mae gan bob Aelod-wladwriaeth, yn unigol ac o fewn fframweithiau cydweithredu isranbarthol gyfrifoldeb i sicrhau cysondeb â chyfraith, rheolau a pholisïau’r UE. Mae'r egwyddorion hyn hefyd yn berthnasol o ran ymgysylltu â Menter Belt a Ffyrdd Tsieina.

“Ar lefel yr UE, mae cydweithredu â China ar ei Menter Belt a Road yn digwydd ar sail China yn cyflawni ei nod datganedig o wneud y BRI yn blatfform agored a chadw at ei hymrwymiad i hyrwyddo tryloywder a chwarae teg ar sail rheolau'r farchnad. a normau rhyngwladol, ac yn ategu polisïau a phrosiectau'r UE, er mwyn sicrhau cysylltedd a buddion cynaliadwy i'r holl bartïon dan sylw ac yn yr holl wledydd ar hyd y llwybrau a gynlluniwyd. "

Yn Uwchgynhadledd UE-China y llynedd ym Mrwsel, bu arweinwyr y ddwy ochr yn trafod yr hyn roeddent yn ei alw’n botensial “enfawr” i gysylltu Ewrop ac Asia ymhellach mewn modd cynaliadwy ac yn seiliedig ar egwyddorion y farchnad ac edrych ar ffyrdd i greu synergeddau rhwng dull yr UE. i gysylltedd.

Nododd Noah Barkin, newyddiadurwr o Berlin a chymrawd ymweliadol yn Sefydliad Astudiaethau China Mercator, pan ymwelodd Wang Yi, prif ddiplomydd Tsieina, â Brwsel ym mis Rhagfyr, fe gyflwynodd neges allweddol i Ewrop.

"Rydyn ni'n bartneriaid, nid cystadleuwyr," meddai wrth ei gynulleidfa ym melin drafod y Ganolfan Bolisi Ewropeaidd, gan alw ar yr UE a Beijing i lunio "glasbrint uchelgeisiol" ar gyfer cydweithredu.

Mae cydweithredu o'r fath yn digwydd ar hyn o bryd - diolch i BRI.

Mae “Strategaeth China” Business Europe, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn tynnu sylw mai’r UE yw partner masnachu pwysicaf Tsieina, tra mai Tsieina yw ail bartner masnachu pwysicaf yr UE. Tyfodd cyfanswm y llif masnach dwyochrog mewn nwyddau i EUR 604.7 biliwn yn 2018, tra bod cyfanswm y fasnach mewn gwasanaethau bron i EUR 80 biliwn yn 2017.

Ac, meddai Business Europe, "dyma ddigon o botensial economaidd digyffwrdd i'r ddwy ochr o hyd."

Mae'r strategaeth yn nodi mai'r UE yw partner masnachu pwysicaf Tsieina, tra mai Tsieina yw ail bartner masnachu pwysicaf yr UE. Tyfodd cyfanswm y llif masnach dwyochrog mewn nwyddau i EUR 604.7 biliwn yn 2018, tra bod cyfanswm y fasnach mewn gwasanaethau bron i EUR 80 biliwn yn 2017. Ac mae yna ddigon o botensial economaidd heb ei gyffwrdd i'r ddwy ochr o hyd.

Mae economïau Tsieineaidd ac Ewrop wedi elwa'n aruthrol o esgyniad Tsieina i'r WTO yn 2001.

Mae'n dweud, “Mae economïau Tsieineaidd ac Ewrop wedi elwa'n aruthrol o esgyniad Tsieina i'r WTO yn 2001. Dylai'r UE barhau i ymgysylltu â China."

Mae llawer o gyfleoedd newydd eisoes wedi dod i'r amlwg o ganlyniad i seilwaith newydd sydd wedi'i gwblhau ar hyd llwybr Belt Road.

Er enghraifft, mae'r Eidal a China wedi gweithio i gryfhau eu cysylltiadau a'u cydweithrediad ar yr economi ddigidol trwy ffordd sidan “ddigidol” a thwristiaeth.

Mae ffordd sidan ddigidol yn cael ei hystyried yn rhan sylweddol o BRI. Mae Tsieina, gyda'r nifer fwyaf o ddefnyddwyr rhyngrwyd a defnyddwyr ffonau symudol yn y byd, yn sefyll ym marchnad e-fasnach fwyaf y byd ac mae'n cael ei chydnabod yn eang fel un o'r chwaraewyr gorau mewn data mawr.

Y farchnad enfawr hon y mae arsylwyr profiadol fel Watson, Rubig a Roche yn credu y dylai'r UE nawr geisio manteisio arni, gan gynnwys trwy BRI.

Mae'r Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Astudiaethau Asiaidd yn dyfynnu adnewyddu cyswllt rheilffordd Budapest-Belgrade fel astudiaeth achos “wych” i gael gwell dealltwriaeth o'r BRI.

Mae'r prosiect yn rhan o'r Cydweithrediad 17 + 1 a'r Fenter Belt a Ffordd (BRI). Fe’i cyhoeddwyd yn 2013 ond cafodd ei oedi ar ochr Hwngari tan 2019 oherwydd rheoliadau tendro’r UE. Mae'r prosiect wedi symud ymlaen yn wahanol ar ochr Hwngari nag y gwnaeth ar ochr Serbia fel aelod o'r tu allan i'r UE, oherwydd ymyrraeth yr UE, meddai adroddiad EIAS.

“Mae ffordd sidan ddigidol yn rhan sylweddol o BRI. Mae Tsieina, gyda'r nifer fwyaf o ddefnyddwyr rhyngrwyd a defnyddwyr ffonau symudol yn y byd, yn sefyll ym marchnad e-fasnach fwyaf y byd ac mae'n cael ei chydnabod yn eang fel un o'r chwaraewyr gorau mewn data mawr.

Ond, yn amlwg, mae mwy i'w wneud i wireddu ei botensial llawn.

Lluniodd Siambr Fasnach yr Undeb Ewropeaidd yn Tsieina (Siambr Ewropeaidd) ei astudiaeth ei hun, The Road Less Travelled: European Involvement in China Belt and Road Initiative (BRI). Yn seiliedig ar arolwg aelodau a chyfweliadau helaeth, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y rôl “ymylol” y mae busnes Ewropeaidd yn ei chwarae yn y BRI ar hyn o bryd.

Er hynny, mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng China a’r UE botensial enfawr, ac mae deialogau ac ymddiriedaeth ar y cyd yn allweddi i ffurfio cysylltiadau digidol agosach rhwng y ddwy ochr, meddai Luigi Gambardella, llywydd cymdeithas fusnes China EU.

China. er enghraifft bellach, lansiwyd lloeren gefell Beidou-3 yn llwyddiannus fis Medi diwethaf, gan gyfrannu at y Ffordd Silk ddigidol a gychwynnwyd gan Tsieina yn 2015, sy'n cynnwys helpu gwledydd eraill i adeiladu seilwaith digidol a datblygu diogelwch rhyngrwyd.

Wrth sôn am y Silk Road digidol, dywedodd Gambardella fod ganddo'r potensial i fod yn chwaraewr "craff" yn y Fenter Belt a Road, gan wneud y fenter BRI yn fwy effeithlon ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd. Bydd y cysylltiadau digidol hefyd yn cysylltu China, marchnad e-fasnach fwyaf y byd, â gwledydd eraill sy'n ymwneud â'r fenter.

Dywed Andrew Chatzky, o’r Cyngor ar Gysylltiadau Tramor, "Mae uchelgais gyffredinol Tsieina ar gyfer y BRI yn syfrdanol. Hyd yma, mae mwy na chwe deg o wledydd - sy’n cyfrif am ddwy ran o dair o boblogaeth y byd - wedi arwyddo i brosiectau neu wedi dangos diddordeb mewn gwneud hynny. "

"Mae dadansoddwyr yn amcangyfrif mai'r mwyaf hyd yn hyn yw Coridor Economaidd $ 68 biliwn Tsieina-Pacistan, casgliad o brosiectau sy'n cysylltu China â Phorthladd Gwadar Pacistan ar Fôr Arabia. Yn gyfan gwbl, mae Tsieina eisoes wedi gwario amcangyfrif o $ 200 biliwn ar ymdrechion o'r fath. Morgan Stanley wedi rhagweld y gallai treuliau cyffredinol Tsieina dros oes y BRI gyrraedd $ 1.2-1.3 triliwn erbyn 2027, er bod amcangyfrifon ar gyfanswm y buddsoddiadau yn amrywio, "meddai.

Cododd y Ffordd Silk wreiddiol yn ystod ehangiad gorllewinol Brenhinllin Han China (206 BCE-220 CE), a ffurfiodd rwydweithiau masnach ledled yr hyn sydd heddiw'n wledydd Canol Asia. Roedd y llwybrau hynny'n ymestyn mwy na phedair mil o filltiroedd i Ewrop.

Heddiw, mae BRI yn addo, unwaith eto, rhoi China a Chanolbarth Asia - ac efallai’r UE - yn uwchganolbwynt ton newydd o globaleiddio.

 

Parhau Darllen

Tsieina

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

cyhoeddwyd

on

Mae Huawei yn croesawu asesiad risg diogelwch rhwydwaith 5G a gydlynwyd gan yr UE a ryddhawyd heddiw. Mae'r ymarfer hwn yn gam pwysig tuag at ddatblygu dull cyffredin o ymdrin â seiberddiogelwch a darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G.

Dywedodd Huawei heddiw "Rydym yn falch o nodi bod yr UE wedi cyflawni ei ymrwymiad i ddefnyddio dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth, gan ddadansoddi risgiau yn drylwyr yn hytrach na thargedu gwledydd neu actorion penodol.

Rydym yn gwmni preifat 100% sy'n eiddo llwyr i'w weithwyr, ac mae seiberddiogelwch yn brif flaenoriaeth: mae ein system sicrwydd seiberddiogelwch o'r dechrau i'r diwedd yn cwmpasu'r holl feysydd proses, ac mae ein hanes cadarn yn profi ei fod yn gweithio.

Bydd defnyddio rhwydweithiau 5G yn Ewrop yn llwyddiannus ac yn amserol yn dibynnu ar ddefnyddio arbenigedd a thechnoleg flaengar o bob cwr o'r byd. Mae ein cydweithrediad cryf a pharhaus gyda'n partneriaid Ewropeaidd yn gyfle unigryw i Ewrop gynnal ei harweiniad technoleg.

Wrth i'r UE symud o nodi risgiau tuag at ymhelaethu ar y fframwaith diogelwch cyffredin sy'n ofynnol i reoli a lliniaru'r risgiau hyn, gobeithiwn y bydd y gwaith hwn yn parhau i gael ei arwain gan yr un dull sy'n seiliedig ar ffeithiau. Rydym yn barod i weithio gyda phartneriaid Ewropeaidd i helpu i ddatblygu'r fframwaith hwn a darparu cysylltedd diogel a chyflym ar gyfer anghenion Ewrop yn y dyfodol. "

Parhau Darllen

Audio-weledol

Diweddu whack-a-mole: Pam nad yw'r ffordd yr ydym yn mynd i'r afael â #IllegalStreaming yn gweithio

cyhoeddwyd

on

P'un a ydynt yn cael eu helio dros eu gliniaduron neu i lawr y dafarn leol yn gwylio'r gêm gyda pheint, lle bynnag y bydd cefnogwyr y gêm brydferth, fe fyddwch chi'n debygol o ddod o hyd i ffrydio anghyfreithlon. Yn ôl yr hyn y mae llawer yn ei weld yn gostau tanysgrifio gwaharddol, mae nifer sylweddol o gefnogwyr pêl-droed ac, yn wir, mae llawer o chwaraeon eraill yn awr yn defnyddio eu pêl-droed, eu bocsio, eu rygbi neu eu criced yn anghyfreithlon, yn fawr iawn i warth y rhai sydd â'r hawliau i'w darlledu - a'r Ewropeaidd Undeb.

Bolstered gan 2017 penderfyniad o Lys Cyfiawnder Ewrop, a oedd yn canfod bod ffrydio anghyfreithlon yn torri'r Gyfarwyddeb Hawlfraint 2001, mae'r diwydiant chwaraeon yn ymladd yn ôl. Yn ôl data a gasglwyd gan gwmni gwasanaethau proffesiynol PPL, mae cwmnïau diwydiant chwaraeon yn cynnwys tri o'r cwmnïau 10 uchaf gyda'r mwyafrif o hawliadau am torri'r hawlfraint y llynedd, gyda'r Gymdeithas Bêl-droed yn ffeilio achosion 36, ffeilio Sky 12 a BT yn ffeilio 11.

Yn yr Iseldiroedd, llwyddodd yr Uwch Gynghrair yn ei achos llys yn erbyn darparwr cynnal rhyngrwyd Ecatel am yr hyn a welodd fel ei hwyluso ffrydio anghyfreithlon, gyda llys ardal yn yr Iseldiroedd yn yr Hâg yn trefnu'r cwmni i roi'r gorau i ddarparu gwasanaethau y gellid eu defnyddio ar gyfer ffrydio anghyfreithlon neu wynebu dirwy € 1.5 miliwn. Mae'r dechnoleg a ddefnyddir i hwyluso ffrydio anghyfreithlon hefyd wedi dod o dan sylw, ac yn arbennig y chwaraewr cyfryngau pen-blwydd poblogaidd, Kodi, sydd, er ei fod yn gwbl gyfreithiol ei hun, yn aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ffrydio anghyfreithlon trwy gyfres o ychwanegiadau trydydd parti , mae rhywbeth John Whittingale, cyn Ysgrifennydd Diwylliant y Deyrnas Unedig wedi difetha fel "cyfystyr â lladrad".

Ond er y gallai'r ECJ fod wedi dod o hyd i ffrydio heb drwydded i fod yn anghyfreithlon, dim ond datgan bod rhywbeth y tu allan i'r gyfraith yn cyflawni ychydig. Hyd yma, mae cadw safleoedd i lawr un-wrth-un yn gêm o whack-a-mole. Y Bae Môr-ladron, er enghraifft, wedi bod yn mynd yn gryf ers 2003 - hyd yn oed os yw ei sylfaenwyr wedi gorfod gwasanaethu ychydig o garchar - trwy newid awdurdodaeth, URLau a galluogi mynediad trwy wefannau dirprwy (neu ddrych).

Ac nid yw'n anodd deall cymhelliant y perchnogion am aros un cam o flaen y gyfraith. Yn y prawf 2009, amcangyfrifodd yr heddlu fod y Bae Pirate wedi gwneud $ 1.4m y flwyddyn trwy hysbysebu. Lle mae arian i'w wneud, bydd pobl bob amser yn barod i wneud elw - yn gyfreithiol neu beidio - sy'n golygu bod y polisi presennol o geisio cau i ddarparwyr unigol yn debyg i ddwyn i werthwyr unigol i orffen y rhyfel ar gyffuriau. Ni fydd yn gweithio.

Felly, yn hytrach na cheisio mynd i'r afael â'r cyflenwad, efallai ei bod hi'n bryd mynd i'r afael â'r galw. Strategaethau draconian a gynlluniwyd i ddefnyddwyr ofnadwy i aros i ffwrdd o safleoedd ffrydio - fel newyddion y DU Deddf Economi Ddigidol - nid yw'n ymddangos bod y canlyniad a ddymunir gennych. Fodd bynnag, gallai anwybyddu ffrydio anghyfreithlon mewn ffyrdd mwy o ymddygiad a arweinir gan ymddygiad.

Gallai un strategaeth, er enghraifft, bwysleisio'r risg o heintiau malware trwy ddefnyddio safleoedd ffrydio anghyfreithlon. Yn ôl a astudiaeth ar y cyd gan Brifysgol KU Leuven a Phrifysgol Stony Brook, mae hanner yr hysbysebion a gynhelir ar safleoedd ffrydio chwaraeon anghyfreithlon yn faleisus. Gallai ffordd arall o fynd i'r afael â'r mater fod ar gyfer diwydiannau chwaraeon ac adloniant i roi i'r bobl yr hyn maen nhw ei eisiau fel na fydd yn rhaid iddynt droi at ffrydio anghyfreithlon, er enghraifft, gan leihau'r amser lag rhwng rhyddhau theatrig o ffilmiau a'u trosglwyddo i wasanaethau fideo ar alw ac yn ei gwneud hi'n haws cael gafael ar y cynnwys rydych chi ei eisiau, yn gyfreithlon.

Ond efallai mai'r ffordd orau o dorri i lawr ar ffrydio anghyfreithlon fyddai drwy ddieithrio'r ffrydiau refeniw y mae'r safleoedd hyn yn dibynnu arnynt i ariannu eu gweithrediadau. Y Grŵp Atebolrwydd Dibynadwy (TAG), mae casgliad o gwmnïau mawr sy'n ymwneud â'r diwydiant cyfryngau a hysbysebu sy'n gweithio yn erbyn ffrydio anghyfreithlon, wedi dod ynghyd i sicrhau nad yw busnesau cyfreithlon yn cefnogi ffrydio trwy hysbysebu. Yn ôl astudiaeth gan Ernst & Young LLP, mae camau gwrth-fôr-ladrad TAG eisoes wedi lleihau refeniw ad ar gyfer safleoedd môr-ladron rhwng 48% a 61%.

Gall hyd yn oed yr ymdrechion lleiaf helpu: ychydig fisoedd yn ôl, fe wnaethom ddarganfod bod Unibet, prif frand cwmni hapchwarae Swedeg, poker ar-lein, rasio ceffylau a chwaraeon, Kindred Group, yn ariannu nifer o safleoedd ffrydio anghyfreithlon (megis WatchSportOnline.cc , LiveSportStreams.net a MyFeed4U.net) trwy hysbysebu wedi'i dargedu. Yn ôl y cod ffynhonnell, ymddengys bod yr hysbysebion wedi'u gosod yn uniongyrchol gan Kindred, heb unrhyw asiantaeth hysbysebu arall yn gweithredu fel canolwr. Yn ôl cyswllt gan Ysgrifennydd yr UE, dywedodd llefarydd ar ran y cwmni nad oeddent wedi "gwybod am unrhyw gamymddwyn" ac wedi addo cysylltu â gwefannau i sicrhau "byddai unrhyw gyfeiriad at Unibet yn cael ei ddileu."

A dyna, yn wir, yr achos. Ar ôl cael eu hysbysu gan EuReporter, tynnodd y cwmni betio ar-lein ei hysbysebion o'r safleoedd a grybwyllwyd. "Rydyn ni wedi bod mewn cysylltiad â'r partneriaid a grybwyllwyd a gofynnwyd i'r holl gyfeiriadau Unibet gael eu tynnu oddi ar y safleoedd", ac roedd yr holl hysbysebion wedi diflannu'n wir o'r tair gwefan, "meddai'r llefarydd, gan ddelio â chwythiad beirniadol i'r ffrwdwyr anghyfreithlon.

Os gall llunwyr polisi ac actifyddion ddod o hyd i ffordd o lwgu safleoedd yr incwm hwn, mae'n anochel y byddant yn plygu. Defnyddwyr a'r busnesau sy'n hysbysebu yw'r ddau grŵp y mae angen eu cymell rhag cefnogi'r llwyfannau hyn - mae unrhyw beth arall yn union fel gêm ddrud iawn, ac yn ofer yn y pen draw, o whack-a-caoch.

 

 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd