Cysylltu â ni

coronafirws

Mae arweinwyr byd-eang yn mabwysiadu agenda i oresgyn argyfwng COVID-19 ac osgoi pandemigau yn y dyfodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae arweinwyr y G20 wedi ymrwymo i gyfres o gamau i gyflymu diwedd argyfwng COVID-19 ym mhobman a pharatoi’n well ar gyfer pandemigau yn y dyfodol, mewn uwchgynhadledd a gyd-gynhelir gan Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen (Yn y llun) a Phrif Weinidog yr Eidal, Mario Draghi, fel cadeirydd G20.

Dywedodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen: “Mae’r uwchgynhadledd G20 gyntaf hon ar iechyd yn nodi dechrau pennod newydd mewn polisi iechyd byd-eang. Ymrwymodd arweinwyr y byd yn gryf i amlochrogiaeth a chydweithrediad byd-eang ym maes iechyd. Mae hyn yn golygu, dim gwaharddiadau ar allforio, cadw cadwyni cyflenwi byd-eang ar agor a gweithio i ehangu capasiti cynhyrchu ym mhobman. Os ydym yn cwrdd â'r egwyddorion hyn, bydd y byd yn cael ei baratoi'n well ar gyfer pandemigau. ”

Tanlinellodd y G20 bwysigrwydd gweithgynhyrchu cynyddol ac amrywiol a chydnabu rôl eiddo deallusol wrth sicrhau tegwch, trwy drwyddedu gwirfoddol a throsglwyddo gwybodaeth, yn ogystal ag yng nghyd-destun yr hyblygrwydd a ddarperir gan y cytundeb TRIPS. Yn hynny o beth, mae'r UE yn bwriadu hwyluso gweithrediad yr hyblygrwydd hynny, yn enwedig defnyddio trwyddedau gorfodol gan gynnwys ar gyfer allforion i bob gwlad sydd heb allu gweithgynhyrchu. *

hysbyseb

Bydd yr UE yn cyflwyno cynnig yn Sefydliad Masnach y Byd sy'n canolbwyntio ar:

  • Esbonio a hwyluso'r defnydd o drwyddedau gorfodol mewn cyfnod argyfwng fel y pandemig hwn;
  • cefnogi ehangu cynhyrchu, a;
  • hwyluso masnach a chyfyngu ar gyfyngiadau allforio.

Roedd holl aelodau'r G20 hefyd yn cydnabod yr angen i fynd i'r afael â bwlch cyllido'r ACT-Cyflymydd, cydweithrediad byd-eang i gyflymu datblygiad, cynhyrchu, a mynediad teg i brofion, triniaethau a brechlynnau COVID-19, ac a lansiwyd gan WHO, y Comisiwn Ewropeaidd. , Ffrainc a Sefydliad Bill & Melinda Gates. A chytunwyd i ymestyn ei fandad hyd ddiwedd 2022.

Cytunodd yr arweinwyr ymhellach ar yr angen am wybodaeth rhybuddio cynnar, gwyliadwriaeth a systemau sbarduno, a fydd yn rhyngweithredol. Bydd y rhain yn cynnwys firysau newydd, ond amrywiadau hefyd. Byddant yn galluogi gwledydd i ganfod yn gynt o lawer ac i weithredu i rwygo'r brigiadau blagur, cyn iddynt ddod yn bandemig.

hysbyseb

Pwysleisiodd G20 yn glir yr angen i sicrhau mynediad teg i frechlynnau ac i gefnogi gwledydd incwm isel a chanolig.

'Cyfraniad Tîm Ewrop

Cyflwynodd 'Tîm Ewrop' gyfraniadau concrit i'r uwchgynhadledd i ymateb i'r alwad hon, i gwmpasu anghenion uniongyrchol ac i adeiladu gallu yn y tymor canolig.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gweithio gyda phartneriaid diwydiannol, sy'n cynhyrchu brechlynnau yn Ewrop, i sicrhau bod dosau brechlyn ar gael ar gyfer gwledydd incwm isel a chanolig yn gyflym.

Addawodd BioNTech / Pfizer (1 biliwn), Johnson & Johnson (200 miliwn) a Moderna (tua 100 miliwn) 1.3 biliwn dos o frechlynnau, i'w dosbarthu i wledydd incwm isel heb unrhyw elw, ac i wledydd incwm canolig am brisiau is erbyn diwedd 2021, a bydd llawer ohonynt yn mynd trwy COVAX. Fe wnaethant ymrwymo mwy nag 1 biliwn dos ar gyfer 2022.

Nod Tîm Ewrop yw rhoi 100 miliwn dos o frechlynnau i wledydd incwm isel a chanolig tan ddiwedd y flwyddyn, yn enwedig trwy COVAX.

Yn ogystal â diwallu anghenion cyfredol brechlyn, bydd Tîm Ewrop hefyd yn buddsoddi i arfogi Affrica i gynhyrchu brechlynnau ei hun. Heddiw mae Affrica yn mewnforio 99% o'i brechlynnau ei hun. Mae Tîm Ewrop wedi lansio menter i hybu gallu gweithgynhyrchu yn Affrica a mynediad at frechlynnau, meddyginiaethau a thechnolegau iechyd. Bydd y fenter, gyda chefnogaeth cyllid o € 1 biliwn o gyllideb yr UE a sefydliadau cyllid datblygu Ewropeaidd fel Banc Buddsoddi Ewrop, yn ymdrin â buddsoddiadau mewn seilwaith a gallu cynhyrchu. Ond hefyd mewn hyfforddiant a sgiliau, rheoli cadwyni cyflenwi, fframwaith rheoleiddio.

O dan y fenter, bydd nifer o hybiau cynhyrchu rhanbarthol yn cael eu datblygu, gan gwmpasu cyfandir cyfan Affrica.

Cefndir

Mae'r Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang, a gynhaliwyd ar y cyd ar 21 Mai gan y Comisiwn Ewropeaidd a'r Eidal fel cadeirydd y G20, wedi dwyn ynghyd arweinwyr G20, penaethiaid sefydliadau rhyngwladol a rhanbarthol, a chynrychiolwyr cyrff iechyd byd-eang, i rannu gwersi a ddysgwyd o'r COVID -19 pandemig, a datblygu a chymeradwyo 'Datganiad Rhufain' o egwyddorion. 

Dylai'r egwyddorion y cytunwyd arnynt fod yn ganllaw pwerus ar gyfer cydweithredu amlochrog pellach a gweithredu ar y cyd i atal argyfyngau iechyd byd-eang yn y dyfodol, ac ar gyfer ymrwymiad ar y cyd i adeiladu byd iachach, mwy diogel, tecach a mwy cynaliadwy.

Mae'r Uwchgynhadledd yn adeiladu ar

  • Daeth Ymateb Byd-eang Coronavirus, marathon addawol a gododd y llynedd yn agos at € 16 biliwn gan roddwyr ledled y byd ar gyfer mynediad cyffredinol i driniaethau, profion a brechlynnau coronafirws a chefnogaeth ar gyfer adferiad byd-eang.
  • Gwaith presennol sefydliadau a fframweithiau amlochrog, yn benodol Sefydliad Iechyd y Byd a'r Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol.
  • Mentrau a phrosesau iechyd eraill, gan gynnwys y rhai sy'n digwydd yn y G7 a'r G20.

Mae'r UE wedi bod ar flaen y gad o ran ymdrechion rhyngwladol i fynd i'r afael ag argyfwng COVID-19 ym mhobman, gan helpu i ysgogi cyllid i gefnogi'r ACT-Cyflymydd trwy'r Ymateb Byd-eang Coronavirus ac fel cyfrannwr gorau at Gyfleuster COVAX, gyda dros € 2.47 biliwn. .

COVAX yw'r fenter fyd-eang sy'n arwain ymdrechion i sicrhau mynediad cyffredinol a theg i frechlynnau COVID-19 ac i'r UE yw'r sianel allweddol i rannu brechlynnau.

Mae'r UE wedi buddsoddi € 4 biliwn mewn gallu ymchwil a chynhyrchu COVID-19 i ddatblygu brechlynnau sydd bellach yn cael eu danfon i'r UE a gwledydd ledled y byd. Mae'r UE wedi allforio cymaint o frechlynnau ag y mae wedi'u derbyn i'w ddinasyddion, tua 200 miliwn.

Mae Tîm Ewrop wedi defnyddio dros € 40 biliwn i gefnogi gwledydd partner ledled y byd i fynd i'r afael â'r argyfwng iechyd, cryfhau sector allweddol fel iechyd, dŵr a glanweithdra a mesurau i liniaru canlyniadau economaidd-gymdeithasol argyfwng COVID-19.

Mwy o wybodaeth

Gwefan Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang

Rhufain Datganiad

Sylwadau Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen yn yr Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang:

Prif argymhellion yn deillio o'r ymgynghoriad cymdeithas sifil

Adroddiad Panel Gwyddonol yr Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang

Taflen Ffeithiau Ymateb Byd-eang yr UE i'r pandemig COVID-19

Menter Tîm Taflen Ffeithiau Ewrop ar weithgynhyrchu a mynediad at frechlynnau, meddyginiaethau a thechnolegau iechyd yn Affrica

Datganiad i'r wasg ar fenter Tîm Ewrop gwerth € 1 biliwn ar weithgynhyrchu a mynediad at frechlynnau, meddyginiaethau a thechnolegau iechyd yn Affrica

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd